Skip to content

<

Nationalpark Vadehavet - Rømø

A cache by team-viking Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/25/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nationalpark Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Og for en lang række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa.

Vadehavet blev udpeget som nationalpark d. 17. januar 2008. Selve oprettelsen starter i 2010.

På Rømø er der flere generationer af klitrækker. Den yngste og vestligste klitrække er under opbygning på strandplanet og er ca. 25 år gammel.

Meget flotte klitområder, der udviser alle de typiske klitformer. De generationer af klitrækker som findes, er med til at fortælle øens geologiske udviklingshistorie.

Den jyske vestkyst syd for Blåvands Huk er væsentligt påvirket af tidevandet (tidevandsstørrelse 1,5-1,9 meter).

Foran kysten findes en række barriereøer: Bl.a. Rømø. Disse er adskilt af lagunegab, som varetager vandudvekslingen mellem Nordsøen og Vadehavet. Barriererne er dannet i takt med den relative havspejlstigning, og landskabet er dermed unikt på grund af sin høj-dynamiske karakter, hvor formændringerne har været overordentlig hurtige set i en geologisk målestok. Årsagerne hertil er dels samspillet mellem de litorale, tidale og eoliske processer, og dels at tekniske kystindgreb er relativt få, således at naturen har fået frit spillerum.

Længst mod vest ligger det flade marsklandskab og Vadehavet. Her er store vidder og en horisont så uendelig, at man næsten får et sug i maven.

Vadehavet er en finurlig størrelse; det ene øjeblik tørlagt så langt øjet rækker, nogle timer senere fuldstændigt oversvømmet af havet. Den unikke cyklus, forårsaget af det skiftende tidevand, har skabt helt specielle levebetingelser for dyrene, der må tilpasse sig de vanskelige vilkår. Samtidig er Vadehavet et af verdens største spisekamre for trækfugle.

Et besøg ved Vadehavet gør indtryk. Få steder i Danmark har man et så imponerende syn over horisonten. Uanset årstiden er det en storslået oplevelse at besøge den del af Syd- og Sønderjylland.

Forår og efterår er millioner af fugle på træk mellem Syd- og Nordeuropa. I de senere år er især stærenes dans over aftenhimlen hvert forår og efterår blevet gjort til genstand for megen beundring. Som ved et trylleslag begynder 30-40.000 stære på én gang en forunderlig dans over himlen, og med et slag er de igen væk. Læs mere om stærenes dans på www.skovognatur.dk.

Hvis du vil vide mere om den unikke fauna i Vadehavet, er det en god idé at tage med på en af de mange ture, som naturvejlederne arrangerer såvel på Rømø som i Tøndermarsken. Ofte går turen ved lavvande ud på Vadehavet, hvor børnene ved selvsyn kan følge dyrenes adfærd. Hør om krabber, sandorm og andre bunddyr, der lever under de vanskelige forhold forårsaget af tidevandet. Eller hør om sælerne, der yngler på Vadehavets sandbanker og ofte kan opleves på afstand. Som regel bliver der talt dansk og tysk på turene.

Bag Vadehavets diger ligger det flade marsklandskab med et godt kig ind over markerne til byprofilerne, som rejser sig i det fjerne. Hele vejen langs digerne er der gode cykelstier, som kan føre dig rundt mellem oplevelserne. Vestkystruten - en del af den nationale cykelrute - begynder ved den dansk-tyske grænse og går nordpå. De flade cykelstier i marsken er overkommelige for enhver; kun blæsten kan en gang imellem drille, men hvad gør det, når luften er frisk?

Når solen er ved at gå ned i vest, skal du igen tage ud til digerne ved Vadehavet. Medbring et tæppe og lidt godt til ganen. Find dig så en god udsigtsplet og nyd solens tur ned over horisonten. Sådan oplever du mest af Vadehavet.

