Skip to Content

<

Tiska prochazka / Walking on the Tisa

A cache by mh.mail Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/30/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

'

Upozornění / Warning:
[CZ]: Od 10.10.2013 došlo z důvodu vymudlení ke změně vedení trasy multiny, vzorce pro výpočet i umístění finálky. Jednotlivé indicie však zůstávají beze změny, takže kdo jednotlivé stage již prošel, tomu stačí vypočítat nové souřadnice finálky. Přeji příjemný odlov.

[EN]: From October 10, 2013 there was a change the routing, final location and thus to change the calculating formula. Individual indices remain unchanged, so who each stage has passed, it is sufficient to calculate the new final coordinates only. Have a nice hunt.


[CZ]: Obec Tisá se nachází na západním okraji CHKO Labské pískovce. Je pojmenována podle rozsáhlých porostů tisu, které zde nalezli první osídlenci. Moje první osobní setkání s ní proběhlo 31. prosince 1998, kdy jsem se tu na chalupě svého tehdy ještě budoucího tchána zúčastnil oslavy Silvestra. Počasí bylo v ten den příšerné, takže jsme hned nazítří odjeli pryč. Další pokusy se už zdařily a já mohl poznat krásy zdejšího kraje.
Není divu, že místní příroda oslovila i geokačery a že se v okolí nachází několik keší. Bohužel, většina z nich je věnována nepřehlédnutelné dominantě - Tiským stěnám. Je to sice pochopitelné, ale napadlo mě, že by někteří mohli uvítat také obyčejnou procházku obcí bez nutnosti někam lézt či šplhat. Komu se to nezdá jako špatný nápad, může vyrazit spolu s námi.

[EN]: Tisa village is situated on the western edge of the Elbe Sandstone Mountains. It is named after the large yew stands (in czech language called "tis"), which have found the first settlers. There also are several caches. Unfortunately, most of them are dedicated to dominating overlooked - Tisa walls. It's understandable, but I thought that some might welcome the ordinary villages without having to walk somewhere to climb or scramble up the hill. Who does seem like a good idea, can join us.

Parametry multicache
Params of multi-cache
Počet zastávek 7 + final
Num of stages
Celková délka ~ 2,8 km
Total length
Odhadovaná doba trvání 40 - 60 min
Estimated duration
Terén 1.5
Terrain
Dostupné v noci Ano
Available at night Yes


STAGE 1.: N 50°47.080 E 014°01.903 - ROZCESTÍ / CROSSROADS


21.04.2012 - změna / modified
[CZ]: Naše procházka začíná zde na rozcestí, kde má taktéž zastávku autobus, a to nejen český, ale i německý. Odsud se dá pokračovat buď směrem dolů do Libouchce, nebo doprava směrem Děčínský Sněžník anebo doleva směrem Petrovice.
Kromě zastávky autobusu a reklamních cedulí zde můžete také spatřit informaci o tom, jak daleko je to odsud ke vstupu do Tiských stěn. Menší ze dvou údajů je indicií A

[EN]: Our tour starts here at the Crossroads, where is also a bus stop. From here you can either continue down the Libouchec or Decinsky Sneznik right direction or left direction to Petrovice. In addition to the bus station and advertising signs you can also see information about how far is it from here to join the Tisa walls. The smaller of the two numbers is an  A.

STAGE 2.: N 50°47.038 E 014°02.214 - KOH-I-NOOR


[CZ]: Zapsali jste si údaj? Tak můžeme pokračovat. Vydáme se směrem doprava. Mineme místní poštu a včas zabočíme do vedlejší ulice, abychom se dostali před budovu bývalé fabriky Koh-i-noor. Nyní už je budova zchátralá, ale v dobách největší slávy se zde vyráběly např. patentní knoflíky, zipy, řetízky k umývadlům.
Indicii G získáte tak, že spočítáte všechny větrací otvory nad okny v čelní stěně budovy - viz obrázek.

