Skip to content

<

Geologie Blaníku / Blanik Geology

A cache by Pajast Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/22/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ukol (bez ceske diakritiky):
Poradne se rozhlednete kolem sebe a napiste mi, o jaky typ ruly se jedna. (Ortorula, nebo pararula? Jednoslovnou odpoved, prosim.) Podle ceho jste to poznali?
Dobrovolny ukol: Najdete na Velkem ci Malem Blaniku nejakou ukazku mrazoveho zvetravani ruly a poridte foto, které pak pripojite ke svemu zapisu navstevy.
Odpovedi mi poslete mailem. Necekejte na potvrzeni a zapiste navstevu rovnou!


Pojďme se společně podívat do nitra bájného Blaníku. Rytíře však tentokrát necháme spát.

Pozor! Toto není klasická keška! Nehledejte tedy na uvedených souřadnicích žádnou krabičku! Fyzicky neexistuje!

Nalezení tohoto virtuálního „pokladu“ spočívá v návštěvě daného místa a splnění zadaných úkolů.

Váš úkol

Výchozí souřadnice Vás zavedou k parkovišti. Pokud však chcete splnit zadané úkoly, budete se muset trochu projít po Blaníku. Pořádně se rozhlédněte kolem sebe a napište mi:

1. O jaký typ ruly se jedná. Ortorula, nebo pararula?

Prosím, neposílejte mi žádné romány opsané z internetu či informačních tabulí. Jednoslovná odpověď na tuto otázku, ze které bude zřejmé, že keška splnila svůj vzdělávací účel, úplně stačí.

2. Podle čeho jste to poznali?

Zkuste prosím vymyslet jinou odpověď, než tu, že je to napsané na informační tabuli nebo u jiné keše. Zaměřte se na jevy, které můžete na Blaníku vidět. Čtěte pozorně výklad na této stránce. Podle vyznačených indicií jistě přijdete brzy na to, jak to je. Pro snazší orientaci jsem klíčovou informaci v textu zvýraznil.

Děkuji za Vaše odpovědi a návštěvy tohoto krásného místa. Nečekejte prosím na moji odpověď a návštěvu zapište současně s posláním odpovědi. Pokud bude něco špatně, určitě se ozvu. Mlčení považujte za souhlas.

Máte-li chuť, můžete splnit i dobrovolný úkol. Najděte na Velkém či Malém Blaníku nějakou ukázku mrazového zvětrávání ruly a pořiďte foto, které pak připojíte ke svému logu. Můžete vyfotit i třeba sebe, své přátele nebo cokoliv zajímavého, co jste při návštěvě Blaníku viděli.

Úkoly byly aktualizovány v souladu s pravidly platnými od 1. 1. 2011.

Your task

The final coordinates will leed you near a parking site. But if you want to fulfill the task, you will have to walk a little. Look around and find out what type of gneiss can you see on the hills. (Orthogneiss, or paragneiss?) How did you recognize it? Send me an e-mail with your answer.

If you want, find an example of frost weathering on Great or Small Blaník and take photo which you will add to your log. This task is optional.
[CZ]

Bájná hora Blaník a její okolí jsou tvořeny velmi starými horninami, které pocházejí z období starohor. Jsou to jedny z nejstarších hornin v Čechách. Jedná se o tzv. regionálně přeměněné (metamorfované) horniny, které vznikly ve velkých hloubkách z jiných hornin. Působením vysokých tlaků a teplot byly původní horniny částečně nataveny a postupně měnily svoji krystalickou strukturu. Zdejší horniny prošly přeměnou vysokého stupně. Označujeme je proto jako ruly.

Rula

Rula je dosti pevná hornina, která má zrna různé hrubosti. Může být jak jemnozrnná, tak i hrubozrnná. Často mívá vrstevnaté uspořádání (břidličnatost). Řadí se proto mezi tzv. krystalické břidlice. Obvykle se střídají vrstvy štípatelných pásků, tvořené slídou, se zrnitými. Různobarevná zrna jsou krystaly nerostů, kterými typicky bývají křemen a živec. Často jsou však obsaženy i jiné nerosty, které ovlivňují vlastnosti a zabarvení horniny. Rula na Blaníku se označuje jako dvojslídná, obsahuje dva druhy slídy: muskovit – světlou slídu, tzv. kočičí stříbro – a biotit – tmavou slídu. Kromě toho v ní můžeme najít i černé krystalky turmalínu.


Mrazové zvětrávání

Rula podléhá zvětrávání, a to především vlivem mrazu. Voda, která zatéká do mezer a škvír ve skále, se v zimě při teplotách pod 0 °C mění v led. Při tom zvětšuje svůj objem. Tlak, který tím vzniká, narušuje horninu a způsobuje její pukání. Tak vznikají typické tvary skal na vrcholcích hor. Odborně se tyto útvary nazývají mrazové sruby. Současnou podobu významně ovlivnily poslední doby ledové ve čtvrtohorách.


