Skip to Content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše.

More
<

Kaplicka v poli

A cache by xxphxx Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/2/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš Vás zavede do obce Bezdekov nad Metují, kde se nachází krásná zrekonstruovaná kaplicka.
Tato keš je velikosti micro a je uložena tak, aby nedocházelo k poškození kaplicky. Nikde prosím nehrabte a nic nerozebírejte. KE KEŠI V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEJEZDETE AUTEM!!!!!!!! Keš je vhodná i pro cyklisty

Neco z historie kaplicky:

Nejsou k dispozici žádné písemné, historické doklady o stavebníkovi, duvodu stavby, ani rok vzniku není znám.
Z ústního podání nejstarších obyvatel obce Bezdekov nad Metují bylo zjišteno následující:

Traduje se povest, že v polích mezi Bezdekovem a údolím reky metuje byl za jedné z válek vojenský tábor. Asi proto se polní cesta tudy procházející jmenuje „TÁBORKA“. Došlo zde prý k setkání vojevudcu a podepsání míru. Majitel polnosti pak v onech místech postavil kaplicku zasvecenou Panne Marii jako díkuvzdání za ukoncení válecných útrap.
Je skutecností, že zdejší kraj silne utrpel za válek Slezských, jež propukly po nástupu královny Marie Terezie na trun roku 1740.

Zatím nejverohodnejší zpráva o kaplicce je ze Státního okresního archívu Náchod – Josef Brandejs, Kronika I., (archiv císlo 2), strana 247; „ V roce 1837 postavená jest na pešine ceste vedoucí z Bezdekova do Radešova na pozemku bezdekovském tehdáž rolníku Františku Kynclovi usedlosti patrící kaplicka, kterou sám majitel František Kyncl na svuj náklad nechal postaveti ……..

Další tradovaná zpráva vázající se ke kaplicce je vyprávení o vojákovi, který pred dschodem do války slíbil, že vráti-li se živ a zdráv, zpustlou kaplicku obnoví. Jedná se opet o nekterého majitele polnosti, na které kaplicka stojí. Vzorem mu byla zrejme skutecná událost z roku 1859, kdy na nedaleké hore Ostaš u Police nad Metují chalupník Celestin Vencl obnovil jako díkuvzdání za štastný návrat z rakousko – italské války tamejší kapli. V našem prípade pravdepodobne pujde o I. svetovou válku 1914-1918.

K oprave kaplicky skutecne došlo, a to v roce 1922. Pri této oprave byla betonovým prekladem podeprena prasklá klenba vstupního oblouku a ten následne zazden a opatren dvoukrídlými dvermi s okénky. Podlaha byla vydláždená barevne gletovanými dlaždicemi používanými na domovních chodbách. Pri této oprave byla údajne rovnež sejmuta drevorezba z oltárícku a nahrazena obrazem Panny Marie. Puvodní drevorezba byla snad místními obcany uložena na pudu kostela Sv. Prokopa v Bezdekove nad Metují ( dosud nebyla nalezena )

Další oprava kaplicky je pametníky zaznamenána v roce 1935. provádel jí místní stavitel. Z této doby je zrejme oprava vnejších a vnitrních omítek. V šedesátých letech minulého století kaplicka znacne schátrala, vnitrní vybavení vzalo za své a po rozorání k ní vedoucí polní cesty sloužila k uskladnení zemedelského náciní.

V roce 2005 byl vymenen krov a položena nová tašková strecha. Následne bylo vyspraveno zdivo a opravena vnejší omítka. V interiéru byl proveden restaurátorský pruzkum. Po sejmutí nekolika vrstev vápenných náteru se na puvodní vrstve objevily fragmenty modrošedých kontur rokokového ornamentu patrne pokrývající celou plochu stropní klenby. Staré rozbité dvere byly odstraneny a místo nich vsazena empírová mríž a venkovní dvoukrídlé dubové dvere. Ty jsou opatreny dvema zasklenými okénky ze dverích puvodních. Dále byla odvedena vlhkost melioracním kanálem, uvnitr a pred vchodem byla položena dlažba z pískovcových desek. Kaplicka je vstupem orientována k východu. Ten byl puvodne širší, zaklenutý obloukem a otevrený. Pri promerování objektu bylo zjišteno, že pudorys kaplicky má barokní charakter. Rovnež pri oprave fasády se ukázalo, že kaplicka mela segmentový štít s nízkou atikou. Všechny tyto indicie vedou k domnence vzniku kaplicky v souvislostí s válecnými událostmi let 1740 – 1763.

