Skip to Content

<

Petrovy kameny/Peter's Stones

A cache by Tinah&Power Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/02/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

EarthCache venovaná Petrovým kamenum, prírodní památce blízko Pradedu.
EarthCache devoted to Peter’s Stones, natural landmark next to Praded.
[CZ] Prosíme, nechodte až k samotným Petrovým kamenum, zustante na turistické stezce – ohranicená louka kolem je místem výskytu nekolika vzácných biotopu, a proto je také chránena. Jakékoliv porušení zákazu vstupu na chránené území muže být „odmeneno“ pokutou a z naší strany smazáním logu.

Nad horizont masívu Vysoké hole vycnívají skalní trosky nekdejších vrcholových partií – tzv. Petrovy kameny. Jedná se o výchozy bridlic, silne rozrušené mrazovou cinností (tzv. mrazové sruby). Tyto útvary, jejichž rozmery typicky dosahují 100 metru, vznikají opakovaným pronikáním vody do skalních puklin a trhlin. Po poklesu teploty pod bod mrazu tato voda zmrzne na led, který má vetší objem než puvodní kapalná fáze, címž dochází k rozrušení horniny „zevnitr“, tzv. mrazovému tríštení. Reliktem po dobe ledové, která místo zasáhla v pleistocénu, jsou také zdejší mrazem trídené polygonální pudy.

Oblast kolem Petrových kamenu je soucástí Národní prírodní rezervace Praded. Po skoncení dob ledových našly v tomto prostoru úkryt rostliny a živocichové, které jinak mužete najít až daleko na severu ve Skandinávii. Podnebí jiných cástí Jeseníku pro ne bylo príliš teplé. Jiné dokonce jinde na svete nenajdete – k nim patrí drobný zvonek jesenický a nízká skalní tráva lipnice jesenická. Mimo to se zde pravidelne vyskytují i dva velmi vzácné druhy brouku – drobný hnojník a vyklenulec – kterí jsou pozustatky doby ledové a nebyli nikde jinde na Morave nalezeny.

Proc se Petrovy kameny jmenují práve Petrovy, se neví – jedna z místních povestí ale ríká, že zde kdysi žil kovár jménem Petr, do kterého se zamilovala dcera správce sovineckého panství. Její otec lásce neprál, a když domlouvání dceri nepomáhalo, rozhodl se Petra nechat uveznit. Jeho dcera se ale o techto plánech dozvedela a o jedné temné noci se svým milým tajne uprchla. V zápetí se však po jejich stopách vydali pronásledovatelé a oba milenci, kterí cestu do hor neznali, byli brzy se silami na konci. V tu chvíli se ale zvednul vítr a zacala hrozivá boure – oba se tedy schovali vysíleni do vresu u skály na Vysoké holi, kde necas preckali. Když se vycasilo, nebylo po pronásledovatelích ani slechu, v tom necase dvojici minuly a dolu na panství se vrátili s neporízenou. Petr a jeho milá pak pokracovali v ceste a ráno již byli za hranicemi panství, kde se usadili a štastne žili až do smrti.

Skály Petrových kamenu sehrály ústrední roli v carodejnických procesech, které se konaly v nedalekých Velkých Losinách na sklonku 17. století. Údajne se zde o Filipojakubské noci mely slétat carodejnice, aby na tomto pustém míste pripravovaly svá kouzla a cáry na celý další rok. Hlavní slovo v techto procesech mel laický soudce Jindrich Boblig z Edelstadtu, který ruznými metodami výslechu vcetne mucení vynutil priznání k carodejnictví z mnoha nevinných dívek a žen, které byly posléze upáleny na hranici. Zrejme nejznámejší obetí techto procesu se pak stal roku 1685 šumperský dekan Kryštof Alois Lautner, který vystoupil na obranu domnelých carodejnic – tomu je venována mohelnická cache Kryštof Alois Lautner.

Vaše úkoly:
1) k logu priložte svou fotku z výše uvedených souradnic s GPSkou v ruce a s Petrovými kameny viditelnými v pozadí (z tohoto duvodu prosím zvažte pocasí, za jakého vyrazíte, fotografie postavy v mlze s GPSkou nelze brát jako dukaz, že jste místo navštívili :)
2) na email tinah.power.team@email.cz nám zašlete co nejlepší odhad rozmeru Petrových kamenu (AxBxC metru). Aby to ale nebylo tak jednoduché, nestací jen hádat – tj. napsat nám nejaká císla – k uznání logu nám budete muset (alespon ve zkratce) popsat metodu, jak jste k temto císlum došli (protože je nejbližší okolí Petrových kamenu nedostupné, využijte prosím nekterou z metod dálkového pruzkumu popsaných níže).

