Skip to content

<

Eskilstorps ängar Earthcache

A cache by Löjan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/30/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Runt Skåne finns olika typer av kust, till exempel sandstränder, morän, klippor och backafall (erosionskust). Kuststräckan mellan Klagshamn och Höllviken (Eskilstorps ängar) är inte någon av dessa typer utan den för Sverige ovanliga kusttypen saltäng. Bäst bevarad är Eskilstorps ängar utanför bydelen Eskilstorp i Vellinge tätort.

Saltängar
En saltäng bildas genom att ett låglänt område som regelbundet översvämmas växer till av sediment och sand som avlagras vid högvatten. Till slut är landet så pass högt över vattennivån att det sällan översvämmas och vissa tåliga växter får fäste.

En saltäng (kallas även marsk), är alltid mycket flack och karakteriseras av oregelbundna fördjupningar och hål (s k skonor) som fylls med havsvatten vid högvatten. När vattnet i skonorna torkar ut blir saltet kvar, vilket gör att nästan inga växter klarar av att växa där. Det blir därför heller inga växtrester som kan förmultna till jord som bygger igen skonan. Skonorna är därför mycket gamla.

Saltängar är vanligt förekommande på danska västkusten (vadehav), tyska västkusten (wattenmeer) och nederländska västkusten (waddenzee).

Eskilstorps ängar
Saltängen Eskilstorps ängar översvämmas inte av tidvatten på samma sätt som saltängarna på Europas västkust, utan översvämningarna är mer påverkade av vädret och årstiderna.

Eskilstorps ängar har också en intressant historia, eftersom denna plats var utskeppningsplats för kreatur som skulle exporteras.

Att logga
För att logga denna cache ska du
1. Leta upp en valfri skona på Eskilstorps ängar. Spår som leder från parkeringen och rakt ner till vattnet och skonan runt den runda ön får inte väljas.
2. Dokumentera skonan (koordinater, ungefärlig största diameter och foto. Kan du också mäta ungefärligt djup ger det plus i kanten). Skriv dessa uppgifter i loggen.
3. Försöka föreställa dig hur denna skona ursprungligen kan ha uppkommit och maila din teori till cache-ägaren Löjan. Vänligen skriv inte din teori i loggen på geocaching.com!
4. Ta ett foto av dig själv och din GPS stående på denna lilla halvö. Detta är inte ett krav för att få logga.

*** Beskrivning för dig på fältet som inte har bilden med (denna text syns inte på hemsidan): Bilden visar den halvö som ligger mellan de två djupa dikena mellan parkeringen och Öresund. ***

5. När du loggar på nätet, ta med dokumentationen av skonan (2) och beviset för att du varit på Eskilstorps ängar (4) om du valt att ta ett foto.

Du behöver inte vänta på någon bekräftelse på att din logg är "godkänd". Om det behövs kompletteringar hör vi av oss. 

Around Skåne you can find different types of coast, such as sandy beaches, moraines, cliffs and coastal erosion. The coastline between Klagshamn and Höllviken (Eskilstorps ängar – The Meadows of Eskilstorp) is not one of those types, but the in Sweden quite unusual type wadden sea coast. Best preserved is Eskilstorps ängar outside the village Vellinge.

Wadden sea
Wadden sea costs are created from sediments and sand left by tidal water. Eventually, the land is so high that it is no longer flooded by the tide regularly and then some plants begin to grow.

A wadden sea coast (in Swedish ‘saltäng’ – salty meadow), is always very flat and characterized by irregular depressions and holes (in Swedish ‘skonor’ in plural) that are filled with salty water at high tide. When the water in the skonor dry out the salt is left, which means that almost no plants are able to grow there. It is therefore also no dead plants that can decay and fill the skona again. Therefore, the skonor are very old.

The costal type wadden sea is common on the Danish west coast (Vadehav), German west coast (Wattenmeer) and the Dutch west coast (Waddenzee).

Eskilstorps ängar (the Meadows of Eskilstorp)
Unlike most wadden sea costs, Eskilstorps ängar is not flooded by tide. Instead, the flooding is caused by weather and different water levels in different seasons of the year.

Except from being geologically interesting, Eskilstorps ängar also have an interesting history, as this place has been a harbor for exports of cattle.

Logging
To log this cache, you should
1. Locate an optional skona (waterfilled hole) at Eskilstorps ängars. The tracks leading from the parking lot and straight down to the water and the skona around the circular island may not be selected.
2. Documenting the skona (coordinates, the approximate maximum diameter and photo. If possible also the approximate depth). Please include this information in your log.
3. Try to imagine how ‘your’ skona originally may have been incurred and mail your theory to the cache owner Löjan. Please do not write your theory in the log at geocaching.com!
4. Take a photo of yourself and your GPS standing on this little peninsula. The photo is not mandatory for a qualifying log.

5. When you log online, please include documentation of the skona (2) and the proof that you have been to Eskilstorps ängar (4 ), if you have chosen to take a photo.

You do not need to wait for a confirmation that your log is "approved". If any amendments are needed you will hear from us.free counters

Geoscore banner

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.