Skip to Content

<

Traktorka Slatinany "drive-in"

A cache by MoMir Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/10/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

drive-in cache na hlavním silnicním tahu sloužící k tranzitu TB a GC


drive-in cache for TB a GC transit

Odlov cache:

Puvodne jsem chtel udelat Mysterku, abych Vás donutil císt opravdu zajímavou a místy i úsmevnou historii  STS Slatinany, ale nakonec jsem zustal u Traditionalky kvuli podpore tranzitu všech TB a GC.

Stací jen zaparkovat geovozidlo na doporuceném parkovišti  a dojít cca 20m ke skrýši. Na parkovište se dá bez problému odbocit i z protismeru.

kód na visacím zámku: 787:code of padlock

How to get the cache:

Originally I wanted to hide a mystery cache in order to make you search for the interesting and partly funny history of STS Slatinany.   :-) However, then I decided for a traditional one mainly due to the support of TB and GC transit via this cache. 

Just stop your car at the recommended parking spot and go for the cache for 20m. You can turn to the parking spot from both directions of the road without any problems.

Historie Statni traktorové stanice ve Slatinanech vyhledaná a presne opsaná z kroniky mesta Slatinany (jiný zdroj jsem nedohledal):

1949 Na konci minulého roku byla ustanovena v obci Strojní traktorová stanice (STS) a bylo zapocato s výstavbou budov a provozních zarízení. Protože tato traktorová stanice bude mít pusobnost pro celé Chrudimsko, byly budovány rozsáhlé montážní haly, správní budova, sociální zarízení, dílny a sklady náhradních dílu. Vybudován i vodovod s kanalizaci a provedly se bezprašné úpravy všech komunikací a dvoru uvnitr podniku. Zacalo se i s výkupem a vyvlastnováním zemedelských stroju.

1954  - Strojne traktorová stanice se na výzvu STS Vysoké Mýto prihlásila do souteže vyhlášené na pocest X. sjezdu KSC. Tato soutež probíhala celorocne a mela víc hodnotících kritérií. V konecném hodnocení zvítezila STS ve Slatinanech. Dne 3.cervence na celopodnikové odborárské schuzi byla prijata rada individuálních i kolektivních závazku k dobrému provedení žnových prací, k bezztrátové sklizni na všech pracovištích. Letos prvne nasadí stanice na sklizen obilní kombajny. Na družstevním poli u Kuncí byla za úcasti mnoha funkcionáru JZD i zemedelcu z celého okresu predvedena ukázková sklizen obilí kombajny. Po této ukázce byly uzavírány smlouvy na kombajnovou sklizen z mnoha míst celého okresu.

1955 K 1.lednu zavedla stanice chozrašcot ve všech 11 strediscích a bylo zavedeno petidenní sledování v ukazatelích výkonu, polních prací, doprave, opravách stroju aj. Výsledky jsou dobré. Zacátkem brezna vyhlásili pracovníci stanice soutež týkající se pripravenosti techniky pro jarní práce. K 15.cervnu byla veškerá technika pripravena ke žním. Všechny závady na kombajnech, mlátickách, samovazech, lisech, rezackách a elektromotorech byly k tomuto datu odstraneny. O žních stanice provedla sklizen obilí v mnoha JZD celého okresu. Provádela v rámci smluv i podmítky. Po dobu žní byly stále v pohotovosti 2 pojízdné dílny s opravárenskou posádkou. Z rozhodnutí Hlavní správy STS v Praze a KNV v Pardubicích prevzala zdejší STS od 1.ríjna veškeré práce strojní mechanizace pro okres Chrudim. Soutež stanic Slatinany – Prelouc vyznela o 4% lépe pro Slatinany.

