Skip to content

<

Svavelbruket

A cache by Matdeta Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/06/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 Svavelbruket

 

 

 

 

 

 

 

Brukets historia 

Redan år 1558 omtalas Dylta kvarnar som Kronans tillhörighet. Några år efter 1570, då Axbergs socken bland andra förts till Karls (sedermera Kung Karl IX) hertigdöme, sägs att en malmletande finne fann ett stråk av något gulaktigt i det vanliga gråberget på Åbytorps utmarker sydost om byn Dylta. Det var svavel, pyrit, och fyndigheten visade sig vara unik i Sverige. När Hertig Karl underrättats om fyndet gav han sin ståthållare i Närke uppdraget att anlägga ett svavelbruk. Arbetet pågick under åren 1580 till 1582. Driften kunde startas 1583. Hertigen var helt klar över betydelsen att ha ett svavelbruk inom sitt hertigdöme. Svavlet var liksom järnet den tidens hårdvaluta och en viktig råvara vid framställning av krut. Efter några år gav tillverkningen överskott på svavel, som blev en viktig exportprodukt. Jämsides med svavel framställdes vitriol. Gruvans produktion utökades 1586 med rödfärgsbränning och 1588 med aluntillverkning. Dylta Bruk ansågs vara "Pärlan" bland hertigens industrier och var länge landets enda svavelbruk. Svaveltillverkningen upphörde 1869 men biprodukterna vitriol och rödfärg levde vidare, rödfärg längst. Tillverkningen, som började 164 år före Falu Rödfärgs tillkomst, pågick i hela 355 år ända till 1941. Svavelbrotten, rödfärgstillverkningens byggnader, vaskverk och avfallshögar finns ännu kvar och ingår i det Industrimuseum som finns på platsen. Rödfärgsanläggningen är bevarad i Brukets Industrimuseum. Bland äldre byggnader märks särskilt det s.k. klostret vars ursprung troligen är ett bruksmagasin från 1500-talet (nu gårds- och bruksmuseum).

  

Kartan liknar till utseendet en äldre geometrisk karta och en gruvkarta. Man ser ett bruksområde i snedperspektiv med dess byggnader med olika funktioner i brukets produktionsförlopp. Man ser också fyra större gruvschakt där två är i drift. Från dessa går smala vitriolkanaler. Spridda på gruvbacken finns ett flertal sjudarhus där man kokade svaveln. Till vänster i kartan finns en liten åkerlycka med boningshus som inhägnas av en hankgärdesgård. Svavel var en viktig råvara vid framställning av krut och krutet var den begynnande stormakten Sverige i stort behov av. För att framställa svavel krossades malm som innehöll pyrit till små bitar som lades i en så kallad svavelkruka vilken liggandes brändes ett dygn i en tegelugn. Det flytande svavlet samlades i en förkruka som den större krukan täppts till med. Svavlet hälldes därefter upp i en järnkittel över en öppen eld där svavlet skummades och sedan hälldes över i träformar. På väg till Svavelmagasinet kommer ni att gå över den gamla bron över Lutabäcken (som fick sitt namn av det vitriollut som rann ner i bäcken) Det var härifrån som kraft togs genom vattenhjul och stånggång längs den väg ni gått. Detta gjordes innan tiden för ångmaskinen och efter oxarnas tid.

 

Svavel 

Ett icke-metalliskt grundämne, kemiskt tecken S, atomnummer 16. Elementärt svavel förekommer i olika modifikationer med olika smältpunkt; vanligt gult svavel består av molekyler av åtta sammanbundna svavelatomer. Svavel är ett vanligt grundämne; jordens inre kan innehålla upp till 15 % svavel, och i havsvatten finns ca 1 kg svavel/m3. Svavelhaltiga mineral är t.ex. pyrit, kopparkis och blyglans. Fossila bränslen innehåller svavel. Genom kemiska, fysikaliska och biologiska omvandlingar deltar svavelföreningar i ett ständigt kretslopp, som berör levande organismer, berggrund, mark, vatten och luft. I kretsloppet har människan gjort stora ingrepp på grund av förbränning av fossila bränslen. Växter och bakterier binder svavel i organiska ämnen, svavel som efter hand frigörs som t.ex. försurande svavelväte. Utsläpp från vulkaner tillför atmosfären stora mängder svaveldioxid. Grundämnet utvinns ur bl.a. svavelhaltig kalksten och naturgas och bildas som en biprodukt vid rostning av sulfidmalmer för framställning av t.ex. koppar och bly. Merparten av produktionen går till svavelsyra. Svavel reagerar med de flesta grundämnen och bildar många oxider, viktigast är svaveldioxid och svaveltrioxid. Under medeltiden spelade svavel en viktig roll inom alkemin. Inom folktro och folkmedicin var svavel ett ofta uppmärksammat ämne. Svavel är nödvändigt för alla levande organismer och ingår bl.a. i vitamin B1 samt i aminosyrorna cystein och metionin, vilka ingår i proteiner.

