Skip to Content

This cache has been archived.

GeoawareGBL: Deze Earthcache is al langer dan de periode van enkele weken "temporarily unavailable".

Daar de cache eigenaar niet reageert op email betreffende deze Earthcache en sinds 21 maart 2013 ook niet meer op de site ingelogd heeft, wordt deze cache gearchiveerd wegens non-communicatie.

Peter / GeoawareGBL / Global Earthcache Reviewer

More
<

De Oude Haven en de Vismarktomroeper

A cache by FireF0x.NL & Alex_R. Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/15/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De Oude Haven van Vlaardingen en de Vismarkt omroeper / The Old Harbour and Fishmarket announcer of Vlaardingen


De Geschiedenis en het ontstaan van de Oude Haven / The History and the forming of the Old Harbour

De Oude Haven van Vlaardingen is ontstaan uit een natuurlijke waterloop (vloedkreek en waterloop komend uit aangrenzend veengebied) welke ten noordoosten van het oude Vlaardingen ontsprong en met een grote bocht zuidwaarts in de Maas uitmondde. Deze waterloop is vanouds bekend als de Vlaarding en verenigde in zijn benedenloop enkele andere veenlopen, zoals de Hooilede, in zich. Deze waterlopen zijn zo goed als geheel verdwenen onder ophogingen bij latere stadsuitbreidingen. Langs de Emmakade loopt echter nog een sloot die een restant van de Vlaarding is.

Door het steeds verlengen van de havenhoofden slibde ter weerszijden van de havenmond land aan, waardoor de Oude Haven in de loop van de geschiedenis ook steeds langer werd. Het gedeelte ten zuiden van de Delflandse Buitensluis bij de spoorweg wordt Buitenhaven genoemd. Tot de aanleg van de keersluis in 1888 vormden deze twee havens een geheel. De Oude Haven, met daarin als verlenging de Buitenhaven, was tot het einde van de 19e eeuw de enige haven van Vlaardingen. De aanleg van de Koningin Wilhelminahaven maakte hier een eind aan. Ondanks de aanleg van een sluis in 1888 en een tweede sluis in 1920 is de Oude Haven tot 1995 een getijdehaven gebleven.

Belangrijk voor de stad is zeker vanaf de achttiende eeuw de haringvisserij. Schiedam en Rotterdam waren tot die tijd ook belangrijke vissersplaatsen. Schiedam gaat zich echter meer toeleggen op de jeneverindustrie, Rotterdam meer op de handel. Dat leidt ertoe dat Vlaardingen zich meer op de zeevisserij kan gaan toeleggen en als vissersplaats kan opbloeien. De stad overvleugelde daarbij alras ook Maassluis. Er ontstond langzaam maar zeker wel een monocultuur, waarbij vrijwel iedereen in de stad economisch afhankelijk was van de visserij. De Vlaardingse haven is altijd van groot belang geweest omdat deze zowel een goede zeehaven als een goede Rijn- en Maashaven was. Aan het einde van de negentiende eeuw ontwikkelt zich daardoor ook industrie die van die havenfaciliteiten kan profiteren.

Aan de Westhavenplaats aan de oude haven bevindt zich de Visbank, waar tot 1949 de vis bij opbod werd verkocht.

English: The old harbour of Vlaardingen has arisen from natural water course (Water course coming from adjacent peat area) which at North east of the old Vlaardingen begon and with a large turning southwardly ended in the Maas. These water course has been known as the Vlaarding and in its down-side some other veenlopen united, such as the Hooilede, in itself. These waterlopen have this way well as a whole disappeared under banked-up beds at later town extensions. Along the Emmakade however still a ditch runs which is a remainder of the Vlaarding.

By always extending the moles silt for the sides of the harbour mouth country to, as a result of which the old harbour became in the course of the history also longer. The part at south of the Delflandse outside lock at the railway outer basin is called. To the construction of the floodgate in 1888, these two harbours formed whole. The old harbour, with in this as a lengthening the outer basin, was to the end of the 19th century the only harbour of Vlaardingen. The construction of the queen Wilhelminahaven made to this an end. In spite of the construction of a floodgate in 1888, and a second floodgate in 1920, the old port up to 1995 has remained a tide port.