1956  - Opravári STS pri slavnostním vstupu do 2.roku II. petiletky prijali závazek na vcasnou a kvalitní opravu traktoru a závesného náradí. Na pocest XX.sjezdu KSSS pracovníci stanice uzavreli socialistický závazek k zvýšení rostlinné i živocišné výroby a byl podložen 79 osobními a 11 kolektivními závazky. Za úcasti zástupcu KNV i ONV probehla v cervnu kontrola pripravenosti stroju a všech mechanismu na žnové práce. Stanice má smluvne na celý rok zajištenou práci pro JZD, státní statky i pro soukromý sektor. Jedná se o všechny druhy zemedelských prací, jako preprava pudy, setí a kultivace, sklizen, podmítka, hluboká orba, hnojení aj. Celkový plán prací byl k 31.prosinci splnen na 101,2%. Proti r. 1955 bylo v tomto roce naší stanicí v polních pracích udeláno o 8.194ha více. Celorocní smlouvy byly splneny u JZD na 124%, státních statku na 227% a u soukromníku na 83%.

1966  - Strojne traktorová stanice postavila letos ocelovou konstrukci se zastrešením pro uskladnení sezónních zemedelských stroju, hlavne obilních kombajnu.

1970 Dalším vetším místním podnikem je Státní traktorová stanice, která zamestnává 260 pracovníku.

1973 Strojne traktorová stanice se zvlášte podílela pri zajištování a pomoci pri opravách mestských mechanizacních prostredku a pomohla pri výstavbe družiny mládeže provedením zábradlí v budove. V soucasné dobe probíhá také jednání o prevod 50.000 Kcs na výstavbu nové budovy materské školy.

1976 Strojní a traktorová stanice splnila petiletý plán již 30.dubna 1975 a celorocní výrobní plán byl prekrocen. Za dobré výsledky v socialistické souteži byli vyhodnoceni jednotlivci i skupiny. V 6. petiletém plánu se STS na úseku zemedelsko-výrobní cinnosti bude specializovat na chemizaci a rekultivacní práce. Cástecná výpomoc bude zajištena pri sklizny obilovin a sberu slámy. Po vytvorení podmínek prevezme STS v souladu s celookresní koncepcí zodpovednost za opravy traktoru, obilních kombajnu a ostatních samochodných stroju. Výhledove se pocítá, že STS se stane jedinou vstupní bránou pro zemedelské podniky okresu, kde bude opravována veškerá zemedelská technika. Nosný program STS je z 50% opravárenská cinnost, zbytek tvorí smlouvy se zemedelskými závody na provedení ruzných polních prací, chemizaci apod. Deník Pochoden otiskl rozhovor s inž. Blažkem o pripravenosti stanice na žne, podle nehož byly již koncem kvetna pripraveny všechny kombajny a zajišteny jejich opravy pro všechny zemedelské závody okresu. Tyto noviny hodnotí místní STS jako podnik zemedelských služeb zajištující prevážnou cást oprav stroju, rekultivacní práce, cást sklizne obilovin, podzimní skliznové práce a kompletní ochranu rostlin. Celopodnikový závazek STS byl podložen 206 závazky jednotlivcu a 12 závazky kolektivu. Zamestnanci také odpracovali na základe celostátní výzvy 3.dubna mimorádnou smenu zdarma na pocest XV sjezdu KSC.

1980 Ve strojní a traktorové stanici byla letos provedena rekonstrukce administrativní budovy, adaptace haly pro opravy stroju a generální oprava kotelny

1983 Hlavním nosným programem je opravárenská cinnost. Bylo vyrobeno 156 ks pastevních smyku upravených pro horskou variantu traktoru Z7045. V zárí byla zahájena výstavba opravárenské haly v areálu STS.

1984 – Významnou událostí v závode je výstavba nového provozního areálu o celkové hodnote 7,500.000,-Kcs. Areál obsahuje: opravárenskou halu pro kombajny, sociální zarízení, kanceláre, zasedací místnost, mycí boxy vcetne cistírny odpadních vod.

1985 – Netypické pocasí letošních žní kladlo veliké nároky nejen na stroje ale i na lidi. Podarilo se posekat 3.230ha skliznových ploch. Kombajnové posádky STS se podílely i na sklizni v okrese Havlíckuv Brod a Náchod. V souteži osádek obilních kombajnu dosáhli nejlepších výsledku osádky Kremlacek-Novák, Meduna-Šimon.