KAPLICKA BYLA VYSVECENA A SLAVNOSTNE ZNOVUOTEVRENA DNE 10. KVETNA 2008

Ke keši se nejlépe dostanete od Bezdekova smer ke keši Haltýre, které minete a dojedete nakonec slepé ulice, kde prosím zaparkujte auto, tech cca 300metru dojdete pekne procházkou po rovince mezi poli. Kaplicka je velice hezky opravená, u kaplicky mužete posedet, nahlédnout dovnitr a prohlédnout si informacní tabuli, ze které jsme hodne cerpali….

Neco málo k historii obce:

Bezdekov nad Metují je malá obec s približne 500 obyvateli ležící na východe Cech, v oblasti Broumovské vrchoviny rozprostírající se mezi Krkonošemi a Orlickými horami. Z obce se naskytají nádherné výhledy do okolní krajiny s dominantami Krkonoš, Orlických hor, Broumovských sten a polských Stolových hor.

1201 - vzniká písemné oznacení "Újezd polický"
1241 - Brevnovský klášter založil vesnici Bezdekov v dobe kolonizace pohranicního hvozdu ve 13. století. Pravdepodobne spolu s jinými obcemi stála již pred nájezdem Tataru r. 1241. Lokátorem byl jakýsi Cech jménem Bezdek, po kterém nese jméno.
1358 - první písemná zmínka o osade Bezdekov
1406 - v Brevnovském urbári je uveden Bezdekov jako "villa", což znamená vesnici se dvorem. V té dobe ves se dvorem patrila polickému klášteru.
1440 - za husitských válek prešel bezdekovský dvur i se vsí do rukou zemana Petra
1558 - daroval opat ves Bezdekov úredníku kláštera Stanislavu Sladovskému ze Sladova (1558 - 1581). Po nem byl v držení jeho syna Jana (r. 1598 - 1615)
1624 - opat Jan Benno vykoupil dvur i ves od Jindricha Sladovského syna Janova
1654 - v Bezdekove bylo napocítáno 5 sedláku, 3 chalupníci a 13 zahradníku
1724 - zapocata stavba kostela sv. Prokopa v Bezedekove za opata Otmara Zinkeho, narozeného v Broumove
1727 - podle urbáre mel Bezdekov 7 sedláku, 2 zahradníky a 22 domkáru
1727 - ve Rzu byl zrízen pro pestování ryb velký panský rybník a pri dvore 3 rybnícky výtažní
1729 - byl vysvecen kostel
1752 - z tohoto roku pochází drevená kazatelna. Tehdejší opat Fridrich v letech 1752 - 1772 obcas v Bezdekove sloužíval mši svatou
1784 - v obci byla zrízena triviální škola. Ucilo se v dome c. 30. Chodily sem deti z Petrovic a Petrovicek
1785 - byly založeny samostatné matriky pro jednotlivé obce
1787 - zrízena pri zdejším kostele fara
1788 - postavena drevená farní budova s kolnou a maštalí
1789 - v Bezdekove byla postavena první drevená škola (stávala na míste stodoly Josefa Jirmana c. 37 na návsi)
1792 - z narízení Josefa II o zrušení nekterých kostelu dochází ke zborení ostašského kostela. Zvony byly prevezeny do kostela bezdekovského
1799 - slavnostne instalován první stálý ucitel Josef Cech, který zde pusobil 50 let
1834 - zacal se stavet most pod Bezdekovem, místo poboreného dreveného
1847 - postavena zdená farní budova, jak ji známe z dnešní doby
1848 - stal se Bezdekov svobodnou obcí , k níž byl pripojen jako osada Radešov
1852 - zrízena samostatná fara pri kostele v Bezdekove
1856 - zacalo se svítit petrolejem (do té doby se svítilo svíckami a loucemi
1863 - postavena a slavnostne otevrená zdená školní prízemní budova na nynejším míste
1866 - zavedena ceština, jako vyucovací jazyk na škole v Bezdekove
1870 - vysázena alej lip od fary ke kostelu
1872 - ustaven v Bezdekove Spolek divadelních ochotníku
1872 - zdejší jednotrídní škola rozšírena na dvoutrídní
1873 - zahájeno vyucování v prestavené jednopatrové školní budove
1873 - zahájena stavba trate Chocen - Mezimestí, vcetne nádraží a tunelu. Dokonceno 1875.
