Skip to Content

<

Napoleonova hlava/Napoleon's head

A cache by burg86 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/22/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Podivný skalní útvar nazývaný Napoleonova hlava. Opravdu pripomíná hlavu známého vojevudce..
Curious rock figure called Napoleon's head. It really looks like a head of well-known commander..


[CZ]
Kraví hora je prostredním vrcholem Dobrovodské skupiny a zároven je nejsevernejsím vrcholem celého geomorfologického podcelku Pohorská hornatina. Kraví hora vytvárí vysokou klenbu kuzelovitého tvaru, budovanou weinsberskou zulou. Tato výrazná elevace je od obou svých sousedu oddelena sedlovými plosinami, které zrejme predstavují zbytky zarovnaného povrchu (etchplénu). Podobne jako u Vysoké i pres Kraví hory probíhá rozvodnice Cerné a Stropnice, a to tak ze východní az severozápadní svahy nálezí do povodí Stropnice. Východní svah odvodnuje Pasecký potok, severozápadní pak zdrojnice Bedrichovského potoka. Svahy jizní orientace nálezejí do povodí Cerné, resp. jejího pravostranného prítoku Luzního potoka. Kraví hora je porostlá prevázne smrkovou monokulturou, ve vrcholových partiích muzeme zaznamenat cenné exempláre jedle belokoré (Abies alba) s prímesí buku lesního (Fagus silvatica). Na jizním úpatí pri sedlové plosine je polozené kamenné more, které z cásti zarustá prirozenou sukcesí. Pri okraji kryoplanacní terasy na jizním svahu je nekolik prezívajících exempláru jalovce obecného (Juniperus communis) - pravdepodobne pozustatek z dob, kdy Kraví hora byla z velké cásti odlesnena a na jizních svazích se provádela pastva skotu. Na toru v západním svahu pak muzeme nalézt reliktní borovice lesní (Pinus silvestris).

Samotný vrchol Kraví hory je reprezentován skalní hradbou v délce 85 m, sírce 3 m a výsce do 15 m. V západní cásti je tato hradba ohranicena výraznou nivacní depresí (rozmery cca 120x60 m) a východní cást hradby prechází prímo v tektonický svah o sklonu více nez 20°. V horních partiích tohoto svahu v blízkosti vrcholu se vyskytují jeste dve mensí skalní hradby o rozmerech 30x6x12 m, resp. 15x5x12 m. Na jizní okraj vrcholové skalní hradby a nivacní deprese navazuje linie mrazem modelovaných skalních mezoforem reliéfu, která se táhne v celkové délce 400 m jihovýchodním az jizním smerem az po kryoplanacní terasu v nadmorské výsce 885 az 870 m, potazmo az pod tuto terasu. Prímo na vrcholovou hradbu a nivacní depresi navazuje úzká kryoplanacní terasa (130x30 m) vymezená od západu skalní hradbou a z východu systémem mrazových srubu. V horní cásti této kryoplanacní terasy je v délce 40 m vytvorena nízká skalní hradba (výska do 3 m), na jejímz jizním konci byl kryogenní cinností vypreparován skalní útvar hribovitého charakteru, nazývaný Napoleonova hlava (rozmery 4x4x10 m).

Celý západní svah je pokrytý rozsáhlým kamenným morem. V nadmorských výskách 910 a 920 m jsou v kamenném mori vytvoreny dva mrazové sruby o rozmerech 10x4 m. Kryoplanacní terasy techto srubu jsou nepatrné. Nízeji mezi vrstevnicemi 850 a 875 m n. m. jsou opet dva mrazové sruby s délkou 10 m a výskami 3m u horního srubu a 6 m u nízeji polozeného.

Prosím pohybujte se jen po vyznacených cestách! Ochranujte prírodu - neodhazujte odpadky, nerozdelávejte ohen, neplaste zver, netrhejte kvetiny, ani nelamte vetve, kere nebo stromky!

Nejlepsi cesta, jak se dostat na místo: Od parkoviste jit po kamenité cesticce az na vrchol Kraví hory a od rozhledny je to cca 120m jizním smerem po zelené turistické trase.

