Skip to content

<

The Canyon of the Hällingsåfall

A cache by camping4us Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/01/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Välkommen till Hällingsåfallet


Koordinaterna pekar mot bron över vattenfallet.

Hällingsåfallets mäktiga kanjon blev naturreservat 1971. Vattenfallet ligger 400 m ö h och ca 4 km från Hällingsåns mynning i sjön Hetögeln. Det är vattnet från Lilla Hällingsån som kastar sig utför den 43 meter höga bergväggen och bildar det mäktiga vattenfallet. Från fallet forsar sedan Hällingsån fram i hög fart längs norra Europas längsta kanjon. Kanjonen är 800 meter långa och vattnet fortsätter vidare ner till sjön Hetögeln (294 m ö h). Kanjonen fortsätter även cirka 70 meter åt andra hållet, i sydvästlig riktning.

Kanjonens bildning
Den här storartade kanjonen eller kursudalen har troligen bildats ur en spricka i berggrunden. Sprickan har så småningom vidgats genom att stora mängder smältvatten från en eller flera inlandsisars avsmältning forsat fram genom den.

Kolkbäcken
Under vattenfallet finns en grytformad fördjupning i kanjonens botten, ett kolkbäcken.

Lavar och mossor
Vid Hällingsåfallet skapar forsdimman en speciellt gynnsam miljö för fuktkrävande lavar och mossor. Flera av dessa är hotade eftersom många av deras växtplatser har förstörts av vattenkraftsutbyggnad. Av de mer sällsynta lavarna växer här bland andra den vackert orangegula guldorangelaven, korallav, skrovellav och norsk näverlav. Kopparmikromossa, spindelmossa och liten hornflikmossa är några av de lite ovanligare mossorna som finns här.

För att få logga denna som hittad skall svaren på fråga 1, 2 och 3 skickas till cacheägaren.
  1. Beskriv kortfattat hur ett Kolkbäcken uppstår.
  2. Hur bred är kanjonen?
  3. Vad heter laven på bilden på informationstavlorna runt kanjonen?

Lägg gärna in en bild på er vid Hällingsåfallet och skriv i loggen väderförhållandet och antalet regnbågar ni ser.

När era svar är godkända kan ni logga cachen. Skriv inga svar i loggen, tack.


Welcome to the Hällingsåfall


The coordinates points towards the bridge over the waterfall.

Hällingsåfallets mighty canyon became Nature Reserve at 1971. The waterfall is 400 masl and about 4 km from the lake Hetögeln. There water comes from the Little Hällingsån who throws the water out of the 43 meter high rock wall to form the mighty waterfall. From the bottom it runs forward at high speed along northern Europe's longest canyon. The canyon is 800 meters long and the water continues on down to the lake Hetögeln (294 masl).

Canyon formation
This grand canyon or kursudalen has probably been formed from a crack in the bedrock. The crack has widened over time by large amounts of melt water from one or more ice sheets melting through the canyon.

Plunge pool
In the waterfall there is a pot-shaped recess in the canyon bottom, a plunge pool.

Lichens and mosses
At the Hällingsåfallet the waterfall creates a mist especially favorable environment for moisture-demanding lichens and mosses. Several of these are threatened because many of their habitats have been destroyed by hydropower.

To log this as found you have to send the answers to Questions 1, 2 and 3 to the cache owner.
  1. Briefly describe how a plunge pool is formed.
  2. How wide is the canyon?
  3. What is the name of the lichen (in Swedish) in the picture on the information boards around the canyon?

Please add a picture of you at the Hällingsåfallet if you want and write in the log, the weather conditions and the number of rainbows you see.

When your answer is approved, you can log the cache. Please do not write any answers in the log, thanks.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.