Skip to Content

<

GeoCervena

A cache by saillor Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/12/2009
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cervená

Tato keš by vás mela prinutit seznámit se alespon s cástí toho, co nabízejí stránky www.cuzk.cz a zároven vás provede osadou Cervená u Kašperských Hor, která dle mého zcela objektivního názoru (vyrostla jsem zde) stojí za poznání. Cást luštení vyžaduje domácí prípravu na internetu a druhá cást je krátkou procházkou po Cervené.

Neco málo z geodézie

Klasické geodetické základy reprezentují bodová pole složená z geodetických bodu pevne stabilizovaných v terénu se známými souradnicemi v závazných referencních systémech. Informace k Databázím bodových polí: Databáze bodových polí jsou spravovány odborem geodetických základu Zememerického úradu. Jsou zde uloženy:

- trigonometrické a zhuštovací body z území Ceské republiky s presahem na uzemí sousedních státu, tj. pres 69 tisíc center trigonometrických a zhuštovacích bodu a pres 35 tisíc k nim pridružených bodu. V databázi jsou vedeny i znicené body a všechny zmeny souradnic. Pro pridružené body se vede jen jižník a délka a souradnice se pocítají pri výstupu z databáze. Správu trigonometrických bodu zajištuje Zememerický úrad, který též zajištuje prubežnou aktualizaci DATAZ. Správu zhuštovacích bodu zajištují územne príslušné katastrální úrady

- nivelacní body z území Ceské republiky, tj. 12 základních nivelacních bodu (ZNB), 16 tisíc bodu I. rádu CSNS, 20 tisíc bodu II. rádu CSNS a 47 tisíc bodu III. rádu CSNS. Od roku 2006 je databáze postupne naplnována také nivelacními body IV. rádu CSNS a body plošných nivelacních sítí (PNS). Správu ZNB a nivelacních bodu I.,II. a III. rádu CSNS zajištuje Zememerický úrad. Správu nivelacních bodu IV. rádu CSNS a bodu PNS zajištují územne príslušné katastrální úrady.

- tíhové body z území Ceské republiky, tj. 400 bodu CGS, jejichž správu zajištuje Zememerický úrad.

Domácí príprava lovu :

1. V katastrálním území Cervená u Kašperských Hor se nachází celkem pet zamerených polohových bodu. Dva jsou trigonometrické a tri zhuštovací body. Vašim úkolem je tyto body najít (mají císla 2, 8, 241, 243, 245). Najdete nadmorskou výšku techto bodu a zaokrouhlete na celá císla. Urcete nadm. výšku dvou nejníže položených bodu a spoctete jejich aritmetický prumer. Dostanete císlo ABC

2. Najdete v katastru nemovitostí ( v katastrálním území Cervená u Kašperských Hor) pozemkovou parcelu s parcelním císlem ABC

a urcete její výmeru(m2). To je císlo D

historie

Ted drobná odbocka a neco málo o Císarských otiscích map stabilního katastru Cech, Moravy a Slezska a kde je krome internetu nalézt

Císarské povinné otisky stabilního katastru 1:2880

Soubor tvorí 11 732 katastrálních map (Cechy 8444, Morava a Slezsko 3288) na 46 732 mapových listech (Cechy 31 209, Morava a Slezsko 15 523) ruzných rozmeru. Základní rozmer je 60x71,5 cm. Jeden z otisku originální mapy, který byl opatrený popisem parcelních císel a kolorovaný, byl urcen k archivaci v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni. Je znám jako císarský povinný otisk (Kaiserpflichtexemplar). Barevné provedení je stejné jako u originálních map, okrové role, šedé lesy, syte zelené zahrady a parky, zelené louky, svetle zelené pastviny, karmínové zdené budovy, kamenné mosty, jezy a silnice, v tmavém odstínu karmínové významné stavby, žluté drevené budovy, mosty a jezy, hnedé cesty, modré vodní toky a plochy a ruznobarevné lemovky hranic se sousedními obcemi. V bílé barve jsou ponechány dvory a nádvorí, verejná prostranství a puda, kterou nebylo možné obdelat, napr. kamení. Na zadní strane mapového listu je podpis pracovníka, který mapu vybarvil a revizora. Ustrední archiv zememerictví a katastru (UAZK), organizacne zaclenený do Zememerického úradu, shromažduje a verejnosti zprístupnuje výsledky rozsáhlých geodetických a kartografických prací, které v minulosti probíhaly na území Cech, Moravy a Slezska. Pro zvláštní povahu uchovávaných archiválií, které jsou soucástí Národního archivního dedictví, má UAZK statut specializovaného archivu. K nejcennejším dokumentum archivu patrí merický operát unikátního díla první poloviny 19.století – stabilního katastru, založeného císarským patentem v roce 1817. V archivu jsou uloženy rucne kreslené a kolorované originální mapy všech katastrálních území v merítku 1:2880. Jejich rucne kolorované tisky patrí dodnes k nejžádanejším ze strany badatelu a poskytují cenné informace zájemcum z rad historiku, památkáru, architektu, geografu, ekologu aj. Operáty navazujících katastrálních prací jsou rovnež zastoupeny a archiv je tak jedinou mapovou sbírkou, kde je možné sledovat vývoj katastrálního mapování na našem území. Dále archiv nabízí ke studiu mapová díla vytvorená na základe rakouského vojenského mapování z konce 19. století, historicky cenné topografické mapy v Benešove a Krovákove zobrazení, vzniklé v prubehu nedokonceného meziválecného mapování, první vydání poválecných topografických map v systému S-1952, jednotlivé tituly soucasných státních mapových del od jejich prvních vydání, ale napríklad i rozsáhlý soubor nemeckých topografických a vojenských map a radu dalších. Tyto fondy jsou doplneny archivními sbírkami. Tak je v ukázkách predstavena napríklad tvorba evropských kartografu a kartografických dílen od 17.století až po díla kartografických vydavatelu a nakladatelu 19. a 20.století. Ve sbírkách jsou zastoupeny mapy tuzemské i zahranicní provenience. K získání celistvého obrazu o historii oboru geodézie a kartografie slouží i sbírka merických prístroju, stabilizacních znacek a znaku nebo sbírka fotografií, filmu a fotodokumentu.

