Skip to Content

<

KSK - Borovice rumelská, bývalá jatka a elektrárna

A cache by Husky-CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/22/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato jednoduchá multi-cache vám predstaví jeden krásný strom a zavede vás na historicky zajímavé místo.
Diese einfache Multi-Cache führt Euch zu einem schönen Baum einzuführen, und stellen Ihnen ein historisch interessanter Ort.


Na úvodní souradnici naleznete indicii pro výpocet finále.
Bei der ersten koordinieren, finden Hinweise für die Berechnung der endgültigen.

Borovice rumelská v Kraslicích

Drevina: Borovice rumelská (Pinus peuce Griseb.)
Výška stromu: až 27 m (r. 2005)
Obvod kmene: 264 cm (r. 2005)

Pravidelne rostlá solitéra s hustou kuželovitou korunou výjimecných rozmeru. Jedná se o nepuvodní druh borovice, který pochází z balkánských pohorí. V Ceské republice je první chránenou borovicí rumelskou. Okolo roku 1900 stávala na míste dnešního Penny marketu velká budova zvaná „Bau“. Byla to mechanická výšivkárna firmy Fuchs, Mendl a Horn. Ve 30.letech 20.století zde mel firmu Emanuel Grämer. V pozdejších dobách zde byly mestské uhelné sklady a od konce roku 2004 zde stojí Panny market.

Holzpflanze: Rumelkiefer (Pinus peuce Griseb.)
Baumhöhe: 27 m (J. 2005)
Umfang des Stammes: 264 cm (J. 2005)

Die schöne dendrologisch interessante regelmässig gewachsene Solitäre aussergewöhnlichen Aussmassen mit einer dichten kegelformigen Krone. Es handelt sich um eine ursprüngliche Sorte von Kiefern., die aus dem balkanischen Gebirge stammt. In der Tschechischen Republik ist sie die erste und bisher die einzige geschützte Rumulkiefer. 1900 wurde das Gelände des heutigen Penny Markt ein großes Gebäude namens "Bau". "Bau" war die mechanische Stickerei der Firma Fuchs, Meindl und Horn und in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte hier Emanuel Grämer seine Stickereifabrik.

Úkol: Spocítat písmena na ceduli na spodním rádku (písmeno "ch" pocítejte vždy jako "c" a "h" tedy 2 písmena) = A

Aufgabe: Rechnen Sie die Buchstaben in der niedrigsten Textreihe auf dem Schild („ch“ wie „c“ + „h“ nehmen, also 2 Buchstaben rechnen) = A

Poznámka: "Cedulí" se rozumí cedule s názvem památného stromu a dalšími informacemi pod znackou Památný strom!

Bemerkung: Man versteht unter dem Begriff „Schild“ das Schild mit dem Name des merkwürdigen Baums mit weiteren Informationen unter dem Zeichen „Památný strom“ (Merkwürdiger Baum)!

Finále:
N 50° 19. A + 87
E 012° 30. A + 947


Cestou k finále poznáte dve historické budovy.
Sie kennen den Weg zum Finale zwei historischen Gebäuden

Bývalá mestská jatka a elektrárna
Die ehemalige Stadt Kraftwerk und Schlachthöfe

V roce 1904 byla na míste ruin vyhorelé prádelny Jindricha Pilze postavena nová mestská jatka a mestská elektrárna. Velkou zásluhu na vybudování techto dvou mestských objektu mel JUDr. Karel rytír Kriegelstein von Sternfeld. Do Kraslic prišel jako advokát v roce 1939 z Karlových Varu a 1899 byl clenem obecního zastupitelstva a zástupcem starosty.

Im Jahr 1904, auf dem Gelände der Ruine verbracht Spinnerei Henry Pilz, baute eine neue städtische Schlachthof und den kommunalen Kraftwerks. Viel Kredit für den Bau der beiden städtischen Gebäude, hatte JUDr. Charles Knight Kriegelstein von Sternfeld. Kraslice kam als Rechtsanwalt im Jahr 1939 aus Karlsbad und 1899 war er Mitglied des Gemeinderates und stellvertretender Bürgermeister.

