Skip to content

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a 1 month. Usually caches are visited and maintained within 30 days.
If you wish to restore your cache then please contact me using GC code of that cache.

If there are some leftovers from container then could someone please remove them? Do not leave trash in nature!

More
<

VeA - Ventspils augstskola (WebCam)

A cache by Raivoo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/14/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] Slēpnis atrodas pie Ventspils ugstskolas. Slēpņa atrašanai nepieciešams telefons, kam ir pieslēgts internets (WAP), vai arī atrašanas brīdī pieejama cita interneta piekļuve!

[ENG] The Cache is near Ventspils University College. To find this cache at this place you will need Phone with internet connection (WAP), or other internet connection!

VeA - Ventspils augstskola (WebCam)

VeA

[LAT] Slēpnis atrodas pie Ventspils augstskolas. Slēpņa atrašanai nepieciešams telefons, kam ir pieslēgts internets (WAP), vai ari atrašanas bridi pieejama cita interneta piekluve.

Ventspils Augstskola (VeA) ir akreditēta valsts augstskola. Visas pamata studiju programmas ir akreditētas, bet jaunās – licencetas. VeA piedāvā gan akademisko, gan profesionālo izglītību musdienīgas un darba tirgū pieprasītas specialitātēs.
[ENG] The Cache is near Ventspils University College. To find this cache at this place you will need Phone with internet connection (WAP), or other internet connection!

Ventspils University College is situated on the coast of the Baltic Sea in Latvia which is 200km from the capital of Latvia Riga, and the distance by sea to Stockholm in Sweden is 180 miles. Ventspils University College offers both academic and professional studies in Business Administration, Electronics, Information Technologies and Interpreting / Translation.
[LAT] Lai atrastu slēpni, Jums būs jāatbild uz vairākiem jautājumiem un jāizpilda vairaki uzdevumi. Viss kas Jums būs jādara būs saistīts ar un ap Ventspils augstskolu. Atbildot uz jautājumiem Jus iegūsiet KODU (9 simboli), kas būs nepieciešams vēl viena uzdevuma veikšanai un tālāko noražu iegušanai.
IESTĀJEKSĀMENS VENTSPILS AUGSTSKOLĀ
Pareizo atbilžu variantu rakstiet koda attiecigajā vietā. Visu rakstiet ar mazajiem burtiem!
Informatīvo zināšanu pārbaude
1. Kurā gadā ir dibināta Ventspils augstskola (VeA)?
a- 1992. gadā
b- 1984. gadā
c- 1997. gadā
(KODS –x_ _ _ _ _ _ _ _ )
2. Ventspils augstskolas adrese ir …?
a- Kuldīgas iela 93, LV-3601, Ventspils, Latvija
b- Inženieru iela 101a, LV-3601, Ventspils, Latvija
c- Briežu iela 101, LV-3601, Ventspils,Latvija
(KODS – _x _ _ _ _ _ _ _ )
Matemātisko zinašanu pārbaude (Uzdevumi no īsta iestājeksamena)
3. Uzdevums. Konferencē 2/3 dalīibnieku bija rīdzinieki, 1/6 – citu pilsētu parstāvji, bet atlikušie 18 dalībnieki bija no laukiem. Cik rīdzinieku piedalījās konferencē?
a- 162
b- 72
c- 54
d- 36
e- 27
(KODS – _ _ x _ _ _ _ _ _ )
4. Uzdevums. Ja katram, Andrim un Baibai, iedod vēl 3 konfektes, viņiem kopā ir 21 konfekte, un Baibai ir divas reizes vairāk konfekšu nekā Andrim. Cik konfektes Andrim bija sākumā?
a- 10
b- 8
c- 7
d- 6
e- 4
(KODS – _ _ _ x _ _ _ _ _ )
Veiklības pārbaude (Lai izpildītu šos uzdevumus, Jums jau ir jābūt pie Ventspils augstskolas)
5. Cik daudz trepju pakāpieni ir ejot no centrālā stāvlaukuma līdz Ventspils augstskolas dienesta viesnīcas ieejai?
Kodā ierakstiet divciparu skaitli (piem. nn = 11)
(KODS – _ _ _ _ nn _ _ _ )
6. Ventspils augstskolas centrālajā asfaltētaja stāvlaukumā ir 3 kanalizācijas akas. Uz katras no tām ir viens LIELS burts. Kādi ir šie burti ?
Kodā ierakstiet attiecigos burtus (mazos). Tadā secibā, lai blakus NEBŪTU divi vienādi burti!
(piem. zuz –pareizi, zzu – nepareizi).
(KODS – _ _ _ _ _ _ x x x)
REZULTĀTU SAŅEMŠANA
Tagad, kad visi jautājumi ir atbildēti, uzdevumi izpildīti un KODS sastādīts pareizi- dodieties TIEŠI uz slēpņa koordinatam!
Jums vajadzētu nonākt strūklakas kreisajā pusē pie soliņiem...
Tagad Jums ir nepieciešams telefons vai cita ierīce, kurai ir interneta piekļuve!
Ja Jums tomēr nav internets, piezvaniet draugam, kam tāds šobrīd ir. Gan jau izlīdzēs!

