Skip to content

Jättegrytor EarthCache

Hidden : 08/06/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[SWE]: Strax utanför Trädgårdsföreningen i Linköping finns det ett par jättegrytor.

[ENG]: Just outside Trädgårdsföreningen in Linköping you can find a couple of giants kettles (jättegrytor).

[SWE]
Jättegrytor bildas genom att en större sten tillsammans med grus och mindre stenar snurrar runt i en vattenvirvel en längre tid. De flesta jättegrytor har bildats under någon av istiderna då isen smälter och därmed får stora mängder av vatten att forsa. Det händer att stenen som bildade jättegrytan ligger kvar i den.

Jättegrytor förekommer ofta där bergarterna granit och gnejs är vanliga, det vill säga de är ganska vanliga i Sverige (i alla fall jämfört med många andra länder). De flesta är dock oupptäckta då de ofta är fyllda med jord och annat.

I uppgiften för att logga ingår det att ta reda på djupet på den djupaste grytan här. Det går givetvis att uppskatta hur djup den är, men vi ser gärna att du använder andra metoder, som till exempel ett snöre med en liten tyngd på. Låt fantasin flöda.

För att logga cachen:

1. Hur många grytor finns det på platsen?
2. Hur djupa är grytorna?
3. Ser det ut som att stenen som bildade grytan ligger kvar i någon av grytorna?
4. Varför tror DU att den största grytan är så oval?

Bifoga gärna en bild på dig själv och/eller din mätutrustning.

Skicka svaren till cacheägarna på mail eller genom geocaching.com

OBS! Du behöver inte invänta ett svar från ägarna innan du loggar.
Skriv inga svar i loggarna!
[ENG]
Giants kettles are formed when a larger rock swirls around in a vortex along with gravel and smaller stones. Most giants kettles was formed during one of the ice ages. When the ice melts, large amount of water is set in movement, therefore making it possible for the event described to occur. Sometimes the stone that formed the kettle can still be in it.

Giants kettles occur most commonly where the rock types granite and gneiss are common, which make them quite common in Sweden (at least compared to other countries). Most of them though, are still to be found since they often are filled with dirt and other material.

In the task, you are supposed to say how deep the deepest kettle is. You can obviously estimate how deep it is, but we would like you to use other methods, for example a rope with a little weight on it.

To log the cache:
1. How many kettles can you find at the site?
2. How deep are the kettles?
3. Does it look like any kettle still has the stone that formed it in the kettle?
4. Why do YOU think the largest kettle is oval?

Feel free to attach a photo of you and/or your measuring equipment.

Send your answers to the cache owners by mail or through geocaching.com

NB! You do not have to wait for an answer from the owners before logging.
Do not write any answers in your log!

Additional Hints (No hints available.)