Skip to content

This cache has been archived.

Stephd: La cache à disparue ! J'archive donc la cache et laisse place à de nouvelles idées.
Merci à tous les geocacheurs pour leur visite.
Stephd

More
<

Koninklijke Vlaamse Schouwburg

A cache by Stephd Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/14/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Nederlands : Historiek van de KVS – de gebouwen.

1852: Oprichting van het ‘Tooneel der Volksbeschouwing’. Het zal nog 25 jaar wachten worden, vooraleer het Nederlandstalig toneel in Brussel in 1877 over een eigen schouwburg kan beschikken. Tot dan neemt het Vlaamse theatergezelschap zijn toevlucht tot gehuurde zalen: het Parktheater in de Wetstraat bijvoorbeeld, of het nu verdwenen Cirkustheater in de Cirkusstraat (later Alhambratheaer genoemd).
1860: Aan de regering wordt gevraagd om het oude wapenarsenaal aan de Lakensestraat om te bouwen tot theaterzaal. De onderhandelingen hierover tussen burgemeester Fontainas en de regering verlopen moeilijk. Is het gebouw nu eigendom van de stad of van de staat ? Ook de meeste Brusselse Vlamingen zijn niet zo gelukkig met deze lokatie, omdat in hun ogen de Lakensestraat een uithoek van de stad is.
1883: Onder de nieuwe burgemeester Charles Buls krijgt architect-decorateur Jean Baes uiteindelijk de opdracht om het oude wapenmagazijn om te bouwen tot een theaterzaal. Het gebouw is in neo-Vlaamse renaissancestijl, waarbij de oorspronkelijke voorgevel van het voormalige entrepot de achtergevel wordt. Toen het ontworpen werd was de problematiek van brandbeveiliging in publieke gebouwen meer dan ooit aan de orde. Bij de brand in het Ringtheater te Wenen in 1881 kwamen 450 mensen om, en ook de brand in Nice van het Théâtre Municipal met 200 doden lag nog vers in het geheugen. Het concept van Baes, de getrapte zijgevels met buitenbalkons, onderling met ladders verbonden, zorgden voor een ingenieus evacuatiesysteem. Ieder onderliggend balkon was breder en berekend op het eigen gewicht én het gewicht van de bovenliggende balkons. Bovendien waren deze balkons een bijkomende attractie voor het publiek tijdens de pauzes. De oorspronkelijke zaal had een capaciteit van 1200 zitplaatsen , was rijkelijk gedecoreerd en had een feeërieke koepel. Het zichtbaar gebruik van geïndustrialiseerde materialen zoals ijzer, gold toen als experimenteel en werd later door Horta, een leerling van Baes, veelvuldig toegepast in de Art Nouveau. Ook de muur- en plafondschilderingen gemaakt door Jean Baes en zijn broer Henri Baes zijn kenmerkend in de foyer van de schouwburg.
1887: Ruim vier jaar later wordt het theater plechtig ingehuldigd. Bij de inhuldiging wordt Vlaamse geschiedenis geschreven: wanneer burgemeester Buls koning Leopold II op het paleis uitnodigt om het gebouw te komen inhuldigen met de woorden: « J’aurai l’honneur, Sire, de vous souhaiter la bievenue en Flamand, dans le temple érigé pour l’art dramatique flamand », antwoordt de koning: « Mon cher bourgmestre, vous m’offrez là une bonne occasion pour vous répondre dans cette même langue nationale, en Flamand ». En het is inderdaad op deze 13 oktober 1887 dat de koning voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische vorstenhuis in het Nederlands spreekt. Dit gebaar betekent de officiële erkenning en waardering van de jarenlange inspanningen, geleverd om het het Vlaams toneel in de hoofdstad van de grond te krijgen.
1894: De Vlaamsche Schouwburg verkrijgt van Leopold II de titel "Koninklijke Vlaamse Schouwburg
1955 : Ondanks alle veiligheidsvoorschriften wordt het theater op 25 mei 1955 door een brand vernield, waarbij vooral de scène, de toneeltoren en het voorste gedeelte van de zaal schade oplopen.
1958: De zaal wordt opnieuw opgetrokken als een oninteressant, eerder saai auditorium, in een tijd waar theater-architectuur herleid wordt tot: hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen in één ruimte een goed zicht op de scène geven?
1993: Franz Marijnen wordt in 1993 intendant van de KVS, waarbij hij wel enkele voorwaarden stelt: naast het uitzuiveren van het ensemble wil hij vooral het verouderde en bouwvallige theatergebouw terug bruikbaar en bespeelbaar maken. Datzelfde jaar worden de buitenkant van het gebouw en de foyer op de lijst van beschermde monumenten geplaatst.
1999: In de zomer van 1999 verhuist de KVS tijdelijk naar de bottelarij in Molenbeek, zodat de werkzaamheden aan de renovatie van de oude schouwburg en de nieuwbouw aan de Arduinkaai kunnen starten.
2004-2006: De nieuwbouw aan de Arduinkaai gaat open in 2004, gevolgd door de opening van de gerenoveerde schouwburg in april 2006.


