Skip to Content

<

Fraeylema-pingo

A cache by Furcas Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/20/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Parking is allowed on the side of the nearby country road, southwestwards off the stated coördinates. Please watch out when crossing the Noordbroeksterweg though.

Parkeren is toegestaan aan de kant van de veldweg die in zuidwestelijke richting van het gegeven coördinaat loopt. Kijk alstublieft uit bij het oversteken van de Noordbroeksterweg.Pingo

The word pingo comes from the Eskimo’s and translates best as ‘mountain of ice’. At the end of the last Ice Age the Dutch pingo’s came into existence. This last Ice Age, the Weichselien, was 115.000 till 10.000 years ago. In The Netherlands all pingo’s have decayed into collapsed pingo’s, the known pingo’s in the world are located in Alaska, Canada, Greenland and Siberia.

Because the ground was frozen solid and the underground pressures kept pushing up groundwater the underground lumps of ice growing because new water kept freezing and expanding. This resulted in pushing the ground upward until it cracked open. The sun started shining on the ice, melting it steadily. De ground slides of the melting lump of ice and forms round or oval bank around the collapsing pingo.

Pingo

Het woord pingo komt van de Eskimo’s en vertaalt het beste als een berg van ijs. Aan het eind van de laatste IJstijd zijn de pingo’s in Nederland ontstaan. Deze laatste IJstijd, het Weichselien, was 115.000 tot 10.000 jaar geleden. In Nederland zijn alle pingo’s tot pingoruïnes vervallen, enkel in Alaska, Canada, Groenland en Siberië zijn ze nog te vinden.

Doordat de grond bevroren was en er door de druk onder de grond water omhoog werd geperst kwam dit water in aanraking met klompen ijs die onder de grond waren vastgevroren en het water vroor hier aan vast en zette uit. Hierdoor werd de grond steeds verder omhoog gedrukt tot het na verloop van tijd openbarst. Hierna schijnt de zon op het ijs en dat smelt langzaam. De grond glijdt van de smeltende brok ijs en vormt een ronde of ovale randwal om de tot pingoruïne vervallen pingo.


Collapsed pingo

After the Ice Age a worldwide increase in temperatures follows resulting in plant growth in and around collapsed pingo’s. These plants grew, blossomed and died and filled up the collapsed pingo season after season until only the bank remained.

In the previous century bogs were dug up on a large scale and as a result empty craters remained. They filled up with rain-water and that is how collapsed pingo’s became known to most people. The peat contains many pollen and seeds and geologists utilize this fact to create a climate archive.

Most collapsed pingo’s in The Netherlands can be found in the three northern provinces. A collapsed pingo is that which remains when the ice from a pingo melts. It creates a crater that contains the melted water. With time organic material entered the water until it was removed as peat by people. This created the round or oval ponds which can still be found today. The Fraeylema-pingo is unique in this aspect since no water can be found in this collapsed pingo. The Fraeylema-pingo is even cross-cut by a path!

Pingoruïne

Na de IJstijd volgde een wereldwijde stijging van de temperatuur waardoor in en om de pingoruïne planten gingen groeien, bloeien en afsterven. Hierdoor werd de pingoruïne in de loop der tijd steeds verder opgevuld met plantenresten tot het veen werd en alleen de randwal nog zichtbaar was.

In de vorige eeuw werd veen op grote schaal afgegraven. Hierdoor bleven lege kraters over die zich langzaam vulden met regenwater en kregen de pingoruïnes de vorm die we vandaag de dag kennen. In het veen zitten veel pollen en zaden en geologen maken hier dankbaar gebruik van om een klimaatarchief te creëren.

De meeste pingoruïnes in Nederland bevinden zich in de drie noordelijke provincies. Een pingoruïne is datgene wat overblijft wanneer het ijs van een pingo smelt. Er ontstaat een krater die het smeltwater bevat. In de loop der tijd is er organisch materiaal in terecht gekomen wat er recentelijk als turf door mensen uit is gehaald. Hierdoor zijn ronde of ovale meertjes in het landschap ontstaan. De Fraeylema-pingo is in dit opzicht erg bijzonder aangezien er geen water in deze pingoruïne staat. De Fraeylema-pingo wordt zelfs doorkruist door een pad!