På Rømø findes der stadig i dag over 50 bunkers. Efter 2. Verdenskrig blev bunkerne på Rømø tildækket af sand, da det på daværende tidspunkt var for stor en opgave at sprænge dem bort. Træerne omkring voksede sig store, så man i dag kun ser enkelte hjørner af de skjulte klodser.
I de senere år har man dog genåbnet enkelte bunkers, som man i dag kan besigtige.

Vadehavet er fuglekiggernes paradis med sit store antal yngle- og trækfugle og ikke mindst stæreflokkenes særlige formationer: Sort sol.

Rømø
Længst mod vest på Rømø ligger Danmarks bredeste sandstrand. Den er op til 4 kilometer bred og uden sten og er Danmarks næstmest besøgte naturområde (kun overgået af Dyrehaven nord for København). Hvert år valfarter næsten to millioner turister til Rømø.

Du kommer til Rømø via en dæmning.

Gør flg. for at logge denne Earthcache:
1. Tag f.eks. et billede af dig selv med din GPS på det oplyste koordinat.
2. Svar på flg. spørgsmål:
- Hvor mange klitrækker findes der på Rømø?
- Hvor lang og bred er Rømø?
- Hvor mange barriereøer findes der i Vadehavet?
3. Send billede samt svar til cacheejeren på mail@geosport.dk
4. Er svarene korrekte, så får du herefter en mail retur med tilladelse til at logge cachen, med billedet og ikke nogle svar i loggen.

ENGLISH:
Nationalpark Wadden Sea is one of the world's most valuable tidal areas. And for a variety of water birds is the Wadden Sea, both the main picnic area and the most important wintering in Europe.

Wadden Sea was designated as a national park on 17th January 2008. The very creation starting in 2010.

On Romo, there are several generations of dune rows. The youngest and westernmost dune range is under construction at beach level and is approx. 25 years old.

Very beautiful dune areas, showing all the typical dune forms. The generations of dune series helps to tell the island's geological development history.

The west coast south of Blåvands Huk is significantly influenced by tides (tidal size from 1.5 to 1.9 meters).

In front of the coast are a number barriereøer where Romo is one of them. They are separated by lagunegab which carries water exchange between North Sea and Wadden Sea. Barriers are formed in Postglacial time as the relative havspejlstigning and the landscape is so unique because of its high-dynamic nature of the shape change has been exceedingly rapid seen in a geological scale. The reasons are partly the interaction between the littoral, tidal and eoliske processes, and partly to technical coastal interventions are relatively few, so that nature has given free rein.

Furthest to the west lies the flat marsh landscape and the Wadden Sea. Here are wide open spaces and an infinite horizon so that one almost gets a sinking feeling.

Wadden Sea is a peculiar size, one moment drained so far as the eye, some hours later completely flooded by the sea. The unique cycle caused by the changing tides, have created unique living conditions for the animals to adjust to the difficult conditions. Meanwhile, the Wadden Sea, one of the world's largest larders for migratory birds.

A visit to the Wadden Sea makes an impression. Few places in Denmark has been an impressive sight over horizon. Whatever the season is a great experience to visit that part of South Jutland.

Spring and autumn are millions of birds migrating between southern and northern Europe. In recent years, especially more agree dance of the evening sky each spring and autumn has been the subject of much admiration. As if by magic begins from 30 to 40,000 starlings at once a strange dance across the sky, and at one blow, they turn away. Read more about stronger agree dance at www.skovognatur.dk.

To learn more about the unique fauna of the Wadden Sea, it is a good idea to go on one of the many tours that natural mentors arrange on Romo and in Tøndermarsken. Often they go at low tide out on the Wadden Sea, where the children see for themselves may follow animal behavior. Look for crabs, worms and other benthic fauna living under the difficult conditions caused by tides. Or hear about the seals that breed in the Wadden Sea sand banks and often can be seen at a distance. Usually there will be spoken Danish and German on the trips.