[EN]: Enroll you figure? So we can continue. Head towards the right. We pass the local post office and turn to side street to get to front of the former factory, the Koh-i-noor. Now the building is dilapidated, but in times of greatest glory poppers, zips, chains for washbasins was produced here.
For G you need counting all the air vents above the windows in the front wall of the building - see picture.STAGE 3.: N 50°47.141 E 014°01.766 - KOSTEL SV. ANNY / ST. ANNA CHURCH

10.08.2014 - změna / modified
[CZ]: Nyní můžeme po asfaltové cestě pokračovat západním směrem. Mineme budovu bývalého kina na N 50° 47.130 E 014° 01.842 a po pár metrech dojdeme ke Kostelu sv. Anny. Jedná se o pozdně barokní neorientovanou jednolodní stavbu z roku 1789, ve které se nacházejí varhany z 18. století, které sem byly převezeny z kostela v Rozbělesích. Kostel je státem chráněnou památkou a další informace se můžete dočíst buď na informačním letáku umístěném u vchodu, anebo na internetových stránkách obce.
Od kostela lze zamířit nahoru do Tiských stěn a také tu začíná multikeš GCYXYF Tiské stěny. Pokud jste ji ještě neabsolvovali, pak vřele doporučuji to napravit.
Než však budete pokračovat v naší procházce, musíte ještě zjistit další údaj. Na blízké ceduli najdete informaci o tom, že na místě současné vsi Tisá stávala kdysi vesnice Schönstein. Na tabuli je také zobrazena Brantlova kresba zbytků někdejšího zámku. Rok, ve kterém byla kresba vydána, je indicií B.

[EN]: Now we can continue the asphalt road to the west. We pass the former cinema building at N 50° 47.130 E 014° 01.842 and after a few meters to meet St. Anna Church. It is a baroque undirected building build in 1789, which are organs of 18 century, which were brought here from the church in Rozbelesy. The church is a state protected monument and further information please read the information leaflet, either located at the entrance or on the website of the municipality.
From the church you can head up to the Tisa walls and here also begin multi-cache GCYXYF Tiske steny. If you have not passed yet, then I recommend you get this right.
But before you proceed in our walk, you have to find additional information. The nearby sign you can find information about that on the site of the present village of Tisa Schönstein village once stood. On the board is also displayed the Brantl drawing remains of the former castle. The year in which the drawing was published, is an B.STAGE 4.: N 50°47.207 E 014°01.560 - INFOCENTRUM / INFOCENTRE


[CZ]: Od kostela budeme dále pokračovat po silnici a po několika metrech dorazíme ke kulturnímu domu, ve kterém se kromě jiného nachází i informační středisko. Zde se můžete dozvědět potřebné informace, zakoupit mapy, prospekty, ale také např. turistickou známku do sbírky.
Naproti středisku je směrová cedule cyklostezky c. 23. Abyste získali indicii C, potřebujete sečíst vzdálenosti na něm uvedené (do Děčína a na Sněžník).

[EN]: From the church we will continue on the road and we get a few meters to the cultural house in which, among other things is also an informations center. Here you can find the necessary information, buy maps, booklets, and also tourist stamps for your collection.
Before the center is a directional sign bicycle No. 23. To get an C, you need to add up the distances therein (to Decin and Snežník).STAGE 5.: N 50°47.026 E 014°01.402 KONĚ / HORSES


17.11.2010 - změna / modified

[CZ]: Naproti infocentru se odpojíme od hlavní silnice a vydáme se ulicí dolů mezi domy. Po chvíli dorazíme na kraj statku a budeme-li mít štěstí, můžeme v ohradě spatřit stádo koní.
Poblíž souřadnic stage se nachází na sloupu rozvodná skříň a na ní je štítek s číslem (X). D = X + 15.

[EN]: Here you we will digress from the main road and head towards the houses down the street. After a while we get to the edge of the farm and if we're lucky, we can see in the corral a herd of horses.
Near the stage coordinates is located on a pole distribution box and it is the label number (X). D = X + 15.STAGE 6.: N 50°46.950 E 014°01.538 - RYBNÍK KAČÁK / THE "KAČÁK" POND


[CZ]: Od koní to vezmeme pěkně doleva a po nějaké době dorazíme k místnímu rybníku. Podle mapy se jmenuje Mlýnský rybník, ale mezi místními je znám pod názvem Kačák. Hádejte, proč asi? Název Kačák je tak zakořeněný, že je používán i ve vyhláškách obecního úřadu anebo jako název transformátorové stanice.
Vaším úkolem bude poblíž rybníka tuto transformátorovou stanici najít. Indicii E pak tvoří prostřední dvě číslice čísla transformátoru, které jsme na fotografii začernili.

