Skip to Content

<

Hullet i skattekortet

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/31/2010
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[DK] Denne geocacher er ikke på ovenstående koordinater.
Kræver Garmin GPS af mærket Oregon, Colorado eller Dakota.

[GB] This geocache is not at the coordinates above.
Requires Garmin GPS brand Oregon, Colorado or Dakota.
Dette er min gemte cache nr. 50 og derfor skulle den også være lidt speciel. Intentionen har været at give dig en anderledes oplevelse under din søgen frem til cachen, og det håber jeg er lykkedes.
God fornøjelse.

This is my hide no. 50 and because of that, it should be a bit special. The intention has been to give you another experience during your search for this cache, and I hope I succeeded. - Enjoy.
Go to English version

Jeg arvede for et godt stykke tid siden, min farmors brudekiste, hvilket virkelig var en af de større.
Under en flytning af den tunge sag, faldt et lettere mølædt bræt af bunden, og jeg opdagede at det var forsynet med en hulhed og at det skjulte en form for skattekort.

De næste dage blev brugt til nærstudier af kortet, og da kortet var forsynet med navnet på den skov den tilsyneladende viste, var kortområdet hurtigt fundet - ude i den "rigtige" verden. Ja faktisk har jeg haft mine børn i Naturbørnehave i netop denne skov.

Nysgerrig som jeg jo er, kom jeg hurtigt afsted til Rugbjerg Plantage, og prøvede så godt som muligt at følge de røde prikker på kortet, frem til det store røde kryds der angiver skattens placering. - Ja ... eller rettere angav!! - Nå, det kommer jeg tilbage til.
Som geocacher havde jeg naturligvis min GPS med, så jeg hele tiden kunne sammenligne min position på GPS-kortet med dette ældre skattekort.

For lettere at kunne finde frem til skatten en anden gang, gjorde jeg mig nogle noter undervejs, på forhåndenværende materialer jeg lige havde i lommen eller rygsækken.

Vel fremme ved skattens placering, tog det egentlig ikke så lang tid at finde selve skattekisten, eller rettere de rester der var tilbage.
Den lille trækiste lå ikke langt under overfladen, men den var meget hårdt medtaget. Jeg tror faktisk at der nok også på et tidspunkt har været en traktor hen over den. Der var nærmest hverken træ eller kiste tilbage, og noget bemærkelsesværdigt indhold fandt jeg heller ikke. - Nå, men turen derud var nu god nok, selvom ruten ikke helt fulgte de nuværende stier og kørespor. Eller sagt med andre ord: Jeg var meget off-road.

Til ære for den eller de der oprindeligt lagde denne lille skat, erstattede jeg nu den gamle kiste med en nyere af slagsen. En rigtig god vandtæt cache, jeg heldigvis havde med i min rygsæk.

Inden jeg forlod stedet, gjorde jeg mig nogle sidste noter om skattens placering, bl.a. i forhold til tidligere punkter på ruten.
Ja, jeg skulle jo naturligvis have lavet en WayMark på stedet, men man husker jo ikke alt.

På det meste af vej tilbage ad "de røde prikker", fik jeg sørget for at GPS'en optog min rute (mit spor) og holdt også et par pauser undervejs for at hvile ud, drikke lidt vand og spise noget af madpakken. Ja, faktisk er ruten omkring 4,6 km lang, så nu er du advaret.

Tilbage i mit hjem tømmer jeg mine lommer for diverse noter, stumper af gammel trækiste og rustne hængsler ..... og skattekortet. ØV. Det har jeg blot haft liggende sammen med alt det andet ragelse og nu er der et hul i kortet - ja nærmest et opløst område (pga. de fugtige stumper at gammel skattekiste), og .... naturligvis lige der hvor skatten var, - og hvor cachen nu ligger gemt.
Og som om det ikke er nok: Nogle af mine noter må jeg have mistet på min tur tilbage fra cachen, sikkert de steder hvor jeg holdt pauser.
Heldigvis kan jeg se mit spor på GPS'en og jeg var rigtig god til at følge de røde prikker, trods det uvejsomme område. Og jeg kan heldigvis også se hvor jeg har holdt pauser, fordi der er nogle små "krudseduller" på mit spor.


Der er nu gået et stykke tid siden jeg var der sidst, og jeg må hellere få givet udfordringen videre til dig - kære med-geocacher.

Jeg har skannet kortet ind til dig, og gjort det parat til overførsel til din GPS, så er du nemlig fri for papir på turen, og så kan du også bare "gå rundt" på skattekortet.
På kortet har jeg markeret hvor jeg holdt mine pauser. Det er disse pausesteder du først skal finde, for det må være der jeg tabte nogle af mine noter.
Noterne er skrevet på nogle ting der nok ikke helt passer ind i omgivelserne, så jeg håber du finder dem. Uden noter - ingen skat.

Et par noter var dog fortsat i min lomme, og dem har jeg skrevet ind på kortet.