Behind the Wadden Sea dikes are the flat marsh landscape with a good look into the fields to the skyline, which rises in the distance. All along the dikes are good bike paths that can lead you around the attractions. West Coast Route - part of the national cycle route - beginning at the Danish-German border and go north. The flat bike trails in the marsh is affordable for all, only the wind can sometimes tease.

When the sun is about to go down in the west, you must again go to the dikes in the Wadden Sea. Bring a blanket and a little good for the palate. Find yourself with a good view spot and enjoy the sun's descent over the horizon.

On Romo, there are still today more than 50 bunkers. After the second World War II bunkers on Romo covered by sand, as it was then too big a task to blow them away. The trees around grew big, so we now only see each corners of the hidden blocks.
In recent years, however reopened individual bunkers, which you can now inspect.

Wadden Sea is birdwatchers paradise with its large numbers of breeding and migratory birds, not least stæreflokkenes specific formations: Black sun.

Romo
Furthest to the west on Romo is Denmark's widest sandy beach. It is up to 4 km wide and stoned and is Denmark's second most visited natural area (only surpassed by the park north of Copenhagen). Each year pilgrimage almost two million tourists to Romo.

You get to Romo from a dam.

Do this to log this Earth Cache:
1. Take a picture of yourself with your GPS on the the indicated coordinate (optinal).
2. Answer at the following questions:
- How many rows of dunes exist on Romo?
- How long and wide is Romo?
- How many barriereislands exist in the Wadden Sea?
3. Send image as well as answers to the cache owner mail@geosport.dk
4. After the right answers have been sent to us by e-mail and we have verify them for right you get the permission to log (with the picture at the Earthcache-coordinates, please). Please no answers in the log.

DEUTSCH:
Nationalpark Wattenmeer ist eines der weltweit wertvollsten Gezeiten-Bereichen. Und für eine Vielzahl von Wasservögeln ist das Wattenmeer, die beide die wichtigsten Picknickplatz und die wichtigsten in Europa überwintern.

Wattenmeer als Nationalpark ausgewiesen am 17. Januar 2008. Die sehr Schöpfung beginnt im Jahr 2010.

Auf Rømø gibt es mehreren Generationen von Dune Zeilen. Die jüngste und westlichste Düne Bereich befindet sich im Aufbau am Strand Ebene und ist ca. 25 Jahre alt.

Sehr schöne Dünen, in der alle typischen Düne bildet. Die Generationen von Dune-Serie hilft, die Insel geologischen Entstehungsgeschichte erzählen.

Die Westküste südlich von Blåvands Huk wird maßgeblich durch die Gezeiten (Gezeiten-Größe von 1,5 bis 1,9 Meter) beeinflusst.

Vor der Küste gibt eine Reihe barriereøer wovon Romo eine davon ist. Die sind getrennt durch die lagunegab Wasseraustausch zwischen Nordsee und Wattenmeer führt. Barrieren sind wie die relative mehresspiegelerhåhung gebildet und die Landschaft ist so einzigartig wegen seiner hohen Dynamik der Form zu ändern wurde überaus schnelle gesehen in einer geologischen Skala. Die Gründe dafür sind teilweise die Wechselwirkung zwischen den Anrainerstaaten, Gezeiten-und eoliske Prozesse, teils an den technischen Küsten Interventionen sind nur relativ wenige, so dass die Natur freien Lauf gegeben hat.

Weitesten nach Westen liegt das flache Marschland Landschaft und das Wattenmeer. Hier sind große Freiflächen und einen unendlichen Horizont, so dass man fast ein flaues Gefühl.

Wattenmeer ist eine besondere Größe, einen Moment abgelassen so weit das Auge reicht, ein paar Stunden später komplett vom Meer überflutet. Die einzigartige Zyklus von den wechselnden Gezeiten verursacht, haben einzigartige Lebensbedingungen für die Tiere geschaffen, um auf die schwierigen Bedingungen anzupassen. In der Zwischenzeit das Wattenmeer, eines der weltweit größten Vorratskammern für Zugvögel.

