Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

Anodonta: Ik disable deze cache omdat deze cache nu niet aan de richtlijnen voldoet. De CO heeft hierover bericht gehad. Ik verzoek de CO op dit bericht te reageren.

More
<

ERG (RommelgebERGte)

Hidden : 2/23/2010
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze vijf-sterren cache ligt in het Rommelgbergte waar we 15/10-2005 onze cache GCQYQX hadden. De route is circa 3 km.ERG Een Rond Getal

RONDe getallen, daar hebben we iets mee. Geboren in 1950 hoop ik eind 2010 dus 60 jaar te worden. Sinds 27/11-2004 hebben we ruim 840 caches gevonden, 17 caches gemaakt, 1 samen met 2 andere teams en nog 1 ter adoptie afgestaan. Dat betekent dat dit nummer 20 is. De eerste is gemaakt in 2005 en deze in 2010.
Ze zijn (peildatum 1/1-
2010) meer dan 2100 maal bezocht, 7 beetjes 200 keer, Heen en Weer 270 keer en Rotonde zelfs 300 keer. Nog een mooi ROND getal: 31/12-2009 kregen we onze 140ste GEO d'Or. Daar zijn we best trots op en we willen iedereen hiervoor alsnog hartelijk bedanken. We hebben na 2005 altijd de wens gehad om in het Rommelgebergte weer een cache te maken. Met deze ERG cache (parkeren bij N 51°59.100 E 006°40.800) is de cirkel weer ROND

De omgeving

Het Rommelgebergte, een recreatiebos, was ooit een stuifzandgebiedje. Inmiddels zijn deze "woestijnen" opnieuw bebost en staan er prachtige dennen, loofbomen en jeneverbesstruiken. Er zijn diepe kuilen en zandheuvels, een ideale plek voor kinderen om te spelen. Er is zelfs een Restaurant 'Het Rommelgebergte'. In dit recreatiebos lag tot 13/11-2005 een houten trimbaan bestaande uit 26 hindernissen, die we gebruikten voor onze Multiple choice cache. Helaas is deze maar door 8 cachers gevonden want na 30 dagen was de trimbaan die er al 37 jaar stond voor de helft weggehaald. We hebben ons ruim 2 jaar ingezet voor vernieuwing. En met succes, want de nieuwe trimbaan en het nieuwe speelbos in het Rommelgebergte zijn op donderdag 14 juni 2007 feestelijk geopend door ons en Wethouder Ben Uffink, en vele geinteresseerden. Misschien vind je de cache de eerste keer niet, toch is een bezoek aan het Rommelgebergte de moeite waard. De trimbaan en het speelbos zijn gedurende het hele jaar vrij toegankelijk. Het speelbos is bijvoorbeeld ook heel geschikt voor kinderfeestjes of picknicks.

opening trimbaan....................een van de hindernissen..................het speelbos in de winter.

De cache

De route loopt door het Rommelgebergte en bestaat uit 2 delen.
Deel 1 ligt zuidwest van de Arrasveldweg, een mooi natuurgebied van natuurmonumenten, met enkele tamme kastanjes.

Het andere deel ligt noordoost van de Arrasveldweg, in het recreatiebos waar je heerlijk kunt
RONDstruinen door kuilen en bos.

KOM EN TEST JE KENNIS. Voordat er een discussie ontstaat over deze "moeilijke cache" het volgende. Het zal zeker voor een gevorderde cacher minder moeilijk zijn dan voor een beginnende.Voor ERG moet je ook erg slim zijn, de GPS goed kennen en de handleiding voor de zekerheid maar meenemen. Je moet overal wat achter zoeken. Probeer onze gedachtegang maar te doorgRONDen. We weten dat een Tradi (Single) veel gemaakt wordt en veel bezoek krijgt. Dat een Multi maken veel werk is en weinig bezocht wordt, zeker als het 5 sterren zijn, toch hebben we deze gemaakt! De liefhebber van Tradi's komt al meer dan genoeg aan zijn trekken.