 

Ortorula a pararula

Ruly se rozdělují podle toho, z jakých hornin vznikly. Přeměnou hlubinných vyvřelin (žul) vznikají ortoruly. Z usazených hornin vznikají pararuly. Nebývá vždy snadné rozlišit ortorulu a pararulu. Ortorula však při zvětrávání často vytváří tzv. kamenná moře. Kromě toho je bohatá na živce. Pararula je zase bohatá na křemen a biotit a často obsahuje čočky křemene či vložky vápence. Půda vzniklá zvětráváním pararuly je tmavší než půda z ortoruly.
V oblasti najdeme oba typy ruly. Oba Blaníky jsou tvořeny jedním z nich, zatímco okolí je tvořeno tím druhým. Vaším úkolem je zjistit, zda je Blaník tvořen ortorulou, či pararulou.


Jak vznikl Blaník

Horniny, které se v době svého vzniku nacházely v hlubokých vrstvách zemské kůry, se v průběhu následujících stovek milionů let ocitly na povrchu. To bylo jednak dáno vyzdvižením Českého masivu pozdějším vrásněním a zároveň erozí a odnosem výše položených vrstev. Protože horniny, které tvoří oba Blaníky, jsou mnohem tvrdší než horniny okolní a méně podléhají erozi, ční jejich vrcholy vysoko nad svým okolím. Těleso obou Blaníků je od okolních hornin odděleno soustavou zlomů, které vedou přibližně severo-jižním směrem. Poklesy podél těchto zlomů ještě více zvýraznily reliéf obou vrcholů.


Geologická mapa[EN]

Mythical mountain Blaník and its surroundings are formed by very old rocks which originate from the Proterozoic era. They belong to the oldest rocks in Bohemia. The rocks were formed by high-grade regional metamorphic processes from other types of rocks in a large depth of the Earth shell. Under high pressure and temperature the rocks were partly smelted and subsequently changed their crystallic structure (recrystallized). The rocks that underwent a high-grade metamorphosis are called gneiss.

Gneiss

Gneiss is a very firm rock. It can be both fine and coarse grained. It is usually layered – it is ranked among crystalline schists. Versicoloured grains are crystalls of various minerals, typically quartz, mica and feldspar. Other minerals are also contained. They influence the properties and coloration of the rock.


Frost weathering

Gneiss goes under frost weathering. Water runs into chinks and cracks in rocks. It freezes in winter. It enlarges its volume during solidification and causes pressure which breaks and tears the rocks. Typical shapes of rocks originate on mountain peaks this way.


 

Orthogneiss and paragneiss

Gneiss rocks are divided into two types according to the type of rocks they were transformed from. Orthogneiss if formed from intrusive igneous rocks (granite). Paragneiss originates from sedimentary rocks. It is not easy to distinguish between orthogreiss and paragneiss. It is typical that so-called seas of stones are formed during the weathering of orthogneiss. In this region both types of gneiss can be found. Both Blaník hills are formed by one type of gneiss while their surroundings are formed by the other type. It is your task to find out whether Blaník is formed by orthogneiss, or paragneiss.

The formation of Blaník

The rocks which were situated in deep layers of the earth shell in the times of their formation got to the surface during the following milions of years. It was caused by orogenies and elevation of the Bohemian Massif and also by erosion and denudation of upper layers of rocks. Since the rocks that form both Blaník hills are harder than surrounding rocks, they are less abraded. This is why the hills overtop their surroundings.


Podrobnější informace pro zájemce

Jak bylo uvedeno výše, ortorula vzniká přeměnou žuly, což je hlubinná vyvřelina. Žulová tělesa se tvoří hluboko v zemské kůře. Když vlivem obrovských tlaků pronikne žhavé magma, což jsou roztavené horniny v zemském plášti, mezi vrstvy zemské kůry, ale nedostane až na zemský povrch, pomalu uvnitř zemské kůry vychládá a tuhne. Při chladnutí se toto těleso smršťuje a vznikají v něm trhliny. Tím je dán základ balvanů, které jsou pro vyvřeliny typické. Pokud se vlivem horotvorných procesů a eroze tyto balvany dostanou na zemský povrch, je hornina narušována především v trhlinách vzniklých při tuhnutí. Tak vznikají charakteristické mrazové sruby, z nichž se postupně jednotlivé balvany uvolňují a na svazích tvoří kamenná moře. (Můžeme je vidět například ve vrcholových partiích Krkonoš.) Tuto vlastnost žuly si po případné přeměně ponechává i ortorula.

Pararula, vznikající přeměnou usazenin, nemá v sobě pukliny, tedy se nevyznačuje ani balvanitou odlučností jako ortorula. Nevytváří mrazové sruby a při zvětrávání se drolí na drobné kusy.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.