Skip to Content

<

Arboretum Vysoke Chvojno

A cache by Carpinus-CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/22/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Casove narocnejsi multi cache o stromech (8 stages)Prosba lesa
Milý clovece!
Jsem dárcem tepla v tvém krbu.
za chladných nocí v zime
a dárcem prívetivého chládku
v žáru letního slunce.
Já jsem dal trámoví tvému obydlí
a desku tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš
i klec tvého rádla.
Já jsem dodal topurko do tvé sekery
a branku do tvého plotu.
Ze mne je drevo tvé kolébky i tvé rakve.
Jsem tím, cím pro blahobyt je chléb
a pro krásu kvítko.
Slyš tedy moji prosbu:
N E P U S T O Š  M N E!


Motto keše:
"Když uvážíme, že jediný clovek - Elzéard Bouffier,
odkázaný jen na prosté zdroje fyzické i duševní,
dokázal, aby z pustiny vznikla zeme kananejská, zdá se mi,
že clovek je prece jen obdivuhodný tvor.
Ale když pomyslím, kolik bylo treba vytrvalosti,
odhodlání a ušlechtilého úsilí, aby se do pusté krajiny vrátil život,
pocituji hlubokou úctu k tomu starému venkovanu bez
jakéhokoliv vzdelání..."

(Jean Giono - Muž, který sázel stromy)


Historie arboreta
Dne 15. 6. 1884 koupil tzv. "Dasický velkostatek", jehož soucástí byl i prostor soucasného arboreta markrabe Alexandr Pallavicini c.k. komorí, lesní rada cestný rytír nemeckého rádu rísského. Prikoupil další pozemky a zacal s pracemi kolem založení zámeckého parku a stavbou zámku pro svého syna Karla. Ten však zahynul pri lovu na lišku, a proto se ze zamýšlených zámeru uskutecnila pouze výsadba arboreta - zámeckého parku. Plán na výsadbu uskutecnil v anglickém slohu Adolf Laufke Sandter pozdejší lesmistr celého panství. Sadbu pro výsadbu shánel po všech svetadílech severní polokoule a "zalesnovací" práce byly provedeny v letech 1886-1889. V rámci první pozemkové reformy byl majetek A. Pallavicinimu zestátnen a urcen k parcelizaci. V roce 1930 byl ustanoven "Svazek obcí okresu Holického", jež byl pozdeji pretransformován na Lesní družstvo. Toto uskupení tvorené dnes 16ti mesty a obcemi se v roce 1931 stalo novým vlastníkem celého majetku vcetne arboreta. Cinnost Lesního družstva byla prerušena II. svetovou válkou, kdy na majetek byla uvalena nucená správa. Obce se opetovne staly hospodári na svém majetku po skoncení války, ale další prerušení hospodarení prišlo v roce 1959, kdy byl majetek LD zestátnen. Až vládní usnesení z 15. 3. 1995 umožnilo navracení majetku a 1. zárí 1995 byla opet obnovena práce Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. Soupis drevin v Arboretu provedl Ing. Pokorný v roce 1964 a v roce 1986 zpracovala Ing. Kulhánková "Studii arboreta ve Vysokém Chvojne". Dle tohoto dokumentu prakticky probíhají výsadby dodnes s nutností výmeny drevin, jež podlehly živelným kalamitám.
V soucasné dobe je arboretum tvoreno cca 62 druhy jehlicnanu a 152 druhy listnatých keru a stromu. Jsou zde vysázeny ruzné cizokrajné stromy a kere. Dodnes se zde z doby založení zachovaly nejvzácnejší druhy, druhové složení drevin blíže poznáte prímo v arboretu pri lovu této kešky. Krome historického významu plní areál arboreta funkci rekreacní, biologickou, krajinotvornou a hlavne poznávací a relaxacní. Areál Arboreta Vysoké Chvojno dnes spravuje na základe nájemní smlouvy Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. Arboretum je v soucasné dobe v majetku 16ti mest a obcí místního regionu.