Français : Historique du KVS – les bâtiments.

1852: Création du ‘Tooneel der Volksbeschouwing’. Il faudra attendre encore 25 ans avant que le théâtre néerlandophone à Bruxelles ne dispose de son propre bâtiment, en 1877. Jusque là, la compagnie de théâtre flamande trouve refuge dans des salles louées : comme le Théâtre du Parc, rue de la Loi, ou le Théâtre du Cirque, (aujourd’hui disparu) dénommé plus tard le théâtre Alhambra, situé alors dans la rue du Cirque.
1860: Le gouvernement reçoit la demande de convertir l’ancien arsenal d’armes rue de Laeken en salle de théâtre. Les négociations qui ont lieu entre le bourgmestre Fontainas et le gouvernement s’avèrent difficiles. Le bâtiment est-il propriété de la ville ou de l’état ? De plus, la plupart des Flamands bruxellois ne sont pas enchantés de cette nouvelle location, à leurs yeux, la rue de Laeken est au fin fond de la ville.
1883: Sous le nouvel bourgmestre Charles Buls, l’architecte-décorateur Jean Baes se voit finalement assigner la tâche de transformer l’ancien arsenal en salle de théâtre. Le bâtiment est de style renaissance néo-flamand, la façade avant d’origine de l’ancien entrepôt devient façade arrière. Lors de sa conception, la problématique de la protection anti-incendie était plus que jamais à l’ordre du jour. L’incendie du théâtre Ring de Vienne en 1881 qui avait fait 450 morts et l’incendie du Théâtre Municipal à Nice et ses 200 victimes étaient encore dans toutes les mémoires. Le concept de Baes, les façades latérales à étages avec des balcons extérieurs, reliés par des échelles assurait un système d’évacuation ingénieux. Chaque balcon inférieur était plus large et pouvait supporter son propre poids et celui des balcons supérieurs. En outre, ces balcons étaient une attraction supplémentaire pour le public pendant les entractes. La salle d’origine avait une capacité de 1200 places assises, les décorations étaient opulentes et la coupole féérique. L’utilisation visible de matériaux industriels comme le fer passait à l’époque pour expérimentale et elle a été appliquée plus tard par Horta, élève de Baes, à de nombreuses reprises dans l’Art Nouveau. Les fresques aux murs et aux plafonds, qui sont de la main de Jean Baes et de son frère Henri Baes, sont caractéristiques du foyer dans le théâtre.
1887: Quatre ans plus tard, c’est l’inauguration officielle du théâtre. Cette inauguration fait date dans l’histoire flamande: lorsque le bourgmestre Buls invite en ces termes le roi Léopold II au palais à venir inaugurer le bâtiment : « J’aurai l’honneur, Sire, de vous souhaiter la bienvenue en flamand, dans le temple érigé pour l’art dramatique flamand », le roi répond : « Mon cher bourgmestre, vous m’offrez là une bonne occasion pour vous répondre dans cette même langue nationale, en flamand ». Et en effet, le 13 octobre 1887, pour la première fois dans l’histoire des souverains belges, le roi s’exprime en néerlandais. Ce geste signifie la reconnaissance et l’estime officielle de longues années d’efforts fournis pour implanter le théâtre flamand dans la capitale.
1894: Le Vlaamsche Schouwburg se voit attribuer par Léopold II le titre de « Koninklijke Vlaamse Schouwburg ».
1955 : Malgré toutes les consignes de sécurité, le théâtre est détruit par un incendie le 25 mai 1955, qui ravage principalement la scène, la tour et la partie avant de la salle.
1958: La salle est reconstruite, mais sous la forme d’un auditorium inintéressant, ennuyeux, à une époque où l’architecture de théâtre en était réduite à la question de savoir comment donner au plus grand nombre de personnes possible dans un seul espace une belle vue sur la scène.
1993: Franz Marijnen devient intendant du KVS en 1993 et il pose une série de conditions : outre l’épuration de l’ensemble, il veut avant tout que le bâtiment suranné et délabré redevienne un bâtiment que l’on peut utiliser et où l’on peut jouer. La même année, l’extérieur du bâtiment et le foyer figurent sur la liste des monuments protégés.
1999: Pendant l’été 1999, le KVS déménage temporairement à la bottelarij à Molenbeek, pour que puissent commencer les rénovations de l’ancien théâtre et la construction des nouveaux bâtiments au quai aux Pierres de taille.
2004-2006: Les nouveaux bâtiments au quai aux Pierres de taille ouvrent leurs portes en 2004 et l’inauguration du théâtre rénové à lieu en avril 2006.


