Skip to Content

Traditional Geocache

Fräntorps Wäder-qwarn

A cache by Hallén Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/19/2010
In Västra Götaland, Sweden
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Fräntorps Wäder-qwarn syns på en karta över frälsehemmanet Fräntorp från år 1768. Den låg på en mindre höjd med en vidstäckt utsikt över Säveåns dalgång. Givetvis en idealisk plats för en väderkvarn, då den kunde fånga vinden från flera olika riktningar. Hur länge den stått på platsen när kartan ritades år 1768 är inte känt, inte heller hur länge den fanns kvar. På samma karta finns även ett sandtag utritat, det syns ännu tydligt i terrängen nedanför platsen där kvarnen låg. Idag lägger husägarna en del trädgårdsavfall i området. Det är också i sandtaget jag placerat cachen, det fans bättre plats för en burk där än på toppen av kullen. När du besöker Fräntorpsområdet ser du överallt spår av det gamla kulturlandkapet med murar och anlagda stigar. Det mesta är från 1800-talet, men en del lämningar har en betydligt högre ålder.
På kartan från år 1768 ges följande beskrivning av Fräntorp:


”Thetta hemman, hwilket nu för tiden innehafws af Bundtmakaren i götheborg Mästar F: Qwiding, finnes, enligt thetta Lähnets äldre jordeböcker, hafwa waret förswarat under Säteri frihet, men år 1740 den 7:de maji blifwet indragen, jämlikt Konungens Befallingshawandes Order af samma dato, består nu af Ett helt Frälse mantal. Såsom aldeles afskildt ifrån angränsande hemman, har nu warande ägaren, för framdeles underrättelse och Säkerhet, ansedt nödigt, att få thet geometria aftaget och förthen skuld anlitat underskrifne Landtmätare therom, hwarföre och en Sådan aftagning i nedannämnde månad förättades, hwarwid ägendomen sålunda befants:
Inn- och Uthusen, så till sjelfwa bostaden, som Torpen och Trägårdsmästarens boställe, äro merendels alla nybyggde, i synnerhet the förra, eller innhusen, hwilka med öfwerrum och Sådan inrättningar, af källare, Bak och Tork Ugnar, äro försedde, som på andra ställen Sällsynte finnas.
The serskille afdelningar i åker och ängs tegar, hwartill ägorna blifwit inrättade, dels i afsende på nya åkrars upolding, dels ock för att ärhålla en jämn omwäxling i creatus betet, äro alla omgärdade med dubbel stenmur, merendels af sprängd sten, warandes allenast någre få ställen, efter Chartans anwisning, med gärdesgård af trä, kallade slagor, upprättade. Utom then delen af wallgården, som gränsar emot Ugglums bys ägor, emellan ån och landswägen, then samma bys hemmansägor sjelfwe underhålla, bestiger sig nu then öfriga stenmuren till 2544 famnar, hwilka på mästar Qwidings egen kostnad i senare åren blifwet uppförd.
Flod och aflopps diken, så tillräckeligen breda och djupa, att the emot Torps ägor och flerstädes till hägnad tjäna kunna, bestiga sig öfweralt till 1969 famnar.”

 

Additional Hints (Decrypt)

Haqre fgra / Haqre fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

292 Logged Visits

Found it 278     Write note 8     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 13 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 9/17/2017 9:33:36 PM Pacific Daylight Time (4:33 AM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page