Skip to content

<

Rosenlunds bankar

A cache by Matdeta Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/15/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Rosenlunds bankar

Vid Rosenlunds bankar störtar sig Vätterns södra strand dramatiskt ner i vattnet. Rosenlunds bankar är en 35 meter hög och 2 kilometer lång erosionsbrant som kan ses redan på långt avstånd norrifrån och är ett karaktäristiskt inslag i landskapset. Dessa bankar är en av Sveriges mest berömda istidsavlagringar. Erosionen av bankarna pågår ständigt och krönet flyttas 20-30 meter under en 100-årsperiod. Eftersom landhöjningen är större i norra än i södra Sverige, tippar Vätterns vattenyta långsamt mot söder och vattennivån stiger med ungefär 1,7 millimeter om året.

Bankarna är uppbyggda av lösa jordlager och bildades av inlandsisen. Underst i lagerserien finns moränlera, som kommer från botten av inlandsisen. Smältvatten från inlandsisen har senare eroderat strömrännor i moränen, mer än 25 meter djupa. Rännorna har sedan fyllts upp med sediment som förts dit av rinnande vatten. Allt detta täcks av en sandig, moig morän. Det allra översta lagret består av ett tunt lager av issjölera. Denna issjö vars vattenyta stod uppemot 100 meter högre än Vätterns nuvarande vattenyta tappades drastiskt ur när den låglänta västgötaslätten smälte fram. När isfronten var i höjd med södra Vättern dränerades många isälvar till Vättersänkan och här är stora mängder jordmaterial avsatta. Inne i jordlagren finns också en del stora stenblock. Jorddjupet vid Rosenlunds bankar är mycket stort, mellan 50 och 100 meter. I branten mot Vättern ser man tydligt de lager som bankarna består av.

Hur bankarna bildats har länge diskuterats och haft avgörande betydelse för tolkningen av inlandsisens avsmältning i Vättersänkan. En åternedisning torde ha pågått under 300 år och sträckt sig ner till Tabergstrakten. Sedan blev klimatet mildare igen. Isen smälte och en issjö dämdes mellan landisen i norr och småländska höglandet i söder. 

Var rädd om Rosenlunds bankar!

Tänk på att:

 • parkera bilen och andra motordrivna fordon utanför naturreservatet
 • hålla hunden i koppel
 • inte gå nära kanten, risken för ras är stor!
 • inte gräva i marken
 • låta växter, träd, buskar, svampar, mossor och lavar finnas kvar där de växer
 • tälta och göra upp eld endast på anvisade platser.

 

För att logga:

För att få logga denna  (Earthcache) som  (found) skall följande uppfyllas:

Valfritt (men önskat!): Ta ett kort på dig med din GPS i handen och Vättern/bankarna i bakgrunden och posta i din logg.

Svara på följade frågor och maila cacheägaren svaren:

1. Vad är skillnaden mellan erosion och vittring?
2. Vad är ett annat ord för vågerosion?
3. Erosion är en exogen kraft, vad strävar denna kraft efter?
4. Mät (uppskatta) vinkeln på branten
5. Ponera att du står 1cm från kanten, hur länge kan du stå där innan du rasar ner? (teoretiskt, räkna med medelvärdet av eroderingen)

Du behöver inte vänta på godkännande av cacheägaren för att få logga som found. Om jag behöver kompletterande uppgifter hör jag av mig. Kom ihåg att bifoga en bild och att inte skriva svaren i din logg!

At Rosenlund banks plunge dramatically Vättern south shore into the water. Rosenlund banks is 35 meters high and 2 km long steep erosion slope that can be seen at large distances from the north and is a characteristic feature of the landscape. These banks are one of Sweden's most famous glacial deposits. Erosion is constant and moves the crest 20-30 metars over a 100 year period. As the land uplift is higher in northern than in southern Sweden, the water in Vättern tilts slowly to the south and the water level rises by about 1.7 millimeters a year.

Banks are composed of loose overburden and was formed by inlandice. At the bottom of the layerseries is moraineclay, which comes from the base of the ice sheet. Melt ice sheet has subsequently eroded stream channels in the moraine, more than 25 meters deep. Gutters have since been filled up with sediment brought in by flowing water. All this covered by a sandy, fine sandy moraine. The very top layer consists of a thin layer of ice lake mud. This ice lake whose water was up to 100 m higher than Vätterns current water level dropped dramatically from when the low-lying plains of Västergötland melted. When the icefront was at the height of the southern Vättern it drained and made many ice-river Vättervalley and here is large amounts of soil materials assigned. Inside the overburden is also Some large boulders. Soil depth at Rosenlund banks is very high, between 50 and 100 meters. At the slope you can clearly see the layers of which the bank is made of.

How banks formed has been discussed at length and had a significant effect on the interpretation of ice melting in Vättern area. A re-icing would have been for 300 years and gone down to the Taberg area. Since the climate became milder again. The ice melted and the ice lake was dammed between the ice sheet in the north and the highlands of Småland in the south.

Take care of Rosenlund banks!

Remember that:

 • park the car and other motorized vehicles outside the nature reserve
 • keep the dog on a leash
 • not go near the edges, the risk of landslides is huge!
 • not dig into the ground
 • allow plants, trees, shrubs, fungi, mosses and lichens remain where they are growing
 • camp and make fires only in designated areas.

How to log:

To log this (Earthcache) as  (found) you must do the following:

Optional: (but wanted!) Take a picture of yourself with your GPS in your hand and Vättern/banks in the background and post in your log.

Answer the following questions and mail the answers to the cacheowner:

1. What is the difference between erosion and weathering?
2. What is another word for shoreline erosion?
3. Erosion is an exogenous force, whatis this force striving for?
4. Measure (estimate) the angle of the slope
5. Suppose you stand 1cm from the edge, how long can you stand there before plummeting down? (in theory, use average erosion rate)

You do not need to wait for approval from the cacheowner to log as found. If I need additional information, I let you know. Remember to post a picture and not to write answers in your log!

 

Visit my other Earthcaches:

Sweden:  Svedsmossen Earthcache  Ersdalen Earthcache  Svavelbruket  Kalkbrottet  Gautelfr  Druim Kamlungeforsen

Cape Verde:  As dunas de Bubista

Montenegro:  Vapnenac

Croatia:  Kolac natural arch

Cuba:  Mirador de Bacunayagua

Greece:  Afantou beach

Italy:  Torre pendente di Pisa

 Referenser/references:

1. http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/amnen/Naturvard/Skyddad_natur/Naturreservat/Jonkoping/Rosenlunds_bankar/

 

free counters

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.