Skip to Content

<

SAKKY

A cache by Ma.Meri Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/7/2010
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

No jos tätä edeltävä Rantalenkkeilijän multini on suunnattu ulkoilusta ja lenkkeilystä pitäville, on tämä laaja-alainen multi suunnattu autoileville ja ajelusta pitäville kätköilijöille. SAKKY:n etapit esittelevät teille Savon koulutuskuntayhtymän (SAKKY) opetusyksiköiden kaikki eri toimipisteet Kuopiossa.

[FIN] Savon koulutuskuntayhtymä SAKKY on Pohjois- ja Etelä-Savossa Savon ammatti-ja aikuisopistoyksiköitä hallinnoiva koulutuskuntayhtymä ja keskiasteen ammatillisen koulutuksen johtava organisaatio Pohjois- ja Keski-Savossa. Sakkyn alaisuudessa työskentelee 1077 henkilöä eri oppilaitoksissa sekä niiden hallinnossa.

Savon ammatti-ja aikuisopistoissa opiskelee noin 10 000 opiskelijaa ympäri Savon. Keskeisiä koulutusmuotoja ovat peruskoulusta päässeiden nuorten Keski-asteen ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus ja maahanmuuttajakoulutus. Savon koulutuskuntayhtymä Sakky tarjoaa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisestikin vetovoimaisia koulutus-ja kehittämispalveluja, jotka perustuvat laaja-alaiseen vuorovaikutukseen työ-elämän kanssa ja elinikäiseen oppimiseen.

Savon koulutuskuntayhtymällä on yhteensä 20 eri koulutusyksikköä Savossa, joista Iisalmessa 1, Kuopiossa 5, Siilinjärvellä 3, Leppävirralla, Muuruvedellä, Suonenjoella ja Pieksämäellä kussakin yhdet koulutusyksiköt, lisäksi Varkaudessa on 6 koulutusyksikköä. Savon oppisopimuskeskukset sijaitsevat Varkaudessa ja Kuopiossa.

Tämä multikätkö tutustuttaa teidät koulukaupunki Kuopion Sakkyn alaisiin koulutusyksiköihin, joita ovat: Kuljetusalan yksikkö osoitteessa Kolmisopentie 7, Marikko osoitteessa Neulaniementie 7, matkailu-ja ravitsemusalan koulutusyksikkö Savonia osoitteessa Sammakkolammentie 2, Presidentinkatu 3:sessa toimii tekniikan ja liikenteen alan koulutus, sekä sosiaali-ja terveysalan koulutus, sekä matkailu-ravitsemus ja talousalan koulutus. Presidentinkatu 1:sessä mm. toimii Sakkyn Kuopion kaupan ja liiketalouden koulutusyksikkö, sekä maahanmuuttajakoulutus. Lisätietoa Savon koulutuskuntayhtymästä osoitteissa: http://www.sakky.fi/index.asp?link=828 ja http://www.sakky.fi/index.asp?id=284&menupath=284&language=1&klik=5 Myös entinen Linnanpellon Vuorelankadulla (sokeainkoulunakin aikoinaan) toiminut aikuiskoulutuskeskus on siirretty vuoden 2009 alusta kokonaisuudessaan Presidentinkadulle ns:lle Mölymäen kampukselle.

Ja sitten kätkö-asioihin! On suositeltavaa että tätä kätköä etsitään kouluaikojen ulkopuolella, jolloin jästejä on paljon vähemmän liikkeellä ja eikä etsiminen aiheuta mitään hämmennystä koulun ympäristössä liikkuville.

Kätkön nimen yhteydessä annetut koordinaatit johtavat sinut Presidentinkadulle, ammattikoulua vastapäätä olevalle parkkipaikalle joka on arkipäivisin ihan täynnä opiskelijoiden autoja ja siksikin tätä kätköä kannattaa arkisin etsiä ilta ja yöaikaan, kampuksellamme kun opiskelee muistaakseni noin parisen tuhatta opiskelijaa, en ole määrästä aivan varma, mutta eipä kait se niin olennaista tässä olekaan, kuulun itse Mölymäen Kampuksen aikuisopiskelijoihin parhaillaan tätä kirjoittaessa HUOM!!! KATSOKAA ETAPPIEN SIJAINTIKOORDINAATIT SIVUN ALAOSASSA OLEVASTA WAYPOINT-TAULUKOSTA!!!!

