Skip to content

<

Kalkbrottet

A cache by Matdeta Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/18/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kalkbrottet

 

Historia.

Här fanns Dylta kalkbruk under åren 1923-1975. Verksamheten sysselsatte som mest 150 man och ägdes av AB Strå Kalkbruk. Av kalkbrytningen återstår två gamla kalkbrott och några tunnlar. Här badas, grillas och festas det mycket på somrarna och kalkbrotten är väldigt populära bland dykare. Bränna kalk till murbruk har svenskarna kunnat sedan medeltiden. Man behövde även kalk till järn och stålverken, pappersindustrin och sockerbruken. Cementtillverkningen kom också igång. Arbetet i ”stenbacken” var slitsamt, man hade bara enkla handverktyg till sin hjälp. Efterhand fick brytningen en mer industriell prägel men ända in på 50-talet lastades stenen för hand i stenbrotten. Sedan kom industrialiseringen igång och man koncentrerade produktionen till ett fåtal stenbrott och många andra stenbrott lades ner, vilket var en tragedi för de familjer som försörjde sig på näringen.

Geologi.

Urberget i Örebro län tillhör de så kallade svenskfinska, svekokarelska, bergarterna och har en ålder av ca 1 750 miljoner år. Malmen i Bergslagen bildades då området var vulkaniskt och låg under havsytan. Havsvatten, som trängde ner i kilometerdjupa sprickor i havsbottnen, drevs mot vulkanerna. När vattnet värmdes upp av vulkanerna, löste det ut olika ämnen ur berget. När vattnet åter strömmade ut och mötte kallare
vatten fälldes ämnena ut i form av malmbildningar. På så sätt har till exempel järn-, koppar-, zink- och blymalm bildats. Kambrosilurtiden började för cirka 570 miljoner år sedan och varade fram till cirka 395 miljoner år sedan. Under denna period uppträdde de första formerna av flercelliga organismer. Länet var då täckt av ett varmt hav, med korallrev och bläckfiskar. Vår berggrund, som ständigt är stadd i rörelse över jordklotet befann sig då i trakterna av ekvatorn. Under kambrosilurtiden bildades sedimentära bergarter av sand, grus och lera som blandades med rester av döda djur och växter. På Närkeslätten finns större sammanhängande områden av sedimentära bergarter kvar, i form av sandsten, skiffer och kalksten. Även i bergslagstrakterna finns kalksten men den utgörs av urkalksten.

Kalksten, är en sammanfattande benämning på de bergarter som i huvudsak består av mineralet kalcit. Kalksten är vanligen en sedimentär bergart, men kan också ha bildats genom kemisk utfällning av kalcit, urkalksten, som ofta bildats under proterozoikum. Sedimentär kalksten, som är den vanligaste, kan bildas av skalrester från olika djur, så som koraller och snäckor, där man kan hitta hela korallrev bevarade som kalksten. I Sverige kan man se exempel på detta i den gotländska Silurkalkstenen. Beroende på när och under vilka omständigheter kalkstenen har bildats, har den olika egenskaper. Marmor är en metamorf kalksten, som är relativt homogen. Också ordovisisk kalksten, från exempelvis Öland, Siljansringen eller Västergötland, är relativt hård, men har tydlig lagerstruktur. Karstbildningar är vanliga i berggrund som domineras av kalksten. Dessa bildas då nederbörd med lågt pH löser upp kalkstenen och bildar håligheter i berggrunden, som till slut kan bilda stora grottor. Många av världens längsta grottor hittar man i berggrund som utgörs av kalksten. Sveriges längsta grotta, Korallgrottan i Jämtland (frostviken)som är 6 km lång är en kalkstensgrotta som är belägen i fjällregionen. Det är en vanlig ornament- och byggnadssten. Många golv i offentliga miljöer, till exempel på Arlanda, Östersunds flygplats och Stockholms central består helt eller delvis av kalksten. Kalksten används också vid tillverkning av kalk och cement. Ett annat stort användningsområde för kalksten är som gödningsmedel inom jordbruket, samt för kalkning av sura sjöar. Kalk tillsätts även i krossad form vid råjärnstillverkning då den binder slaggämnen i järnet som sedan kan ledas av vid tappning av den masugn som änvänds vid tillverkning av råjärnet.

Kalkspat, kalciumkarbonat, vanligt förekommande, bergartsbildande mineral. Mineralet bildas huvudsakligen under sedimentära förhållanden. Ett annat namn för kalkspat är kalcit. Kalkspat är oftast färglös till vit, men man kan hitta rosa, gul, honungsgul eller till och med svart kalcit som får sin färg genom orenheter i stenen. Kalciten är mest känd för sin dubbelbrytande effekt på ljuset. Stenen förekommer i hela världen.

För att logga:

För att få logga denna  (Earthcache) som  (found) skall följande uppfyllas:

Valfritt (men önskat!): Ta ett kort på dig med din GPS i handen och brottet i bakgrunden och posta i din logg.

