Skip to content

Het Hyacintenbos, en het Van Leyen-Hof. Traditional Geocache

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

More
Hidden : 05/17/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LET OP: Het kan voorkomen dat het bos tijdens het broedseizoen gesloten is.
WATCH OUT: Forrest can be closed during breading season.
More info: www.zuidhollandslandschap.nl.

Gaarne stash weer terugleggen zoals het gevonden is.stash kan zo uit beschermende omgeving gehaald worden

Put the stash back, as you found it.


Van oorsprong was het park Ockenburg een in cultuur gebracht duingebied.
Veel waardevolle overblijfselen herinneren hier nog aan, zoals de 'Wallen van Zantvoort', de hakhoutrabatten (in cultuur gebrachte stukjes grond voor het kweken van gebruikshout) en de boshyacint, waaraan Het “Hyacintenbos” zijn naam dankt.

Waar
Het “Hyacintenbos” (en Van Leyden-Hof) liggen in de Haagse duinen ten zuiden van Loosduinen.
Het betreft een oud duineiken bos dat doorkruist wordt door eeuwen oude zandwallen uit de tijd dat het gebied een agrarische bestemming had.

In twee open stukken zijn restanten gevonden van de voorheen uitgestrekte kustheide.
In het “Hyacintenbos” zijn nog hakhoutrabatten die de "Wallen van Zantvoort" genoemd worden.
De ingang van dit stukje natuur ligt aan de Monsterseweg.

Ontstaan
Na de laatste ijstijd heeft het smeltijs tijdelijk het zeeniveau laten steigen.

Zo'n 3000 jaar kwam het stabiele niveau weer terug, en begon de Hollandse kust weer aan te groeien.
Jonge duinen ontstonden. Tussen de jonge en oude duinen ontstond zo een veenlaag,
daarom ligt Den Haag deels op zandruggen en deels op veengrond.
Tegen die nieuwe duinen werden bossen en later landgoederen aangelegd, zoals de Van Leydenhof en de ernaast gelegen Hyacintenhof, bekend om de wilde boshyacinten en andere stinzeplanten, en vlakbij Ockenburg en Ockenrode.

Het huidige landgoed Ockenburg is historisch ontstaan uit een samenvoeging van het oude landgoed Ockenburg met een deel van het toen aangrenzende landgoed Santvoort, het Santvoortsche Bosch dat we nu kennen als het “Hyacintenbos”.
Het gebied kent een zeer oude bewoningsgeschiedenis.
In de omgeving van het landgoed zijn bewoningssporen uit de Bronstijd en uit de Romeinse tijd gevonden.
Veel later, in de 17e eeuw, lag op deze plaats een open, grotendeels ontgonnen, duingebied afgewisseld door "wildernisse", waarin enkele boerenhofsteden waren gelegen.
Op een van deze hofsteden bouwde Jacob Westerbaen, omstreeks 1650, zijn huis en liet hij zijn landgoed Ockenburg aanleggen.

In de lange en bewogen geschiedenis van het landgoed zijn twee belangrijke fasen te onderscheiden, de formele periode en de periode gekarakteriseerd door de landschapsstijl.
De formele periode liep van omstreeks 1650 tot aan ca. 1800.
Rond 1840 werd de formele aanleg vervangen door de vroege-landschapsstijl.
De rechte lijnen en de strakke perken uit de formele aanleg werden omgevormd naar vloeiende lijnen met glooiende gazons.
De eigenlijke reconstructie naar de landschapsstijl, zoals u die nu nog kunt zien, dateert van 1889.
De cultuurhistorische waarde van het landgoed wordt met name ontleend aan de nog aanwezige elementen uit deze landschapsstijl, het landhuis, de drie zichtlijnen van en naar het huis en de open plekken in het landschap.

In 1931 werd het landgoed door de gemeente Den Haag aangekocht en opengesteld voor het publiek.

Om het “Hyacintenbos” te bezoeken moest men in het bezit zijn van een speciale toegangskaart.
Met de overdracht aan het Zuid-Hollands Landschap komt een einde aan een periode van ruim 70 jaar, waarin de gemeente Den Haag eigenaar/beheerder is geweest van dit oude Duinbos.
Na het tekenen van de overeenkomsten is Het “Hyacintenbos” open voor publiek.

Het landgoed Ockenburg maakt sinds 16 augustus 1990 deel uit van het beschermd natuurmonument Solleveld.
Het hele jaar door kan de bezoeker van het landgoed genieten van de rust, de natuur en de nog aanwezige sfeer van het verleden.
Zeer gewaardeerd door bezoekers worden o.a. de bloei van de rododendrons en de wilde hyacinten in het “Hyacintenbos”.