Aloituspisteessä joka on merkattu waypointeihin etappi 1, sinua odottaa opastetaulu, josta sinun pitää laskea kaikki rivit, otsikko mukaan lukien.

Rivien määrä on muuntuja A

Siirrä sitten GPS:iisi waypointeista Etappi 2:den koordinaatit jotka johdattavat sinut Presidentinkadulle Amiskan edessä olevalle monumentille. Laske kaikki monumentissa olevat pallomaiset muodot.

Pallomaisten muotojen määrä on muuntuja B

Starttaa autosi ja häippäse Mölymäeltä kohti Kolmisoppea, jossa sijaitsee Sakkyn auto ja kuljetusalan koulutusyksikkö sekä etappi 3, jonka koordinaatit näet waypointeista. Laske alimmasta valotaulusta kaikki kirjaimet lukuunottamatta välimerkkejä.

Kirjainten lukumäärä on muuntuja C

Huristele sitten Neulaniementie 7 parkkipaikalle (Marikon ja yliopiston puutarhan asiakkaiden parkkipaikka) Täällä sijaitsee etapit 4 ja 5. Etappia 4 lähdet selvittelemään parkkipaikan ohi johtavan koivukujan Neulaniementien puoleisesta päästä. Laske kujaa reununtavien koivujen yhteislukumäärä kummaltakin puolelta kujaa, kujalla on yksi kaksihaarainen koivu joka lasketaan laskuissa vain yhdeksi koivuksi!!!! Etappi 5 alkaa koivukujan Marikon puoleisesta päästä, viimeisten kujakoivujen luota. Lähde tästä kävelemään takaisin Neulaniementielle päin ja laske kujaa reunustavien valopylväiden lukumäärä.

Kujanteen koivujen lukumäärä on muuntuja D

Kujaa valaisevien valopylväiden lukumäärä on muuntuja E.

Päräytä sitten autollasi kohti viimeistä etappia Puijonlaaksoon ja jätä autosi Kauppakeskus Puijontorin parkkipaikalle. Siirry viimeisen waypointin osoittamaan paikkaan jossa sinua odottelee kieltomerkki! Muuntujan F saat kun lasket montako tavua kieltomerkin sanomassa on. Muuntujan G saat kun lasket montako palkkia kaikenkaikkiaan (myös pienet palkit) on kieltotaulun kuvasymboolissa.

Tavujen lukumäärä on muuntuja F

Palkkien lukumäärä on muuntuja G.

Kätkö sijaitsee koordinaateissa:

N62° (A+B)*2-1.B³-C²-107

E027° D-E-1.D²-(G*F²)-(A²*G)+45

ONNEA MATKAAN JA VAROKAA JÄSTEJÄ KÄTKÖÄ ETSIESSÄNNE!!! P.S.KOORDINAATIT MITATTU MOTOROLAN LUOTETTAVALLA GPS:LLÄ UUDELLEEN JA NYT PITÄISI LOPPUPISTEEN NAATTIEN TÄSMÄTÄ !!!

[ENG] Well, if this my pre-Rantalenkkeilijän multi was directed to the outdoors and jogging enthusiasts, this is a broad-based multi-targeted by car and ride lovers geocachers. SAKKY's milestones on the way you present the Savo Consortium for Education (SAKKY) teaching staff, all the different offices in Kuopio, Finland.

Savon Educational SAKKY in North and South Savo Savo Vocational and Adult Education Educational Management Units and secondary vocational education and training leading organization in North and South Savo. Sakkyn under 1077 people working in different colleges and their administrations.

Savo Vocational and Adult Education in studying about 10 000 students around the Savon. Key forms of training are lost at young people from primary school to the Central level vocational education, adult education, apprenticeship and immigrant education. Savon Educational Sakky offers both nationally and internationally attractive training and development services, which are based on extensive interaction with the work-life and lifelong learning.

Savo Consortium for Education has a total of 20 different training units Savo, which Iisalmi 1, Kuopio, Finland 5, Siilinjärvi 3, Leppävirta, Muuruvesi, Suonenjoki Pieksämäki and training units in each one, in addition to Varkaus is a 6 training units. Savon apprenticeship centers are located in Varkaus and Kuopio.

