Skip to content

This cache has been archived.

sūds: pohutu suds

More
<

dzegužkalns

A cache by ghost454 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/23/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

DZEGUŽKALNS

Kur zemes celš sakas, mura paliekas, uz pieturas pusi.

!! pec atrašanas ludzu notiriet pedu nospiedumus smiltis !!

Vesture : Jau 1933. gada latviešu geografs Indrikis Saule- Sleinis rakstija: "Kad dzirdam stasatm un paši lasam par talajam, skaistajam aizjuras zemem un pilsetam, tad rodas velešanas pašam tas redzet, bet skolas gados turp noklut palaimejas retam. Tas lai mus neskumdina, musu dzimta Riga slepj daudz skaista un interesanta, pat daudz tada, ko citur, svešuma, nekur neatradisim. No kura Rigas gala sakt savas ekskursijas un klejojumus? Tas ir atkarigs no jusu intereses un daudziem citiem apstakliem. Nebus lieki aizradit, ka jaiepazistas ar to Rigas rajonu, kura dzivojat. Laika gaitâ notikumi krajušies, un ari šim kalnam jau ir sava vesture. Dzegužkalns atrodas Riga, Daugavas kreisaja krasta, tas ielejas mala uz valnveida kapas, Baltijas ledus ezera smilšainâ lîdzenumâ. Tas atrodas Ilguciemâ, starp Daugavgrîvas, Dzegužu, Embûtes ielu, pa gaisa lîniju 2.9 km attâlumâ no Rîgas centra. Kâpa, uz kuras atrodas Dzegužkalns, ir izstiepta Z virzienâ 1 km garumâ un 0.3 km platumâ. Šîs kâpas relatîvais augstums ir 16- 18 m. Dzegužkalns atrodas šîs kâpas Z galâ. Tâ augstums ir 28 m virs jûras lîmena. Tas ir augstâkais zemes virsmas punkts Rîgâ. Domâjams, ka nosaukumu "Dzegužkalns" tas ieguvis no Dzegužu mâju nosaukuma. Vâcu valodâ šo kalnu sauca par Jerukalnu (Lammerberg) un arî par Dzegužkalnu (Kuckucksbesberg). 1701. gadâ Rîgas karte šî vieta atzîmeta ar nosaukumu Jeru kalns jeb Avju kalns. Îsti par Dzegužkalnu tiek saukts Lembergu kalnu gredas turpinâjums uz ziemelaustrumiem, aiz Bullu ielas. Kâ veidojies šis savdabîgais smilšu kalns? Visas Latvijas, Rîgas, tâtad arî Kurzemes rajona geologisko pamatu veido Austrumeiropas platforma, kuras uzbûve izškir trîs stâvus- kristâlisko pamatklintâju, pamatiežus un kvartâra iežu segu. Vissenâkâ platformas dala- pamatklintâjs veidojies aptuveni pirms 2.5 miljardiem gadu Arhaja erâ. To veido kristâliski ieži, galvenokârt granîti, greisi, slânekli. Dzegužkalna apkârtne šie ieži atrodas apmeram zem 1000 m biezas jaunâku iežu segas. Jaunâkajos geologiskajos periodos- kembrijâ, ordovikâ, silûrâ un devonâ- paleogeogrâfiskie apstâkli bija loti mainîgi. Vairâkkârt viens otru nomainîja dzilâkas un seklâkas jûras, kâ arî sauszemes apstâkli, kuru laikâ virs kristâliskâ pamatklintâja uzkrâjâs loti daudzveidîgi pamatieži, zalpeleki un sarkanîgi mâli, smilšakmeni, kalkakmeòi, dolomîti. Pamatiežu virsmai Rîgas robežâs ir raksturîgi izteikts kritums jûras virzienâ. Dzegužkalna apkârtne šo iežu virsma ir aptuveni 60 m zem jûras lîmena. Virsejo platformas iežu segu veido kvartâra nogulumi, kuru veidošanâs galvenokârt saistîta ar Baltijas jûras senajâm stadijâm. Tâ pirms 11.8- 10.6 tûkstošiem gadu, Baltijas ledus ezera stadijas laikâ, mûsdienu Dzegužkalna apkârtni klâja aukstie ezera ûdeni un ezera dibenâ uzkrâjâs smilšaini nogulumi. Kad ezers noplûda, pirms 9- 10 tûkstošiem gadu sausa un barga klimata apstâklos, valdošajiem ZR vejam pârpûšot smilšainos lîdzenumu, veidojâs Nordeku- Kalnciema kâpu greda, kuras augstâkais punkts ir Dzegužkalns (28 m virs jûras lîmena). No vestures avotiem uzzinâm: Rîgas aplenkums 17 gs. izcînîja dalu no vecajâm pilsetas kapsetâm. To vietâ radâs jaunas, piemeram, Dzegužkalnâ. šejienes kapsetâ pirmie apbedîjumi ir jau kopš 17. gs.. Tâ ir viena no vecâkajâm Pârdaugavâ. Ir zinas, ka sâkumâ šeit apglabâti kareivji no vasaras nometnes. Vini mira galvenokârt lazarete. Izveidojâs t.s. pulka kapseta. Sâkot ar 1875. gadu, šeit apbedîja arî kristîgo konfesiju nabagos laudis. Beriniekiem vajadzeja uzrâdît izsniegtu dokumentu- nabadzîbas apliecîbu. Tâ apliecinâja, ka nelaikim nav pieticis lîdzeklu apbedîšanai citâ vietâ. 17. gs. beigâs tuvejâ Ilguciemâ izauga rûpniecîbas rajons- divi alus brûži, zâgetavas, krâsu fabrika u.c. uznemumi. Tad kapos ierâdîja vietu arî strâdniekiem. 1907. gadâ kapsetu sledza.


vairak info par Dzegužkalnu :

ndg.lv

vietas.lv

free counters


text describing the image text describing the image

Additional Hints (Decrypt)

nvmzhther !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.