Skip to content

Cimrmanova jeskyne - Cimrman's cave Multi-Cache

Hidden : 11/13/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prochazka mezi piskovcovymi skalami po stopach Jary Cimrmana


K založení téhle keše me inspirovala knížka Za Járou Cimrmanem až do hrobu od Jirího Šebánka a stejnojmenný televizní porad o hledání místa posledního odpocinku tohoto ceského velikána.

Osobnost Járy Cimrmana je stejne veliká, tajemná, neznámá a témer zapomenutá jako jeskyne kterou objevíte na konci cesty.

Jára objevuje jeskyni Jara Cimrman discovers his cave

Cestu mužete zacít na parkovišti u Šemánovické hospudky = N50°27.278 E014°33.194

Zastávka c.1 - N50° 27.306 E14° 33.250

pametní deska

Podle nekterých badatelu prožil Jára Cimrman poslední roky svého života práve zde, v Šemánovicích na Kokorínsku.

Vynalezl tady a sám na sobe vyzkoušel, mimo jiné, první alkohol tester na svete. Souradnice vás zavedou práve k domu s pametní deskou na které je toto duvtipné zarízení, založené na kontrole schopnosti udržet rovnováhu, zobrazeno. Jára tento vynález používal pri návšteve hospody a vždy spolehlive byl po požití piva v množství vetším než malém ztrátou rovnováhy upozornen, že už má prestat pít a je cas jít domu.

Císlo domu na kterém je pametní deska =X(cervená tabulka vedle desky)

Císlo A = (229*X)+1

Zastávka c.2 - N50 27.403 E14 33.282

Nostalgická myš

Je to hospudka „Nostalgická myš“, zrízená v Šemánovicích príznivci Járy Cimrmana, zejména zásluhou Ondreje Suchého. Natácely se tady televizní cimrmanovské porady visit link, ted se tu natácí pro rozhlas. Pokud se chcete zúcastnit, prehled termínu natácení a pozvaných hostu je možné vyhledat na visit link

Císlo domu ve kterém je Nostalgická myš = Y (cervená tabulka vedle vchodu)

Císlo B = (71*Y)+3

Zastávka c.3 - N50°27.A E014°33.B

studánka

Jdete na vypocítané souradnice, nejlépe po turistické stezce znacené úhloprícne rozdeleným cervenobílým ctvercem. Sejdete strmou cestou, místy po schodech vysekaných ve skále, až dolu do údolí. Tam znacka uhýbá doprava, vy jdete za šipkou. Signál je v hlubokém zalesneném údolí slabý a nejistý, ale malou kamennou stavbu snad neprehlédnete. Jste u studánky – do roku 1931 to byla šemánovická obecní studánka, jediný verejný zdroj vody v okolí. Voda je docela cistá, ale není oznacená jako pitná – nepijte ji! U studánky spocítejte finální souradnice:

Letopocet na kamenném prekladu = D E F G

Císlo H = (E-2) (F+D) (G-D), kontrola: soucet = 19

Císlo I = (G/3) (E/2-F) (F) , kontrola: soucet = 7

Souradnice skrýše: N50°27.H E014°33.I

Cimrmanova jeskyne

Další cestu nebudu popisovat, at si taky trochu užijete hledání. NENÍ treba lézt po skalách! Keš NENÍ v jeskyni!!! Je kousek vedle, z jeskyne ke skrýši není videt. U skrýše je špatný signál, použijte nápovedu c.1. Není treba lézt po skalách, jdete na to od lesa (zezdola).No a kde že je ta jeskyne? Pokud ji nevidíte prohledejte okolí keše v okruhu cca 50 metru. Je to nejvetší jeskyne na Kokorínsku a zaslouží si neoficiální pojmenování po neoficiálním nejvetším z ceských velikánu. Nejbližší vetší jeskyne je zrejme až Braniborská jeskyne u Doks a Tisícový kámen u Úšteka.

V keši najdete souradnice Cimrmanova hrobu objeveného 10. 10. 2000. Jsou to císla J a C.

Souradnice Cimrmanova hrobu: N50°27.J E014°33.C

Cimrmanuv hrob

Okolnosti nálezu jsou zachyceny televizní kamerou v posledním dílu poradu Salón Cimrman aneb Za Cimrmanem až do hrobu. Když si na hrbitove nebudete jisti že jste na správném míste, použijte nápovedu c.2. Návšteva hrbitova není povinná, není podmínkou logu.

Po prohlídce jeskyne se mužete vrátit do Šemánovic kratší a dobrodružnejší cestou kolem hrbitova. Když se postavíte celem ven z jeskyne hledejte vlevo pešinku, vystoupejte po ní nahoru na okraj lesa a pokracujte vlevo, kolem hrbitova do Šemánovic.

