Skip to Content

<

Sobeslavska blata 9 - PR Borkovicka Blata

A cache by WildWest-CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/13/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Borkovická blata jsou nejsevernejším rašeliništem oblasti Trebonské pánve. Zacátek stezky zacíná na parkovišti nedaleko Mažic a merí 5,5 km.


Tato keška je součástí série Soběslavská Blata. Série, která vás provede po vesničkách kolem Soběslavi a Veselí nad Lužnicí a ukáže vám přírodu, architekturu i místní zvyky.

Nezapomeňte si z první strany logbooku opsat bonusové číslo.

Serie Sobeslavska blata

This cache belongs to series Sobeslavska Blata. This series show you villages around Sobeslav and Veseli nad Luznici and show you local nature, architecture and habits.

Don't forget for bonus number. It's on first page in logbook.


Borkovická Blata

Místní rašeliniště jsou mokrým biotopem, jehož vznik byl podmíněn vývěry podzemních vod nad nepropustné podloží a postupným ukládáním organických částic. Zdejší rašeliniště začala vznikat zhruba před 10 000 lety a postupně se tu nahromadilo až 8 metrová vrstva rašeliny. Roční těžba rašeliny činila více než 100 000 tun. Do r. 1980 bylo vytěženo přes 1,7 mil. tun rašeliny z plochy cca 400 ha.

Velké rašelinné jezírko Rašelinná stoka
Naučná stezka Borkovickými Blaty

Již od roku 1949 byla oblast vyhlášena za přírodní rezervaci. Po několika letech byla rezervace zrušena z důvodu další těžby rašeliny a roku 1980 místo opět vyhlášeno přírodní rezervací a zásluhou učitele zemědělské školy v Táboře RNDr. Jířího Bumerleho byla vybudována naučná stezka.

Blatská naučná stezka patří mezi nejkrásnější a také nejnavštěvovanější místa jižního Táborska. Samotná stezka se skládá z dvou částí: malého a velkého okruhu. Malý okruh vás zavede do lesních rašelinišť a provede vás po třech samostatných dřevěných chodníčcích, každý o délce několika set metrů. Tuto část je potřeba zdolat pro nalezení úkolů této earthcache. Většina turistů volí tento krátký okruh, po jehož absolvování se vrací zpět stejnou cestou. Velký okruh navazuje na dřevěné chodníčky a zavede vás k dvěma velkým rašelinným jezírkům. Tato podle mě mnohem zajímavější část je většinou turistů opomíjena, o to je tu příjemněji. Roste zde velké množství chráněných rostlin jako například rosnatky okrouhlolisté či žebratky bahenní. Nevýhodou této části je, že při deštích může být tato cesta pod vodou (klidně i půl metru). Pro ty, co chtějí vidět alespoň jedno rašelinné jezírko a nechtějí na dlouhou procházku (nebo potřebují povinnou fotku do logu) se mohou z krátkého okruhu vrátit zpět k autu a u dřevěného altánku nezahnout zpět ale doprava. Odsud je to jen pár desítek metrů.

Mapa
Fauna a flóra Borkovických Blat

Fauna - Místní mokré, vlhké a studené prostředí není příliš vhodné pro živočichy. Savci se zde téměř nevyskytují, zato lze zde zpozorovat ptáky (jeřábek lesní, kukačka obecná a čírka obecná) či bezobratlé (perleťovec severní, modrásek stříbroskvrnný, můra Anarta cordigera, drabčíci Tachyporus transversalis a Lathrobium rufipenne).

Bělopásek Lovčík vodní

Flóra – Hlavními dominantami rezervace jsou borovice blatky doplněné břízami a borovicemi lesními. V blatkových a rašelinných borech je běžný rojovník bahenní, v otevřených společenstvech přechodového rašeliniště jsou velmi hojné klikva bahenní, rosnatka okrouhlolistá, ostřice plstnatoplodá, místy i početné populace kapradě hřebenité a extrémně vzácně se objevuje i suchopýr štíhlý. V rašelinných tůňkách roste hojně bublinatka jižní a místy i bublinatka menší.