Svara på följade frågor och maila cacheägaren svaren:

1. Vilken/vilka färger på kalciten kan du se i omgivningen?

2. Kalksten är ofta en sedimentär bergart, hur går sedimentering till? 

Du behöver inte vänta på godkännande av cacheägaren för att få logga som found. Om jag behöver kompletterande uppgifter hör jag av mig. Kom ihåg att bifoga en bild och att inte skriva svaren i din logg!

 

1969, tunnelingången syns i överkant av bilden. Cachen är lokaliserad där husen står i bilden. 1969, Tunnelentrance in upper middle of picture. The houses are located where the cache is.

1972 Vatten börjar fylla dagbrottet. 1972 Water filling up the mine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History.

Here lied Dylta lime-mine during the years 1923-1975. Operations employed at most 150 men and was owned by AB Strå Kalkbruk. The remainings is two old limestone mines and a few tunnels. In summertime many people are bathing here and the mines are very popular among divers. Burn lime for mortar, the Swedes have been able of since the Middle Ages. Lime was also needed for iron and steel plants, paper and sugar mills. Cement production was also started. The work at the "quarry" was exhausting, all they had was simple hand tools to assist. Retrospectively the mines got more industrial but even into the 50's the limestone was loaded by hand in the stone quarries. Then came industrialization, and it concentrated production in a few mines and many other mines were shut down, which was a tragedy for the families who was supported by the industry.

Geology.

Bedrock in Örebro county belongs to the so-called Swedish Finnish, svekokarelska, rocks and has an age of about 1 750 million years. The ore in Bergslagen formed when the area was volcanic and below sea level. Seawater, which broke down in kilometers deep cracks in the seabed, was driven towards the volcanoes. As the water was heated by volcanoes, it dissolved the various minerals from the mountain. When water poured out and met the colder water substances dissolved in  ore formation. In this way iron, copper, zinc and Lead formed. Kambrosilurtiden began about 570 million years ago and lasted until about 395 million years ago. During this period occurred the first forms of multicellular organisms. The county was then covered with a warm sea, with coral and octopus. Our bedrock, which is undergoing constant motion of the earth was then in regions of the equator. During Cambrian sedimentary formedrock of sand, gravel and clay mixed with the remains of dead animals and plants. On Närke plains are larger contiguous areas of sedimentary rocks remain, in the form of sandstone, shale and limestone.

Limestone, is a summary term for the rock which consists mainly of the mineral calcite. Limestone is generally a sedimentary rock, but can also be formed by chemical precipitation of calcite, lime, which are often formed during Proterozoic Eon. Sedimentary limestone, which is the most common, can be formed by the shell residues of the various animals such as corals and snails, which can be found throughout the reef preserved as limestone. In Sweden, one can see examples of this in the Gotland Silurian Limestone. Depending on when and under what circumstances the limestone was formed, it has different characteristics. Marble is a metamorphic limestone, which is relatively homogeneous. Also Ordovician limestone, for example, from Öland, Siljansringen or Västergötland, is relatively hard, but has a clear layer structure. Faults are common in the bedrock, dominated by limestone. These are formed when the precipitation with low pH dissolves limestone to form cavitys in the bedrock, which can eventually form large caves. Many of the world's longest caves are found in bedrock consisting of limestone. Sweden's longest cave, Korallgrottan in Jämtland (Frostviken) which is 6 km long, is a limestone cave situated in the mountain region. It is a common ornamental and building stone. Many floors in public places, such as Arlanda, Östersund Airport and Stockholm's Central Station is composed wholly or partly of limestone. Limestone is also used in the manufacture of lime and cement. Another large area of limestone is as a fertilizer in agriculture, and the liming of acid lakes. Lime is also an ingredient in crushed form in iron manufacturing when it binds cinder in the iron which can then be managed by the filling of the furnace used in the manufacture of iron.

Calcite, calcium carbonate, common, rock-forming minerals. Mineral is formed mainly in sedimentary conditions. Calcite is usually colorless to white, but you can find pink, yellow, honeycoloured or even black calcite, which gets its color by impurities in the stone. Calcite is most famous for his double-breaking effect on the light. The stone can be found in the whole world.

How to log:

To log this (Earthcache) as  (found) you must do the following:

Optional: (but wanted!) Take a picture of yourself with your GPS in your hand and the mine in the background and post in your log.

Answer the following questions and mail the answers to the cacheowner:

1. Which colors of calcite can you see in the surrounding area?

2. Limestone is often a sedimentary rock, how does sedimentation work?

You do not need to wait for approval from the cacheowner to log as found. If I need additional information, I let you know. Remember to post a picture and not to write answers in your log!

 

 Visit my other Earthcaches:

Sweden:  Svedsmossen Earthcache  Ersdalen Earthcache  Svavelbruket  Rosenlunds bankar  Gautelfr  Druim Kamlungeforsen

Cape Verde:  As dunas de Bubista

Montenegro:  Vapnenac

Croatia:  Kolac natural arch

Cuba:  Mirador de Bacunayagua

Greece:  Afantou beach

Italy:  Torre pendente di Pisa

 

free counters

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.