Je bent gewaarschuwd, het is een cache waar je extra veel moeite voor moet doen, waar je misschien in eerste instantie niet direct uit komt. Als je tenminste uitgaat van het principe geen hulplijntjes te gebruiken en dus mogelijk nog eens terug moet komen. Persoonlijk vind ik alle smoesjes om meteen hulplijntjes te gebruiken een zwaktebod. Het zijn tenslotte vijf sterren en die verdien je alleen als je zo veel mogelijk zelf vindt, MET hulp heb je GEEN 5 sterren cache gevonden. (Maar iedereen is vrij om te doen wat hem of haar goed dunkt) Coördinaten weggeven doe ik niet, maar helpen waar mogelijk doe ik graag. Wij kennen het gevoel dat je zo je best doet en net die laatste stap niet kan zetten. Als je echt vastloopt kun je een e-mail sturen met wat je allemaal al hebt geprobeerd. We willen dan, voor iedere cacher dezelfde (tot op de letter nauwkeurige) hint geven.

Start parkeren bij N 51°59.100 E 006°40.800

WP 1 N 51°59.048 E 006°40.809 Zoek hier A.en B.

Voor WP 2 ga je minus 0,(A-36) minuten richting het noorden en plus 0,(A+36) minuten richting het oosten.
Vervolg eerst het paadje richting zuidwest tot de T-splitsing.

Voor WP 3 ga je verder richting noordwest: X: - C . Y: + D .

Voor WP 4 Peil (de afstand tussen WP 1- WP 2) meter op E. graden

Voor WP 5 ga je weer richting noordwest. WP 5 bevindt zich H. meter van F. en G. meter van B.

Eind-cache EN NU SLIM ZIJN ERG

De cache is een plastic doosje, afmeting 14 x 9 x 6 cm.

Met dank aan Gemeente Winterswijk, Natuurmonumenten voor de verleende toestemming. En Rob bedankt voor de inspiratie.


=====ERG (RommelgebERGte)====Deutsch=====

Diesen Fünf-Sterne Cache befindet sich im Rommelgebergte wo wir 15/10-2005 unseren Cache GCQYQX hatten. Die Route hat eine Länge von etwa 3 km.

ERG Een Rond Getal (Eine Runde Zahl)

RUNDe Zahlen, damit haben wir etwas. Geboren 1950 hoffe ich ende 2010 also 60 Jahre alt zu werden. Seit 27/11-2004 haben wir über 840 Caches gefunden, 17 Caches gelegt, 1 zusammen mit 2 andere Teams, und noch 1 zur Adoption abgegeben. Es bedeutet dass diesen Nummer 20 sein soll. Der erster in 2005 und dieser ist in 2010 gelegt. Sie sind (Stichtag 1/1-2010) mehr als 2.100 mal besucht, 7-Beetjes 200 mal, Heen en weer 270 mal und Rotonde sogar 300 mal. Noch eine schöne RUNDe Zahl: 31/12-2009 haben wir unsere 140. GEO d'Or bekommen. Darauf sind wir richtig stolz, und wir möchten alle dafür nachträglich danken. Nach 2005 hatten wir immer den Wunsch im Rommelgebergte wieder einen neuen Cache zu legen. Mit diesem ERG Cache (Parken bei N 51 ° 59.100 E 006 ° 40.800) ist der Kreis wieder RUND.

Die Umgebung
Das Rommelgebergte, ein Erholungswald, war einst ein kleines Staubsand Gebiet. Mittlerweile sind diese "Wüsten" aufs neue aufgeforstet und stehen hier schöne Kiefern, Laubbäume und Wacholderbüschen. Es gibt tiefe Gruben und Sand-Hügel, ein idealer Platz für Kinder zum Spielen. Es gibt sogar ein Restaurant 'Het Rommelgebergte'. Ins Erholungswald stand bis 13/11-2005 eine hölzerne Trim-Anlage bestehend aus 26 Hindernisse, die wir benützten für unsere Multiple choice Cache. Leider ist dies nur durch 8 Cacher gefunden, weil nach 30 Tagen die Trim-Anlage die da mehr als 37 Jahre stand für die Hälfte weggeholt wurde. Wir haben uns über 2 Jahre eingesetzt für eine Erneuerung. Und mit Erfolg, denn die neue Trim-Anlage und das Spielwald (Speelbos) im Rommelgebergte sind am Donnerstag, Juni 14, 2007 festlich eingeweiht durch uns und Beigeordneter Ben Uffink, und viele Interessenten. Vielleicht findest du den Cache nicht das erste Mal, dennoch lohnt ein Besuch an das Rommelgebergte sich sehr. Die Trim-Anlage und das Spielwald sind das ganze Jahr frei zugänglich. Das Spielwald ist zum Beispiel auch sehr geeignet für Kinderfeste oder Picknicks.