Naast wandelaars kunnen ook fietsers genieten van de rust en de schoonheid van het landschap, door het landgoed loopt namelijk de fietsverbinding tussen het recreatiegebied Madestein en de duingebied van de Westduinen.

Als het in de winter voldoende hard vriest wordt het weiland voor het landhuis onder water gezet en kan er worden geschaatst.

Historisch zijn de Nederlandse landgoederen altijd zeer dynamisch geweest.
Oorzaken van deze dynamiek waren veelal gelegen in de veranderende tijdgeest, de maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de status van de landgoedeigenaar.
De overdracht van het “Hyacintenbos” van Ockenburg in 2002, aan de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, past daarmee in deze dynamiek.

Door de overdracht is het “Hyacintenbos” in beheer gekomen bij een organisatie die zich inzet voor het behoud van natuur en landschap in de provincie Zuid-Holland.
Een stichting met veel kennis en ervaring op het terrein van beheer en onderhoud van historisch waardevolle gebieden.
Zij heeft het gebied opengesteld voor bezoekers en zal zich maximaal inzetten voor het behoud van alle waardevolle overblijfselen uit de geschiedenis van het voormalige Santvoortsche Bosch zoals de "Wallen van Zantvoort", de nog aanwezige hakhoutrabatten en de zeer kleurrijke stinzenbeplanting.

De Van Leydenhof
De Van Leydenhof is een binnenduinbos waar nooit een landhuis heeft gestaan.
Het is vernoemd naar een voormalige eigenaar, die dat stuk grond in haar oorspronkelijke staat wilde behouden.

Cultuurrijk verleden.
In de 17de eeuw waren het huidige “Hyacintenbos” en de Van Leyen-Hof open duingebieden.
Boeren weidden er hun vee, en verbouwden er gewassen.
De kunstmatige zandwallen rond de akkers boden bescherming tegen de zilte zeewind en het stuivende zand.
Ze zijn nog herkenbaar aanwezig.

Grillige eiken.
In de 18de eeuw maakten de weiden en akkers plaats voor bomenlanen, waterpartijen en bos.
Het huidige “Hyacintenbos” werd bebost met eikenhakhout.
De bomen die bleven staan zijn klein en grillig gevormd door de schrale leefomstandigheden.


Paarsblauw tapijt.
De boshyacinten en lelietjes van dalen die hier in het voorjaar rijkelijk bloeien zijn ook overblijfselen van het vroegere landgoed eigenaren.
De aangeplante siergewassen zijn verwilderd en bedekken de bosbodem in april met een wit/paarsblauw tapijt.

Huidig beheer .
In april 2002 is het “Hyacintenbos” door de gemeente Den Haag in erfpacht overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap (ZHL).
De “Van Leyden-Hof “was al eigendom van het ZHL.
Meer informatie en excursies: www.zuidhollandslandschap.nl.

Het Zuid-Hollands Landschap heeft er een 3,5 km lange wandelroute uitgezet.
De toegang tot het “Hyacintenbos” is vrij voor wandelaars, tussen zonsopgang en zonsondergang.
Alleen zijn er een aantal regels waar u zich aan moet houden, deze ziet u rechts op het groene bord als u over de brug het bos binnen komt.

Het “Hyacintenbos” op z’n mooist in april dan bloeien de wilde hyacinten.
Enkele weken later staan het lelietje-van-dalen en de salomonszegel in bloei.
Mocht u deze cache aangedaan hebben, dan kunt u altijd uw wandeling voortzetten door het prachtige park Ockenburg, waar het “Hyacintenbos” een deel van uitmaakt.Pictures can be found in the dutch version.

In the start, park Ockenburg was a cultivated dune area.
A lot of valuable relics remember to this, like the 'Wallen van Zantvoort', the “hakhoutrabatten” (cultivated pieces of land for growing use wood) and the bluebell.

Where
The “Hyacintenbos” (and Van Leyden-Hof) lies between the dunes of The Hague and south of Loosduinen.
It was an old oak dune forest, crossed by centuries-old sand ramparts, from the time the area had an agricultural land uses.

The two open parts are the remnants of the vast coastal heath.
In the “Hyacintenbos” are “hakhoutrabatten” what be called "de Wallen van Zantvoort".
The entrance is at the Monsterseweg.

The beginning
During the last ice age, the melting-ice increased the sea level temporarily.

