Skip to Content

<

The Svornost Pit

A cache by Berseg Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/19/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dul Svornost / The Svornost pit

CZE:

     Dul Svornost byl založen témer soucasne s mestem Jáchymov (1518), svuj soucasný název (nemecky Einigkeit) nese od roku 1530. Jedná se tedy o nejstarší dosud provozovaný dul nejen v Cechách, ale pravdepodobne i v celé Evrope.
     V prubehu 16. století byl dul Svornost využíván pro težbu stríbra. Od poloviny 19. stol. se stala hlavním teženým nerostem uranová ruda – smolinec. Hlavní rozmach težby uranu nastal po roce 1945 a trval do roku 1962, kdy byly dobývací práce pro vycerpání zásob postupne ukonceny. Již na zacátku 20. století bylo zjišteno, že nekteré v podzemí zastižené prameny dulní vody vykazují vysoký obsah radonu a že pusobí príznive na lécení ruzných nemocí ci poranení. Na základe toho došlo v roce 1906 k založení prvních radonových lázní.Jelikož se kapacita pramenu stala zacátkem 20. let minulého století nedostatecnou, bylo rozhodnuto využít pro lázenskou péci vydatný pramen radonové vody, který byl naražen již v roce 1864 pri pokusu prohloubit jámu Svornost z 12. na 14. patro a který v té dobe zatopil dul Svornost v celém úseku mezi 12. patrem a patrem Daniel. K tomu úcelu byly v roce 1924 zatopené prostory dolu vycerpány, celý dul zrekonstruován a rovnež byly vybudovány základní technické objekty pro jímání a cerpání vody z uvedeného pramene (pramen Curie).
     Zacátkem 60 let bylo rozhodnuto, že dul bude po ukoncení težby uranu nadále využíván pro jímání a cerpání radonových vod. Zároven zde byl proveden rozsáhlý hydrologický pruzkum, v jehož rámci byly na 12. patre dolu Svornost objeveny další dva prameny radonové vody, a to pramen C1 (1960) a pramen Behounek (1962). Po ukoncení všech techto zajištovacích a pruzkumných prací byl dul Svornost dne 1.4.1964 predán Státním lázním Jáchymov. V roce 2000 byl navrtán další pramen nazvaný Agricola. V soucasné dobe jsou tedy na 12. patre dolu Svornost v hloubce 500 m pod povrchem využívány 4 prameny, a to:

pramen Curie 30 l/min 29 °C obsah radonu 5 kBq/l
pramen C1 30 l/min 29 °C obsah radonu 11 kBq/l
pramen Behounek 300 l/min 36 °C obsah radonu 10 kBq/l
pramen Agricola 10 l/min 29 °C obsah radonu 20 kBq/l

Dul Jáchymov byl a stále je velmi rozsáhlé dílo. Dnes se z nej využívá jen malá cást. Ostatní jsou zatopené vodou. Odhaduje se, že dole šplouchá až 1,5 miliónu kubíku vody (tj. 800 plaveckých bazénu). Využívaná cást je od té zatopené oddelena tlakovými uzávery. Radonová voda je stará až 35 tisíc let

www.laznejachymov.cz
neco málo a RADONU
Historie težby Uranu v Jáchymove
Geologie Jáchymova
Byli jsme pul kilometru pod zemí


Dul je po domluve se správou dolu prístupný pro verejnost a každý tak muže sfárat 500 metru pod zem a projít si cást 12.patra s výkladem. (Pouze pro lazenske hosty!)

