Skip to Content

This cache has been archived.

geoawareUSA1: Archiving. No obvious progress on removing the photo requirement from the Logging Requirements.

Sorry,
geoawareUSA1
Earthcache Community Volunteer

More
<

Brvanska kyselka/Brvany acidulous water

A cache by Lizatko Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/25/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Brvanska kyselka/Brvany Acidulous Water


cesky:

Brvanska kyselka je cerpana z vrtu nachazejicich se na uzemi Chranene krajinne oblasti Ceskeho stredohori, ktere diky sve geologicke specificnosti, zarucuje vysokou kvalitu teto kyselky.

Kyselky neboli uhlicitanove vody spadaji do siroke a velmi rozmanite rodiny minerálnich vod.

Minerální voda je prírodní tekutina se zvláštními fyzikálními ci chemickými vlastnostmi, která se více ci méne odlišuje od obycejné podzemní vody nebo prirozených prírodních pramenu. Odlišnost je nejcasteji dána množstvím rozpuštených minerálních látek, z cehož vyplývají i specifické chutové vlastnosti. Mezní hranicí mezi minerální a obycejnou vodou se udává hodnota 0,1 - 0,6 g rozpuštených látek na 1 litr. K minerálním vodám se však radí i typy vod, které toto kritérium nesplnují. Na druhé strane však vykazují jiné neobvyklé vlastnosti - jsou to napríklad vody teplé, radioaktivní a vody s rozpuštenými plyny.

V široké a velmi rozmanité škále minerálních vod zaujímají významné místo kyselky neboli uhlicitanové vody. Poznáme je podle toho, že voda perlí - to znamená, že ve vode a predevším na stenách nádob se vylucují drobné bublinky plynu. Významným znakem jsou také chutové vlastnosti, které se projevují predevším nakyslou príchutí. Vznik kyselek je vázán na výstupy CO2, k nimž dochází hlavne v místech krížení hlubinných zlomu a puklinových zón. Rozpouštením CO2 v podzemní vode vzniká kyselina uhlicitá, jež následne rozpouští minerály v okolních horninách. Složení podloží má tedy výrazný vliv na výslednou mineralizaci. Novejší hypotéza o vzniku kyselek pak ríká, že kremicitany pusobí jako iontomenice, vážou na sebe ruzné ionty a ty jsou za urcitých podmínek predávány protékající vode.

Výskyty minerálních vod indikují existenci fenoménu, které byly vyvolány pomerne mladými geologickými procesy. Minerálky vystupují na zemský povrch z hlubin Zeme vždy podél mladých a hlubokých zlomových struktur, kyselky vdecí za svuj vznik postvulkanickým plynným exhalacím, kterými se odplynuje zemské nitro po ukoncení sopecné cinnosti. K výverum kyselek muže pritom docházet v oblastech geograficky znacne vzdálených od puvodního vulkanického centra.

Odkud berou kyselky vodu? Je to prosté, srážková voda proniká zemí až k nepropustnému podloží a vytvárí rezervoár prosté podzemní vody. V místech hlubinných puklin se tyto vody proplynují oxidem uhlicitým, který je produktem procesu ve žhavém magmatickém jádru zeme. Oxid uhlicitý vodu chemicky okyselí a zvýší zároven její rychlost pri výstupu na povrch. Clenitost hornin a ruzný stupen jejich rozložení a propustnosti ovlivnují mineralizaci vody.

K tvorbe minerálek a kyselek dochází v ruzných hloubkových úrovních a v ruzném horninovém prostredí, což se casto projevuje v lokální odlišnosti jednotlivých výveru uhlicitanových vod. Obecne platí, že cím je nižší teplota minerálky, tím je menší také hloubka, odkud pochází. Nízká mineralizace zase svedcí o monotónních, málo rozpustných horninách v podloží minerálního pramene.

Minerálky a kyselky vykazují zpravidla lécivé úcinky a jejich vývery byly proto vždy stredem zájmu lidí. Kolem mnohých pramenu vznikly v minulosti lázne. Naše vlast patrila kdysi v lázenství ke svetové špicce, nebot ješte v první polovine 20. století zde fungovalo na 250 lázní. Bohužel vetšina z nich neprežila druhou svetovou válku.