Der Cache
Die Route führt euch dürch das Rommelgebergte und besteht aus 2 Teilen.
Teil 1 Südwestllich von der Arrasveldweg, ein wunderschönes Natur-Gebiet von Natuurmonumenten, mit einigen Edelkastanienbäume. (Esskastanien)
Der andere Teil liegt Nordöstlich vom Arrasveldweg, ins Erholungswald wo man sich herrlich herumtreiben kann durch Gruben und Wald.
KOMM UND PRÜFE DEIN KENNTNIS. Bevor eine Diskussion entsteht über den "schwierige Cache": Es wird sicherlich für einen fortgeschrittener Cacher weniger schwierig sein als für einen Anfänger. Für
ERG sollst du sehr schlau sein, den GPS-er gut kennen, und um sicher zu sein das GPS-Handbuch mitnehmen. Du sollst in allem etwas suchen. Probieren Sie unseren Gedankengang zu ERGründen. Wir wissen das ein Tradi (Single) oft gelegt wird und viel Besuch bekommt. Das ein Multi legen viel Arbeit ist und wenig besucht wird, besonders wenn er 5 Sterne hat, trotzdem haben wir diesen gemacht! Der Liebhaber von Tradi's kommt mehr als genug an sein Recht.

Du bist gewarnt,es ist ein Cache wofür man sich extra viel Mühe geben soll, wo man vielleicht in erster Linie nicht sofort mit fertig kommt. Wenn du wenigstens von dass Prinzip ausgeht keine Hilflinien (TJ) zu verwenden, und möglicherweise noch einmal zurrück kommen sollst. Persönlich finde ich alle Entschuldigungen um gleich Hilflinien zu verwenden eine Schwäche. Es gibt schließlich 5 Sterne und die verdient man nur wenn man so viel wie möglich selber findet. MIT Hilfe hast du KEINEN 5 Sterne Cache gefunden. (Es steht aber jedem frei zu tun, was er oder sie für richtig hält) Koordinaten weggeben tue ich nicht, aber helfen wo möglich mache ich gerne. Wir kennen das Gefühl dass wenn du dein Bestes tut und gerade den letzte Schritt nicht abRUNDen kannst. Wenn du da echt festlaufst kannst du eine E-Mail senden mit was du bereits alles versucht hast. Wir wollen dann jeden Cacher der gleichen Text (bis auf der Buchstabe genau) als Hinweis geben.

Bitte parken Sie bei N 51 ° 59.100 E 006 ° 40.800

Station 1 N 51 ° 59.048 E 006 ° 40.809 Suchen Sie hier A. und B.

Station 2 geht es weiter minus 0,(A-36) Minuten in Richtung Norden und plus 0,(A+36) Minuten in Richtung Ost.
Vervolge zunächst der Pfad richtung Südwesten bis zum T-Gabelung.

Nach Station 3 geht es weiter Richtung Nordwest: X: - C. Y: + D.

Nach Station 4 Peil (der Abstand zwischen Station 1- Station 2) Meter auf E. Grad

Nach Station 5 Wieder geht es weiter in Richtung Nordwesten. Station 5 befindet sich H. Meter von F. und G. Meter von B.

Finale JETZT SEHR SCHLAU SEIN ERG

Der Cache ist eine Plastik Dose, Größe 14 x 9 x 6 cm.

Additional Hints (Decrypt)

[NL] JC4: Zvzvpel. Bc P. pz. ubbtgr
[D] Fgngvba 4: Zvzvxel. Nhs P. pz. Uöur.
.
[NL] Rvaqpnpur: baqre RET
[D] Raq-Pnpur: hagre RET

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

218 Logged Visits

Found it 172     Didn't find it 8     Write note 34     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 58 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.