Skip to Content

<

Smirci krize

A cache by hyvet Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CESKY

Smírcí kríže jsou kamenné predmety vyrobené z jednoho kusu kamene, postavené nejcasteji na místech, kde se stala vražda nebo nejaké neštestí. Jejich podoba odpovídá rozdílné remeslné dovednosti tvurce. Necelá polovina krížu je opatrena vysekaným obrazcem kríže, náradí ci zbrane nebo krátkým textem a letopoctem.

Ve stredoveku bylo možno pri trestání provinilcu uplatnit systém tzv. smírcího práva, kdy byl dotycnému uložen nejaký úkol, kterým odcinil svuj zlocin. Takovým úkolem, krome vyrovnání s postiženou rodinou, mohlo být i vytesání a vztycení kamenného kríže na míste, kde k události došlo.

V Ceskoslovensku byla po druhé svetové válce problematická ochrana a evidence smírcích krížu. Podobne zoufalý byl i zájem o ne, a proto byla zanedbávána jejich údržba. Spousta krížu byla dokonce odcizena nebo znicena. Z tohoto duvodu vznikla po roce 1980 skupina zájemcu o tyto památky, která v roce 1984 založila Spolecnost pro výzkum kamenných krížu pri mestském muzeu v Aši starající se o jejich centrální evidenci a ochranu.

Rozmery: 77 × 58 × 28 cm
Popis: kamenná deska s vysokým reliéfem kríže
Príbeh: Neoblíbený konšel dostal v hospode facku. Tu vrátil, což ale nemel delat… Sesypala se na nej pulka vesnice a celá potycka skoncila práve tímto krížem.

Rozmery: 69 × 53 × 16 cm
Popis: kamenný kríž s reliéfem sekery
Príbeh: Cizinec klepal v noci na vrata statku, kde žil hluchý sedlák. Ten si myslel, že to je zlodej, a tak ho uhodil palicí na prasata.

Rozmery: 37 × 45 × 24 cm
Popis: kamenný kríž zapadlý v zemi
Príbeh: Tento kríž patrí husarovi, který spadl z kone.

Rozmery: 119 x 101 x 28 cm
Popis: masivní kríž, jehož hlavu a ramena tvorí nepravidelná kola
Príbeh: Pripomíná hádku dvou mužu, kterí se vraceli z hospody. Spor se stále zostroval, až došlo na nože. Boj dopadl nerozhodne. Jeden z nich zemrel na tomto míste a druhý se dovlekl ješte o kus dál, kde rovnež zemrel.

Tento smírcí kríž byl do roku 1988 pred hospodou, ale pri úprave príjezdu na koupalište byl odstranen a znicen!

Zdroj: www.smircikrize.cz

Informace ke keši

Na úvodních souradnicích kešku nehledejte - jsou pouze jejím výchozím bodem. Naleznete tam nekolik smírcích krížu a vaším úkolem je najít jejich partáka:

N 50°24.AAB, E 015°44.ACP (Neznámé A, B, C a P dopocítejte podle níže uvedených vzorcu.)

P = pocet smírcích krížu
A = P + 2
B = A + 1
C = B + 2

Vzdálenost hledaného bodu je asi 650 metru.

Nebojte se do keše vkládat putovní predmety, má je ráda!V logbooku šetrete místem, ale do logu na internetu se mužete rozepsat a pokud možno, pište neco veselého, protože smutku už bylo dost…

Bonus pro poety: básen "Smírcí kríže v Zábrezí"

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ENGLISH

Conciliation crosses are stone subjects made from one piece of stone, built on the most often places where happened a murder or some misfortune. Their form corresponds to the difference in the craftsmanship of the creator. Less than half of crosses is equipped with cross figure, tools, weapons, or a short text and the date.

In the Middle Ages it was possible to apply a so-called conciliation law. Offenders had to do some task to repair their crime. It could be carved and erect a stone cross at the place where the incident occurred, besides compensation to the affected families.

After Second World War in Czechoslovakia protection and registration of the Conciliation Crosses was problematic. Their maintenance were neglected and nobody cared about them. Lots of crosses was stolen or destroyed. Therefore in 1980 was founded a group of people interested in these monuments. In 1984 they founded the society for research stone crosses (Spolecnost pro výzkum kamenných krížu) in a museum of town called Aš to take care about central registration and protection.

Dimensions: 77 × 58 × 28 cm
Description: stone slab with a high relief of the cross
Story: Unpopular alderman got smacked in the pub. Then he returned it, but shouldn't to do... Many people from the village hit him, so he died.

Dimensions: 69 × 53 × 16 cm
Description: stone cross with the relief of ax
Story: Stranger knocked at the farm gate at night. There the deaf farmer lived. He thought it is a thief, so he hit him with a pigs mallet.

Dimensions: 37 × 45 × 24 cm
Description: stone cross sunken into the ground
Story: This cross belongs to hussar who fell down his horse.

Dimensions: 119 x 101 x 28 cm
Description: massive cross with head and shoulders formed into irregular rounds
Story: Two men were returning from the pub and arguing together. This conflict was increasing until they used a knife. Match ended in a draw. One of them died on the place and second man got further away where also died.

This cross has been in front of the pub until 1988 but in adjusting driveway to the swimming pool was removed and destroyed!

Source: www.smircikrize.cz

Informations about the cache

Don't find the cache at the initial coordinates. It is the starting point only. There are several conciliation crosses. Your task is to find their colleague:

N 50°24.AAB, E 015°44.ACP (You have to calculate unknown A, B, C and P.)

P = quantity of conciliation crosses
A = P + 2
B = A + 1
C = B + 2

Finding point is located about 650 meters.

Don't afraid to put some trackables - cache likes it.Save the place in logbook but you can write some funny words to logs in the Internet because we were sad a lot.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]: cnerm, ppn 12z bq cnegáxn, arobw fr fgepvg ehxh uyhobxb
[EN]: fghzc, nobhg 12z sebz gur pebff pbyyrnthr, qb abg or nsenvq gb fubir lbhe unaq qrrc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

342 Logged Visits

Found it 320     Didn't find it 1     Write note 17     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 15 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.