Rosnatka okrouhlolistá Rojovník Bahenní
Geologie Borkovických Blat

Území Soběslavských blat patří k Třeboňské pánvi (třetí největší oblast výskytu rašelinišť v ČR po Šumavě a Krušných horách) a Borkovická blata jsou jejím nejzápadnějším rašeliništěm. Horninovým podložím je v této části Třeboňské pánve dvojslídná a sillimanit biotitická pararula (moldanubikum). Hlavní pánevní výplní jsou druhohorní světlé kaolinické pískovce až slepence a pestré jílovce klikovského s mocností až 80 m. Západně od rezervace se nacházejí vrstvy sprašových hlín (svrchní pleistocén). Vrchní vrstva je pokrytá rašelinou o mocnosti až 8 metrů. Rašeliniště v oblasti Třeboňské pánve patří mezi rašeliniště s nejnižší nadmořskou výškou ve stření Evropě.

Druhy rašelinišť:

Vrchoviště - Vrchoviště jsou rašeliniště, která se nacházejí ve vyšších nadmořských výškách a bývají sycena především srázkami. Rašeliniště vzniká kyselou reakcí, nižší teplotou, nízkou aktivitou mikroorganismů a vodou obsahující málo minerálních látek. Často pod vrstvou rašeliny se nachází nepropustné podloží a tak se veškerá voda do něho dostává pomocí srážek.

Slatiniště - Slatiště se nachází v nižších nadmořských výškách a bývají napájena především vodou z podzemních pramenů. Rašeliniště vzniká neutrální reakcí, vyššími teplotami, početnou mikroflórou a značně mineralizovanými podzemními vodami. Rašelina obsahuje více huminových kyselin, bílkovin, méně hemicelulózy a bitumenů.

Přechodové rašeliniště - Přechodové rašeliniště je kombinací vrchovišť a slatišť. Bývá tedy sycena jak srázkovou tak pozdemní vodou.

Borkovická blata jsou přechodovým rašeliništěm. V dnešní době je tato lokalita místem s nejvyšší průměrnou koncentrací přírodních kyselin na území ČR, pH vody je extrémně nízké (3,49). Voda v pánevním rašeliništi není tolik ředěna srážkami jako v horských oblastech a okolní poměrně zdravé lesní porosty pojmou víc vody než silně poškozené horské lesy.

Přeměna rašeliny v uhlí:

Uhlí je fosilní palivo, které je extrahováno ze země hlubinným dolováním nebo povrchové těžby. Jeho vznik je velice podobný vzniku rašeliny, také vzniklo rozkladem organického materiálu za nepřístupu vzduchu. Organický materiál nejprve ztrouchniví, rašelinatí a nakonec dojde k prouhelňování. V hmotě se sníží obsah kyslíku a vodíku a zvýší se počet uhlíku, což má za následek jeho ztmavnutí. Stáří uhlí určuje jeho kvalitu. Známe následující druhy od nejmladších po nejstarší: Lignit, Hnědé uhlí, Hnědo-černé, Černé uhlí a Antracit. Dnešní naleziště uhlí většinou vznikla z tropických slatin, což dokládají časté nálezy otisků dobových rostlin (přesliček, plavuní či kapradin). Při uhelnatění vznikne metrová vrstva uhlí z 10-15 metrů rašeliny.

Druh uhlí Obsah vody Obsah uhlíku
Rašelina > 75 % 50 % - 60 %
Lignit < 75 % > 60 %
Hnědé uhlí 40 % - 75 % > 70 %
Hnědo-černé 5 % - 40 % > 80%
Černé uhlí 0 % - 5 % > 80%
Antracit 0 % - 5 % > 94 %
Úkoly pro uznání této Earh-keše

Pro zalogování cache musíte navštívit naučnou stezku Borkovických blat splnit následující podmínky:

