Skip to Content

<

Sjövikstorget

A cache by m0rt (nu addopterad av ByggareAKA) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[Swe]En pir vid ett torg, mysig på sommaren!

[Eng]A jetty at a square, cozy in the summer!

[Eng]English version further down...

År 1860 drogs västra stambanan förbi Liljeholmen där stora verkstäder för reparation av lok och vagnar även kom att byggas. Markägarna i området såg snart fördelen med att stycka upp sina ägor för industriändamål. Fabrikerna blev fort många och dessa drog till sig arbetare vilka behövde bostäder, och det rådde stor bostadsbrist i Stockholm. Ägaren till Västberga gård, greven och landshövdingen Erik Sparre köpte Årsta säteri 1876. Ett år senare började han upplåta tomter för bostadsbebyggelse på gårdens ägor, närmare bestämt i sluttningen öster om järnvägen vid den sanka Årsta äng.

De villkor som gavs tomtköparna var emellertid inte speciellt fördelaktiga. Tomterna uppläts nämligen endast på arrende för en tid om 50 år. Efter arrendetiden skulle tomt med bostadshus återgå till ägaren i prima skick. Hur det än var så tyckte de flesta ändå att ett halvsekel var en lång period, medellivslängden under 1870-talet var ju förhållandevis kort. Redan efter fem år hade Årstadal fyllts av hastigt byggda, eller halvfärdiga träkåkar. Den svåra bostadsbristen bidrog dock till att många av de arrendatorer som uppförde sina hus här aldrig kom att bo i dem själva. Istället delade man upp husen i lägenheter för att hyra ut till ännu mindre bemedlade människor.

Snart kom många av både de bemedlade och mindre bemedlade husägarna att känna sig grundlurade av greve Sparre. Området var nämligen sankt och avlopp saknades helt. År 1880 tilläts även Lijeholmens Kalkbruk (senare AB Karta & Oaxens Kalkbruk) att förlägga sin smutsiga och dammiga verksamhet i anslutning till bostadsområdet. Sparre struntade helt i de sanitära förhållandena, fastän han år 1882 blivit uppmanad av kommunalnämnden att anlägga avlopp och rännstenar i samhället, samt dränera marken. Resultatet blev snart att epidemier utbröt med flera dödsoffer som följd. Mot detta gjordes dock ingenting, istället upplät greven flera byggnadstomter på sina marker. År 1886 dog Erik Sparre.

Det gamla Årstadal kom att finnas kvar i åtskilliga decennier. Först under 1950-talet började området försvinna till fördel för industrin. I slutet av 1960-talet hade de sista husen rivits i samband med att de nya, stora in- och tillfartslederna mot Södermalm byggts. I områdets utkant, ner mot forna Årsta äng, etablerade sig bland andra stålgrossisten Söderberg & Haak. Vin & Sprit började flytta över sin tillverkning från Reimersholme till området, och i början av 1970-talet stod deras nya fabriks- och kontorskomplex vid Sjövik färdigt.

Idag har även de industrierna försvunnit, och delar av Årstadal, Sjövik, Sjövikshöjden och Årstaberg har bebyggts med bostäder under projektnamnet Liljeholmskajen. Den här gången med en avsevärt bättre grund än den sanka mark som bebyggdes på 1800-talet.

Torsdagen den 4 juni 2009 kl 13.00 invigdes Sjövikstorget vid Liljeholmskajen under festliga former. Torget har givits en modern utformning där läget med vattenkontakt understryks genom soldäck och brygga som sticker ut i vattnet likt en pir. En stor damm har anlagts med svart skifferbotten där vattnet strilar över ytan. Stockholms Konstråd har genom skissuppdrag valt Jan Svenungsson att utföra den konstnärliga utsmyckningen "En tidsmaskin på torget" - tre jättestenar med inblästrad text utplacerade på torget.  

---

[Eng]

In 1860, the western main railroad was built past Liljeholmen where large workshops for the repair of locomotives and cars also were to be built. Landowners in the area soon saw the advantage of dividing their lands for industrial purposes. Many factories were built, and they attracted workers who needed housing. At this time, there was a great lack of housing in Stockholm. The owner of the farm Västberga, the Count and the governor Erik Sparre bought Årsta Manor 1876. A year later he began to lease land for housing on the farm lands, specifically the slope east of the railroad in the marshy meadow Årsta.

However, the conditions that were given to land buyers were not very favourable. The plots were allotted lease only for a term of 50 years. After the lease period, the land with residential buildings was to be reverted back to the owner in prime condition. Still, half a century was a long period since life expectancy in the 1870s was relatively short. Already after five years, Årstadal was filled with hastily constructed, or semi-finished wooden houses. Due to the severe housing shortage, however, many of the tenants who built their houses here never came to live in them. Instead, the houses were split up into smaller flats for even poorer people to rent.

Soon, many of both the wealthy and less wealthy home owners were feeling cheated. The area was in fact marshy and was completely devoid of proper sewage. In the year 1880, a lime mortar factory was allowed to locate its dirty and dusty activities next to the housing. Sparre completely ignored the sanitary conditions, although in 1882 he was prompted by the parish council to construct sewers and gutters, and to drain the ground. Soon, epidemics broke out resulting in several deaths. Against this, however, nothing was done. In 1886 Erik Sparre died.

The old Årstadal existed for several decades. Not until the 1950s the area began disappearing in favour of industry. In the late 1960s the last houses were demolished when the new access routes to Södermalm were being built. Down towards the former Årsta meadow, factories and companies were established, among others the steel wholesaler Söderberg & Haak. Vin & Sprit (Wine & Spirits) began shifting their production from Reimersholme to the area, and in the early 1970s, their new factory and office complex at Sjövik was finished.

Today, those industries have disappeared, and parts of Årstadal, Sjövik, Sjövikshöjen and Årstaberg has given room to housing projects under the name Liljeholmskajen. This time with a significantly better result than the wooden houses that were built in the 1800s in the marsh.

On the 4th of June 2009, at 1 p.m. the Sjövik Square, Sjövikstorget, at Liljeholmskajen was opened to the public with festivities. The square has been given a contemporary design where the close water contact is emphasized by the sun deck and a jetty that shoots out into the water like a pier. A large dam has been constructed with a black slate bottom where the water is pouring over the surface. Stockholm Art has chosen Jan Svenungsson to carry out the artistic adornment "A time machine on the square" - three giant stones with text on them, placed in the square.

Additional Hints (Decrypt)

[Swe]Fvgg are bpu shaqren
[Eng]Fvgg qbja naq guvax

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.