Skip to content

<

The Garden Of Destinies

A cache by hahabest Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/17/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Slepnis ir plastmasas kaste, kas satur viesu gramatu, zīmuli, zimulu asinamo un dažas mantas apmainai. Noliec, tieši tur, kur panemi! Ja nem kaut ko ara, tad ieliec ari kaut ko iekša! Nebrauc darza ar automašinu/moci, tam ir paredzets stavlaukums! Pie slepna uzmanieties no copmaniem!!! Meklejiet diena - skaistak!

Mes esam nemirstigi. Kamer vien uz zemes mit musu labie darbi – ierakstiti cilveku, zemes un tautas liktenos. Viena Latvijas paaudze reiz apvienoja gribu un davaja mums Brivibas pieminekli – brivibas, gaismas un speka simbolu. Nu ir musu karta. Koknese, uz salas Daugavas upes vidu, ar Latvijas tautas atbalstu top Liktendarzs. Pardomu, milestibas un ceribu darzs. Vieta, kur just cienu pret musu vesturi un milestibu pret musu zemi. Vieta, kur auklet ticibu, ka viss izdosies nakotne. Liktendarzs apvienos mus visus – lielus un mazus, vecus un jaunus, sievas un virus. Liktendarzs neuzstaj un nepieprasa. Liktendarzs tikai aicina: “Nac, pieliec savu artavu”. Nav svarigi, cik ta bus liela. Nac un sanem iespeju – pec laika atskatities pagatne un zinat: “Ja. Es esmu dala. Es dzivoju šeit un dzivošu ari tad, kad manis jau sen vairs nebus”. Mes esam ka koki - ar saknem pagatne, ar stumbru tagadne, ar ziediem un seklu – nakotne. Esi sveicinats Liktendarza! Kas ir Liktendarzs? Liktendarzs ir nacionala un visas Eiropas limena projekts, kas ar Latvijas tautas atbalstu top uz Kokneses salas, Daugavas vidu. Liktendarzs top ka kulturvesturiska pieminas vieta, kas iemužinas Latvijas tautas pieminu, kas kluvusi par 20. gadsimta totalitaro režimu upuriem. Tas bus plašs darzs mierinajumam un musu tautas speka apliecinajumam, kas lavis izturet un izdzivot. Liktendarzs bus ceriba nakotnei. Latviešu tauta pedejos simts gados - 20. gadsimta - ir zaudejusi vairak neka 600 000 cilveku. Kari, deportacijas un to sekas, neskaitot nepiedzimušos bernus. Kad Latvijai lidzigas valstis iedzivotaju skaits duboltojas, mums tas radikali samazinajas. Salidzinot pirms un pec Pirma Pasaules kara - Danija - 2.8 un 5.4 miljoni, Somija - 3.1 un 5.2 miljoni, Norvegija - 2.4 un 4.5 miljoni, bet Latvija tikai 1.9 un 1.3 miljoni. Latvija lidz šim nav uzcelts nacionala meroga piemineklis, kas atbilstu tautas zaudejumiem pagajušo simts gadu laika. Latvijas demografijas eksperti ir aplesuši, ka PSRS okupacijas režims Latvijai ir nodarijis zaudejumus "10 miljonu cilvekgadu apmera" - aprekinot katra deporteta cilveku nostradato stundu Sibirija un citviet izsutijuma, nodzivoto laiku, nodarito kaitejumu veselibai, ietekmi uz dzimstibu un citus faktorus. Šos aprekinus nems vera 2005. gada izveidota komisija, kuras uzdevums ir noteikt PSRS totalitara komunistiska okupacijas režima upuru skaitu, apkopot informaciju par represijam un masveida deportacijam, ka ari aprekinat Latvijas valstij un tas iedzivotajiem nodaritos zaudejumus. Liktendarza projekts tiek uzsakts Latvijas 90 - gade un planots pilniba pabeigt desmit gadu laika - ka davanu Latvijas 100 - gade. Talak teksts noonline tulka (sorry, kaut kad palabošu).
[ENG] Contains: pencil, pencil sharpener, logbook and some things for trade. Put it back exactly in the same place where it was. Don't drive in garden, leave your car/motorcycle in parking place! Enjoy a stroll along the River. Beware of fishermen!!!
We are immortal. As long as the land we live in good works - recorded in the human, land and people's destinies.One of the current generation of Latvian united will and gave us a monument of freedom - the freedom, light and power symbols. Now our turn. On the Kokneses island middle of the Daugava river with the Latvian people support currently being built The Garden Of Destinies. Reflection, love and hope for a garden. The place where we feel a respect for history and love for our land. A place where nurse faith that everything will in the future. The Garden Of Destinies bring together all of us - large and small, old and new, wives and husbands. The Garden Of Destinies does not insist, and ask for it. The Garden Of Destinies only invites: "Come, be part of the work ." No matter how it will be great. Come and get to - at the time to look back the past and know: "Yes. I am a part. I live here and live, even when I have long ceased to be ". We are like trees - with roots in the past, the present stem, with flowers and seeds - in the future. Welcome to The Garden Of Destinies! What is The Garden Of Destinies? The Garden Of Destinies is a national and pan-European project with the Latvian people support currently being built on the Kokneses island middle of the river Daugava. The Garden Of Destinies is created like cultural and historical place, which perpetuated Latvian folk memory of that has become than 20.century of totalitarian regime victims. This will be an extensive garden for consolation and our people power statement, which has enabled to cope and survive. The Garden Of Destinies will hope for the future. Latvian nation over the past hundred years - 20.century - has lost more than 600 000 people. Wars deportations and their consequences, not unborn children. When countries like Latvia's population increased, we dramatically decreased. Compared before and after the First World War - Denmark - 2.8 and 5.4 million, Finland - 3.1 and 5.2 million, Norway - 2.4 and 4.5 million, but the Latvian only 1.9 and 1.3 million. Latvian has not yet erected a monument national scale to meet people's losses in the past one hundred years. Latvian demographic experts have estimated that the Soviet occupation regime in Latvia have caused the loss "of 10 million person years of" - calculated for each hour worked by deportees in Siberia and elsewhere in exile, length of residence, health damage, the impact on birth rates and other factors. These calculations take into account the 2005th The Commission established, whose task is to determine the USSR totalitarian communist occupation regime in the number of victims, gather information about the repression and mass deportations, as well as calculate the Latvian state and its citizens suffered losses. The Garden Of Destinies project plans to be fully completed within ten years - till the 100 anniversary of the Latvian Republic in 2018
www.koknese.lv www.liktendarzs.lv

[ENG]Repaired 04.08.2019. 8:40PM new plastic box and logbook added (be sure to leave at the top, on the screws!). [LV]Salabots 04.08.2019. 20:40 jauna plastmasas kaste un logbuks (obligāti atstāt augšpusē, uz skruvēm!)

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Abwhzr, xervfnwn chfr
[ENG] Vafvqr gur furq, yrsg fvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.