[EN]: From horses we will take it to the left and after a while we get to a local pond. The map is called Mlýnský rybník (Mill Pond), but the local is known as "Kacák" (kacena = duck). Your job will be near the pond to find a transformer station named "U Kacáku". E is the middle two digits from number we have on the photo blackened.
STAGE 7.: N 50°46.882 E 014°01.768 - DĚTSKÝ DOMOV / ORPHANAGE


[CZ]: Od Kačáku budeme pokračovat téměř východním směrem. Projdeme kolem křížku a za chvíli dorazíme před dětský domov, který je útulkem pro 32 dětí a 22 dospělých.
U vstupních dveří fialového domu je cedule, která kromě názvu domova obsahuje i číslo popisné. Na domě je však uvedené číslo jiné. Rozdílem těchto čísel je indicie F.

[EN]: From the pond will continue to close the east. Walk around the crucifix and after a while we get the orphanage, which is a shelter for 32 children and 22 adults.
The front door of the purple house is the signs, which in addition includes the name of the orphanage and house number. At house, however, that number is different. The difference of these numbers are F.FINAL: N 50°4P.PVJ E 014°0U.HLI


10.10.2013 - změna / modified

[CZ]: Seřaďte všechny zjištěné indicie od nejmenší po největší a zapište je vedle sebe do níže uvedené tabulky. Z ní pak zjistíte souřadnice finálky. Do každého políčka napište pouze jednu číslici. Pozor: některá políčka zprava zůstanou prázdná!

[EN]: Sort all the found numbers from smallest to largest, and write them next to each other in the table below. From there you will find are final coordinates. In each cell only one digit. Warning: some cells on the right remain blank!

H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z
                                   


[CZ]: Příklad: Pro indicie A=25, B=712, C=4 bude tabulka vypadat takto:
[EN]: Example: For A=25, B=712, C=4 the table will look like this:
4 2 5 7 1 2  

[CZ]: Kontrola: Ciferný součet všech získaných indicií A až G je E+2.
[EN]: Verification: Digit sum of all indices A to G is E+2.

[CZ]: Keš: Nevyfouklá PET láhev. Obsahuje pouze logbook. Tužku si vezměte s sebou!
[EN]: Cache: PET canister. Only logbook included. BYOP!

ZÁVĚREM / AT THE END


[CZ]: Co dodat závěrem? Že naše procházka nebyla úplná a některá zákoutí obce jsme minuli či přímo vynechali. Např. druhou (dnes stále fungující) fabriku pod hlavičkou Koh-i-noor na souřadnicích N 50°46.822 E 014°01.400, fotbalové hřiště na N 50° 47.279 E 014° 01.172. Ale nekladli jsme si za cíl prokličkovat s vámi celou obcí. I tak těch zastávek a indicií bylo až až. Kdo toho však ještě nemáte dost, můžete se, teď již "zadarmo" a pouze z čisté zvědavosti, na tato místa zajít podívat, jsou uvedena jako nepovinné waypointy.

[EN]: What can I say at the end? That our walk was incomplete and in some corners of the village we passed or even missed. Eg. the second (still operating today) factory under the name of Koh-i-noor at coordinates N 50°46.822 E 014°01.400, football field at N 50° 47.279 E 014° 01.172. But we have not put a target to go through with you the whole village. Who, however, still not enough, you can now have "free" and just pure curiosity, to go see these places are listed as optional waypoints.

Additional Hints (Decrypt)

[Final]: Fgebz, CRG, ivfí. Cevarf fv iynfgaí ghžxh! / Gerr, CRG pnavfgre, unatvat. OLBC!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

265 Logged Visits

Found it 236     Didn't find it 5     Write note 5     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 13     

View Logbook | View the Image Gallery of 34 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.