Celá trasa je dlouhá asi 3 km. Doporucuji jen peší odlov za denního svetla. Cesta ke skrýši je pro kola nesjízdná a s detským kocárkem také ne. Jeskyne je v prostoru CHKO Kokorínsko, nevede k ní znacená turistická cesta, proto je docela zachovalá a mela by tak zustat i nadále. Nejbližší kontejner na odpadky je u hrbitova.


Pod tímto odkazem jsou další cimrmanovské kešky:
Under this link are more caches about Jara Cimrman:

Kesky na pocest Járy Cimrmana

[EN]

Walk among the sandstone rocks in the footsteps of Jara Cimrman


I was inspired to create this cache by book „For Jara Cimrman to the his grave“ wrote by Jiri Sebanek, same name as TV show about finding the grave of the Czech genius.

Personality of Jara Cimrman is just as great, as mysterious, unknown and almost forgotten as some the cave, which you are going to discover at the end of your way.

Your trip can start at the parking here = N50°27.278 E014°33.194

Stage 1 - N50° 27.306 E14° 33.250

According to some scholars Jara Cimrman spent the last years of his life here in the village Semanovice, in the territory Kokorinsko.

He invented here and in myself to try, among other things, the first alcohol tester in the world. The coordinates will take you right to the house with a plaque on which this ingenious device, based on an ability to maintain balance displayed. Jara, this invention used during a visit to the pub and always has been reliable after drinking beer in quantities greater than the small by lose balance that he must stop drinking and it's time to go home.

House number on which the plaque = X (little red table next to the plate)

Number A = (229*X)+1

Stage 2 - N50 27.403 E14 33.282

Nostalgic Mouse

It is a tavern "Nostalgicka mys"("Nostalgic mouse"), established in Semanovice supporters of Jara Cimrman, mainly due to Ondrej Suchy. It was filmed here TV shows visit link, now it is recording for radio show. If you want to participate, survey dates recording and invited guests you can looking for at visit link

House number in which the „Nostalgic mouse“ Y (little red table near the entrance)

Number B = (71*Y)+3

Stage 3 - N50°27.A E014°33.B

The well

Go to the calculated coordinates, preferably along the tourist trail marked diagonally divided red and white square. Walk down on the steep path up the stairs between the rock, at the bottom of the valley. The mark turns right, you go to the arrow of jour GPS. The signal is weak and uncertain in a deep wooded valley, but a small stone structure probably you can not miss. You are at the well - until 1931 was Semanovice municipal well, the only public source of fresh water nearby. The water is quite clean, but now is not designated as drinking water – don´t drink it! Here you count the final coordinates:

The year of the stone block = D E F G

Number H = (E-2) (F+D) (G-D), checksum = 19

Number I = (G/3) (E/2-F) (F) , checksum = 7

Coordinates of the cache: N50°27.H E014°33.I

Another way I don´t describe, I let you enjoy with a little searching. There is NO need to climb the rocks! Cache is NOT in the cave! It is just next the cave. The cache is not visible from the cave. The hiding place has a bad signal, use the hint No. 1. There is NO need to climb the rocks, go down to the forest and after go up. Well, where it is the cave? If you do not see, scan cache within about 50 meters. It is the largest cave on territory Kokorinsko and deserves the unofficial name of the largest unofficial Czech greats genius.

In the cache you find coordinates Cimrman tomb discovered 10. 10. 2000. There are numbers J and C.

The coordinates of the tomb: N50°27.J E014°33.C

The circumstances of the finding are captured by the television camera in the last part program „The Salon Cimrman - for Jara Cimrman to the his grave“. When you aren´t sure on that you are in the right place, use the hint No.2 Visiting the cemetery is not compulsory, is not a requirement the log.

After visiting the cave you can return to Semanovice by using a shorter and more adventurous trips around the cemetery. When you stand with your face out of the cave, you look for a path on your left hand, go up to the edge of the forest and turn left around the cemetery to the Semanovice.

The whole route is about 3 km long. It is recommended just go on foot to find catch in daylight. Path to the hiding place is impassable for bikes and baby carriages too. The cave is in the CHKO Kokorinsko, there are not marked tourist path to the cave, so it is quite well preserved and it should be remain so. Nearest garbage container is at the cemetery.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ:] 1. uyrqrw an fxáyr pífyb gvfíp qrirg frg qinprg qin, irwqv qb fcáel n uyrqrw an cenié fgenar nfv zrge cbq fgnebh carhzngvxbh. 2. fgbqrfrg [EN:] 1. frnepu ba n ebpx ahzore bar gubhfnaq avar uhaqerq gjragl-gjb, tb vagb gur pyrsg va gur ebpx naq frnepu ba gur evtug fvqr whfg orybj gur byq gver. 2. bar uhaqerq naq gra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)