Skip to content

<

Dödisgrop vid Pålamalm

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/10/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dödisgrop vid Pålamalm

Dödisgropen i Pålamalms naturreservat [SWE]
Denna dödisgrop, kallas också åsgrop, är en av Sveriges största torra dödisgropar, gropen är 31 meter djup och 50 meter vid med branta sidor. Botten av gropen är inte försumpad och det växer en grandominerad skog, växtligheten är ofta stor i torra dödisgropar. De flesta dödisgropar är nu sjöar, t.ex. Bysjön och Trollsjön i närheten

Pålamalm är en av flera stora malmar på Södertörn, den tillhör de många stråk av rullstensåsar som bildar Uppsalaåsen. Till skillnad från rullstensåsarna som delvis bildades inne i själva inlandsisen har Pålamalm bildas utanför inlandsisens kant som ett jättelikt undervattensdelta. En väldig isälv som spolade ut enorma mängder grus och sand mynnade djupt nere i det vatten som omgav inlandsisen. Från taket i isälvstunneln lossnade då och då väldiga isblock som bäddades in i malmen, när isblocken smälte bildades sen djupa hål.

Dödisgropar
När inlandsisen drog sig tillbaka avskiljdes ibland stora partier av orörlig is från den aktiva rörliga isen. Runt dessa klumpar av dödis avsattes ofta isälvmaterial. Isblocken begravdes av sten och sand från den isälv som rann under inlandsisen. En dödisklump kunde ligga kvar i flera hundra år efter att isranden lämnat landskapet. När dödisen smälte lämnade den efter sig en hålighet, en så kallad dödisgrop. En dödisgrop är oftast några hundra meter i diameter, men kan vara flera kilometer i diameter och upp till 60 meter djup.

Dödisgropar har ofta inget avlopp och botten utgörs av sank mark, alla dödisgropar är dock inte vara vattenfyllda, utan vissa ser bara ut som en stor grop. Dödisgroparna vi ser idag bildades vid den senaste inlandsisens avsmältning, för cirka 10 000 år sedan.

Vägen till dödisgropen
Nu finns det två parkeringskoordinater till cachen.
Waypointen ”Ny parkeringsplats” är i sommarstugeområdet bakom grustaget, därifrån finns det stigar och skogsvägar till dödisgropen. Parkera vid vägkanten och se till att inte stå i vägen.

Den gamla parkeringsplatsen fungerar fortfarande och det är inga förbudsskyltar den vägen (än så länge). Den vägen rekommenderas inte när det arbetas här men kan fungera på helger och kvällar. Själva parkeringen är avspärrad med stenar, men en bil eller två kan fortfarande stå här utanför. Tar ni denna väg så passa på att beundra den mängd rullstenar som ligger vid kanten.

När man är framme vid gropen finns det stigar som leder hela vägen ner till botten, det går två stigar ner till gropen, en från öst och en från syd.

För att logga cache
Svara på följande frågor och maila svaret till oss:
1) Gropen är inte rund utan oval, vad har den platta botten i gropen för omkrets?
2) I gropen växer det mest gran, vilka två andra träd är vanliga?

Cachen kan loggas direkt när svaren skickats in, är något svar fel så hör jag av mig. Bifoga gärna bilden i loggen. Inga svar i loggen tack.The kettle at Pålmalms Nature reserve [ENG]
The kettle here at Pålamalm, also known as ridge pits, is one of Sweden’s largest dry kettle, the pit is 31 meter deep and 50 meter wide with steep sides. Bottom of the pit is not swampy, and it grows a spruce-dominated forest, vegetation is often high in dry kettles. Most kettles are now lakes, such as Bysjön and Trollsjön nearby

Pålamalm is one of several large malmar (sandy elevation) on Södertörn, it is one of many strings of eskers forming Uppsala ridge. Unlike boulder ridges that partially formed inside the ice sheet has Pålamalm formed outside the inland ice edge as a giant underwater delta. A great ice-river, which washed out huge quantities of gravel and sand, empties in deep water surrounding the ice sheet. From the roof of the ice-river tunnel huge ice blocks came off now and then, and where embedded in the ridge. Later when the ice blocks melted, deep holes where formed.

Kettles
When the continental ice pulled away big blocks of ice were separated from the active moving ice. Around these motionless clumps of ice, melt water flow from the glacier and deposit sediment. Blocks of ice were buried by rocks and sand from the ice-river. An ice block may remain for several hundred years after the receding glacier have left the countryside. When the big ice block melted, it left behind a cavity called a kettle. A kettle is usually a few hundred meters in diameter, but can be several kilometres in diameter and up to 60 meters deep.

Kettles often have no drains and the bottom is made up of marshy ground. All kettles are not to be flooded, some look just like a big hole. The kettles we see today was formed during the last continental ice melting around 10 000 years ago.

To log the cache
Answer the following questions and mail the answers to us:
1) The kettle is not round but oval, what is the circumference in the flat bottom of the kettle?
2) In the kettle grows most spruce, what other two trees are common?


The cache can be logged as soon as the answers are mailed to us; if there is any problems with the answers I will contact you. Feel free to upload your picture with the log. No answers in the log please.

Melting iceEarthCache, homepage EarthCache Masters Program
Official EarthCache Banner

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.