Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

EarthCache

De Kuiperberg

A cache by Borghuis (Adopted by Merrlin) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/23/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De Kuiperberg

De Kuiperberg (Nedersaksisch: Kupersbearg) is een van de hoogste 'bergen' van Twente. De top van de Kuiperberg ligt even ten westen van Ootmarsum. Bovenop de Kuiperberg bevindt zich een monument in de vorm van een richtingtafel of oriënteertafel van de ANWB.
Het ontstaan en vorming van de stuwwal

Het stuwwalcomplex van Ootmarsum en Uelsen is ontstaan tijdens het Saalien. Het landijs heeft hier de toen bevroren ondergrond, bestaande uit Tertiaire mariene sedimenten en Pleistocene afzettingen, zijdelings weggedrukt en als grote schubben dakpansgewijs op elkaar gestapeld. De Pleistocene afzettingen zijn voor een groot deel door erosie verdwenen, waardoor het Tertiaire materiaal tegenwoordig aan of nabij het oppervlak voorkomt. De stuwwal is in het landschap herkenbaar als hoge en lagere heuvelcomplexen en worden versneden door enkele goed ontwikkelde dalen. Het complex is gaaf van vorm en zeer representatief voor het glaciale landschap in Nederland en daarmee geologisch en geomorfologisch van grote waarde is.

In het warme Tertiair werd een groot deel van Nederland ingenomen door subtropische zee. Daarin werden mariene zanden en kleien afgezet. Door bodembewegingen (tektoniek en glaciale tektoniek) zijn de afzettingen op een aantal plaatsen ten opzichte van elkaar verschoven..

De erosiebestendige, uit Pleistocene afzettingen (preglaciaal fluviatiel grind) bestaande, bergtoppen vormen de hoogste delen van het stuwwallencomplex.

Aardkundige waarde

De stuwwallen van Ootmarsum zijn gaaf van vorm en zeer representatief voor het glaciale landschap in Nederland.


Een deel van de stuwwal bij Ootmarsum bestaat uit grindhoudend, grof rivierzand. De rest van de stuwwal bestaat uit gestuwde Tertiaire klei. Ook keileem en preglaciaal zand zijn meegestuwd. Op de hoge delen van de stuwwal komen holtpodzolen, veldpodzolen en een enkele haarpodzol voor, met grind of keileem ondiep in de ondergrond, met daarnaast zowel bruine als zwarte enkeergronden. Deze zijn doorsneden door enkele dalen met beekeerdgronden en om de stuwwal heen liggen kleiige of venige beekdalgronden. In het gebied worden kleine hoeveelheden van twee verschillende soorten keileem aangetroffen. De eerste bestaat uit zandige zavel, met veel fijn en grof zand, grind en stenen. Hierbij is Tertiair materiaal uit de ondergrond opgenomen. Deze bodem is gekarteerd als oude kleigrond met zeer ondiepe Tertiaire klei. De tweede bestaat grotendeels uit materiaal dat in de naaste omgeving is opgenomen, met name Tertiaire zavel of klei. Tussen de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal liggen fluvioglaciale zanden met daarop postglaciale afzettingen en keileem.

Om deze cache te kunnen loggen dien je antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Op de oriëntatietafel staat een datum, welke is dit?
2.Wat is de hoogte die genoemd wordt op de oriëntatietafel?
3. Op een informatiebord wordt gesproken over een watertoren. Welk jaar en welk bedrag wordt hier genoemd?
4. Het toevoegen van een foto is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.

Antwoorden kunnen gestuurd worden naar geo-cache@ziggo.nlThe Kuiperberg

The Kuiperberg (Lower Saxon: Kupersbearg) is one of the highest "mountains" of Twente. The top of the Kuiperberg lies just west of Ootmarsum. On top of the Kuiperberg is a monument in the form of an orientation table of the ANWB.

The origin and formation of the lateral moraine

The forming of the moraine complex of Uelsen and Ootmarsum occurred during the Saalian. The ice pushed the frozen ground, consisting of Tertiary marine sediments and Pleistocene deposits, laterally and stacked large scales as roof tiles together. The Pleistocene deposits are largely disappeared by erosion, making the Tertiary material present at or near the surface. The moraine landscape is recognizable as high and low mountain complexes and are cut by a few well-developed valleys. The complex is intact in form and very representative of the glacial landscape in the Netherlands and thus of great geological and geomorphological value.

In the warm Tertiary a large part of Netherlands was occupied by subtropical seas. In this sea marine sands and clays were deposited. By soil movements (tectonics and glacial tectonics), the deposits moved on a number of positions in relation to one another.

The erosion resistant, from Pleistocene deposits (fluvial gravel preglaciaal) existing peaks are the highest parts of the complex lateral moraines.

Geographical values

The lateral moraines of Ootmarsum is intact in shape and very representative for the glacial landscape in the Netherlands.

Part of the lateral moraine at Ootmarsum consists of gravel containing coarse river sand. The rest of the moraine comprises Tertiary clay. Boulder clay and preglaciaal sand are also pushed along. On the higher parts of the moraine are holtpodzolen, veldpodzolen and a single for haarpodzol with gravel or boulder clay in the shallow subsurface, along with both brown and black enkeergronden. These are dissected by several valleys with streams and installed bases around the moraine are clayey or peaty stream valley soils. In the field, small quantities of two different types of boulder clay was found. The first consists of sandy clay, with many fine and coarse sand, gravel and stones. It's Tertiary material from the substrate included. This soil is mapped as old clay with very shallow Tertiary clay. The second consists mainly of material in the immediate area, notably Tertiary sandy clay or clay. Between the lateral moraines of Ootmarsum and Oldenzaal fluvioglaciale sands and on top post-glacial deposits and boulder clay.

To be able to log this cache, you answer the following questions:

1. On the viewingpoint a date is mentioned, which date?.
2. On the viewingpoint a height is mentioned, which height?
3. On the informationpanel a watertower is mentioned. What year is mentioned and what was teh cost to build the tower?
4. Adding a photo to your log is optional, but appreciated.

Answers can be sent to geo-cache@ziggo.nl

Update 18-06-2011: Question 1 and 2 changed / Vraag 1 en 2 aangepastAdditional Hints (No hints available.) 

Find...

675 Logged Visits

Found it 662     Didn't find it 1     Write note 8     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 361 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 7/3/2018 7:05:58 AM Pacific Daylight Time (2:05 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page