Skip to content

DEDICATION to LIVLAND 8 – Nika Šubergs Multi-cache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Caches should be visited and maintained within 30 days after disabling.
Archiving a geocache is meant to be a permanent action. If a cache is archived by a reviewer or staff for lack of maintenance, it will not be unarchived.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there is no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 06/23/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Tagad šis vairs nav virtualais multislepnis. Finala konteineris ir uzlikts un atrodas iekštelpas.

[ENG] This is not virtual multicache anymore. The final continer is put inside of the final place.

[LV]Šis ir astotais serijas VELTIJUMS LIBIEŠIEM slepnis ar nosaukumu Libiešu Dumpis un Nika Šubergs.
[ENG] This is the eighth cache of ten caches dedicated to LIVLAND, about Nika Šubergs, the leader of Livs rebellion.

[LV] Slepnis ir maza lock - lock kastite ar logbuku, zimulasinamo, zimuli un nalielam lietinam mainai.
[ENG] The cache is small lock - lock size box with logbook,  pencilsharpener, pencil and things to change.

[LV] Lai atrastu finala vietu, jums bus jaapciemo divas vietas, saistitas ar Niku Šubergu, jaaprekina finala vieta, jadodas tur neliela ekskursija darba laika (11.00 - 16.00) vai zvanot pa telefona numuru, kuru varesit atrast pie ieejas durvim uz informacijas lapinas loga.
[ENG] To find the final place you have to visit 2 places connected with Nika Šubergs, find out the final place, go there inside and have a short excursion during the work time (11.00 - 16.00) or calling to the phone which you can find on the information paper in the window next to the doors.

Tas noticis sen, sen, ka saka,
kad nebija vel Kolkas raga,
kad vecais vells pa naktim malas
no Kurzemes lidz Samu salai.
/Petor Damberg/

Se amustiz vol vanast vannõ,
ku iz uo mittõ Kuolka nannõ.
Siz vana kure iezo vagiž
kei Kurmold Sormol jedspen, tagiž.

[LV] Kolka ir Kurzemes pussalas talakais ziemelu punkts. Kolkasraga (Domesnes) vards pirmo reizi satopams teksta (1040), kas iekalts Mervalas runu akmeni Zviedrija. Kolka ka apdzivota vieta pirmo reizi rakstos mineta 1387. gada dokumenta. Kolkasraga apzimejums dokumentos lidz 19. gadsimta beigam bija Domesnes, bet vietejie iedzivotaji ciemu sauca par Kolkasragu. 20. gadsimta nostiprinajies apdzivotas vietas nosaukums Kolka, libiski Kuolka. Šis apzimejums nak no somu un igaunu valodas: igaunu kolgas, kolk, somu kolkka – kakts, sturis, nosturis.
Senakas majvietas Kolka, kuram var izsekot dokumentos, ir Uši, Vecvagari, Krogi, Sarnasti. Tas visas saglabajušas lidz musdienam.
19. gs. vidu, kad muižnieki baudija zinamu patvalu, Kurzeme notika pret muižniecibu verstas darbibas, kas vesture pazistamas ka Dundagas zemnieku nemieri vai saukti ari par Libiešu dumpi.
Par Dundagas dumpja vadoni, kas aizsakas 1859. gada, uzskatams Kolkas Sarnastu saimnieka dels, libietis Nika Šubergs (1833–1884).
1859. gada 10. novembri, kad Dundagas muižnieks Teodors Osten-Zakens pazinoja, ka klaušas bus lielakas un saimniekam, kas ligumu neparakstis bus no savam setam jaizvacas. Jurmalas saimnieki saskatija šaja lieta lielu netaisnibu. Vini par savu parstavi izveleja Niku Šubergu, 19.gs.jaunlatvieti un vel tris vecos saimniekus, lai tie sagatavotu sudzibu un ar to dotos pie Baltijas generalgubernatora A. Suvorova. Augstakai varai tas nepatika.
Libiešu zemniekus, sudzibas iesniedzejus, sodija tikai pec gada, ieverojot 1861. gada 3. marta Kurzemes gubernas tiesas spriedumu, Nika Šubergs tika sists ar 50 rikšu pariem. Savas setas zaudeja sudzibas iesniedzeji un tie, kas barona noteikumus nepienema.
Niks Šubergs velak, pec Krišjana Valdemara ierosinajuma, meginaja dibinat kugu buves kooperativu un par šadu ricibu 1863. gada atkal noklust cietuma. Pec visa notikuša Šubergam, lai glabtu dzivibu, nakas slepties Krievija. Velak tomer atgriezies Latvija un dzivojis Riga. Miris 1884. gada, apbedits Martina kapos, Riga.

[ENG] Kolka is the most Northern point of Kurland. The first time when the word the cape of Kolka (Domesnes) was mentioned is year 1040 in the rune stone in Sweden. Kolka is mentioned in document for the first time in 1387.
Kolka (Kuolka) is the name of this place since the beginning of 20th century. It comes from estonian word kolgas, kolk, sweedish word kolkka what means corner.
The oldest houses in Kolka you can visit today, too, are Uši, Vecvagari, Krogi, Sarnasti.
In the middle of the 19th century the landlords had a lot of arbitrariness and farmers didn’t want to sustain it. They started to fight against landlords. In 1859 there started the farmers’ rebellion called Livs rebellion in Kurland. The leader of this rebellion was Nika Šubergs (1833–1884) who was born and lived in Kolka “Sarnasti” house.
The farmers and their leader Nika Šubergs wrote a complaint to governor general A.Suvorovs but the highest government didn’t like it. The farmers were punished in 1861. They lost their homes and Nika Šubergs was hit with 50 rods.
Later Nika Šubergs started his friendship with Krišjanis Valdemars and after his suggestion tried to found the shipyard company but nothing. He had to go to the prison for this action in 1863. Later Šubergs went into hiding in Russia, then came back to Latvia, lived in Riga, died in 1884 and was buried in Martinš graveyard, next to the St.Martins church on Slokas street.

UZDEVUMS:
A vertiba: Dodies uz N 56 57.036, E 024 04.115, samekle tur pieminas akmeni, kas uzstadits Nika Šuberga pieminai un atrodi uz ta esošo otro skaitli.

B vertiba: Pec tam dodies uz Kolku N 57 44. 577, E 022 35.220 uz Nika Šuberga dzimtajam majam „Sarnastiem” un atbildi uz sekojošu jautajumu: „Cik vartu stabinu ir majas ieejas puse?” Tev nav jaiet iekša pagalma, jo cilveki, kas tur dzivo, nav Nika Šuberga radinieki, vini nesapratis.

Lai atrastu finala slepni, ievieto A un B vertibas neliela formulina:
N 57 B*11. A/3,19 (pec dališanas, skaitli aiz komata nav janem vera)
E 022 39-B. A/18,6

TASK
A value: Go to the N 56 57.036, E 024 04.115, find there the stone dedicated to Nika Šubergs and find the second number on it.

B value: After go to Kolka N 57 44. 577, E 022 35.220 to the birthplace of Nika Šubergs, his house „Sarnasti”and answer to the question: „How many gateposts are there at the entrance side of the house?” You don’t need to go in, because there live people who are not relatives to Nika Šubergs.

To find the final location, put values A and B in the formula:
N 57 B*11. A/3,19 (after dividing you don’t need the numbers after point)
E 022 39-B. A/18,6

Papildus uzdevums - pierakstit vardu, kurš atrodas konteineriti.
Final task - write down the word which is inside of the container.


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Haqre gur argf
Mrz gvxyvrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)