Skip to content

<

Fossiele haaientanden

A cache by GuitarArnie Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/31/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Earthcache 'Fossiele haaientanden'
Het sluftergebied 'Verdronken zwarte polder' is een unieke locatie in Nederland. In dit gebied kunnen fossiele haaientanden worden gevonden. Om deze earthcache te kunnen loggen, dient een haaientand te worden gevonden en gefotografeerd op de vindlocatie. Omdat de vindplaats zich verder naar het westen uitstrekt (tot voorbij Cadzand Bad en 't Zwin) voldoen daar gevonden fossielen uiteraard ook om deze earthcache te loggen.


'Verdronken zwarte polder'
Dit sluftergebied is in 1802 ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak, waarbij de in 1623 aangelegde Zwarte Polder overstroomde. Het verloren gegane land is sindsdien nooit meer helemaal opnieuw ingepolderd. In de zandlagen bevinden zich fossielen, waaronder de veel gezochte fossiele haaientanden.

Geologie van het gebied.
De haaientanden die aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen kunnen worden gevonden, zijn vooral van tertiaire ouderdom. Het tertiair is de geologische periode die ongeveer 65 miljoen jaar geleden begon en 2,5 miljoen jaar geleden eindigde. Tegenwoordig wordt dit tijdvak ook wel aangeduid als neogeen en paleogeen. Deze perioden zijn op hun beurt weer onderverdeeld in tijdvakken. Het neogeen bijvoorbeeld bestaat uit het plioceen en mioceen. Onderstaande geologische doorsnede van Zeeland laat zien hoe de bodem is opgebouwd uit deze 'tijdlagen'.

Zeeland maakt met enkele omringende landen deel uit van het zogenaamde Noordzeebekken. In warmere tijden was dit Noordzeebekken – waaronder Zeeland – een enorme zee. De zeedieren en vissen die daarin leefden en stierven, lieten hun harde overblijfselen achter op de zeebodem, waar ze onder gunstigde omstandigheden fossileerden. Omdat Zeeland aan de rand van het Noordzeebekken lag, liggen de lagen met fossielen die toen gevormd zijn, nu aan de oppervlakte. Opspuiting van de stranden vanuit die lagen hebben er voor gezorgd dat de fossielen nu letterlijk voor het oprapen liggen.

Fossiele haaientanden. De haaientanden van de Megalodon zijn zeer gewild en zeldzaam. De Megalodon is ongeveer 1,5 miljoen jaar geleden uitgestorven. Deze enorme haai kon een lengte van 18 meter bereiken en is verwant aan de witte haai. De tanden van deze uitgestorven haai waren eveneens enorm, tot wel 18 centimeter lang.De kans is klein dat een dergelijke tand wordt gevonden, maar de veel kleinere, zwarte haaientanden worden met een uurtje zoeken meestal wel gevonden. Behalve haaientanden zijn veel meer fossielen (waaronder fossiele schelpen) en natuurlijk hedendaagse schelpen te vinden.

De earthcache. Om deze earthcache te loggen dien je een fossiele haaientand te vinden. Het sluftergebied 'Verdronken zwarte polder' is hier een geschikte plek voor, maar andere vindplaatsen zijn het strand van Cadzand Bad en sluftergebied 't Zwin. Vooral eb - als het zand is omgewoeld - is een geschikte tijd om te zoeken, maar eigenlijk zijn altijd fossiele haaientanden te vinden. Let op kleine, zwart glinsterende haaientanden tussen de schelpen. Neem vervolgens een foto van de gevonden haaientand én je GPS in de omgeving en voeg deze toe aan je log.Indien het onverhoopt niet lukt een haaientand te vinden, kan deze cache worden gelogd door een foto te maken van jezelf en/of je GPS bij onderstaand 'standbeeld' van een haaientand. Het beeld bevindt zich in Cadzand Bad.Earth Cache 'fossil shark teeth'.
The area "Verdronken zwarte polder' is a unique location in the Netherlands. In this area, fossil shark teeth are found. For this earthcache to log, a shark tooth shoud be found and photographed including the find location. Because this site is extending further west (and beyond Cadzand Bad to 't Zwin) fossilsfound there are also fine, of course, for this earthcache to log.
'Verdronken zwarte polder'.
The in 1623 built ' Verdronken zwarte polder' flooded in 1802 because of a dike burst. The lost land has never been more completely drained again. The sand layers does hold fossils, including the much sought fossil shark teeth.
Geology of the area.
The shark teeth which can be found on the coast of Zeeuws Vlaanderen, are mainly of Tertiary age. The tertiary geological period started about 65 million years ago and ended 2.5 million years ago. Today this period is also called Neogene and Paleogene. These periods are divided into periods. Neogene for example, consists of the Pliocene and Miocene. Below geological cross-section of Zeeland shows how the soil is is build from this "time layers".
Fossil sharks teeth.
Megalodon shark teeth are very popular and rare. The Megalodon did extinct about 1.5 million years ago. This enormous shark could reach a length of 18 meters and is related to the white shark. The teeth of this extinct shark were also huge, up to 18 inches long. It's unlikely that such a tooth is found, but much smaller, black shark teeth are usually found within a one hour search. Except shark teeth other fossils (including fossil shells) and of course modern shells could be found.
The Earth cache.
For this earthcache to log a fossil shark tooth should be found. The area 'Verdronken zwarte polder 'is a suitable place, but other suitable beach sites are Cadzand Bad and 't Zwin. Especially ebb - when the sand is reworked - is an appropriate time to search, but in fact always fossil shark teeth could be find. Note small, black shark teeth glistening between shells. Take a photo of the shark teeth and your GPS in the environment and add it to your log.
In the unlikely event you didn't find a shark tooth, this cache may be logged with a picture of yourself and/or your GPS in front of the statue of a shark tooth. The statue is located in Cadzand Bad.

free counters
Team GuitarArnie is a proud

Additional Hints (No hints available.)