 Röda gruvan med pumphuset och ångmaskinshuset. Ångmaskinen installerades 1849 och var en av de första I landet. I bakgrunden ses avfallshögen.  

The red mine with a pump house and the steam engine house. The steam engine was installed in 1849 and was one of the first in Sweden. In the background the waste pile can be seen.

Pyrit   

(FeS2), svavelkis, kis eller järnsulfid är det vanligaste sulfidmineralet i jordskorpan. Pyrit är ofta späckad med finfördelad kopparkis och utgör i denna form en av våra viktiga kopparmalmer. Förutom för framställning av koppar då detta är möjligt, används pyrit till framställning av svavel, svavelsyra och rödfärg. Den svenska berggrunden innehåller en hel del pyrit, både som spridda inslag i och som större eller mindre ansamlingar i de vanligaste bergarterna. Men även i den yngre sedimentära berggrunden, då framförallt i de många svarta skiffrarna, som till exempel Alunskiffer och Andersöskiffer.

 

Kommentarer till attribut:

 

 Jaktskyttebana på området    Öppna gruvor, branta stup   Tillgänglig på vintern, rekommenderas utan snö dock.

  

 

För att logga:

För att få logga denna  (Earthcache) som  (found) skall följande uppfyllas:

Valfritt (men önskat!): Ta ett kort på dig med din GPS i handen och den röda eller gröna gruvan i bakgrunden och posta i loggen.

Svara på följade frågor och maila cacheägaren svaren:

1. Här framställdes svavel genom brytning av malm som innehöll en sulfidmineral. Vad kallas den mineralen i folkmun?

2. En av biprodukterna var Vitriol, vad är den kemiska benämningen för den sulfathydraten?

3. 1588 utökades gruvans produktion med tillverkning av Alun som framställdes genom lakning av Alunhaltiga skiffrar. Vad är namnet på den geologiska period som Alunskiffer bildades under?

4. Besök det mer än 200 år gamla Svavelmagasinet och ta reda på hur många dörrar det finns på byggnaden. (Waypoint Q2)

5. Besök informationsskylten och ta reda hur många år bruket hade monopol på svaveltillverkning. (Waypoint Q1)

 

Du behöver inte vänta på godkännande av cacheägaren för att få logga som found. Om jag behöver kompletterande uppgifter hör jag av mig. Kom ihåg att bifoga en bild och att inte skriva svaren i din logg!

 

 

 

 

The mill’s history 

As early as 1558 Dylta mills is mentioned as the Crowns (Kronans) affiliation. A few years after 1570, when Axberg parish, among others, was transferred to Karls (later King Karl IX) duchy, said that an ore searching Finn found a string of slightly yellowish in the ordinary waste rock at Åbytorp suburbs southeast of the village Dylta. There was sulfur, pyrite, and the deposit was found to be unique in Sweden. When Duke Karl was informed of the find, he gave his governor in Närke the mission to construct a sulfur mill. Work continued during the years 1580 to 1582. The operation was launched in 1583. The Duke was quite clear about the importance of having a sulfur mill in his duchy. The sulfur and iron were hard currency and an important feedstock in the manufacture of gunpowder. After a few years the production gave surplus of sulfur, which became an important export product. Along with sulfur was produced vitriol. The mine's production was expanded in 1586 with red paint burning and in 1588 with alum manufacturing. Dylta Mill was considered to be the "Pearl" among the duke's industries and was long the country's sole sulfur mill. Sulfur Production ceased in 1869 but by-products vitriol and red paint lived on, red paint the longest. The production, which began 164 years before the advent of Falun Red Paint, lasted the whole 355 years until the 1941. Sulfur mines, the red paint plant, sink works, and waste piles are still there and part of the Industry museum present on the site. The red paint plant is preserved in the industry museum. Among the older buildings in particular include the so-called monastery whose origin was probably a mill warehouse from the 1500s (now the mills museum)