Bývalá mestská jatka
Der ehemalige Schlachthof

Architektonicky mimorádne hodnotná budova bývalých mestských jatek na jižním okraji mesta byla postavena v letech 1903-1904 podle projektu Antona Möllera, mestského architekta ve Varnsdorfu. Z dolního nádraží sem vedla kolej, takže vagony s dobytkem mohly zajíždet do areálu jatek.
Hlavní dominantou budovy je vež, kde dríve fungoval dumyslný chladicí systém pohánený parním strojem. Jatka potrebovala chlazení, a tak si tu vyrábeli led. Ješte dnes v budove najdeme obrovský lednickový výparník. Celé zarízení pohánel parní stroj, posléze elektromotor. K puvodnímu úcelu byla využívána ješte kolem roku 1990.
Od roku 2002 zde sídlí prodejna stavebnin. Její majitel Alexandr Tucák se pustil do záchrany a rekonstrukce tohoto objektu. Po dvou letech zacínal dostávat dotace z Karlovarského kraje. V roce 2005 se pak dostali do výberového rízení programu architektonického dedictví, takže rychlost rekonstrukce nabrala na plných obrátkách. V soucasné dobe je rekonstrukce budovy vcetne strojového zarízení zhruba v polovine. Pan Tucák dále uvažuje, že by se pokusil odkrýt vodní príkop, který býval pod železnicní tratí.
Majitel dále uvažuje o zrízení expozice dobových materiálu o zaniklém prumyslu – pivovarnictví nebo reznictví. Uvažuje se také o zrízení malého pivovaru.

Architektonisch sehr wertvolle Gebäude des ehemaligen städtischen Schlachthofs in den südlichen Vororten der Stadt wurde in den Jahren 1903-1904 von Anton Möller, Stadtbaumeister in Varnsdorf entworfen. Von der Talstation hier Länge so Züge fahren konnte das Vieh zum Schlachthof Bereich geführt.
Das Hauptgebäude ist ein Landmark Tower, wo er zuvor gearbeitet ausgeklügelte Kühlsystem von einer Dampfmaschine angetrieben. Schlachthöfe müssen Kühlgeräte, so haben sie Eis hergestellt. Auch heute ist das Gebäude finden Sie eine riesige linsenförmige Verdampfer. Die gesamte Anlage von einer Dampfmaschine angetrieben, dann elektrisch. Der ursprüngliche Zweck war noch um 1990 verwendet.
Seit 2002 lagern Baumaterialien befindet sich hier. Její Firmeninhaber Alexander Tucák begann die Rettung und den Wiederaufbau des Gebäudes. Nach zwei Jahren der Beginn der Subventionen von der Karlsbader Region zu erhalten. Im Jahr 2005, dann in das Wettbewerbsprogramm des architektonischen Erbes habe, so die Geschwindigkeit der Wiederaufbau gesammelt voller Dynamik. Derzeit ist die Rekonstruktion von Gebäuden, einschließlich Anlagen Maschinen in etwa die Hälfte. Herr Tucák ist ferner der Auffassung, dass sie versuchen würden, den Graben, der unter den Gleisen gewesen aufzudecken.
Der Besitzer ist erwägt die Einrichtung eines Zeitraums von Materialien Exposition untergegangenen Industrie - Brauerei oder Metzgerei. Erwägt auch die Einrichtung einer kleinen Brauerei.

