Skip to Content

<

Grondwater Purmerbos / Groundwater Purmerbos

A cache by Geonoria Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/30/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Grondwatermeter Purmerbos


In 1985 is hier bos aangeplant dit paste in het rijksbeleid om de productie van hout te verhogen, ook het vergroten van de recreatiemogelijkheden voor de inwoners van Purmerend was het een belangrijk doel.
Bij het aanplanten van het bos is er rekening mee gehouden dat het hier relatief nat is daarom tref je hier boomsoorten aan als populier, zomereik en es: bomen die tegen hoge grondwaterstanden kunnen. Op drogere gronden zoals de veluwe vind je andere soort bomen zoals den, deze soort zou het hier niet goed doen. Door het omzetten van grasland naar bos is de grondwaterstand hier gedaald. Dit komt doordat bomen meer water verdampen. Een volwassen populier kan in de zomer wel tot 400 liter water per dag gebruiken. In de zomer is de verdamping het sterkst, de grondwaterstand is dan het laagst, dit is gunstig omdat te hoge waterstanden in de zomer niet goed zijn voor de bomen. In de winter ligt de groei stil en is het niet schadelijk voor de boom wanneer de wortels onder water staan. In de lente en de zomer dient het water lager te staan, een boomwortel kan onder water immers geen zuurstof krijgen. Hij zou stikken en wegrotten.

Verdroging

De afgelopen vijftig jaar is de grondwaterstand in Nederland op veel plaatsen gedaald met enkele decimeters tot zelfs een meter. Dit leidt tot verdroging van de bodem, wat nadelige gevolgen heeft voor veel planten die van een hoog waterpeil afhankelijk zijn. Bovendien neemt ook de kwaliteit van het aanwezige water af. Met name natuurgebieden worden bedreigd door verdroging van de bodem. Tijdens droge zomers krijgen natuurgebieden vaak een extra klap, omdat veel boeren water uit rivieren halen om hun akkers te besproeien. Hierdoor verandert de samenstelling van het al aanwezige water ingrijpend, wat schadelijk is voor de natuur. Daarnaast wordt bij de bestrijding van verdroging soms vervuild oppervlaktewater binnengelaten. Het vervuilde water bevat vaak mineralen en fosfaten waar de aanwezige planten juist niet tegen kunnen. De gebieden die het meest getroffen worden door verdroging zijn duingebieden met duinvalleien, natte heidegebieden en hoogvenen.

Grondwater meten

Om de stand van het grondwater te meten, staan verspreid over Nederland duizenden onopvallende kunststof peilbuizen. Helaas kun je als voorbijgaande fietser of wandelaar daar niet aan zien hoe het met het grondwater gaat. Op een aantal plekken in Nederland kan dat nu wel. Hier zijn grondwatermeters geplaatst waarop iedereen kan af lezen wat de stand van de grondwater is.

Hoe werkt een grondwatermeter

Een grondwatermeter bestaat uit een stalen buis die zich voor een paar meter onder de grond bevindt. Via gaten onder in de buis komt het grondwater in de buis te staan. Op dit water drijft een lange koker die boven de grond te zien is en de stand van het grondwater aangeeft.

De stand van het grondwater wordt altijd aangegeven vanaf het maaiveld. Het maaiveld is het grensvlak tussen bodem en lucht (atmosfeer). Staat het grondwater op de hoogte van het maaiveld, dan vult de koker de hele buis. De koker staat dan bij het streepje 0. Zakt het water daarna bijvoorbeeld 20 cm dan staat het grondwater 20 cm onder het maaiveld. Dit wordt op de buis aangegeven als -20.

De schaalverdeling is in 3 kleuren aangegeven. Deze kleuren geven aan of de waterstand op peil is, te laag of veel te laag.

Loggen van de Earthcache
Vraag 1) Hoe hoog is de waterstand tijdens jouw bezoek?
(Antwoord in je logje)
Vraag 2) Is deze stand goed, nat of droog?
(Antwoord in je logje)
Vraag 3) De grondwaterstand kan in het Purmerbos erg fluctueren, hoeveel tussen de natste en droogste periode?
(mail ons het antwoord)

Maak een foto van jou/je team met je gps en de grondwatermeter en doe deze bij je log.

Deze cache is mede mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer, waarvoor onze dank. Respecteer de regels, deze staan aangegeven bij de ingang van het Purmerbos bij de parkeerplaats.

ENGLISCH

Groundwatermeter Purmerbos


Desiccation

The past fifty years, the groundwater in many places in the Netherlands fell by a few decimeters or even one meter. This leads to desiccation of the soil, which affects many plants who depends on a high water level. Also the quality of the available water is declining. Particularly nature reserves are threatened by the desiccation of the soil. During dry summers often it will get an extra bang, because many farmers get water from rivers to irrigate their fields. This changes the composition of substantially all water present, which is harmful to nature. In addition to combat dehydration sometimes polluted surface water is admitted. The polluted water often contains minerals and phosphates which plants just can not stand. The areas most affected by drought are dunes with dune slacks, wet heathlands and moors.

Groundwater measurements

The state of groundwater measuring, are thousand scattered across Netherlands discreet plastic monitoring wells. Unfortunately passing cyclists and walkers could had not see how the groundwater level is. At some places in the Netherlands now you can. Here are groundwater meters installed where everybody could read the state of the groundwater.

How does a groundwater meter work

Groundwater meter consists of a steel tube which is a few meters below the ground. Through holes in the pipe the ground water will stand in the tube. On the water floats a long tube that can be seen above the ground and indicates the state of the groundwater.
.
The state of groundwater is always seen from ground level. The ground level is the interface between soil and air (atmosphere). Is the groundwater at the ground level, the innertube will fill the outer tube. The tube is then at the dash 0. Then the water drops eg 20 cm then the water will be 20 cm below ground level. The tube will indicated this as -20.

The scale is shown in three colors. These colors indicate whether the water levels is too low or too low.

How to log this Earthcache
Question 1) What was the groundwaterlevel at the time you visited the groundwatermeter?
(Awnser in your log)
Question 2) Is this level good, wet or dry?
(Awnser in your log)
Question 3) Groundwater may fluctuate very much in the purmerbos how much between the wettest and driest period?
(Mail us the awnser)

Take a picture of you/your team, your gps and the groundwatermeter and put this in your log.

Thanks to Staatbosbeheer for helping us placing this cache, respect the rules.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.