Arboretum v zime
INFORMACE O KESI

Hned v úvodu upozornuji všechny kacery, že smysl této keše je relaxacní, jejím hlavním cílem je provést vás po celém parku arboreta, protože je to místo, které by byla veliká škoda pouze rychle probehnout. Pocítejte tedy s tím, že odlov této kešky je casove pomerne nárocný, odhaduji, že k jejímu odlovu budete potrebovat možná i 2 hodiny casu! Zcela zámerne jsem zvolil neobvykle vysoký pocet stages na trase, címž chci odlov této kešky úmyslne zpomalit, abyste meli cas a možnost nacerpat sílu a energii z okolní uklidnující prírody.
Tuto kešku bych chtel speciálne venovat všem lidem, kterí verí v duchovní hodnoty a sílu prírody, všem, kterí se nacházejí v težké životní situaci, treba po ztráte blízkého cloveka, všem, kterí musí celit pocitum momentálního zoufalství a bezmoci. At vám klidné prostredí parku pomuže nabrat zpet ztracenou sílu, odvahu a nadeji. Pokud si tedy odlov této kešky necháte na „vhodnou“ dobu, bude mít pro vás daleko vetší prínos, než okamžitý a urychlený odlov. Fotky stromu k logum jsou velmi vítány! Jakékoliv pripomínky jsou vítány i pres poštu, je to moje 1. založená keška, tak predem všem dekuji za podnetné postrehy a komentáre!
A nyní již k samotnému lovu. Velmi doporucuji si vytisknout listing! Behem odlovu po jednotlivých stages budete muset po ceste sledovat nekteré informacní panely, z kterých získáte informace pro výpocet príští stage. Na informacních panelech po ceste najdete všechny informace týkající se jednotlivých druhu stromu vyskytujících se v arboretu (výška stromu, výskyt, délka listu apod.).Pri domácí príprave si projdete listing a prípadne si predem zjistete ceské názvy jednotlivých druhu stromu, latinské názvy ale najdete i na tabulkách v arboretu, takže neznalost latinských názvu druhu stromu není prekážkou, která by znemožnila odlov kešky. Upozornuji všechny kacery, že s výjimkou 6. a 7.stage a posledních zhruba 30 metru pred finálkou není potreba príliš scházet z cesty, keška je tedy vhodná napr. pro pohodovou nedelní odpolední procházku po arboretu, s výjimkou onech posledních metru pred finálkou, která je v lesním porostu, se dá cesta projet i s kocárkem. Finálka keše je z duvodu možné kolize s finálkou mysterky o obci odklonena asi 200 metru pryc z parku, ale jinak celková délka trasy není nijak nárocná a nepresahuje 2 km. Nenicte, prosím, krásnou prírodu arboreta, k odlovu keše to vubec není treba!! Vzhledem k umístení kešky v lesním porostu pocítejte s odchylkami souradnic. Prestože jsem jednotlivá místa opakovane v zimním období premeroval, v jarním – podzimním období se nevyhneme tomu, že listy na stromech budou cinit urcité potíže s presným zamerením. Na finálce tedy v prípade problému se signálem použijte hint, u jednotlivých stages by melo být pomerne jasné, který objekt by mel upoutat vaši pozornost.
Již pri ceste na 1. stage si všimnete, který druh stromu za úvodním informacním panelem je oznacen tabulkou se dvema stejnými lichými císlicemi, budete to potrebovat vedet hned na 1. stage pro výpocet další trasy.

Stage 1

Na míste 1. stage najdete skupinu 2 drevin se zajímavými a málo známými názvy. Správnou odpovedí na následující otázku získáte císlo, které dosadíte do výpoctu za písmeno A
Za písmeno A dosad císlo 15, pokud na míste 1. stage najdeš dva ruzné druhy listnatého kere s názvem netvarec (krovitý a prutovitý)
Za písmeno A dosad císlo 30, pokud na míste 1. stage najdeš dva ruzné druhy listnatého kere s názvem hadinec (obrovský a ostnitý)
Za písmeno A dosad císlo 45, pokud na míste 1. stage najdeš dva listnaté kere s názvy škumpa ruj a netvarec krovitý
Poznámka: Skumpa ruj momentálně nemá v arboretu umístěnou informační cedulku - A je 45