Startkoordinatet er ikke blot en P-plads, men også et vigtigt punkt i forhold til afstande.

Jeg ved desværre ikke helt hvordan området ser ud i dag, så jeg håber det er til at følge ruten, ellers må du måske finde alternative ruter?

Rigtig god tur ind i "Hullet i skattekortet".

Få dit skattekort over på din GPS (Garmin: Oregon, Colorado eller Dakota)

1. Hent nedenstående fil ved at klikke på linket:
Hent skattekortet
2. Gem filen på din computer, f.eks. på skrivebordet
3. Tilslut din Garmin GPS til computeren
4. Den hentede fil er en pakket (zippet) fil, og indeholder 6 kmz-filer. De skal nu "pakkes ud" og placeres så alle 6 filer kommer til at ligge på din GPS i mappen [Garmin]>[CustomMaps].
Hvis denne mappe ikke findes skal du selv oprette den først. Denne mappe kan også ligge på GPS' SD-kort, sålænge du blot sikrer dig at filerne placeres i mappen: [Garmin]>[CustomMaps]
5. Herefter skal forbindelsen til din GPS afbrydes, og du genstarter GPS'en.
6. Du skal lige tjekke din opsætning på GPS'en. Sørg for at du under [Opsætning] > [Kort] > [Vælg kort] har enabled "CustomMaps".
I inherited a while ago, my grandmother's bridal chest, which really was one of a major size.
One day I discovered a kind of tresure-map hidden in the bottom of the chest.

A few days later, I went to this particular forest, shown om the map.

I did my best to follow the red dots on the map, up to the big red cross indicating the location of the tresure.
Of course I had my GPS with my, and I always compare my position on the GPS map with this old treasure-map.

To help me finding the tresure a second time, I made myself some notes along the path, on available tings, I just had in your pocket or backpack.

On the location of the tresure, it did'nt take long to find the treasure chest, or should I say the remainings.
The small wooden coffin was'nt far beneath the surface, but it was nearly totally destroyed. There were nearly nothing left of the chest, and I didn't find something remarkable content. - Well, the walk was good enough, though the route is not completely followed the existing paths and lanes. And I have to tell you, that your walk will be around + 4,6 kilometers - maybe off road.

In honor of those who initially did this little treasure, I now have hidden a good waterproof cache, I fortunately had in my backpack.

Before I left, I made some last few notes about the location of the cache, compared to previous points on the route.
Yes, I should have made a WayMark on site, but I do not remember everything.

On my way back along the red route, I made sure that my GPS recorded the route (my track) and I also had a few breaks to rest, drink some water and eat a bit of my lunch.

Back home I empty my pockets for miscellaneous notes, snippets of old wooden coffin and rusty hinges ..... and the Tresure-map. DAMN. I've just had it together with all the other junk and now there's a hole in the map, and .... of course, right where the tresure was - and where the cache now is hidden.
And: I lost some of my notes. I must have lost them on my way back from the cache, probably the places where I had my breaks.
Fortunately, I can see my track on the GPS. And fortunately I can also see where I had my breaks, great.


It has now been a while since I was there, and I'd better given the challenge on to you - dear geocache.

I have scanned the map, and made it ready for transfering to your GPS, then you don't have to carry paper on the tour, and you can just "walk around" on the map - on your GPS.
On the map, you'll see 4 marks, indicating my breaks. These are the places you have to find first, because it must be there I lost some of my notes. The notes are written on some "things" that might not quite fit into the surroundings, so I hope you find them. Without notes - no cache.

A couple of notes was still in my pocket, and I have written them on the map.

The coordinates above is not just a parking area (waypoint P1), but also an important point in relation to distances.

Unfortunately I do not quite know, that the area looks like today, so I hope that it is possible to follow the route (the red dots), otherwise you may find alternative ways?

Have a good trip into the "Hole in the map."

Get your tresure-map into your GPS (Garmin: Oregon, Colorado or Dakota)

1. Download the following file by clicking on the link:
Get your tresure-map.
2. Save the file into your computer, for example on your desktop
3. Connect your Garmin GPS to your computer
4. The downloaded file is a packed (zipped) file, and contains 6 kmz files. They must now be "unpacked" and positioned, so that all 6 files will be placed on your GPS in the folder: [Garmin] > [CustomMaps]. If this folder does not exist, you must create it first. This folder can also be on your GPS SD memory-card, as long as you just make sure that the files are placed in the folder: [Garmin] > [CustomMaps]
5. Disconnect your GPS, and restart it.
6. You should also check your settings on the GPS. Look for your [Settings] > [Map] > [Selectet map], and make sure that "Custom Maps" are enabled.[DK] Hvis du ikke fandt skatten, kan du jo tjekke om du fandt de rigtige koordinater:
[GB] If you did'nt find the tresure, you can see if your coordinates are right:

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

132 Logged Visits

Found it 98     Didn't find it 5     Write note 10     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 8     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 15 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.