1986 – Soutež STS všech závodu jejíž X. rocník úspešne letos organizovali ve Slatinanech se nazývala BOAS-LEŽÁKY. (Branná orientacní automobilová soutež) Dne 26. a 27. cervna soutežilo 27 posádek v jízde zrucnosti, peším orientacním závodem, hodem granátem a vlastní automobilové souteži v okolí Slatinan. Hlavní slib soutežících a pietní akt byl proveden u památníku v Ležákách. Potešením bylo sledovat soutež ženské osádky (Marie Mrkvicková a Milada Schejbalová) obe z STS Slatinany. Osádka se umístila na ctvrtém míste.

1987 – Ve slatinanském závode se dne 26.6. uskutecnil „celookresní aktiv kombajnéru“ zemedelských podniku. Aktivu se zúcastnilo 132 kombajnéru.

1988 – Závod se specializuje na posezónní opravy kombajnu E512, 514, 516 a okrajove i Bozonu. Vyrábí akumulacní vozíky vozíky na vysokotlaké lisy HESSTON, dále plnící a rezací ústrojí pro HORALY druhé generace, inovovaný typ, který bude mít vyšší výkon a bude dodávat kratší rezanku. V letošní roce oslavili pracující STS Slatinany 40.výrocí založení závodu. Predstavitelé MeNV jim poblahopráli a podekovali za dosavadní dobrou spolupráci pri plnení volebního programu.

1991 – Ministerstvo zemedelství CR v srpnu 1990 vyhlásilo konkurs na reditele stát. pod. STS Slatinany. Konkursu se zúcastnili 4 uchazeci vcetne stávajícího reditele ing. Kozy. Na základe tohoto konkursu byl Min. Zememed. CR jmenován reditelem od 1.11.1990 ing. Milan Korbel. Od pocátku roku 1991 STS prošlo velmi složitým procesem v udržení chodu podniku. K 31.12.1991 byla kompletne ukoncena všechna dosud provádená výroba stroju a ND. Vedení již od zacátku ledna t.r. vyvíjelo úsilí zajistit pro zamestnance dostatek práce. Tak se také v lednu zapocalo s vývojem a následnou výrobou zcela nových stroju. Jedná se o ruzné modifikace nesených bran, kultivátoru a pripojením dalších adaptéru. Stroje jsou vyrábeny v ruzných velikostech od agregace na malotraktoru T24K14, minitraktor MT 8-050 až po traktory rady Zetor. Závod uzavrel kontrakt s firmou Niemeyr na spolupráci, která zapocala ihned obchodním zastoupení v prodeji stroju na zpracování a prípravu pudy a stroju na secení a zpracování pícnin u nás. V kvetnu byly dovezeny stroje na secení a zpracování pícnin u nás. V kvetnu byly dovezeny stroje a první seznámení s nimi pro zemed. Verejnost probehlo dne 28.6., druhé pak dne 23.10. a to již praktickým predvádením na pozemcích ZD Stolany za úcasti zástupcu fy Niebeyer. I pres tíživou financní situaci u zemed. Podniku se prodalo 7 ks stroju. Pocet zamestnancu klesl z 223 na zacátku roku na 181 pracovníku k 31.12.1991. Podnik se podílí na plynofikaci mesta tím, že združil 100 tis. Kc do fondu mesta na realizaci plynovodu. Podnik byl zarazen do I. etapy privatizace. Podnik má hodnotu 42 milionu Kc do kupónové metody bylo vycleneno 31 miliónu Kc. Podnik vrátil k 31.5.1991 v rámci restituce výrobní prostory strediska Radim prevedením majiteli p. Stehnovi.

1993 – STS Slatinany st. pod. trval do konce r. 1993. Bylo predloženo 130 restitucních nároku a ke konci roku byla vyrovnána jen 1/3 požadovaných restituentu. Zatím jsou rozprodány stroje, automobily. Podnik je cástecne privatizován a známé firmy budou až zacátkem roku 1994.

kombajn E512

BIZONtrektor ZETOR

Príbuzná cache/Related cache:

Strojirna Slatinany machinery works

Nejbližší další cache/Closest caches:

Konikova kes Hrebcin Slatinany

Zamek a kostel ve Slatinanech

Additional Hints (Decrypt)

BRM 787

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.