Skip to content

N 50° E 21° Letterbox Hybrid

Hidden : 03/01/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[PL] Aby dotrzeć do miejsca ukrycia pojemnika należy kierować się wskazówkami, jak jest to w klasycznym letterboxingu, oraz nawigacją GPS, jak to ma miejsce w geocachingu.

[EN] If you want to find the cache you must follow instructions of the classic letterboxing and GPS navigation like in geocaching.
[PL]

Punkt przecięcia:

W Tarnowie przecinają się równoleżnik 50° z południkiem 21°, z czego władze miasta muszą być dumne, skoro zdecydowały się na ustawienie pomnika upamiętniającego tę okoliczność. Jest to polodowcowy głaz granitowy z tablicą informującą o przecinaniu się tych "ważnych" linii siatki geograficznej. Nie znajduje się on wprawdzie w samym punkcie o tych ładnych współrzędnych, ale ok. 150 m od niego, tuż przy asfaltowej drodze, przy współrzędnych N 49° 59.982 E 020° 59.872. Można tam pozostawić samochód.Zadanie:

Najpierw należy udać się w pobliże punktu N50°00.000 E21°00.000. Stąd na wschód ok 30m do widocznej białej skrzynki. Na skrzynce znajduje się żółta tablica z czterema cyframi. Nazwij je ABCD. Teraz udaj się pod współrzędne:

N 50° 00.D(A-1)D E 021° 00.(B-A)(C-2)D

Pod wyliczonymi współrzędnymi znajduje się ogrodzenie z betonowymi słupkami i charakterystyczną bramą. Idź dalej od bramy wzdłuż ogrodzenia, aż dojdziesz do A+B słupka, gdzie znajduje się drzewo. Tam znajdziesz ukryty pojemnik.Skrytka:

Pojemnik zawiera logbook, ołówek, przedmioty na wymianę oraz pieczątkę. Pieczątka nie jest na wymianę. Odbij ją w swoim własnym logbooku (jeśli posiadasz) a w logbooku skrytki odbij swoją. Jeśli nie posiadasz pieczątki, narysuj coś.[EN]

Point of intersection:

In Tarnów there is an intersection of meridian 50° and parallel 21°, and the local government must have been proud of this coincidence, as they put up a memorial for that reason. It's a glacial granite boulder with a plaque informing about intersection of these "important" lines of geographical grid. It's not placed exactly on intersection but about 150m from the spot, next to tarmac road, at coordinates N 49° 59.982 E 020° 59.872. It's also a good place to park a car if you want to find this cache.The task:

At first you have to go near a point N50°00.000 E21°00.000. From there go eastwards about 30 m to a white box. On the box there is a yellow sign with four digits. Call it ABCD. Now go to coordinates:

N 50° 00.D(A-1)D E 021° 00.(B-A)(C-2)D

At these coordinates there is a fence with concrete post and a distinctive gate. Go forward along the fence as you reach A+B post, where there is a tree. The container is hidden there.The Cache:

The container includes a logbook, pencil items for trade and a rubber stamp. The rubber stamp is not for trade (do not remove the stamp please). Mark a stamp in your personal logbook (if you have one) and in the logbook of the cache leave your stamp. If you don't have your own rubber stamp just draw a picture.free counters

Additional Hints (No hints available.)