Bývalá mestská elektrárna
Die ehemalige Stadt-Kraftwerk

V roce 1904 byly slavnostne dány do provozu dva parní kotle mestské elektrárny o celkovém výkonu 432 kW. Dvacet let vydržely Kraslice s vlastními zdroji. Pro krytí vzrustajících požadavku muselo být vybudováno vedení o napetí 20 000 V z Rotavy s propojením na elektrárnu v Sokolove. Tento stav trval do roku 1945, kdy musela být výroba elektriny zastavena pro naprosto dezolátní stav stroju a kotle. Také zásobování obyvatelstva stejnosmerným proudem se stalo neudržitelné, proto byla v letech 1947-50 provedena zmena ze stejnosmerného rozvodu na rozvod strídavým proudem o napetí 380/220 V. Postupne pak byla rozrušena vedení 6kW a nahrazována nadzemním vedením 22 kW. Byly budovány trafostanice a rozširováno verejné osvetlení. Dodávkou elektriny z energetického zdroje Tisová u Sokolova bylo umožneno zvýšit príkon elektrické energie pro Kraslice z 520 kW v roce 1945 na 2300 kW v roce 1969. Ve meste bylo v té dobe 12 transformacních stanic. O kraslický úsek se staralo pet pracovníku Západoceských energetických závodu v cele s vedoucím obvodové služebny Václavem Sporkou.
V dnešní dobe je zde servisní stredisko firmy CEZ pro kraslický úsek.
Všimnete si nové budovy obchodu s elektronikou, postavené tak, aby architektonicky zapadla mezi historické budovy.

Im Jahr 1904 wurde er feierlich in Betrieb zwei kommunale Kraftwerk Dampfkessel, die Gesamtleistung von 432 kW. Zwanzig Jahre widerstand die Stadt Kraslice mit ihren eigenen Mitteln. Zur Deckung der steigenden Anforderungen musste, indem die Spannung von 20.000 V Rotava gebaut werden, mit Anschluss an das Kraftwerk in Sokolov. Diese Situation dauerte bis 1945, als es mußte für die Erzeugung von Strom völlig heruntergekommenen Zustand Maschinen und Kesseln gestoppt werden. Liefern auch DC Bevölkerung unhaltbar geworden, weil in den Jahren 1947 bis 1950 verändert aus der direkten Verteilung an die Verteilung der Wechselspannung von 380/220 V. Nach und nach wurden die Linien zerstört und ersetzt mit 6kW Freileitungen 22 kW. Substation würden gebaut und erweitert werden, die öffentliche Beleuchtung. Versorgung mit Strom aus der Energiequelle Klettern in der Nähe von Sokolov konnte die Eingangsleistung für die Ostereier von 520 kW im Jahr 1945 erhöhen von 2300 kW im Jahr 1969. In der Stadt in jener Zeit von 12 Trafostationen. Über kraslický Abschnitt gefördert fünf Mitarbeiter Západoceské Kraftwerke, durch den Leiter des peripheren Service Vaclav Spork geführt.
Heute gibt es ein Servicezentrum für CEZ kraslický Abschnitt.
Beachten Sie das neue Gebäude-, Elektronik-Geschäft, so dass zwischen den historischen Gebäuden passen architektonisch gebaut.

Vracet keš zpet na své puvodní místo!

Víckem skrýše pouze otácet, NETAHAT!

Zurückgeben Cache auf die ursprünglichen Stelle!

Cap Versteck nur drehen, NICHT ZIEHEN!

Zdroj:
Václav Kotešovec – KRASLICKÁ KRONIKA
Pavel Paluch - Kraslicko na starých pohlednicích

Informationsquelle:
Václav Kotešovec – Kraslická kronika (Graslitzer Chronik)
Pavel Paluch - Graslitz und Umgebung in alten

Preklad do nemciny: Mr. Google ;o)
Übersetzung des Textes: Mr. Google ;o)

Poklady západu

Additional Hints (Decrypt)

PM - Cbq zabubfgebzrz irqyr fxáyl - zvzvxel
QR - Hagre rvarz Onhz nhs qre yvaxra Frvgr qrf Sryfraf - Fpuhgmsäeohat
N48

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

  • Borovice rumelska
  • Elektrarna 2010Das Stadtelektrizitätswerk jahr 2010
  • Fotografie 1912Pohled na údolí reky Svatava v dolních Kraslicích, uprostred Mestská elektrárna a jatka. Die Ansicht des Zwodautals in Untergraslitz, un der Mitte das Stadtelektrizitätswerk und der Schlachthof.
  • Jatka 2010Der Schlachthof Jahr 2010

305 Logged Visits

Found it 281     Didn't find it 4     Write note 6     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 9     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 19 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.