Skip to content

<

Dödisgrop: Jättens handfat

A cache by Mr. Ofi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/25/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SVENSKT INTRO: Detta är en Earthcache. Denna typ av cache har ingen fysisk logg som ska signeras. Se slutet av cachebeskrivningen vad som krävs för att logga.

ENGLISH INTRO: This is an Earthcache. This type of cache doesn't have a physical log to sign. See logging instructions at the bottom of the cache description.


SVENSK BESKRIVNING

Välkommen till Skirtorpssjöns naturreservat!
Den senaste istiden här i Nordeuropa, Weichselistiden, varade för ca 115.000–11.500 år sedan. För ungefär 15.500 år hade inlandsisen smält bort i de södra delarna av Sverige. Ca 4.000 senare så även i dessa trakter. Inlandsisens tillbakadragande fas har bidragit till flera geologiska fenomen, bland annat de som finns vid denna earthcache; dödisgropar och flyttblock.

Dödisgroparna bildades under smältningsfasen av stora isblock som lossnade från ismassan. Dessa block trängde undan sedimentet i smältvattnet. När isblocken smälte allteftersom så blev dessa fördjupningar kvar.

Sägnen om Skirtorpssjön
Enligt gamla historier bodde här i området jätten Glysa. Det hände att hon då och då vandrade till Kolmården. Hon fann dock att Djulösjön låg i vägen för hennes färd. En dag bestämde hon sig därför att göra något åt saken; hon skulle dricka upp allt vatten ur sjön. Men innan hon var klar fick trollen vid Gatstuberg nys om vad hon höll på med. Detta var inget som på något sätt uppskattades och de började genast jaga Glysa. Trots att hon hade arga troll i hasorna kände hon att hon var tvungen att stanna för att kissa. Det som går in måste komma ut, och resultatet av denna paus blev Skirtorpssjön. Denna dödisgrop är lokalt känd som Jättens handfat.

Enligt sägnen sägs det även att sjön är bottenlös och står i förbindelse med Oxtorpskällan. Källan påstås ha fått sitt namn av att en oxe drullade ner i Skirtorpssjön för att senare dyka upp i källan.

KRAV FÖR ATT LOGGA CACHEN
Skicka svaren till fråga 1 och 2 via e-post från denna cachesida innan du loggar. Om du är osäker på svaren kan informationstavlan mitt över vägen vid parkeringskoordinaterna (på samma sida som dödisgropen) hjälpa dig på traven.
Punkt 3 är önskvärd, men helt frivillig.

1) Hur många dödisgropar finns det i naturreservatet?
2) Hur många dödisgropar i naturreservatet är vattenfyllda?
3) Frivilligt: Ett uppladdat foto i loggen från platsen med dig eller din GPS på bild.

ENGLISH DESCRIPTION

Welcome to the Skirtorp lake nature reserve!
The latest ice age here in Northern Europe, the Weichsel ice age, had its duration about 115,000-11,500 years ago. Around 15,500 years ago the ice sheet had melted away from the southern parts of Sweden. About 4,000 years later so also in the areas around this place. The melting phase of the ice sheet has brought quite a few geological phenomenas, some of these which we can see at this earthcache site; kettles and erratic blocks.

The kettles was formed during the melting phase by large ice blocks falling off the ice sheet. These blocks forced away the sediment in the glacier-water. As the ice blocks melted, these holes were formed.

The legend about the Skirtorp lake
According to a legend a giant called Glysa once lived in this area. From time to time she happened to have walks to Kolmården (about 35 km south of here). During these walks she had a problem with the lake Djulösjön; it was in her way. To do something about this, she decided to drink all the water from the lake. However, before she was done, the trolls in mountain Gatstuberg (3 km west northwest of here) found out what she was doing. This was not an action they approved of and the chase begun. Even though Glysa was hunted by the trolls, she had to stop and pee. What goes in must come out, and the result was the Skirtorp lake. This kettle is also locally known as The Giant's Washbowl.

According to the legend, the lake is bottomless and is in connection with the nearby spring called Oxtorpskällan (translated from Swedish: The Ox Cottage Spring). The name is said to come from a time when an ox fell into the Skirtorp lake and later to be found in the spring.

LOGGING REQUIREMENTS
Send the answers to question 1 and 2 via e-mail from this cache page before you log this cache. If you are unsure with the answers, the information sign at the parking coordinates (cross the road) can help you.
Number 3 is appreciated, but optional.

1) How many kettles are there in the nature reserve?
2) How many of the kettles in the nature reserve are water filled?
3) Optional: An uploaded photo from the kettle site attached to the log with you or your GPSr included.

Additional Hints (No hints available.)