Pro uznání logu musíte navstívit Napoleonovu hlavu a pres profil mi poslat odpovedi na následující úkoly:

1 - zmerit nadmorskou výsku Napoleonovy hlavy
2 - odhadnout celkovou výsku Napoleona od základny po vrcholek
3 - urcit materiál, ze kterého je tento masiv tvoren - viz listing
4 - na internetu zjistit význam následujících slov: sukcese, kryoplanace a mrazový srub
5 - poridte fotku Napoleona, nebo okolní prírody z rozhledny na vrcholu. Tuto fotku pak prilozte k logu. Muzete vyfotit sebe, své prátele, svou GPS, zálezí na vás jak to pojmete. Dulezité je, aby bylo mozné z obrázku poznat, ze jste tam opravdu byli. Jestli vyfotíte sebe, bude mi národním svátkem a veprovými hody Vás poznat:)

Nepiste sve odpovedi na otazky do logu, ale poslete mi je mailem na z.podhr@seznam.cz Necekejte na schvaleni a logujte se rovnou. Pokud se neozvu, povazujte to za souhlas.

Navstivte i dalsí moje kesky v blízkém okolí..Chlupatá ves

[EN]
Kraví hora (Cow mountain) stays in the middle of three mountains in Dobrovodská skupina (Goodwasser group) and it is also the most northern top of all geomorphological section Pohorská hornatina. Kraví hora makes high roof of conic shape, which is builded by weinsbergs granite. This unique elevation is detached by saddle platform from both its neighbours. These platforms evidently present the rests of flush surface. Similarly as by Vysoká hora (High mountain), the watershed of Cerná and Stropnice rivers pass off Kraví hora in that way that the east to north-western slopes belong to river basin of the Stropnice. The eastern slope drains off Pasecký stream, north-western slope then off the source of Bedrichovský stream. Kraví hora is covered mostly by spruce tree monoculture, on the upper parts you can find out valuable example of fir tree (Abies alba) with ingredient European beech (Fagus silvatica). On the south base at the saddle platform is locate rock sea which grows over natural succession. At the edge of cryoplanation terrace on the south slope is a few surviving example of common juniper (juniper communis) - probably relic from era of deforesting Kraví mountain in order to graze beef.

The main top of Kraví hora is represented by rock rampart in lenght 85 meters, width 3 meters and height to 15 meters. In the western part is this rampart limited by distinctive nivation depresion (proportions cca 120x60m) and eastern part of rampart became straight to tectonic slope with angle more than 20°. On the upper parts this slope in closeness to the top occur two smaller rock ramparts in proportions 30x6x12 meters and 15x5x12 meters. On south edge top rock rampart and nivation depresion establishes line rock of shape modelled by frost, which runs in lenght 400 meters southeast up to south direction to cryoplanation terrace in 885 meters to 870 m above the sea level. Straight on the top rampart and nivation depresion establishes a narrow cryoplanation terrace (130x30 meters) with is isolated from west by a rock rampart and from east by a system frost cribs. On the top part this cryoplanation terrace is created a low rock rampart (high to 3 meters). There was created a rock shape of mushroom character, of mushroom character by cryogenic activities on its south end, called Napoleon's head. Its proportions are 4x4x10 meters.

The whole west slope is covered by extensive rock sea. In 910 and 920 above the sea level are created two frost cribs with proportions 10x4 meters. Lower down between contour lines 850 and 875 meters above sea level are another two frost cribs with length 10 meters and heights 3 and 6 meters.

Please, move just on marked trails! Save nature - do not throw away garbages (it belongs to waste bin or back pack), do not make a fire, scare wildlife, cut flowers, not even break branch, bush or trees!

The best way to reach Napoleon's head: From parking area to go to main top of mountain and it is cca 120 meters from lookout tower to the south down on green touristic mark.

For recognition of your log you have to visit Napoleon's head and send me answer for following questions:
1 - on your GPS device take the measurements of altitude of Napoleon's head.
2 - estimate overall height of the "Head" from base to top.
3 - specify material of which is form this stone block.
4 - on the internet find out meaning of this expression: succession, cryoplanation and frost crib
5 - take a photo in front of "Napoleon" or surrounding nature from lookout tower. This picture add to your log. You can take a photo of youself, your friends, your GPS, for instance. The photo should show that you really visited the place.

Don't write your answers (points 1 - 4) to your log, but send them to me via e-mail( z.podhr@seznam.cz ). Don't wait for my approval. My silence implies consent.

You can visit my another caches in close vicinity..Chlupatá ves

[CZ]
Rád bych podekoval panu Mgr. Josefu Kadubcovi za souhlas ke zkopírování nekolika stran textu jeho diplomové práce "GPS mapování geomorfologicky zajímavých lokalit Novohradských hor" a také kamarádce Petre Vaclíkové za pomoc s prekladem

[EN]
I would like to thanks mr. Mgr. Josef Kadubec for agreement of copy a few sheets of his thesis "GPS mapping geomorphological interesting locality of Novohradské mountains" and miss Petra Vaclíková for help with translation
www.geojih.cz

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

619 Logged Visits

Found it 614     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 689 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.