 1. Zde na blatech je naleziště rašeliny, nikoliv uhlí. Zjistěte přibližně, ve kterém období vzniklo uhlí a ve kterém rašelina. Tuto odpověď na stezce nehledejte.
 2. Napište, jaký byl rozdíl v těžbě rašeliny v přírodní rezervaci Borkovická blata a přírodní rezervaci Kozohlůdky?
 3. Jedna velkých informačních tabulí se zmiňuje o jedné z borovic blatek. Jak se tomto vysokému stromu s rozdvojeným kmenem přezdívá a jaká je jeho výška (dle cedule, na internetu se objevují různé údaje)?
 4. Vyjmenujte alespoň 6 nejdůležitějších léčebných účinků zdejší rašeliny.
 5. K logu přidejte fotografii vás/vaší GPS z oblasti dřevěných chodníčků.
 6. K logu přidejte fotografiii vás/vaší GPS u jednoho z dvou velkých rašelinných jezírek.
 7. K logu přidejte fotografii jednoho člena týmu „za volantem“ těžebního zařízení (Tento úkol není povinný). Stroje momentálně zmizely.

Správné odpovědi mi posílejte přes email v mém profilu. V případě nesrovnalostí vás budu kontaktovat. Logy nesplňující podmínky budou smazány.

Bonusový kód do série Soběslavská Blata - Pro zájemce o nalezení Blatského pokladu je připraven ještě jeden úkol a to najít další číslo do série. To se nachází na jedné z tabulí u stezky na souřadnicích N49 14.116 E14 37.464.

Jihoceska raseliniste - Kromě této earth-cache zde můžete nalézt odpovědi pro jinou earth-cache, která vás zavede na další rašeliniště. Kromě Borkovických Blat je potřeba získat odpovědi z Chalupské Slati, Soumarského mostu, Červeného Blata a z teženého rašeliniště u Člunku nedaleko Jindřichova Hradce. Více o této keši najdete zde.

V rezervaci je zakázán sběr rostlin, odchyt živočichů a jakékoliv další ničení přírody. Povoleno tu není také táboření, nocování a rozdělávání ohně. Při návštěvě chráněných území minimalizujte sešlapávání vegetace, chovejte se tiše a neodhazujte tu žádné odpadky.

ENGLISH Listing

Borkovice marshland is the most northernmost moor in the area of Trebonska panev. The trail begins at the parking near the village Mažice and it measures 5,5 km.

Marshland - The marshland is the wet biotope, that origin was conditioned by springs of groundwater over impermeable rock formations and sediment and depositing of organic particles. Local marshland arised 10,000 years ago and layer of peat is there about 8 meters. Annual extraction of peat amounted to more than 100,000 tons. In 1980 were extracted over 1.7 million tonnes of peat from the area about 400 ha.

Blata trail - The area was declarated as a nature reserve in 1949. Following several years a nature reserve has been canceled by reasons of peat extraction. Since 1980 it’s again a national reserve. There was built a nature trail, thanks by teacher of Secondary Agricultural School in Tabor DNDr. Jiri Bumerle.

The trail is one of the beautifully and most visited places in the surrounding. The trail consists from two parts: small and large round. Small round will show you to the forest moos and it leads along three wooden footpaths. If you want to complete this earthcache you will have to pass through this small round. The big round continues to the wooden footpath and will show you two peat lakes. This part of the trail is the most beautiful place in the surrounding. But this part of trail is often under the water. On this place you’ll find the bonus number to the set Sobeslavska blata and take a photo for my task. But you don’t have to walk the large round, you can walk the short round and then go back to the wooden penthouse and go right to the lake.

Geology - Territory of Sobeslav marshland is the part of the Trebon basin (its third largest area in Czech republic with occurrence of moors). There is double-mica sillimanite biolitic paragneiss (Moldanubian) as a bedrock in this part of Trebon basin. The main basin fills are Mesozoic bright kaolin sandstones to conglomerates and colorful clay stone of klikov formation with thickness of 80 meters. On the west side of the reservation there are layers of loessal clay (upper pleistocene). The upper layer is coverd by moos of depth about 8 meters. Moors in Trebon basin are the area with the lowest altitude in Central Europe.

Types of moor:

Raised bogs - Raised bogs is a moor, that is located in higher altitude and are saturated especially by the water from rain. The moor originated by acid reaction, low temperature, low activity of microorganisms and water containing low minerals. There are impermeable subsoil under the layer of peat and then all water gets to the peat from rain.

High bogs (Valley bogs) - High bogs are located in lower altitude then raised bogs and are saturated by the ground watter. The moor originated by neutral reaction, higher temperature, high activity of microorganism and mineralized ground water. The peat contains more humic acids, proteins and less hemicelluloses and bitumens.