Za písmeno B dosadte:
Císlo 10, pokud je strom za úvodním informacním panelem Acer Platanoides
Císlo 20, pokud je strom za úvodním informacním panelem Acer Pseudoplatanus
Císlo 30, pokud je strom za úvodním informacním panelem Acer Campestre
Císlo 40, pokud strom s cedulí dvou stejných lichých císlic vubec není javor

Vzorec pro výpocet stage 2 – N 50° 06. (A + 583)´ E 015° 58. (B + 742)´

Po ceste na 2. stage budete procházet kolem 2 informacních panelu, na prvním z nich by mel vaši pozornost upoutat jehlicnatý strom metasekvoje cínská. V textu o tomto zajímavém strome si poznamenejte letopocet, kdy Japonec S. Miki stanovil samostatný rod Metasequoia. Tento letopocet budete potrebovat na 2. stage pro výpocet císla, které dosadíte za písmena C, D.


Za 2. informacním panelem narazíte na rozcestí, turisté na nem chodí doprava, kacer si ale muže zkontrolovat, zda mu šipka na jeho GPS ukazuje na 2. stage správným smerem.
Pokud dominantní strom na rozcestí je Pinus nigra a jednociferné císlo na ceduli liché, jdete doleva.
Pokud se jedná o strom Cedrus Jeffrey a jednociferné císlo na tabulce je sudé, jdete doprava.
Pokud je tento strom Pinus strobus a jednociferné císlo na ceduli stromu je sudé, jdete doprava.
Pokud se jedná sice o borovici, ale o její jiný druh a císlo je sudé, jdete doleva.


Stage 2Nyní se nacházíte u stromu, který je v okolí Vysokého Chvojna docela castý, obecne na Pardubicku ale není príliš rozšírený. Název stromu si poznamenejte, budete ho pozdeji ješte potrebovat pro výpocet souradnic na 6. stage. Ve výšce asi 3 metru zanechal na kmeni neznámý vandal sice vcelku pohodový, ale na strom urcite nepatrící nápis „To chce klid“. Klid a pohoda by vás pri odlovu této kešky urcite mely provázet, na druhou stranu nás nemusí k necemu podobnému vyzývat vandal pomocí kudly na kmenu hezkého stromu.
Na této stage budete potrebovat správne urcit císla, která dosadíte za písmena C a D.
Za písmeno C dosadte první dvojcíslí z letopoctu S. Mikiho.
Za písmeno D pak druhé dvojcíslí z tohoto letopoctu.
Obe císla za C i D jsou tedy dvojciferná.

Výpocet pro trasu na stage 3 - N 50° 06. (C + 659)´ E 015° 58. (D + 860)´


Stage 3


Na své procházce po arboretu jste se dostali ke stromu, který je pro každého Cecha zvlášte významný. Na tomto míste se nejedná ale o druh, který je u nás nejbežnejší, naopak ve druhovém názvu stromu najdete jeden drahý kov a stejné druhové jméno najdete v arboretu u více listnatých, ale i jehlicnatých stromu. Jdete dále po cestě a vaším dalším úkolem bude podél ní sledovat, který další listnatý! strom má stejný druhový název jako tento strom. Opet pujdete kolem dvou informacních panelu. Na druhém z nich jsou uvedeny informace o dalších druzích stromu, na které pozdeji narazíte. Tady by vás mel upoutat strom, jehož latinský název nese moje prezdívka. Poznamenejte si, jaké maximální délky v cm muže dorust list tohoto stromu (dosadíte za písmeno E). Také byste v tuto chvíli už meli vedet, které dva druhy listnatých(!) stromu, kolem kterých jste pri ceste prošli, nesou ve svém druhovém názvu onen drahý kov. Druhý z techto stromu, kolem kterého jste pouze prošli, má všechny císelné údaje, týkající se rozmezí výšky stromu i rozmezí délky a šírky listu delitelné peti. Všech pet císel, které jsou delitelné peti, sectete (dve císla uvádí v metrech rozmezí výšky stromu, další dve císla rozmezí délky listu v centrimetrech a poslední císlo je pouze jedno a uvádí údaj, kolem kolika cm jsou listy široké). Stále ješte dvojciferný výsledek matematického souctu techto pěti císel dosadte pozdeji za písmeno F.
Dále si poznamenejte, o kolik km prekracuje výskyt borovice lesní polární kruh (prekvapive trojciferné císlo!). Toto císlo použijete za písmeno H ve výpoctu souradnic na 5. stage.