About 3000 year later, the stable level came back, and the Dutch coast starts to grow.
Young dunes were formed. Between the young and the old dunes formed peat,
Therefore lays The Hague partly on sand ridges, partly on peat.
Later constructed the people against the new dunes the forests, and a few later the estates like the”Van Leydenhof” and next to it, “Hyacintenhof, known for its wild bluebells and other plants, nearby Ockenburg and Ockenrode.

The current estate Ockenburg is historical emergence between the merging between the old estate Ockenburg and a part of the adjacent estate Santvoort. (now we now know as het “Hyacintenbos”)
This area knows a rich settlement history.
Near this estate, they found a lot of habitation traces of the Bronze Age and the Roman times.
Much later, in the 17e century, there was an open place, largely cleared, dune area alternating by wilderness, where several farmer-houses were build.

One of these farmer-houses was owned by Jacob Westerbaen (about 1650). He set estate Ockenburg.
In the long and turbulent history of the estate are 2 phases very importent. The formal period characterized by the Landscape Style, it started about 1650 until 1800.
The formal period take place for the early landscape style about 1840.
The straight lines and the tight bounds were replaced by smooth lines with sloping lawns.

The actual reconstruction of the estate as we know it now was dated in 1889.
The cultural and historical value of this estate was especially derived to the elements exists in this landscape stile, the house, the 3 sidelines from and to the house and the open spaces in the landscape.
In 1931 the estate was bought by the city of the Hague, and opened for the public.

The estate Ockenburg takes part of the Natural Monument “Solleveld since 16 august 1990.
The year round, the visitor can enjoy the silence, the nature, and the taste of the past.
You also can enjoy the rhododendrons and the bluebells.
Next to the walkers, also the bikers can enjoy the rest and beauty of the landscape.
There is a bicycle connection between the recreation park ‘Madenstein’ and dune area ‘Westduinen’.


Historically the Dutch estates are always been very dynamic.
Causes of these dynamics were the changing spirit, the social and economic developments and the status of the estate owner.

De Van Leydenhof
The Van Leydenhof is a forest where never a house has been build.
It is named at the former owner, who would keep the land in it’s origin wild state.

Culture-rich past.
In the 17th century were the “Hyacintenbos”and the “Van Leyen-Hof” were open dune.
Farmers were feeding their livestock, and cultivated their crops.
The artificial sand ramparts protected the fields against the salty sea breeze and sprinkling sand.
They are apparent presence.

Capricious oak.
In the 18th century the meadows and fields are replaced by tree avenues, water features and forest.
The current “Hyacintenbos” was forested with scrub oak.
the trees who remained are small and jagged by the poor living conditions.

Purple blue carpet.
The hyacinths and the ‘lelietjes van dalen’ are the remains of the early forrest owners.
The plants are wildered, and colours every spring the soil like a purple blue carpet

Ownership
In April 2002 the city The Hague lease transfer it to the “Zuid-Hollands Landschap (ZHL)”.
The “Van Leyden-Hof “was already owned by the ZHL.
For information and excursions: www.zuidhollandslandschap.nl.

The entrance is free for walkers, between sunrise and sunset.
There are rules where you have to keep, they are all on the green sign. On the right when you pass the bridge.
Look at the pictures in te Dutch section.

The “Hyacintenbos” is at its best at April, than the wild hyacinth will flower.
A few weeks later the “lelietje-van-dalen” and the “salomonszegel” will flower.
After you have visited this earth cache, you can take a walk in the beautiful ‘park Ockenburg’, more information at www.zuidhollandslandschap. There is a route with a length about 3.5 Km. The entrance is free between sun-rise and sun-set. You have to obey the rules at the entrance of the “Hyacintenbos”, near the bridge. The best season to visit the “Hyacintenbos” is in April, then the hyacinths are on there best. A few weeks later the ‘lelietje-van-dalen’ and the ‘salomonszegel’


Cache online: 17-05-2010 18:22

Het ere-metaal (en de eeuwige roem) is als volgt verdeeld:
Hall of Fame:
FTF 17-05-2010 19:00 dijk6jes
STF 17-05-2010 19:00 Berenboot6
TTF 17-05-2010 19:04 fscheerhoorn

Eervolle vermelding: Itaatje, blik.

free counters

Additional Hints (Decrypt)

[NL] Tbrq ra ibbemvpugvt mbrxra. Obira qr rv tnna mbrxra. Re ubrsg AVRG TRTENIRA gr jbeqra. Cynngf urz jrre greht mbnyf wr urz nnatrgebssra urog. !!! [UK] Gnxr n tbbq ybbx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)