3. Nyní se ponoríme hloubeji do historie a budeme se venovat Císarským otiskum map stabilního katastru Cech, Moravy a Slezska. Vyhledejte katastrální uzemí Cervená u Kašperských Hor a na listu c. 03 jsou Vámi hledané potrebné indicie. V dobe vyhotovení techto map se na obvodu návsi nacházelo celkem E

zdených nespalných budov (viz legenda map). Vetší statek je nakreslen možná trochu matoucím zpusobem, ale pocítejte ho za jeden a neprekouknete tehdy ješte malou kaplicku vprostred návsi. Jako další nás zajímá pocet zelinárských zahrad (rovnež u domu po obvodu návsi, tedy v centru obce ?) . Tento pocet je F

Ted ješte E/F = G a vzhuru do terénu.

Než vyrazíte, pro kontrolu : A + B + C + D + E + F + G = 33

zima

Osada Cervená

Cervená se rozkládá na horském návrší v nadmorské výšce 798 metru. Leží na malém prítoku Losenice 3 km JV od Kašperských Hor. Nachází se v Chránené krajinné oblasti Šumava a svou severní hranicí se dotýká Národního parku Šumava. Puvodní nemecký název Rothsaifen se prekládá jako „cervené sejpy“ a pripomíná rýžovnickou minulost osady. První zpráva o Cervené je ze stejného roku, kdy byl založen nedaleký hrad Kašperk. V pergamenové listine z 11.dubna 1356 se uvádí, že císar Karel IV. daruje Heinczlinu Baderovi do dedicného užívání lán pudy u jeho vlastního dvora mezi „malou Losenicí“ a Cervenou (Rothsaifen) za verné služby pri vyhledávání a vytýcení trasy nové silnice do Pasova v Bavorsku – budoucí kašperskohorské Zlaté stezky. Dodnes v originále zachovaná listina je jedním z nejstarších dokladu osídlení horní Šumavy. Cervená patrila k hradu Kašperku a když v 16.století bylo jeho panství rozprodáno, získaly vesnici roku 1584 Kašperské Hory. K Cervené patrily pred rokem 1945 také Lídlovy Dvory, Podlesí, dále samoty a dvory Bajerov, Hutašín, Kaisruv Dvur, Riesenbach, Mlýn Na rybníce, Štraubova pila, Karlina Pila, Flusárna a Bílý Potok. V roce 1938 mel obecní katastr 251 ha polí, 211 ha luk, kolem 200 ha pastvin a témer 1.234 ha lesu. Tesne pred odsunem zde žilo v 76 staveních kolem 480 obyvatel. Dnes se ve vlastní osade Cervená hlásí k trvalému pobytu jen 28 osob a prevládá rekreacní charakter osady.

V terénu :

4. Jako první navštivte zhuštovací bod c. 243 s názvem U kaplicky. Tady máte zjistit následující : Osmiboká kaplicka k uctení obetí 1.svetové války má H kruhových okének

I drevených paprsku na dverích

a J pantu na kovové mríži.

(H + I)/J = K

5. Na návsi je kaple Panny Marie Pomocné s informacní cedulí o osade Cervená. Na ní zjistíte, že roku 1856, kdy byla kaple postavena, mela Cervená 232 obyvatel a LL domu.

D + G + K – (L + L) = M

6. Najdete dum c.p. M

Na jeho fasáde, kterou se obrací do ulice jsou dvoje plechová dvírka na skríni s elektrikou. Na vetších dvírkách v pravém dolním rohu je napsaný šestimístný kód ve formátu :X – Y – Z

Tento kód si velmi peclive opište, protože ho budete nezbytne nutne potrebovat k otevrení keše. Jestliže keš najdete bez znalosti tohoto kódu, nebude Vám to nic platné.

7. Posledním místem je zhuštovací bod c.245 ( Na Sobru). Cache najdete pokud od tohoto bodu pujdete JK

metru podél hranice lesa smerem na jihozápad a pak I

metru prímo kolmo do lesa (smer jihovýchod). Pozor na prekonávání elektrického ohradníku.

Pri prístupu ke zhustovacímu bodu c.245(Na Sobru) a tedy i k finálce vede nejkratší cesta prímo za kaplickou mezi domy pres louku nahoru pod les. Ale ta je vetšinu casu využívána jako pastvina a jsou zde krávy. Pokud tedy zvolíte tuto cestu, nejprve zkontrolujte, zda se mezi krávami nevyskytuje i býk, aby se procházka nepromenila v necekaný sprint. Další možností je jít po silnici smerem na Rejštejn a kousek pod vesnicí odbocit na cestu do lesa (viz Waypoint). Po té mužete kousek vystoupat a pak už musíte lesem podle navigace.

Pri otevírání keše budete potrebovat návod, který je ke keši pripevnený na retízku, tak se nebojte ho vytáhnout.

zima

Additional Hints (Decrypt)

araí gnz šcnprx nav fýxbexn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

72 Logged Visits

Found it 65     Write note 6     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 26 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.