Chcete-li zalogovat tuto earthkesku, musite splnit nasledujici ukoly:


1) vyfotografovat sebe nebo gps pred vchodem do domecku foto pripojit k logu (POZOR! VSECHNY LOGY S NESPRAVNYMI FOTKAMI BUDOU SMAZANY!)

poslat nam pres e-mail v profilu nasledujici informace:
2) nazev brvanske kyselky, pod kterym se pred lety prodavala na trhu
3) ochutnat kyselku a srovnat ji s temi, které jste jiz meli moznost poznat

(POZOR! nezapomente si s sebou vzit nejakou flasku, abyste si mohli tuto kyselku vzit také domu!!!)


english:

Brvany acidulous water is pumped from the deep well located on the protected landscape area of Ceske stredohori, which guarantee high quality of this water due to its geological specifics. Ceske stredohori is built by volcanic rocks of cenozoic age (basanite, trachyte, trachybasalite, basalte, phonolite, tuff etc. These volcanites originated on Ohersky rift. In the volcanic bedrock of Ceske stredohori are cenozoic sediments Podkrusnohorske basin or chalk sediments of epicontinental sea, which was on the part of our country. Under chalk sediments can sporadically be sediments of continental basin from permiancarbon and deeper are paleozoic and proterozoic rocks, which were consolidated by Variscan folding.

Acidulous or carbonated water belong to wide and various family of mineral water.

Mineral water is natural liquid with special physical and chemical quality, which differ it from usual underground water or natural springs. The difference between them is in dissolved mineral substances. The limit between mineral and usual water is the value 0,1-0,6g dissolved mineral substances per 1 liter. But some other type of water that doesn´t fulfill this standard belongs to the mineral water. On the other side they have got other unusual features, for example: temperature (hot water), radioactive and water with dissolved gas.

Acidulous water has got very important place in the wide range and various scale of mineral water. We know them according to the fact, that they sparkle in the form of little gas bubbles, mainly on sides of bottle. Very imporant character of acidolous water is the taste character - acid taste. The rise of acidulous water is bound to the erruption of carbon dioxide CO2, to which mainly happen in the places of crossing of underground shifts and fault cleft zones. The process of dissolution of carbon dioxide results in the formation of carbonic acid (which has the chemical formula H2CO3), which subsequently dissolve minerals in wall rocks. It means, that the structure of bedrock influences the final mineralization. Latter hypothesis says, that silicates act as exchanger, they fix various ions on themselves and these ions are handed over to the water in special conditions.

The presence of acidulous water indicates the existence of the phenomenon, which was caused by quite young geological process. Acidulous water come from the depth of the Earth on the surface always along young and deep fault cleft (structure). Acidulous water thus was risen by postvolcanic gas exhalation by which the abyss is degasified after the end of volcanic activity. The emergence of acidulous water can be in areas far away from primary volcanic centre.

Where does acidulous water take the water from? It is easy, atmospheric water comes through the ground and finally stops at confining bed and forms the reservoir of fresh underground water, which is gasified by carbon dioxide (CO2) in the place of deep fault cleft. CO2 is the product of the process of hot magmatic core of the Earth. Carbon dioxide chemically acidifies water and thus make the water to go faster on the surface. The articulation of rocks, their various distribution and permeability influence final mineralization of water.

Mineral and acidulous water are formed in various depth levels and rock surroundings, which manifest very often in local differences among several emergences of acidulous water. It is generally known, that the lower temperature of mineral water, the less depth, which comes from. Lower mineralization is the sign of monotonous, low dissolved rocks in bedrock of mineral spring.

If you want to log this cache, you have to complete three following tasks:

1) take a photo of you (or your GPS) in front of the entrance to the building and add to the log ATTENTION! ALL THE LOGS WITH INCORRECT PHOTOS WILL BE DELETED).

send me via my profile e-mail information:
2) the name of Brvany acidulous water, that was a few years ago sold on the market (have to google or look around carefuly)
3) taste this acidulous water and compare it with others you bought on the market.

If you have any problem, you can email me for an advice.

(ATTENTION! Don´t forget to take some bottles with you to bring Brvany acidulous water to your home!!!)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

553 Logged Visits

Found it 539     Write note 9     Archive 1     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 589 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.