Important for the city the herring fishery is certainly as from the eighteenth century. Schiedam and Rotterdam were up to that time also important fisherman places. Schiedam will themselves add however more on the gin industry, Rotterdam more on the trade. That leads to the fact that Vlaardingen can add will themselves more on the sea fish file and if vissersplaats can flourish. The city outstripped thereby soon also Maassluis. There slowly but a monoculture, where nearly everyone was in the city economically dependent on the fishery, arose certainly. At the end of the nineteenth century as a result, also industry develops which can profit of those port facilities.

At the Westhavenplaats next to the old harbour stands the Visbank, where up to 1949 the fish was sold at biddingDe Vismarktomroeper / The Fishmarket Announcer

Als een schipper zijn vis in de Visbank wilde laten verkopen, dan moest dat aan de bevolking van Vlaardingen bekent worden gemaakt. Daar was dus een speciale "Omroeper aan de Vischmarkt" voor.

Op gezette plaatsen riep hij "Schol aan de Bank!", "Half acht afslag!". De laatste visafslag in de Visbank vond plaats in november 1946 en per 1 augustus 1949 werd die afslag, en daarmee de functie van omroeper, definitief opgeheven.

In het Visserijmuseum staat een klein bronzen beeld dat door de beeldhouwer G. van Brandwijk aan de hand van een foto geboetseerd is. Voor dit beeld stond de foto van de vismarktomroeper Willem Roozeboom model

In 1976 werd door de Haagsche beeldhouwster Sybille Krosch een eveneens bronzen beeld gemaakt van 1.70 meter hoog, dat in december van dat jaar een plaatsje kreeg op het pleintje tussen de Brede- en de Smalle Havensteeg aan de Westhavenplaats. Schuin tegenover de Visbank aan de oude haven, van waaruit Roozeboom zijn kreet "Schol aan de bank", "Half acht afslag!" zo vele jaren heeft laten horen!.

English: When a fisherman returned to sell it's fish the Fishmarkt Announcer announced it to the people of Vlaardingen.

On a couple different places he would announce: "Schol aan de Bank!", "Half acht afslag!". The last fish auction took place at the visbank in November 1946 and as of August 1 1949 the market and so the function of fishmarkt announcer was cancelled.

In 1976 the same statue was made bij Sybille Krosch only this statue was 1.70 meters, in December of that same year the statue was placed across the visbank at the old harbour from were Willem did his job.Hoe te loggen / How to log

Voor dat je kunt gaan loggen moeten er een paar dingen gebeuren, je moet op de locatie moet je de volgende opdracht uitvoeren: Meet de breedte van de Oude Vlaardingse Haven. Ook moet je een foto maken van jezelf met gps in de hand. De foto moet je maken bij het beeld van de vismarktomroeper, dit heeft de reden omdat je vanaf dit punt het beste zicht hebt op de Oude Vlaardingse haven en de Visbank. (Foto MOET bij de log anders is de log ongeldig, de uitkomst van de opdracht kan gemaild worden. Bij een fout antwoord wordt de log ook verwijderd )

Pas op: In de weekend avonden kan het hier nog al druk zijn!

** Een leuk weetje: Het beeld van Willem Roozeboom heeft buiten de historische waarde voor Vlaardingen ook voor onze familie historie ook nog een extra waarde, Willem Roozeboom was namelijk de opa van onze opa.

English: Before you can log this EarthCache you must perform the following task: Measure the width of The Old Harbour. You must also take a picture of yourself at the statue with your GPS in hand. The reason you must take the picture there is because from that point of view you will have the best view over the old harbour and all of it's beauty. (The photo MUST be added to the log otherwise your log will be deleted the answer can be mailed, Logs that had a wrong answer are also deleted)

** A Fun Fact: The statue of Willem Roozeboom has besides an historic value for the old harbour and Vlaardingen itself, it also has an historic value for our family history because Willem Roozeboom was the grandfather of our grandfather.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

232 Logged Visits

Found it 226     Didn't find it 1     Write note 2     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 232 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.