Skip to content

<

Eierland

A cache by Dobermann11 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/29/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Eierland

Vlag NL  

Eierland is de naam van het noordelijke deel van het Nederlandse waddeneiland Texel.

Tot de 13e eeuw vormde Eierland een deel van Vlieland. Het was toen van Texel gescheiden door het Anegat, dat indertijd ongeveer op de plek lag waar tegenwoordig de Slufter ligt. Aan het eind van de dertiende eeuw ontstond het Eierlandse Gat en raakte Eierland ook gescheiden van Vlieland. Het was daarmee een echt eiland geworden.

In de loop van de 16e eeuw slibde het Anegat tussen Texel en Eierland dicht, en ontstond er tussen de twee eilanden een hoge zandbank die alleen nog bij extreem hoge waterstanden onder liep. In 1630 werd op deze zandbank de Zanddijk aangelegd en zo werden de beide eilanden door deze dijk verbonden. In 1835 werd, onder leiding van Antwerpenaar Nicolas Joseph De Cock, begonnen met de inpoldering van de kweldervlakte ertussen, met als doel het gewonnen land te gebruiken voor landbouw.

Eierland

Eierland 1630

 

In de nieuw aangelegde polder Eierland werd in 1836 ook een dorp gesticht dat aanvankelijk Nieuwdorp heette, maar dat later naar hem genoemd werd: De Cocksdorp. Wat later werden nog twee woonkernen gesticht Midden-Eierland en Zuid-Eierland.

Later werden aan de rand van deze polder meer kwelders ingedijkt. De naam Eierland duidt erop dat op het vroegere eiland veelvuldig meeuweneieren zijn geraapt. Deze eieren gingen naar de Amsterdamse bakkerijen.

Voortdurend moet strijd worden geleverd tegen de kracht van zee en wind. Bij zware storm kunnen tientallen of zelfs honderden meters duin worden weggeslagen. In 1864 was in het noorden bij De Cocksdorp de vuurtoren Eierland geplaatst, op ongeveer 3 km van de zee. Nu staat de zee vlak onder de toren, die door een asfalthelling en verschillende aangelegde zeeweringen wordt beschermd. Het strand is zich nu langzamerhand weer aan het verbreden. Ook in het zuidwesten slibt voortdurend materiaal aan. Aan de oostkant van Texel loopt een dijk die het eiland beschermt tegen de Waddenzee.

   

De cache: Om deze cache te loggen moet je het volgende doen.

1. Maak een foto van jezelf en/of je team met de vuurtoren op de achtergrond als bewijs dat je er echt geweest bent.
2. De zee kan land nemen en weer terug geven. Dat heb je zojuist in de beschrijving gelezen. Wetend dat de grond waar je nu op staat eens tot Vlieland behoorde is verbazingwekkend. Om nog duidelijker te zien wat de natuur zo al kan doen beantwoort de volgende vraag:
Hoe ver is het van het cachecoordinaat tot aan het eiland Vlieland (schatten of meten, dat kun je zelf kiezen).
3. Ga naar N53 09.992 E4 50.270. Daar vind je een bordje voor een Ruiterpad. Hierop vind je een getal bestaand uit 3 cijfers. Noteer deze 3 cijfers.
4. Stuur een email naar het email adres Eierland###@geoclub.nl (waarbij ### staat voor deze 3 cijfers) met het antwoord van opdracht 2 en je teamnaam in het onderwerp.

Als voorbeeld kan het email adres dan Eierland123@geoclub.nl worden.

Vergeet niet de foto bij het log toe te voegen. Logs zonder foto worden na 24 uur automatisch verwijderd.

 

Eierland

 
Enlish flag  

Eierland is the name of the northern part of the Dutch Frisian Island Texel.

Until the 13th century Eierland was a part of the neighbour island Vlieland. It then was separated from the island Texel by the Anegat (an opening filled by the sea), that then was located around the area where de Slufter is now. At the end of the 13th century the Eierlandse Gat (gat = gap) started to exist and Eierland became separated from Vlieland. With that it became a real island.

 

Eierland

Texel + Eierland +/- 1500

In the 16th century the Annegat between Texel and Eierland sludged and a high sandbank appeared that only with high tides was flooded.In 1630 they build on this sandbank a sanddike and so the islands were joined together. In 1835, under the management of the Antwerper Nicolas Joseph de Cock, a start was made with the winning of the mud-flatarea in between, with the goal to use the gained land for agriculture.

In 1836 on the new constructed polder Eierland the vilage Nieuwdorp was founded. Later the village was renamed to De Cocksdorp named after Nicolas Joseph de Cock. Sometime later two other livingareas were founded. Midden-Eierland and Zuid-Eierland.

Later at the edge of these polders more sludge areas were surrounded with dikes. The name Eierland point to the time that the former island was used to search and gather sea-gull eggs. These eggs were transported to Amsterdam and sold to bakers.

Constantly the battle against the forces of the sea and wind has to be fought. At severe storms ten or sometimes even hundreds of meters dunes can be washed away. In 1864 the lighthouse Eierland was placed in the north nearby De Cocksdorp, at about 3 km distance from the sea. Now the sea has come as far as the lighthouse that now has an asphalt slope and some other measures to protect it from being taken by the sea. The beach is nowadays slowly widening again. Also in the southwest materials are being washed ashore so there also the beach is widening. At the east side of Texel there is a dike that protects the island against the Frisiansea.

   

The cache: To log this cache you must do the following.

1. Take a photograph of yourself and/or your team with the lighthous on the background as proof that you have been there.
2. The sea can take land and give land as you have been reading in the discription. Knowing that the land you are standing now was once a part of the neighbour island is quite something. To realise what nature can do answer me the next question:
How far is it from the cachecoordinates to the island Vlieland(estemate or mesure the distance).
3. Go to N53 09.992 E4 50.270. Here you will find a horsetrailsign. On the sign you wil find 3 numbers. Note these numbers.
4. Send an email to Eierland###@geoclub.nl (where ### stands for the 3 numbers you just found) with the answer of the distance and your teamname in the subject area.

An example of the email adres is: Eierland123@geoclub.nl

Don't forget to add your photo with the log. Logs without a picture will be deleted after 24 hours automaticly.

 
Footer

Additional Hints (No hints available.)