Metody dálkového pruzkumu
Pokud se pruzkumník nemuže dostat k nejakému geografickému útvaru nebo je onen útvar príliš rozlehlý, mohou být k presnému promerení s úspechem využity metody dálkového pruzkumu. Nejjednodušší takovou metodou je analýza fotografií dotycného útvaru, které ale musí být správne zkalibrovány – preloženo do obecného jazyka to znamená, že si nekdo dal tu práci a presne urcil, co ukazují (napr. jestli barvy odpovídají realite, jaké je rozlišení fotografií atd.). Cesko je naštestí pokryto relativne detailními leteckými fotomapami, takže zjistit horizontální rozmery jakéhokoliv geologického útvaru vám bude trvat s použitím trojclenky a pravítka jen chvilku. Trochu komplikovanejší už bude zjištení vertikálního rozmeru – k tomu mužete s úspechem použít vlastní fotografii „z boku“, kde budete moci urcit pomer délky a výšky. Pokud ale budete chtít využít jakoukoliv jinou metodu, vaší invenci se meze nekladou.[EN] Please, do not walk directly to Peter’s Stones; stay on the tourist trail – the meadows surrounding them are home of several rare species and therefore are protected by law. Any violation of the entry prohibition into this protected area may be "rewarded" by a fine and by deletion of your log by us.

Above the horizon of Vysoká Hole rock debris of the former top parts stand out – the so-called Peter's Stones. These are shale outcrops, heavily eroded by frost (so-called frost cribs). These units, whose dimensions typically reach 100 meters, were formed by repeated infiltration of water into rock fissures and cracks. When the temperature drops below freezing the water freezes into ice, which has a larger volume than its original liquid state. This leads to destruction of rock from "inside", so called frost fragmentation. Relics of the Ice Age, which hit this area in the Pleistocene, are also local frost sorted polygonal soils.

The area surrounding Peter's Stones is a part of the National Nature Reservation Praded. When the Ice Age was over, plants and animals, which otherwise can be found only to the far north of Scandinavia, found home in this place. Climate of other parts of Jeseníky was too warm for them. Other species cannot be even found elsewhere in the world – among them a small Campanula gelida and low rocky meadow grass Poa riphaea. In addition, there are regularly registered two very rare species of beetles here – small Aphodiidae and Byrrhus pilula - which are the remains of the Ice Age and have not been found elsewhere in Moravia.

Why are Peter’s Stones called “Peter’s” is unclear - one of the local legend says that in this region once lived a blacksmith named Peter, who had fallen in love with the daughter of an administrator of the Sovinec estate. Her father did not agree with this love, and when his daughter refused to end it, he decided to put Peter in jail. His daughter, however, became aware of these plans, and one dark night she secretly fled with her lover. But in a short moment after their trail went pursuers and the two lovers who did not know how to travel in the mountains were soon at the end of their forces. At that moment, a strong wind started and a threatening storm began – both lovers therefore hid in the rocks on the heath of Vysoká Hole, where they survived the foul weather. When the sky turned clear again the pursuers had passed them, and as they kept going they returned back empty handed. Peter and his love continued in the way and in the morning they reached border of the estate, where they settled and lived happily ever after.

Rocks in Peter's Stones played a central role in the witch trials that took place in the nearby Velké Losiny at the late 17th century. Reportedly this lonely place was a gathering point of witches from nearby area during the Walpurgis Night (Beltane) where they prepared their magic and spells for the next year. The main word in these processes has a secular judge Heinrich Boblig von Edelstadt who – using various interrogation techniques, including torture – forced many innocent girls and women suspected from witchcraft to confession ending their lives by being burned at the stake. Probably the most known victim of these processes became in 1685 Šumperk’s dean Kryštof Alois Lautner, who spoke in defense of alleged witches – to his memory it is dedicated Mohelnice’s cache Kryštof Alois Lautner.

Your tasks:
1) to your log add a photo of you with your GPS made at the above-mentioned coordinates and Peter‘s Stones visible in the background (because of this reason please consider the weather forecast for the estimated time you will be at the place, photos of a figure with GPS standing in the mist will not be accepted as evidence that you have visited the place :)
2) send us an email to tinah.power.team@email.cz with your best estimate of Peter's Stones’ dimensions (AxBxC meters). To make it a bit more difficult, you cannot just guess – i.e. just to write us some numbers – your log will be accepted only then, if you can (at least in brief) describe in the email the method of how you came to these numbers (since the nearest surroundings of Peter's Stones are unavailable, please use some of the remote-sensing techniques described below).

Methods of remote sensing
If an explorer cannot get to some geographical unit or this unit is too large, then any measurement of this feature can be in principle done using remote sensing methods. The simplest such method is the analysis of photographs of the body, but these must be properly calibrated – translated into the common language, this means that someone spends his time to determine exactly what they show (e.g., if the colors correspond to reality, what is the resolution of photographs, etc.). Fortunately, Czechia is covered by a pretty good airborne imagery, so to determine the horizontal dimensions of any geological unit you will need just to employ the golden rule and a ruler. Little more complicated will be finding of a vertical dimension – here you can successfully use your own “side-photos", from which you will be able to determine the ratio of length and height. But if you want to use any other method, we will of course not restrict your invention in any way.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.