Pro úznání logu musíte splnit následující úkoly:
1. Vyfotit se (nebo svou GPS) u dulního nakládace (viz. Foto - Foto Spoiler) - nepovinné
2. Zmerit obvod nejvetší matice (jsou 2 na jedné noze) kotvící dulní vež (viz. Foto - Measuring Spoiler)
3. Na kterém patre šachty se nacházejí prameny CURIE, Behounek a C1

Foto z úkolu c.1 priložte k logu, odpovedi na otázky 2. a 3. mi zašlete na e-mail: berseg@seznam.cz (predmet: SVORNOST)

Eng:

     The Svornost pit, established almost in the same time as the town itself (in 1518), bears its present name, meaning concord (Einigkeit in German), since 1530. Thus it is the oldest mining pit still in operation not only in Czech Republic but perhaps also in the entire Europe.
     In the course of 16th century the Svornost pit was used for silver mining. Since the middle of the nineteenth century uranium ore mining became the main resource being mined here. The boom of uranium mining started after 1945 and lasted until 1962 when, due to the depletion of the uranium deposits, the mining activities were gradually terminated. In the beginning of 20th century it was discovered that some of the water springs collected deep underground show a high radon content and that they have a positive effect on healing wounds and can improve certain medical conditions. Based on this founding first radon spa-house was established in 1906. However the capacity of the Springs became insufficient by the twenties of last century. A decision was made to use the powerful spring of the radon water hit in 1864 while deepening in the Svornost pit from the 12th to the 14th floor, which flooded the Svornost pit from the 12th floor up to the Daniel floor. For this purpose, in 1924, the flooded premises of the pit were drained, the entire pit was restored and the basic technical objects for collecting and pumping the water were installed (Curie Spring).
     In 60s was decided that the Svornost mine, shall be used for collecting and drawing radon water even after the termination of the mining activity. At the same time an extensive geologic survey was made discovering another two springs of the radon water on the 12th floor of the Svornost pit, the C1 Spring in 1960 and the Behounek Spring in 1962. The Svornost pit was transferred to the Jáchymov State Spas organisation on 1st April 1964 after all the support works and surveys were finished.In year 2000 a new spring, called Agricola, was drilled. Recently there are 4 springs being used on the 12th floor of the Svornost mine in the depth of 500 meters under the surface. They are as follows:

Curie Spring 30 l/min 29 °C radon content 5 kBq/l
C1 Spring 30 l/min 29 °C radon content 11 kBq/l
Behounek Spring 300 l/min 36 °C radon content 10 kBq/l
Agricola Spring 10 l/min 29 °C radon content 20 kBq/l

The Svornost pit was and still is a very extensive work. Today, it uses only a small part. Others are flooded with water. It is estimated that splashes down to 1.5 million cubic meters of water (it is 800 swimming pools). Radon water is old up to 35 thousand years.

Hydrogeology:
     Hydrogeology of the Jáchymov ore district is characterized by the presence of the following two systems of waters: descending water and ascendant water. The descending water is bound to fractures and has a lime-sulphate composition. Its composition evolved during transport along veins and fractures, including often portions with pyrite. In difference to this, ascendant water has a composition influenced by the underlying granitoids.
     It has a temperature near 30 °C and pressure between 1.9 and 4.0 MPa. The waters derived from granitoids have an increased radioactivity which led to their curative utilization.
     During the first part of the sixtees, thick walls were built across all adits connecting with the Rovnost and Bratrství mines and the neighbouring mining fields were flooded. These activities did not influence the discharge capacity of springs with radioactive water or their chemical composition.

www.laznejachymov.cz
about RADON
Journal of the Czech Geological Society, 42/4 (1997)
Journal of the Czech Geological Society, 48/3-4 (2003)

Mine is in consultation with the management of the mine open to the public and everyone can descent 500 meters under the ground and pass the 12th floor.(Only for spa guests!)

You must accomplish this tasks:
1. Make a picture of yourself or your GPS with mine feeder (Foto - Foto Spoiler) - optional
2. Take a measurements of perimeter of the biggest matrix whitch is fixing mine tower (Foto - Measuring Spoiler)
3. what level of the pit contains springs like CURIE, Behounek and C1

Picture from the first task attach to your log, answers from the task 2 and 3 send me to email: berseg@seznam.cz (subject: SVORNOST)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

1,083 Logged Visits

Found it 1,064     Write note 18     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,108 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.