English : History of the KVS – the buildings.

1852: Establishment of the 'Tooneel der Volksbeschouwing'. There was a wait of another 25 years before Dutch-language theatre in Brussels acquired a building of its own, in 1877. Until then, this Flemish theatre company sought refuge in a rented halls such as the Park Theatre in Wetstraat and the Circus Theatre (later the Alhambra Theatre) in Cirkusstraat, which now no longer exists.
1860: A request was made to the government to convert the old Arsenal in Lakensestraat into a theatre. Negotiations between Mayor Fontainas and the government were not easy. Was the building owned by the city or the state? Most of the Flemish people in Brussels were not very happy with its location either, because from their point of view Lakensestraat was in a remote corner of the city.
1883: Under the new mayor, Charles Buls, the architect and decorator Jean Baes was ultimately given the task of converting the old arms store into a theatre. The building is in the Flemish neo-Renaissance style, and the original facade of the former depot now formed the back of the building. When it was designed, the problem of fire safety in public buildings was more than ever a matter of concern. 450 people had lost their lives in the fire at the Ring Theatre in Vienna in 1881, and the fire at the municipal theatre in Nice, with its 200 fatalities, was also still fresh in people’s minds. Baes’ concept, the stepped side facades with their external balconies linked together with ladders, provided an ingenious evacuation system. Each balcony was broader than and calculated on the basis of its own weight plus that of the balconies above. In addition, these balconies were an extra attraction for the audience during the interval. The original auditorium had a capacity of 1200 people, was opulently decorated and had an enchanting dome. At that time, the visible use of such industrial materials as iron was considered experimental and was later much used by Horta, a student of Baes, in his Art Nouveau work. Jean Baes and his brother Henri also did very striking paintings on the walls and ceiling of the theatre’s foyer.
1887: It was at least four years before the theatre was officially opened. This inauguration also signalled a landmark in Flemish history: when Mayor Buls went to the Palace to invite King Leopold II to come and open the building with the words ‘J’aurai l’honneur, Sire, de vous souhaiter la bievenue en Flamand, dans le temple érigé pour l’art dramatique flamand’, the king replied ‘Mon cher bourgmestre, vous m’offrez là une bonne occasion pour vous répondre dans cette même langue nationale, en Flamand’. And it was indeed on that day, the 13th of October 1887, that for the first time in the history of the Belgian royal family, the king spoke Dutch. This gesture signified official recognition and appreciation of the years of effort to establish a Flemish theatre in the capital.
1894: Leopold II grants the Vlaamsche Schouwburg the title of Koninklijke Vlaamse Schouwburg [Royal Flemish Theatre].
1955: Despite all the safety measures, on 25th May 1955 the building was devastated by fire, with the stage, the fly-tower and the front of the auditorium suffering the greatest damage.
1958: The auditorium was rebuilt as an uninteresting, rather dull hall at a time when theatre architecture had been reduced to a matter of getting as many people as possible into a single space with a good view of the stage.
1993: In 1993 Franz Marijnen was appointed intendant of the KVS, and he imposed several conditions: in addition to a rejuvenation of the company, he above all wanted to return the antiquated and dilapidated theatre building to a state that made it more appealing to use and act in. In the same year the exterior of the building and the foyer were put on the list of classified monuments.
1999: In summer 1999 the KVS moved temporarily to the Bottelarij (an old bottling plant) in Molenbeek, so that work on the renovation of the old theatre and the new building on Arduinkaai could begin.
2004-6: The new building on Arduinkaai opened in 2004, the renovated theatre in April 2006. Source KVS.be

Additional Hints (Decrypt)

Zvpeb - Zntarg
Ibve Cubgb - Ivrj cubgb - Mvr Sbgb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.