Atveriet interneta adresi: http://gc.raivoonet.lv/VeA
Ievadiet KODU!

Kad tas ir izdarīts, pagriezieties ar skatu pret Ventspils augstskolu, izstiepiet abas rokas uz augšu un interneta aplikācijā nospiediet pogu - OK
GAIDIET APSTIPRINĀJUMU, KA VISS IEVADĪTS PAREIZI!
Šajā brīdī VeA WEB kamerā tiks uzņemta bilde! ja norādīsiet tālāk E-Pasta adresi, bilde tiks Jums nosūtīta! Ja nepieciešams, bildi varat uzņemt atkārtoti!

Apstiprinajumā Jus saņemsiet ari informāciju par Slēpņa galapunkta atrašanās vietu! (koordinatas un hintu)
Tas arī viss! Tālāk dodieties meklēt pašu slēpni!
Ja izpildījāt šos uzdevumus un atradāt slēpni, droši varat stāties Ventspils augstskolā!
Butu jauki ja logojot slēpni Jus pievienotu saņemto WEB kameras bildi!
Izpildot šos uzdevumus, Jus reizē esat atraduši arī Waymarking.com WebCam atzīmi.
Pielogojiet arī to – VeA - Ventspils augstskola (WebCam)[ENG] To find the cache you will need to answer some questions and do some tasks. All what you need to do is about or connected with Ventspils University College. When you will answer all questions and do all tasks, you will get an 9 symbol CODE. It will be necessary for one more task, to get the information for final cache place.
VENTSPILS UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION
The correct answer write in the place in the code. Write all with small font!
Informative knowledge test
1. When was the Ventspils University (VeA) founded ?
a- 1992
b- 1984
c- 1997
(CODE –x_ _ _ _ _ _ _ _ )
2. The address af Ventspils University is …?
a- Kuldīgas street 93, LV-3601, Ventspils, Latvia
b- Inženieru street 101a, LV-3601, Ventspils, Latvia
c- Briežu street 101, LV-3601, Ventspils,Latvia
(CODE – _x _ _ _ _ _ _ _ )
Mathematical knowledge test (tasks from real test)
3. Task. In the conformance are 2/3 (part) participants from Riga, 1/6 (part) is from other city, but remainder 18 participants are from country side. How many participants are from Riga?
a- 162
b- 72
c- 54
d- 36
e- 27
(CODE – _ _ x _ _ _ _ _ _ )
4.Task. Andris and Baiba together have 21 candies after both of them get 3 more candies, and Baiba will have two times more candies. How many candies have Andris before he get more?
a- 10
b- 8
c- 7
d- 6
e- 4
(CODE – _ _ _ x _ _ _ _ _ )
Skill test (to do these tasks you must be near from Ventspild University.)
5. How many stair steps are from the central car parking place up to the Ventspils University student hostel entrance?
Write two digits in the code. (example: nn = 11)
(CODE – _ _ _ _ nn _ _ _ )
6. In the Ventspils University central car parking place is 3 manholes. On every of them is one big letter. What are these letters?
In the code write these letters (small font), so identical letters are not together.
(example: zuz –correct, zzu – wrong).
(CODE – _ _ _ _ _ _ x x x)
GET TEST RESULT
If all is done, and you have got the code, go to the coordinates of this cache!
You may be at the left side of the fountain, near from benches....
Now, for you it is necessary phone or another device which has internet connection!
But if you have not the internet, call your friend, who has it now. Maybe Hi can help you.

Enter the CODE!

When it is done, face yourself to the building of Ventspils University, put your hands up, and in the web page put the button - OK
WAIT FOR THE CONFIRMATION, THAT ALL IS CORRECT!
At this moment the VeA Web cam takes a photo. If you enter the e-mail, then the photo will be sent to you. If it is necessary you can make more photos.

At the confirmation you will get the final information for the cache (Coordinates and hint).
That’s it! Go, and find the cache!!
If you did the entire task, than you are ready to study in Ventspils University!
It would be nice, when you log the cache, add the photo you get from there!
When you did all this task, at the same time, you have found an Waymarking.com WebCam waymark.

Additional Hints (Decrypt)

Jro cntr --> ! PBQR ! --> xbbeqf, uvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.