Výpocet pro trasu na stage 4 - N 50° 06.(F + 542)´ E 015°59.0(E + 46)´

Stage 4

Po pracnejším úseku cesty, kdy jste si museli zapsat nekolik císelných údaju, si zasloužíte trochu odpocinku. Sednete si na blízkou lavicku a doprejte si chvilku oddechu. Pred sebou uvidíte pres cestu objekt 4. stage – krásný vysoký dub, pod nímž roste jistý druh jehlicnatého stromu. Pokud se jedná o borovici, dosadte si za císlo G císlo 127, pokud o smrk, dosadte císlo 227, pokud o modrín, císlo za G bude 327. Za písmeno H pak dosadte údaj, který jste si pred chvílí poznamenali u borovice lesní (údaj uvádí pocet kilometru, o kolik presahuje výskyt borovice polární kruh).
Pri ceste na 5. stage, která bude pomerne krátká, si všímejte stromu po levé ruce. Nezkracujte si cestu po louce, bežte po ceste a narazíte na strom s cedulkou c. 75. Poznamenejte si, který druh stromu je touto cedulí oznacen.

Výpocet pro trasu na stage 5 - N 50° 06.(G + 380)´ E 015°58.(H + 687)´

Stage 5


Na 5. stage se nacházíte na jednom z nejhezcích míst celého arboreta. Pred sebou vidíte háj 9 vzrostlých stromu druhu Populus alba.
Za I dosadte císlo 66, pokud jste na 5. stage prošli kolem tabulky s císlem 75, na které byl název Ulmus laevis,
císlo 77, pokud jste na této ceduli našli název Salix fragilis,
císlo 88, pokud se jedná o druh Fraxinus excelsior,
nebo císlo 99 v prípade, že stromem je Ulmus minor.
Správné císlo za písmeno J získáte, pokud jste si na 2. stage poznamenali, na jakém strome byl vyryt nápis "To chce klid." Pokud to byla drevina Forsythia suspensa (zlatice previsla), dosadte za písmeno J císlo 41.
Pokud se jednalo o strom Fraxinus pennsylvanica (jasan pensylvánský), dosadte za J císlo 51
Pokud se jednalo o druh Fagus sylvatica (buk lesní), dosadte za J císlo 61
Poslední možností je Alnus glutinosa (olše lepkavá), v takovém prípade za písmeno J dosadte císlo 71.
Pri ceste na stage 6 si všimnete po pravé ruce od cesty, že jiný druh stromu z nabídky pro písmeno I, se v blízkosti 5. stage také vyskytuje. Tento strom najdete v sousedství zákuly japonské (za ní), je oznacen tabulkou císlo 97 – poznamenejte si jeho název. Cimrman by se jiste zeptal, zda se tento strom láme stejne dobre jako jeho druhový název. V letním období je místo huste zarostlé podrostem, dejte tedy pozor, at strom za zákulou japonskou neprehlédnete!

