Skip to content

Earthcache Natuurpad "De Weelen" EarthCache

Hidden : 01/27/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Karakteristiek oud vaarland in West-Friesland.

Regio: Westfriesland
Kenmerken: Weilanden, polders, dijken en akkers, Bossen en buitenplaatsen, Plassen en meren, Recreatieplekken
Activiteiten:
wandelen ± 5 km, varen, trimmen, vissen, picknicken, groepsactiviteiten (in overleg), educatie

Grootslag is een naam voor een ruim 8.000 hectare grote polder.
De geschiedenis van “Het Grootslag” is ook het verhaal van de onvermoeibare strijd welke de Westfriezen hebben gevoerd met het water.
Een waterslag welke zij uiteindelijk hebben gewonnen.
Eerst met behulp van primitieve sluisjes; deze boden wel bescherming tegen vreemd water, maar konden het eigen overtollige water niet aan.
Pas veel later kregen ze de beschikking over windmolens, nog veel later in 1861 kregen ze een stoomgemaal.
Reeds in de middeleeuwen (1100-1200) werden in de polder ontginningen uitgevoerd.
Dit gebeurde vanaf “De Streek” volgens de methode van opstrekkende verkaveling.
Eindpunt van de verkaveling was de Kadijk, deze dijk moest het gebied beschermen tegen de invloed van wind en water.
Dat dit niet altijd lukt kunt u zien aan de vele wielen, walen of welen.
Dit zijn de voormalige dijkdoorbraken en ze hebben alle een naam (bijvoorbeeld Lutjebroeker Weel, Oude Moer etc.).
De dijk zelf is inmiddels geslecht en heeft zijn naam gegeven aan de vrije, brede en grillige waterloop in het midden van de polder.
In 1980 is Staatsbosbeheer begonnen met de inrichting van het natuurgebied.
De ideeen ervoor zijn voor een niet onbelangrijk deel door het IVN West-Friesland op papier gezet.
Rietpercelen en -kragen zijn afgewisseld met stukken open grasland en kleine wilgenbossen.
Het grondwaterpeil blijft hoog, de ouderwetse windmolens nemen deel aan de waterbeheersing.
Vanaf de weg blijft het gebied moeilijk toegankelijk, per boot kan men ook niet overal komen, het blijft wel een aantrekkelijk vaargebied.

Het gebied kan ook wandelend verkend worden.

De route is gemarkeerd met houten paaltjes met gele stip en pijl.
Het natuurpad Weelen is een echte verrassing.
De wandeling voert u door een afwisselend landschap van bos, weide en langs water via een onverhard pad.
Het pad kan drassig zijn in de winter, laarzen zijn dan een aanrader.
Het gebied is zeer vogelrijk, luister en kijk naar diverse vogelsoorten die op uw weg komen.
In het voorjaar en de zomer trekken de ruige, weelderig begroeide schouwpaden een diversiteit aan vlinders aan.

In en bij het gebied kunnen interessante locaties aanwezig zijn op het vlak van natuur, cultuur, historie en recreatie.
Daarnaast kunnen er locaties zijn, waar u kunt eten, drinken of logeren.

Ingangen: Diverse ingangen.
Toegangsvoorwaarden: Niet toegankelijk voor honden.
Parkeergelegenheid: N 52° 42.940 E 005° 15.140
Leuke plekken: Om zelf te ontdekken.
Recreatie: Diverse speel- en picknickweides door het gebied heen, zowel varend als te voet bereikbaar.
Uitzichtpunten: Vogelkijkbrug Lutjebroekerweel.

Van parkeerplaats to informatiepaneel:
Afstand: 350 - meter

Maak een foto van jezelf met GPS bij het informatiepaneel en stuur een e-mail naar ons met de antwoorden op onderstaande vragen. ( Antwoorden niet in de log graag ! )

1. De Weelen is oorspronkelijk een oud vaarland, hoeveel ha groot is het?
2. Hoeveel hoger is het waterpeil van de Weelen hoger dan het water in de omringende polder?
3. Wat is de grondsoort van West-Friesland in de periode tussen
ca. 800 vóór Chr en ca. 1000 AD? (Raadpleeg Internet)

U hoeft niet te wachten op goedkeuring van de cacheowner om in te loggen als gevonden.
Als ik aanvullende informatie nodig heeft, laat ik je weten.
Vergeet niet om een foto te plaatsen, en géén antwoorden in je log schrijven!

LOGS MET EEN VERKEERDE FOTO OF LOGS VAN MENSEN DIE EEN FOUT ANTWOORD OP DE VRAAG GEMAILD HEBBEN WORDEN DIRECT VERWIJDERD !


----------------------------------------------------------------------------------------------

Characteristic old sailing country in West-Friesland.

Region: Westfriesland
Features: Fields, polders, dikes and fields, forests and country estates, lakes and ponds, Recreation Places
Activities: hiking ± 5 km, sailing, jogging, fishing, picnicking, group activities (in consultation), education

Grootslag is a name for a large 8000 hectare polder.
The history of "The Grootslag" is the story of the tireless struggle of the West Frisians have had with the water.
A water battle which they ultimately won.
First, using primitive locks, which have offered protection against foreign water, but could not own excess water.
Only later were they provided with windmills, even later in 1861 they had a pumping station.
Already in the Middle Ages (1100-1200) were performed in the polder reclamation.
This was from "The Land" pocketed by the method of allotment. Endpoint of the allotment was Kadijk, the dyke was to protect the area against the influence of wind and water.
That this does not always work you can see the many wheels, lost or jewelery.
These are the former dykes and they all have one name (eg Weel Lutje Broeker, Old Nut etc.).
The dam itself has been torn down and gave its name to the free, wide and irregular watercourse in the middle of the polder.
State Forest began in 1980 with the establishment of the nature.
The ideas make for a not insignificant part of the IVN West Friesland put on paper.
Plots and reed-collars are interspersed with small pieces of open grassland and willow forests.
The water table remains high, the old windmills participate in water management.
From the way it remains difficult to access areas, boat can not be everywhere, it remains an attractive trade.

The area can be explored sailing or walking.

The route is marked with wooden posts with yellow dot and arrow.
The nature trail Weelen is a real surprise.
The walk takes you through a varied landscape of woods, meadows and along water via an unpaved road.
The path can be boggy in winter, boots are a must.
The area is very rich bird, listen and watch different bird species are on your way.
In spring and summer pulling the rough, lush trails chimney a variety of butterflies.

And interesting locations in the area may be present in terms of nature, culture, history and recreation.
In addition, there are sites where you can eat, drink or stay.

Inputs: Various inputs.
Access Conditions: Not available for dogs.
Parking: N 52° 42.940 E 005° 15.140
Nice places: To discover for themselves.
Recreation: Various play and picnic area around the meadows, both sailing and to foot.
View Points: Bird Watch Weel Bridge Lutje Broeker.

From parking to Information Panel:
Afstand: 350 - meter

Take a photo of yourself with GPS in the Information and send an e-mail to us with answers to the questions below. ( Answers not in the log like ! )

1. The Weelen is an ancient sailing, how many hectares it?
2. How much higher the water level of the ater Weelen higher than in the surrounding polder?
3. What is the soil of West-Friesland in the period between
about 800 before Christ and c. 1000 AD? (See Internet)

You do not need to wait for approval from the cacheowner to log as found.
If I need additional information, I let you know.
Remember to post a picture and not to write answers in your log!

LOGS WITH THE WRONG PICTURE OR LOGS WITH INCORRECT ANSWERS TO THE QUESTIONS WILL BE DELETED !

Additional Hints (No hints available.)