Skip to content

<

Bludny balvan - Glacial erratic - Uvalno

Hidden : 03/20/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


EarthCache Bludný balvan - Glacial erratic - Úvalno

ceština Cesky

Nekolik informací o bludných balvanech

Bludný balvan v Úvalne Bludný balvan (eratický balvan) je blok horniny, který byl v dobe ledové prepraven ledovcem na velkou vzdálenost, kde byl po roztátí ledovce usazen v geologicky zcela odlišném prostredí. Tato teorie se objevila až koncem 19. století, do té doby se jejich výskyt vysvetloval potopou sveta, vulkanickou cinností ci „cinností“ certu, kyklopu a dalších bájných tvoru. Oznacení pochází z latinského „erare“ znamenající bloudit. Príkladem mohou být balvany skandinávské žuly rapakivi a jiných hornin z Ålandských ostrovu a dalších míst Skandinávie na severní Morave, které byly dopraveny pohybem pevninského ledovce ve starších ctvrtohorách v období halštatského (cca pred 470-430 tis. lety) a sálského zalednení (pred 230-170 tis. lety). Granity a ruly v nálezech prevažují, dalšími horninami nalezenými na severní Morave jsou migmatity, pískovce, vápence. Pestrost nálezu príkladne dokumentuje naucná zahrádka 32 bludných kamenu budovaná ve Velké Kraši. Velikost balvanu dosahuje rádove decimetrových až metrových rozmeru, hmotnost v prumeru nekolika tun. Menší kameny se oznacují jako ledovcové souvky. Nejvetší známý bludný balvan se nachází ve švédském Botsmarku, je 15 metru vysoký, má prumer 35 metru a jeho hmotnost se odhaduje na 25 000 tun.

Bludný balvan je nejlépe možné pozorovat v kultivované krajine, kde se napríklad na poli objevují nekolikametrové balvany, které jsou dobre viditelné i na vetší vzdálenost. V drívejších dobách se bludné balvany používaly jako stavební materiál, na delové koule ci mlýnské kameny. Stávaly se i pohanskými kultovními místy. Z vedeckého hlediska jsou bludné balvany významným prvkem pri stanovení jižní hranice zalednení. (zdroj Wikipedia)

Z historie Úvalna o rodáku Hansi Kudlichovi

Slavný úvalenský rodák Dr. Hans Kudlich se zasloužil o zrušení roboty v první puli 19. století. Poblíž bludného balvanu naleznete jeho rodný dum a na kopci Strážište naleznete rozhlednu venovanou práve tomuto rodákovi (keš GC147FW). V rámci jednoho bodu pro splnení této earth-keše bude vyfocení se pred rodným domem tohoto rodáka. Pro více informací o Hansi Kudlichovi jsem pro vás pripravil stránku, kterou naleznete na této adrese.

Úkoly k zalogování

 1. Zmerte rozmery samotného balvanu - obvod v jeho nejširší cásti a výšku (tolerance ± 20cm).
 2. Vyjmenujte alespon pet dalších lokalit v našem kraji, kde se nacházejí další bludné balvany.
 3. Ze kterého roku je bludný balvan v Úvalne?
 4. Byl tento balvan nalezen v okolí Úvalna? Pokud ne, tak kde je jeho puvodní nález?
 5. Poridte fotografii vás nebo vaší GPS s bludným balvanem v pozadí na výchozích souradnicích.
  N 50° 02.813 E 017° 44.350
 6. Nyní se premístete o 100m po ceste dolu až k rodnému domu Hanse Kudlicha, kde poridte vaši druhou fotografii pred pametní deskou. Rodný dum je umísten na souradnicích.
  N 50° 02.793 E 017° 44.444

Odpovedi na otázky mi posílejte prostrednicvím mého profilu. Nemusíte cekat na potvrzení, jen v prípade zaslání špatných odpovedí vás budu ješte kontaktovat.

english English

Some information about Glacial erratic

Rodný dum Hanse Kudlicha Glacial erratic is a block of rock which at the time of glacier ice transported over long distances. Glacial erratic were established after thawing glaciers in geologically quite different environment. This theory was discovered until the late 19st century. Until their presence explained the deluge of the world, volcanic activity or "activity" devils, cyclops, and other mythical creatures. The name derives from the Latin "erare" meaning to wander. Examples can be granite boulders from Scandinavian (rapakivi) and other rocks from Åland islands and other places in Scandinavia. Stones from these places are found in North Moravia. Were transported to the movement of continental glaciers in the Quaternary in the older Hallstatt period (about 470-430 thousand years ago) and Salske glaciation (from 230-170 thousand years ago). Granites and gneisses, the predominant findings, other rocks found in northern Moravia are migmatites, sandstone, limestone. Variety of findings documenting exemplary nature trail with a number of 32 glacial errastics in Velká Kraš. The size of boulder is from several centimeters to meters, weight is in average several tons. The largest known erratic boulder is located in the Swedish Botsmark, is 15 meters tall, has a diameter of 35 meters and its weight is estimated at 25,000 tons.

History of Úvalno - native Dr. Hans Kudlich

Dr. Hans Kudlich - liberator of the peasants - with his famous speech to the First Imperial Congress in Vienna on 24 July 1848, contributed to the abolition of selfdom for 14 million peasants of all nationalities within the Habsburg. On his honor was built view-tower on a nearby hill Strážište (cache GC147FW). One point of earth-cache tasks will be take your photo in front of birthplace house of Dr. Hans Kudlich. I have created the web page with more information about this history of Uvalno.

Tasks

 1. Measure the dimensions of the boulder - perimeter and height (toleration ± 20cm)
 2. Send me at least 5 areas in this region where are another glacial erratics.
 3. From what year is glacial erratic in Úvalno?
 4. This boulder found around Úvalno? If not then where is his original finding place?
 5. Optional task 1: Take your photo or your GPS with erratic boulder in background at the coordinates.
  N 50° 02.813 E 017° 44.350
 6. Optional task 2: Go about 100 meters further along the road. At the coordinates N 50° 02.793 E 017° 44.444 is the birthplace home of Hans Kudlich. Take next photo of you or GPS with memorial plaque in background.

Answers to this questions send me via my profile. You need not wait for confirmation, just in case of wrong answers I will contact you.


Fotka ke splnení úkolu pred balvanem Fotka ke splnení úkolu pred balvanem
Bludný balvan a GPS Pred rodným domem Hanse Kudlicha
Bludný balvan Fotka ke splnení úkolu pred rodným domem Hanse Kudlicha
EarthCache MastersNaše další keše v okolí - Our next local caches

Keš - cache GC kód - code Smer - direction
Nádraží Krnov - Cvilín (GC25E8B) 5.44km N
Krnov - Hlavní nádraží (GC25E7Y) 6.01km NW
Passport Control (GC24Z0X) 8.30km NW (Poland)
Matejovická jeskyne - Matejovická cave (GC25F7X) 20.04 km N

Série Mikroregion Krnovsko - Series Microregion of Krnov

Keš - cache GC kód - code Smer - direction
Mikroregion Krnovsko - Barania Kopa (GC1VP9A) 6.2km N (Poland)
Mikroregion Krnovsko - Jelení studánka (GC1VQGJ) 8.80km NW
Mikroregion Krnovsko - Staré hlinište (GC1VQXG) 7.60km NW
Mikroregion Krnovsko - Soutok Opavy a Opavice (GC1VPTR) 5.72km Nfree counters

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.