The map is similar to the appearance of an older geometric map and a mine map. You can see a utility district in oblique perspective of its buildings with different functions in the mill's production process. It also shows four major mine shafts where the two are in operation. From these stretches narrow vitriol channels. Scattered on the mining land are several simmer houses which boiled the sulfur. To the left of the map is a little field with houses bounded by a fence. Sulfur was an important feedstock in the manufacture of gunpowder and gunpowder were the beginnings of a great power of
Sweden in great need of. In order to produce sulfu,r ore containing pyrite was crushed into small pieces put into a so-called sulfur-pot which lying burned one days in a brick owens. The liquid sulfur were collected in a smaller pot that clogged the larger pot. The sulfur is then poured into an iron cauldron over an open fire where the sulfur-skimmed and then was poured into wooden molds. On the way to the sulfur warehouse, you will walk across the old bridge over the Lutastream (which was named by the vitriol kali which flowed into the stream), from here power was taken by waterwheel and a system of wooden rods (I don’t know the English word, but it’s called stångång in Swedish) along the road you have gone. This was before the time of the steam engine and after the oxen time.

 

Sulfur

is the chemical element that has the atomic number 16. It is denoted with the symbol S. It is an abundant, multivalent non-metal. Sulfur, in its native form, is a bright yellow crystalline solid. In nature, it can be found as the pure element and as sulfide and sulfate minerals. It is an essential element for life and is found in two amino acids: cysteine and methionine. Its commercial uses are primarily in fertilizers, but it is also widely used in black gunpowder, matches, insecticides and fungicides. Elemental sulfur crystals are commonly sought after by mineral collectors for their brightly colored polyhedron shapes.

 

I krukor som dessa utvanns svavlet från kisen under stark värme. Därefter sjöds och skummades svavlet I järnkitteln till höger. Uttjänta krukor kan ses som staketstolpar runt omkring herrgården. 

In pots like these the sulfur were extracted from pyrites during excessive heat. After that the sulfur was seethed and foamed in the iron cauldron to the right. Used pots can be seen as fence posts around the mansion.

 

Pyrite

or iron pyrite, is an iron sulfide with the formula FeS2. Pyrite is the most common of the sulfide minerals. The name pyrite is derived from the Greek πυρ?της (purites), “of fire” or "in fire”, from π?ρ (pur), “fire”. In ancient Roman times, this name was applied to several types of stone that would create sparks when struck against steel; Pliny the Elder described one of them as being brassy, almost certainly a reference to what we now call pyrite. By Georgius Agricola's time, the term had become a generic term for all of the sulfide minerals. Pyrite is usually found associated with other sulfides or oxides in quartz veins, sedimentary rock, and metamorphic rock, as well as in coal beds, and as a replacement mineral in fossils.

 

Comments on attributes:

 Shooting range at the site.     Open pit mines, steep edges.     Available in winter but recommended without snow.

 

How to log:

To log this  (Earthcache) as  (found) the following tasks and questions are to be met:

Optional: (but wanted!) Take a picture of yourself with your GPS in your hand and the red or green mine in the background and post in your log.

Answer the following questions and mail the answers to the cacheowner:

1. Here sulfur was produced by mining of ore that contained a sulphidemineral. What is the mineral called in vernacular?

2. One of the by-products were Vitriol, what is the chemical name for the sulphatehydrate?

3. In 1588 the mine extended to the production of Alum which was produced by macerating Alum content shales. What is the name of the geological period alum shale was formed in?

4. Visit the more than 200 years old Sulfur warehouse and find out how many doors there are in the building. (Waypoint Q2)

5. Visit the information sign and figure out how many years the mill had monopoly on sulfur manufacturing. (Waypoint Q1)

 

You do not need to wait for approval from the cacheowner to log as found. If I need additional information, I let you know. Remember to post a picture and not to write answers in your log! 

 

 

 

Pyrit/Pyrite

Referenser / References:

1. Wikipedia, "Svavel", http://sv.wikipedia.org/wiki/Svavel

2. Wikipedia, "Pyrit", http://sv.wikipedia.org/wiki/Pyrit

3. Boken "Från svavelbruk till vattenbruk" av Sture Nilsson

4. Dylta bruk, "Historia", http://www.dyltabruk.se/

5. Länsstyrelsen, "Kulturmiljö", http://www.lansstyrelsen.se/orebro/amnen/Kulturmiljo/riksintressen/Örebro/Dylta_bruk_.htm

 

Visit my other Earthcaches:

Sweden:  Svedsmossen Earthcache  Ersdalen Earthcache  Kalkbrottet  Rosenlunds bankar  Gautelfr  Druim Kamlungeforsen

Cape Verde:  As dunas de Bubista

Montenegro:  Vapnenac

Croatia:  Kolac natural arch

Cuba:  Mirador de Bacunayagua

Greece:  Afantou beach

Italy:  Torre pendente di Pisa

 

 

free counters

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.