This multi-cache to introduce you to the school city of Kuopio Sakky's cutting training units, which are: the transport unit at Kolmisopentie 7, Mariko at Neulaniementie 7, tourism and catering training unit Savonia at Sammakkolammentie 2, Presidential Street 3: tion works in technology and transport sector education and training, as well as social and health education, nutrition, tourism and economic education. Presidential Street 1: tion mm. works Sakky Kuopio trade and business training unit, and immigrant education. More information about Savon training local government addresses: http://www.sakky.fi/index.asp?link=828 http://www.sakky.fi/index.asp?id=284&menupath=284&language=1&klik=5 and also a former Linnanpelto's Vuorela street (as a blind human school time) acted as the Adult Education Centre has been moved to the beginning of 2009 as a whole so-called Presidentinkatu to Mölymäki campus.

And then the cache issues! It is recommended that this cache find time outside of school, when student outsiders is much less on the move and does not find cause any confusion around the school on the move.

Cache with the name of the given coordinates will lead you to the president on the street, a vocational school, opposite the parking lot in a weekday just full of students, coaches, and also because this cache support on weekdays to find evening and night-time, campus where the student can remember about a couple of thousand students, I do not have the number exactly sure, but it is not I guess it not so important here, I belong to Mölymäki campus adult learners are currently writing this NOTE! Look at the Stages LOCATION COORDINATES FROM WAYPOINT bottom of the page-table!!

Focus on landing which is marked waypoint stage 1, you will find information board, which you must count all rows, including the title. Number of rows to be converted into A Then move the GPS waypoint ive leg 2: den coordinates that will lead you to the Presidentinkatu 3 Amiskan street in front of a monument. Calculate all of the monument in the round form. Round forms is converted into B Start the car and get out from Mölymäki per Kolmisoppi, which is located Sakky's auto transport and training unit and the leg 3, which you can see the coordinates of waypoint. Calculated from the lowest light table, all the letters except for punctuation. Number of letters is converted into C Drive ago Neulaniementie 7 parking area (at the University of Mariko and garden guest parking) is located Here milestones 4 and 5 4 to explore the milestones you leave the parking lot past the birch alley leading to the needle-hand to reach the Cape Road. Calculate lanes birches in the number of each side of the lane,alley is one of the two-branched birch which is calculated by only one of the bills birch!! Leg 5 begins birch alley Mariko-hand reach, the last alley birches trust. Source of this walk back down onto the needle cape and calculate the lane bordering the number of light poles. Teen alleyway Birches number is converted into D Passage illuminating light poles in the number of transformed E. Start then your car and drive towards the final stages Puijonlaakso and leave your car in the mall Puijon Square parking lot. Go to the last waypoint to show the place where you will be waiting to sign the ban! Convertible F when you count how many bytes of the message is the sign ban. Mutate into a G when you count how many bars is the prohibition of painting symbol. The number of bytes is converted into F Number of beams is transformed G. Cache is located at coordinates: N62 ° (A+B)*2-1.B³-C²-107 E027 ° D-E-1.D²-(G*F²)-(A²*G)+45 Good luck and beware OUTSIDERS STASH ADVANTAGE!