Výpocet pro trasu na stage 6 - N 50° 06.(I + 500)´ E 015°58.(J + 781)´

Stage 6


Nyní stojíte pred vysokým dominantním stromem, o nemž si budete moci precíst zajímavé informace na poslední 7. stage pred finálkou. Tady je vaším úkolem odecíst z tabulky, jaké jméno je predsunuto pred rodový název stromu. Nápovedou vám muže být, že tento název je tvoren složeninou dvou slov, která obsahuje jak název stromu, tak i cást názvu státu, ve kterém je tento strom národním symbolem a je obsažen i na vlajce tohoto státu.
Poznámka: Levá půlka informační tabulky je nyní ulomená - jedná se o strom libocedr pazerav sbíhavý Pokud obsahuje toto slovo 3 samohlásky a strom je listnatý, dosadte za písmeno K císlo 700.
Pokud slovo obsahuje 3 samohlásky, ale tento strom je jehlicnatý, dosadte za K císlo 702.
Pokud slovo obsahuje 4 samohlásky a strom je listnatý, dosadte za písmeno K císlo 707.
Pokud první slovo na tabulce obsahuje 4 samohlásky a strom je jehlicnatý, dosadte za K 709.
Pokud jste cestou na tuto stage našli onen strom v sousedství zákuly japonské, snadno zjistíte také císlo, které dosadíte za písmeno L.
Pokud to byl Ulmus laevis, dosadte za L císlo 103.
Pokud to byl Ulmus glabra, dosadte za L císlo 107.
Pokud to byl Ulmus parvifolia, dosadte za L císlo 111.
Pokud to byl Ulmus pumila, dosadte za L císlo 113.
Pokud se vubec nejednalo o jilm, dosadte císlo 115.
Poznámka: Informační cedulka u stromu byla odcizena - jedná se o Jilm vaz - Ulmus laevis - L-103 Toto císlo za písmeno L budete potrebovat až ve výpoctu vzorce pro finálku, ale už nyní si ho poznamenejte, abyste ho pozdeji nezapomneli.

Výpocet pro trasu na stage 7 - N 50° 06.(K - F)´ E 015°58.(K + F)´

Stage 7


Poslední stage pred finálkou je výjimecne u informacního panelu, nikoliv u žádného ze stromu. Tady totiž budete mít za úkol, krome zjištení nekterých údaju prímo z informacního panelu, také najít v okruhu 30 metru tri stromy, které vám poskytnou záverecná císla pro výpocet finálních souradnic.
Nejprve si smerem, ze kterého jste prišli, najdete strom, podle kterého mám prezdívku. Správné císlo za písmeno M je císlo tabulky oznacující tento strom.
Strom, který je v blízkosti informacního panelu 7. stage oznacen cedulkou c. písmeno N, je netypickým druhovým zástupcem rodu Betula. Patrne neco z tohoto stromu držíte v ruce. Strom si dobre prohlédnete a z informacního panelu zjistíte, že listy tohoto stromu jsou až dvojnásobne dlouhé v porovnání s brízou bradavicnatou.
Poslední strom, který budete hledat, je Sorbus intermedia. Jak se doctete na panelu, jeho zvláštností je, že se rozmnožuje apomikticky – tj. semeny z neoplodnených kvetu. Je také velmi mrazuvzdorný. Poznamenejte si, kolik stupnu mrazu snese a pak se vydejte smerem za zadní stranu panelu strom hledat. Nemel by to být problém, strom není od panelu daleko, jen je za hustším porostem. Jeho tabulka má momentálne ulomený levý horní roh, ale císlo na ní je citelné. Pokud odectete pocet stupnu mrazu, který jeráb snese (menší dvojciferné císlo - menšitel) od císla tabulky oznacující tento strom (s ulomeným rohem, vyšší dvojciferné císlo – menšenec), výsledný rozdíl dosadte za písmeno O.
Nyní už máte všechny indicie pro výpocet finálních souradnic keše. Neleknete se, až zjistíte, že vás GPSka vyhání pryc z parku. Pokud pujdete kolem nekterých míst, která jste už dnes navštívili, pujdete správne. Pokud uvidíte zelenou barvu ješte nekde jinde, než pouze na listech stromu kolem (nelovíte-li kešku v zime), pujdete správne. Pokud budete mít na finálce problém s presností zamerení, odkryjte si hint. Prosím o peclivé zamaskování kešky! Na zaver dekuji kaceru kladinovi za pomoc pri priprave kese. Vsem kacerum preji príjemný lov a klidnou procházku.

Výpocet pro finálku:
N 50° 06.( K - ( J + B))
E 015° 59. (( G + H + L) - ( A + C + D + F +I + M + N + O))

Additional Hints (Decrypt)

i ebmirgirav pgle qhoh, cbq yvfgvz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

221 Logged Visits

Found it 181     Didn't find it 5     Write note 24     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 47 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.