1881 - založen Spolek dobrovolných hasicu
1904 - zajištování protipožární ochrany a zajištování pitné vody. Na drahách byla vyhloubena velká vodní nádrž, u školy se zacalo s vrtáním artézské studny, postaven stožár s vetrným kolem, pozdeji prikoupen rychlobežný motor. Vetrné kolo bylo casto sraženo vetrem.
1907 - postavena studna v Kalabóne
1908 - založena Telocvicná jednota Sokol
1914 - stává se farárem p. Sigismund Bouška a pusobil na zdejší fare 10 let
1919 - první parcelace pudy od panství broumovského a statku polického
1920 - zavedena elektrina
1921 - zbourána stará drevená škola na návsi
1921 - byla rozebrána vež s vetrným kolem s prodána do železného šrotu
1922 - prijat plánek na stavbu domku u školy pro cerpání vody pomocí elektromotoru
1922 - odhalen pomník padlým v první svetové válce
1923 - provádena parcelace klášterních pozemku
1925 - zahájena stavba vodovodu
1929 - ukoncena stavba vodovodu
1930 - predána nove postavená hasicská zbrojnice Na Drahách
1932 - pridelování pudy státním pozemkovým úradem v Praze. Z tohoto data druhá parcelace.
1939 - prišel príkaz znicit ceského lva z pomníku padlých. Lev byl po celou dobu války zakopán ve stodole ve Dvore.
1945 - v kvetnu byl vrácen na své místo
1940 - zakoupena nová motorová stríkacka a auto
1957 - po velkém nátlaku založena zemedelské družstvo. Celkem 72 zemedelcu s 286 hektary pudy
1960 - založen oddíl ledního hokeje
1962 - projednáno zrízení hokejového hrište na cásti pozemku hrište soucasného
1970 - navrženo zacít s výstavbou telocvicny na hrišti
1972 - výstavba telocvicny dokoncena
1973 - se konala oslava ke stému výrocí postavení školy
1978 - z príkazu nadrízených míst byla zrušena malotrídní škola
1982 - dokoncení výstavby prodejny. Postavena byla brigádnicky v akci "Z" a Jednotou odkoupena
1990 - po revoluci byla opet otevrena škola jednotrídní. V r. 1991 dvoutrídní, v r. 1994 byla provedena oprava stropu, zvednuta strecha nad školkou, vestavena strešní okna. Vznikly další místnosti. Ve škole jsou poprvé v historii školy tri trídy s peti postupnými rocníky. (dríve bylo pet ve dvou trídách). Ve škole je dost místa na vyuku žáku, školní družinu i deti z materské školy a školní jídelnu. V roce 1999 byla provedena výmena oken za plastová.
1991 - oprava strechy kostela, výmena prken na krovech, oplechování, položení lepenky a bridlice, ukonceno v r. 1992
1992 - provedena hrubá stavba a zastrešení prístavby obecního úradu a hasicské zbrojnice
1994 - byla dokoncena stavba hasicské zbrojnice, v budove obecního úradu bylo zahájeno s vydáváním obedu, nová lékarská ordinace zacala sloužit obcanum. Poštovní úrad v této budove zustal.
1997 - zahájena 15. zárí plynofikace obce a koncem ledna 1998 ukoncena
1999 - byla usporádána sbírka na zvon a 24. ríjna byl slavnostne posvecen a zavešen do veže kostela.
2000 - od 1. ledna byly dány do chodu vežní hodiny
2000 - o posvícení 22. ríjna byl posvecen obecní znak a prapor, v parcíku na návsi zasazena lípa a usazen pametní kámen s nápisem: "Lípa 3. tisíciletí"
2000 - 20. cervna byly v budove Parlamentu CR zástupcum obce Bezdekov n. M. slavnostne predány obecní znak a prapor.

Additional Hints (Decrypt)

zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

300 Logged Visits

Found it 278     Didn't find it 12     Write note 3     Archive 1     Needs Archived 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 38 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.