Skip to Content

<

Kralupy geologické / Kralupy geologic

A cache by plebeda1 & tým Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/22/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ: Koncem prvohor (behem karbonu - asi pred 350 miliony let) byla zdejší krajina tvorena pohorími oddelujícími sladkovodní pánve, které byly rychle zaplnovány uloženinami. Melké okraje pánví zarustaly mokradní vegetací. Ta dala pozdeji vznik uhelným slojím. Zhruba pred 135 miliony let, na pocátku svrchní krídy, došlo k poklesu Ceského masivu a naše území zalilo more. Tyto procesy lze velice dobre sledovat na prírodní památce Hostibejk v Kralupech nad Vltavou a na dalších geologických zajímavostech v okolí.

Hostibejk je skalní výchoz v centru Kralup, ve kterém se propojují tri vrstvy geologických útvaru. Na nejstarší starohorní základ navazují prvohorní vrstvy (permokarbonu) tvorící nejvetší cást. Masiv zakoncují druhohorní vrstvy sladkovodních a morských usazenin ze svrchní krídy (druhohory).
Spodní tri ctvrtiny kopce (skalní masiv od altánku ke svému úpatí) tvorí arkózové pískovce s vložkami slepencových ploch. Celý komplex je mírne naklonen. Ve slepencích prevládá nad buližníkovými valouny mlécne bílý kremen. Rozmanitá morfologie útvaru (diagonální i krížové vrstvení, prudké zmeny zrnitosti a vyklinování jednotlivých vrstev) svedcí o rychlém a neklidném usazování.
Horní cást Hostibejku tvorí asi dvanáctimetrová vrstva krídových usazenin, ve kterých je možné pouhým okem pozorovat živocišné a rostlinné zbytky, napr. otisky schránek morských mlžu Inoceramus. Na skále jsou dobre patrné prechody mezi jezerními kvádrovými a morskými lavicovými pískovci. Obe geologické éry oddeluje prechodová vrstva. (Obr. 1) Ve skalním defilé o délce témer 100 m tu vystupuje nejstarší cást sedimentu ceské krídy v tak charakteristickém vývoji a tak kvalitním odkrytí, že slouží jako srovnávací stratotyp pro další místa ceské krídy.

V poslední pravotocivé zatácce na výjezdu z mesta smerem na Nelahozeves je ucebnicová ukázka styku usazenin karbonu a krídy, které jsou dokladem prerušené sedimentace od konce prvohor až do krídy. (Obr. 2). Prohlubne ve starší karbonské vrstve jsou zaplneny hrubými slepenci. Na takto zarovnané vrstvy navazují pískovce a jílovité horniny.

Budete-li pokracovat dál Dvorákovou stezkou, mužete videt v karbonských pískovcích prohlubne a vetrné voštiny, patrící k nejpusobivejším u nás.Obr. 3.

Podmínkou pro uznání logu je poslat na e-mail plebeda1.earth@hotmail.com odpovedi na otázky:
a).Z jakého období pocházela zkamenelina štírka, popsaná A. Fricem v r.1877 ?
b).Jakým smerem je celý komplex naklonen ?
c).Jak je nazývána prechodová vrstva mezi jezerními a morskými usazeninami ?

V souladu s novými pravidly musí odpovědi na otázky zaslat každý, kdo loguje nález. Prosím zašlete odpovědi na výše uvedenou adresu a vzápětí logujte návštěvu. Bude-li nějaká odpověď chybná ozvu se. Logy, u kterých nenaleznu odpovědi, automaticky bez dalšího mažu.

Pokud si chcete z místa odnést neco na památku, odneste si fotografii. V žádném prípade neodnášejte vzorky hornin, materiálu a podobne.Pripojíte-li zajímavou fotografii k logu, budeme rádi.


Príjemnou zábavu !

EN: End Paleozoic (during carboniferous - about ago 350 million years) was domestic area create mountain range separate freshwater basins, who were fast fill up sediments. Shallow periphery basin overgrow swampy vegetation. The give to later emerge banks of coal. Approximately ago 135 million years, in beginning top Cretaceus, come to fall in Bohemian massif and our territory flood sea.
These process possible very good follow on natural monument Hostibejk in Kralupy over Vltava and on other geologic objects of interest in the vicinity.

Hostibejk is rock blow in center Kralupy, into which connect three echelons of geological formation. On eldest Proterozoic base tying-in Palaeozoic echelons of (Permokarboneus) create large part. Massif top off Mesozoic echelons of freshwater and saltwater sediment from top Cretaceus (Mesozoic).
Underlying three quarters of hill (rock massif from bower to your foot) create sandstone with plug slepencových surface. Whole complex is slightly bow. In conglomerate prevail touchstones nuggets milky quartz. Various morphology shape (diagonal also crosswise laying up, sea change granularity and nipping individual layer) point to quick and uneasy settling. Upper part Hostibejku create about 12 m layer cretaceous sediments, in who is possible with the naked eye watch animal and plant remains, for example. prints caskets saltwater clam Inoceramus. On rock are well obvious pass between lake squared-stone and marine pew sandstone. Both geologist era separate transition layer. (Pic. 1). In rock fly-past about length almost 100 m here climb eldest part sediments Bohemian cretaceus in so characteristic evolution and so high-quality uncovering, that serve as comparative stratotyp for other places Bohemian cretaceus.

In last clockwise curve on departure from city direction on Nelahozeves is copybook sample contact sediments carboniferous and cretaceus, who are document interrupted sedimentation since end Paleozoic until cretaceus.(Pic. 2) Hollows in older carboniferous layer are fill up coarse conglomerate. On so level echelons of establishment sandstones and clay rocks.

Will run on Dvorák footpath, can see in carboniferous sandstones hollow and windy honeycomb, belong to impressive at us..Pic. 3.

Condition acknowledgments your log is send on e-mail plebeda1.earth@hotmail.com answer at the questions:
a) Of what period come fossil scorpions, describe A.. Fric in r.1877 ?
b) What orientation is whole complex bow ?
c) How is call transitions layer between lake and saltwater sediments ?

You do not have to wait for my email confirmation of the correctness of your answers. So after you send the photo and answers you can automatically log this cache in. In case I find any incorrect answers I will keep you informed.

Want yourself from places something take away in memory of, take away yourself please photo. In no case take away rock sample, material sample and similarly. Attachment photo of places, who you fascinate, is not obligatory but get over us.

Good luck !

Additional Hints (Decrypt)

Bqcbirqv anwqrš an gnohyv. / Nafjref svaq na vasbezngvba obneq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

812 Logged Visits

Found it 803     Didn't find it 2     Write note 6     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 608 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.