Transitional bogs (Quaking bogs) - Transitional peat bogs are a combination of raised bogs and tranitional bogs. The water is saturated from the rain and ground water.

Borkovicka blata is a transitional bog. This location is the place with the highest average concentrations of natural acids in Czech Republic, pH is extremely low (3,49). The watter isn't so diluted by rain as in mountains and surrounding forests accommodates more water then damaged forrest in the mountains.

Transformation from peat into coal:

Coal is a fossil fuel, which is extract from the ground by underground mining or surface winning. The origin of coal is similar as the origin of peat, the coal rose from the decay of an organic material without air access. The organic material rot, peaty and at the end it carbonize. Content of the oxygen go down and the content of carbon go up, which make the coal darker. The quality of the coal depends on the age of the coal. We know these types of coal: lignite, brown coal, brown-black coal, black coal and anthracite. Nowadays the most of locations rose from tropical moors (often were found typolites of horsetail, lycopod and fern). One meter of coal elevation rose from 10-15 meters of peat.

Kind of coal Content of watter Content of carbon
Peat > 75 % 50 % - 60 %
Lignite < 75 % > 60 %
Brown coal 40 % - 75 % > 70 %
Brown-black coal 5 % - 40 % > 80%
Black coal 0 % - 5 % > 80%
Antracite 0 % - 5 % > 94 %

Fauna - Wet, damp and cold environment is not acceptable for animals. But there are meny kinds of birds - Common Chiffchaff, European Nightjar, Grasshopper Warbler, Whinchat, Common Snipe, Short-eared Owl and Hazel Grouse, Common Cuckoo and Common Teal. Invertebrates are represented by Cranberry Fritillary, Cranberry Blue, Small Dark Yellow Underwing, Tachyporus transversalis, Lathrobium rufipenne and more…

Flora – The main sights of reservations are pine (Pinus uncinata) and Birches (Betula pendula). From the other plants you can find wild rosemary, small cranberry, woollyfruit sedge and rare slender cottonsedge.In peaty pools grows bladderworts (Utricularia australis and Utricularia minor), small bur-reed and Water Violet.

Earth-cache tasks

If you want to log this cache, you have to complete following tasks:

 1. On the area of Blata you can find a peat field, not coal field. It depends on the age of rise. Find when rose peak and when coal.
 2. Write the main difference extraction of peat between nature reservation Borkovicka blata and nature reservation Kozohludky?
 3. One information table adverts about one of famous pine with bifurcate trunk. What’s the pines (Pinus uncinata) name and how is the height of tree (information about tree you can find on information table, not from the internet)?
 4. What are the therapeutic effects of the local peat (name at least 6 efects)?
 5. Take and insert that shows your GPS and the area of wooden footpath.
 6. Take and insert that shows your GPS and one of two big peat lakes.
 7. Insert photo of team member behind the wheel of mining equipment (This task is not required)

The right answers send to email in my profile. If answers won't be allright, i'll contact you. Logs without obligatory photos and answers to email will be deleted.

Bonus number from the set Soběslavská Blata - On the way of Blatska stezka you can find a bonus number for the set Sobeslavska blata. It's on one information board in coordinates N49 14.116 E14 37.464.

There is a strict prohibition of collection plants, capture animals and nature destruction in the reservation. There isn't also permitted camping, staying overnight and fire. The visitor is obliged to protect area of vegetation and minimize tread to plants. The visitor must be silent and don't throw any rubbish there.

Zdroj / Source: nature.cz; geology.cz; Maloplošná chráněná území Táborska; Vegetační dynamika třeboňských blatkových rašelinišť po narušení; Chráněná území ČR VIII. - Českobudějovicko;

Poslední úprava listingu: 29.5.2011
Poslední úprava v terénu: 13.10.2010

free counters

Additional Hints (Decrypt)

PM: Obahf wr mr mnqh an vasbeznpav gnohyv
RA: Obahf vf ba gur fvta oruvaq gur vasbezngvba gnoyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

285 Logged Visits

Found it 276     Didn't find it 1     Write note 7     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 759 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.