[FRA] Eh bien, si ce multini pré-Rantalenkkeilijän a été dirigé vers l'extérieur et les amateurs de jogging, il s'agit d'une large assise à cibles multiples en voiture et les amateurs de randonnée géocacheurs. SAKKY de jalons sur la façon dont vous présentez le Consortium Savo pour l'éducation (SAKKY) du personnel enseignant, tous les différents bureaux à Kuopio, en Finlande. Savon éducation SAKKY dans le Nord et le Sud Savo Savo professionnelle et éducation des adultes pour l'éducation unités de gestion et de l'enseignement secondaire professionnel et organisme de formation de premier plan dans le Nord et le Sud-Savo. Sakkyn sous 1077 personnes qui travaillent dans différents collèges et de leurs administrations. Savo professionnelle et éducation des adultes dans l'étude d'environ 10 000 étudiants à travers le Savon. Principales formes de formation sont perdus aux jeunes de l'école primaire au niveau central la formation professionnelle, l'éducation des adultes, l'apprentissage et l'éducation des immigrants. Savon éducation Sakky offre à la fois national et international attractif de formation et de développement, qui sont fondés sur de vastes interactions avec le travail et la vie et l'apprentissage continu. Savo Consortium pour l'éducation a un total de 20 unités de formation différents Savo, qui Iisalmi 1, Kuopio, Finlande 5, Siilinjärvi 3, Leppävirta, Muuruvesi, Suonenjoki Pieksämäki et les unités de formation dans chacun, en plus de Varkaus est de 6 unités de formation. centres d'apprentissage sont situés dans Savon Varkaus et Kuopio. Ce multi-cache pour vous présenter à la cité scolaire de Kuopio Sakky de coupe des unités de formation, qui sont: l'unité de transport à Kolmisopentie 7, Mariko à Neulaniementie 7, tourisme et restauration unité de formation Savonie à Sammakkolammentie 2, travaille tion Presidentinkatu 3: la technologie et l'éducation du secteur des transports et de la formation, ainsi que social et la santé l'éducation, la nutrition, le tourisme et l'éducation économique. Présidentinkatu 1: tion mm. œuvres Sakky Kuopio commerce et de l'unité de formation en affaires, et de l'éducation des immigrants. Plus d'informations sur les adresses de formation Savon gouvernement local: http://www.sakky.fi/index.asp?link=828 http://www.sakky.fi/index.asp?id=284&menupath=284&language=1&klik=5 et aussi un ancien Linnanpelto Vuorelankatu (temps aveugles école) a assuré que le Centre d'éducation des adultes a été déplacé au début de 2009 dans son ensemble la rue dite Presidentinkatu au campus Mölymäen. Et puis les problèmes de cache! Il est recommandé que cette cache trouver du temps en dehors de l'école, quand à l'extérieurs est beaucoup moins sur la route et ne trouve pas causer de confusion autour de l'école sur la route. Cache avec le nom des coordonnées donnée vous mènera au président dans la rue, une école professionnelle, en face du terrain de stationnement dans un jour de semaine seulement plein d'étudiants, des entraîneurs et plus nécessaire que ce soutien cache en semaine pour trouver le soir et la nuit, le campus où l'étudiant ne me souviens que quelques milliers d'étudiants, je n'ai pas le nombre tout à fait sûr, mais ce n'est pas je pense que pas très important ici, j'appartiens aux apprenants adultes Mölymäki campus sont en train d'écrire le présent NOTE! Rechercher dans les phases les coordonnées du lieu de fond de POINT de la page de table! Focus sur le palier qui est marqué 1 étape waypoint, vous trouverez un panneau d'information, qui il faut compter toutes les lignes, y compris le titre. Nombre de lignes à être converti en un Puis déplacez le waypoint GPS jambe IVE 2: den coordonnées qui vous mènera à la présidentinkatu de école professionnelle en face d'un monument. Calculer l'ensemble des monuments de la forme ronde. formes circulaires du nombre de transformer B Démarrez la voiture et Mölymäki conduire par Kolmisoppi, qui est situé le transport automobile de Sakky et de formation en unité et la jambe 3, que vous pouvez voir les coordonnées du waypoint. Calculé à partir des plus bas de la table lumineuse, toutes les lettres, sauf pour la ponctuation. Nombre de lettres sont converties en C Conduire ya Neulaniementie la zone 7 de stationnement (à l'Université de Mariko et d'un parking jardin) se trouve ici étapes 4 et 5 4 à explorer les étapes que vous quittez le parking de l'allée de bouleaux dernières conduisant à l'aiguille d'occasion pour rejoindre la route du Cap. Calculer bouleaux frontière voie dans le numéro de chaque côté de la voie, allée est l'une des deux branches de bouleau qui est calculé par un seul des projets de loi bouleau! Pied 5 commence allée de bouleaux atteindre Mariko-main, l'allée des bouleaux dernière confiance. Source de cette marche vers le bas sur le Cap d'aiguilles et de calculer la voie bordant le nombre de poteaux d'éclairage. ruelle Teen Bouleaux nombre est converti en D Passage éclairer les lampadaires du nombre de transformer E. Conduire ensuite votre voiture vers la phase finale Puijonlaakso et laissez votre voiture dans le parking centre beaucoup Puijon carrés. Go et le dernier point pour montrer l'endroit où vous vous attendra pour signer le ban! F convertibles lorsque vous comptez combien d'octets du message est l'interdiction des signes. Muter en un G lorsque vous comptez le nombre de bars est l'interdiction de symbole de photos peinture. Le nombre d'octets est converti en F Nombre de faisceaux se transforme G. Cache est situé aux coordonnées: N62 °(A+B)*2-1.B³-C²-107 E027 °D-E-1.D²-(G*F²)-(A²*G)+45 Bonne chance et méfiez-vous à l'extérieur STASH avantage!

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

135 Logged Visits

Found it 121     Didn't find it 4     Write note 8     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.