Skip to content

ROZNOVSKA BRAZDA / ROZNOV FURROW EarthCache

Hidden : 06/22/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

ROZNOVSKA BRAZDA / ROZNOV FURROW


CZ :

Mezi Radhoštskou hornatinou na severu a Vsetínskými vrchy na jihu se rozkládá rozsáhlá sníženina, která je pojmenovaná podle Rožnova – Rožnovská brázda. Protéká jí Rožnovská Becva, která pramení na svazích Vysoké (1024 m.n.m) a po 38 km se za Valašským Mezirícím spojuje s Vsetínskou Becvou. Prítoky Rožnovské Becvy jsou krátké a nevýrazné. Na horním toku byla v roce 1944 dokoncena stavba prehrady, která je využívána pro rekreacní, protipovodnové a hospodárské úcely.

Rožnovská brázda má mírne zvlnený reliéf s celkovou plochou 109 km2. Její šírka kolísá od stovek metru (na Horní Becve) do 7 km (západne od Rožnova).

Podnebí v Rožnovské brázde je mírne teplé. Prumerná rocní teplota dosahuje 7,3°C a srážky 886 mm. Celé území je zemedelsky využíváno, a proto se zde již nesetkáme s puvodním vegetacním krytem.

Rožnovská brázda se radí do oblasti vnejších Západních Karpat, které se táhnou od Dolního Rakouska po slovensko - polské hranice. Nejvyšším vrcholem Vnejších Západních Karpat je Babia hora ( 1725 m ).

Vnejší Západní Karpaty jsou tvoreny svrchnokrídlovými a oligocenními morskými uloženinami pískovcu a jílovcu, v menší míre i slepencu, casto s výrazným, mnohonásobne se strídajícím zvrstvením - tedy uloženinami typického FLYŠE. V oblasti Slovenska a Polska se mezi Vnejšími a Centrálními Západními Karpaty nachází i tzv. bradlové pásmo, které je tvoreno šupinami jurských a krídových vápencu v mladším slínitém a flyšovém obalu.

p>

Místo, které navštívíte se nachází nedaleko Rožnova pod Radhoštem. Zde je videt pudní sesuv, který odhalil skladbu vrstev flyšového souvrství. Nyní bychom se meli seznámit s pojmem FLYŠ.

Flyš mužeme chápat jako ukládající vrstvy sedimentu, které vznikají v uzavírající se geosynklinále, za nestálých tektonických a seismických podmínek.

Svým složením se flyš casto blíží sedimentum z oblastí hlubokomorských delt, kde se na jejich vzniku podílely turbulentní proudy v morské vode. O hrubosti flyše rozhoduje pozice v pánvi, jelikož lehké látky jsou schopny transportu na delší vzdálenosti. Z hlediska hrubosti rozdelujeme flyš na :

- proximální - je flyš hrubšího charakteru, který vzniká na okrajích pánví v blízkosti zdroju naplavením ( extrémním prípadem je tzv. divoký flyš, který je tvoren z balvanu a kusu velkých rozmeru. které jsou nevytrídené transportem )

- distalní - je jemnejší flyš, který vzniká v centrálních oblastech pánví a jeho zrno je velmi jemné

A nyní neco k uznání logu :

1. vyfotit sebe nebo svou GPS s pozadím flyšových vrstev (není podmínkou)

2. zjistit jaký druh flyše se zde objevuje

3. cemu se rozumí pojem geosynklinála ?

4. zjistit v jaké nadmorské výšce se nacházíte?

5. jaká povodí jsou soucástí Vnejších Západních Karpat ?

Fotku pripojte k Vašemu logu a odpovedi na zbývající otázky pošlete pres profil.

KE KEŠI SE DOSTANETE VELICE LEHCE PO NOVE VYBUDOVANÉ CYKLOSTEZCE. TAKŽE MUŽETE PEŠKY, NA KOLE, NA INLINE BRUSLÍCH, ATD....

PREJI VŠEM MNOHO ZÁBAVY PRI ODLOVU !!!

ZDROJE :

1. www.geology.cz

2. www.wikipedia.cz

3. Google Earth

EN :

Among Radhošt highlands in the north and south Vsetín hills lies a large depressionless, which is named after Rožnov - Rožnov furrow. Runs through her river Rožnovská Becva, which comes on the slopes of Vysoká (1024 m) and after 38 km per Valašské Mezirící connects Vsetínská Becva. Affordable Rožnovská Becva are short and small. The upper reaches in 1944 completed construction of a dam, which is used for recreation, flood and economic purposes.

Rožnov furrow are classified in the Outer Western Carpathian Mountains, which stretch from Lower Austria to the Slovak - Polish border. The highest peak in the Western Carpathians is Babia Góra (1725 m).

Outer Western Carpathians are formed by marine deposits of sandstone and claystone, to a lesser extent, conglomerates, often with a strong, multi layering with alternating - a typical Flysch deposits.

Place to visit is located near the Beskydy. Here you see no movement of soil, revealing the composition of layers flysch formation. Should now be familiar with the concept of Flysch.

Flysch can be understood as imposing a layer of sediment, which arise in the closing geosyncline for unstable tectonic and seismic conditions. Its composition is often closer flysch sediments from the deep delta areas, where they participated in their development in a turbulent sea water. The coarseness of the flysch decided position in the pan, since light substances are able to transport over long distances. In terms of rudeness to divide flysch:

- Proximal - is coarser flysch, which arises at the edges of the pelvis close to washed (extreme case is the so-called wild flysch, which is made of stone and a piece of large dimensions, which are transporting unsorted)

- Distal - is softer flysch, which originates in the central areas of the pelvis and its grain is very fine

And now something for the recognition of your log:

1. take a picture of yourself or your GPS with the background layers of flysch (is not a necessary condition)

2. find out what kind of flysch appeared here?

3. what is geosyncline?

4. at an altitude of what you are?

5. which are part of the basin of the Outer Western Carpathians?

Photo connect to your log and answers to remaining questions you send via your profile.

TO THE CACHE IS VERY EASY TO GET A NEWLY BUILT BIKE TRAIL. SO, YOU CAN WALK, BIKE, INLINE SCATES, ETC...

RESOURCES:

1. www.geology.cz

2. www.wikipedia.cz

3. Google Earth

Additional Hints (Decrypt)

PM: Araí cbgeron...
RA: Ab arrq...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)