Ein Besuch im Wattenmeer macht Eindruck. Nur wenige Orte in Dänemark hat eine beeindruckende Sicht über Horizont worden. Unabhängig von der Jahreszeit ist eine tolle Erfahrung, dass ein Teil der Süd-Jütland besuchen.

Frühling und Herbst sind Millionen von Zugvögel zwischen Süd-und Nordeuropa. In den letzten Jahren vor allem einverstanden stärker Tanz der Abendhimmel in jedem Frühjahr und Herbst waren Gegenstand der Bewunderung. Wie von Zauberhand beginnt ab 30 zu 40.000 Staren auf einmal ein seltsamer Tanz über den Himmel, und auf einen Schlag, drehen sie sich weg. Lesen Sie mehr über stärkere stimme Tanz an www.skovognatur.dk.

Um mehr über die einzigartige Tierwelt des Wattenmeers, ist es eine gute Idee, auf einer der zahlreichen Touren zu gehen, dass sowohl Natur Mentoren auf Romo ordnen oder in den Tøndermarsken. Oft gehen Sie bei Ebbe auf dem Wattenmeer, wo die Kinder, das Verhalten der Tiere sehen können.

Hinter den Deichen Wattenmeer sind die flache Landschaft mit Moor einen guten Einblick in die Felder auf die Skyline, die in der Ferne erhebt. Alle an den Deichen sind gute Radwege, die Sie rund um die Sehenswürdigkeiten führen kann. West Coast Route - Teil der nationalen Veloroute - beginnend an der deutsch-dänischen Grenze und im Norden gehen. Die flachen Radwege in den Sumpf ist erschwinglich für alle, kann nur der Wind manchmal necken.

Als die Sonne auf in den Westen ist, müssen Sie erneut, um die Deiche im Wattenmeer zu gehen. Bringen Sie eine Decke und ein wenig gut für den Gaumen. Finden Sie sich mit einem guten Ausblick vor Ort und die Sonne genießen den Abstieg über den Horizont. Wie erleben Sie die meisten der Wattenmeer.

Auf Rømø, gibt es heute noch mehr als 50 Bunkern. Nach dem zweiten Zweiten Weltkrieg Bunker auf Rømø von Sand bedeckt, wie es damals war zu groß, eine Aufgabe, um sie weg zu blasen. Die Bäume wuchsen um groß, so dass wir erst jetzt sehen, jede Ecke des Blocks versteckt.
In den letzten Jahren jedoch einzelnen Bunkern, die Sie jetzt untersuchen können, wiedereröffnet.

Wattenmeer ist Paradies für Vogelliebhaber mit seiner großen Zahl von Brut-und Zugvögeln, und nicht zuletzt stæreflokkenes bestimmten Formationen: schwarze Sonne.

Romo
Weitesten nach Westen auf Romo ist Dänemarks breitesten Sandstrand. Es ist bis zu 4 km breit und gesteinigt und ist Dänemarks meistbesuchte Naturraum (nur durch den Park nördlich von Kopenhagen übertroffen). Jedes Jahr pilgern fast zwei Millionen Touristen nach Romo.

Sie gelangen auf Romo auf einem Staudamm.

Bitte folgenden Fragen antworten um dieser Earth Cache zu Loggen:
1. Nehmen Sie zB. einen Bild mit Ihnen und Ihren GPS an der angegebenen Koordinate.
2. Antwort auf folgende Fragen:
- Wie viele Zeilen der Dünen auf Rømø gibt es?
- Wie lang und breit ist Romo?
- Wie viele barriereinseln existieren im Wattenmeer?
3. Bild sowie Antworten zum Cache-Besitzer senden - mail@geosport.dk.
4. Nachdem uns die richtigen Antworten per E-Mail zugeschickt worden sind und wir sie für richtig bestätigt haben kann geloggt werden. ( Mit Bild von den angegebenen Ko's.)
Die Antworten bitte nur an uns mailen und nicht in die Logs schreiben!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.