Fraeylema-pingo

The Fraeylema-pingo has been examined by the Faculty of Geosciences of the Utrecht University. It has been determined that this pingo was formed during the last ice age (20.000 tot 15.000 years ago). About 12.000 year ago the melting started and mosses started growing. Also vulcanic ashes from Iceland started falling down on it. During the last cold period (about 11.000 and 10.000 years ago) sand, freeze-dryeded due to the ice age, from the North Sea bottom was left behind.

The high water level of this collapsed pingo, which only rose due to the warming of the climate, enabled successively moss moor, a humus-like deposit on the bottom, sand moor and upland moor. Furthermore the water recorded and saved 12.000 years of landscape history.

At the edge of this collapsed pingo 25 years ago a 12.000 year old arrow head form the Hamburg culture was found. At the time wild and poultry could only be hunted in the short wintery summer. The ground was still frozen due to the perfmafrost and there were only moss, grass and bushes as far as one could see, it was a tundra. There weren’t any trees at all and this melting pingo was an excellent source of fresh water for both wild and hunters.

Trivia: This is the most northern collapsed pingo in the Netherlands.

Fraeylema-pingo

De Fraeylema-pingo is in 2005 door de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht onderzocht. Hierbij is vastgesteld dat deze pingo tijdens het koudste gedeelte van de laatste ijstijd (20.000 tot 15.000 jaar geleden) is gevormd. Ongeveer 12.000 jaar geleden brak het smelten aan en begonnen er mossen te groeien. Ook is er toen vulkanisch as uit IJsland neergeslagen. Tijdens de laatste koude periode (tussen 11.000 en 10.000 jaar geleden) is er zand van de door de ijstijd drooggevroren Noordzeebodem achtergelaten.

De hoge waterstand van deze pingoruïne, die door de klimaatverwarming alleen maar steeg, heeft gezorgd voor opeenvolgend mosveen, een humusachtige afzetting op de bodem, zandig veen en hoogveen. Tevens heeft het water 12.000 jaar landschapsgeschiedenis opgenomen en bewaard.

Aan de rand van deze pingoruïne werd 25 jaar geleden een 12.000 jaar oude pijlpunt uit de Hamburgcultuur gevonden. Destijds had men enkel een korte winterse zomer waarin op wild en gevogelte kon worden gejaagd. De bodem was nog steeds bevroren door de permafrost en er waren alleen mos, gras en struiken zover als je kon kijken, een echte toendra dus. Nergens waren bomen en deze smeltende pingo was een prima zoetwaterbron voor zowel wild als jagers.

Trivia: Dit is de meest noordelijke pingo in Nederland.


Assignments and questions

Standing in front of the sign you can see that the path slopes up, both to the northwest as well as the southeast. This is due to the fact that the information sign is placed roughly in the center of the collapsed pingo and that you are looking at the bank from the bottom! Take a mark with your GPS on top of both of these banks and measure the distance in between.

1. When did this pingo come into existance? … (answer right before the brackets).
2. Below the arrow in the bottom left corner of the sign you will find a name, which name is this?
3. What is the self meassured distance (in meters) of this colapsed pingo?

Please add a picture (no spoiler) of yourself and/ or your team in front of the information sign (please ensure that the text of the information sign can’t be read from your picture) to your log and send the answers to the three questions above by PM to the owner.

Opdrachten en vragen

Wanneer je voor het bord staat zie je dat het pad zowel in het noordwesten als in het zuidoosten omhoog loopt. Dit komt omdat het informatiebord ruwweg in het midden van de pingoruïne staat en dat je vanaf de bodem naar de randwal kijkt! Neem een mark met je GPS boven op beide randwallen en meet de onderlinge afstand.

1. Wanneer is deze pingo ontstaan? … (antwoord direct voor de haakjes).
2. Links onder de pijl staat een naam, welke naam is dit?
3. Wat is de zelf gemeten doorsnede (in meters) van deze pingoruïne?

Voeg a.u.b. een foto (geen spoiler) van jezelf en/ of je team voor het informatiebord (zorg hierbij echter dat de tekst van het informatiebord niet leesbaar is) toe aan je log en stuur de antwoorden van de bovenstaande drie vragen per PM naar de plaatser.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.