Skip to Content

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

Met vriendelijke groet,
GeoGuy
Geocaching.com Community Volunteer Reviewer

More
<

Westlands Monopoly ~ Elektriciteitsbedrijf

A cache by Fam.Bunschoten adopted by EricB2CV Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/20/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


De serie

Het Westlands Monopoly is gelegd door de teams Buntje & Kleine Zus. De serie bestaat in totaal uit 40 cache die allemaal een vakje van het monopolybord voorstellen. Dit is de dertiende van de serie.

Elektriciteitsbedrijf

Ruim honderd jaar geleden, in 1898, kreeg het Westland zijn eerste, eigen elektriciteitscentrale. Aan het Wegje in Monster, de huidige Gantellaan.
In de nieuwe centrale stonden indrukwekkend blinkende Lavalturbines opgesteld, die een gezamenlijk vermogen opwekten van 200 PK. In datzelfde jaar werden in de andere aangesloten gemeenten - Wateringen, Loosduinen, Naaldwijk met Honselersdijk, Monster met Poeldijken Ter Heijde, 's-Gravenzande met Hoek van Holland - zogenaamde batterijruimten in gebruik genomen om stroom verder aan woningen en bedrijven door te geven. Het mag echt wel als iets bijzonders worden aangemerkt dat de vanouds bekende Westlandse tuinders en vissergemeente Monster de eerste in het Westland was waar de elektriciteit zijn intrede deed. Dat gebeurde door toedoen van de Eerste Nederlandsche Elektriciteitsmaatschappij waarvan de directeur de heer Ritterhausen, op 6 mei 1898 in Monster plechtig en officieel bij de inschakeling van de eerste elektrische stroom aanwezig was. Tegenwoordig wordt veel van de electriciteit centraal gemaakt.
Het spreekt haast vanzelf dat er in het begin niet zo erg veel energie werd afgenomen. In 1914 bedroeg de afname voor het hele Westland nog slechts 87.336 kWh voor licht en 19.402 kWh voor kracht. Een halve eeuw later namen alléén Monster, Ter Heijde en Poeldijk al bijna 4 miljoen kWh per jaar af. De inzet van natriumlampen, die voor het belichten van de producten in de kassen steeds meer terrein wonnen, hebben in de naoorlogse jaren daarvan een niet gering aandeel voor hun rekening genomen.
In 1906 kwam de NV Elektriciteits Maatschappij in moeilijkheden en bood alle bezittingen te koop aan. Op 15 januari 1906 werd het bedrijf zelfs stopgezet. De gemeenten werden in de gelegenheid gesteld het geheel over te nemen, hetgeen gebeurde met uitzondering van de gemeente Wateringen. Die voelde daar niet voor. Dat had wel tot gevolg dat deze gemeente tien (!) jaar lang van elektriciteit verstoken is geweest. Loosduinen en Naaldwijk namen wel het leidingnet over, maar bouwden zelf een centrale. Monster en 's-Gravenzande stichtten toen samen de Eerste Westlandsche Elektriciteits Maatschappij. Dat functioneerde tot 1924, toen het bedrijf te Monster door de gemeente werd overgenomen. Het werd toen Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf, dat vele jaren heeft bestaan.
Het gebouw waar de eerste westlandse elektriciteitscentrale gevestigd was, is afgestoten en daarna gebruikt als mandenmakerij en als onderkomen voor de dienst Gemeentereiniging van Monster. Toen het nog elektriciteitscentrale was heeft tuinder Zuidgeest jarenlang het koelwater gebruikt voor de verwarming van zijn perzikenkas.
In het begin lag het hele net nog bovengronds, dus hingen de kabels aan palen. Gemiddeld drie avonden in de week waren er storingen, waardoor men buiten in de weer moest om overal storingen op te heffen. Er waren destijds maar drie transformatorstations in Monster. De straatverlichting was niet meer dan hier en daar een lichtpuntje van 25 watt. Pas later is daar verbetering in gekomen.
Het aantal aansluitingen, voor zowel licht als kracht, bedroeg in 1924 982, in 1958 waren er 4075 aansluitingen, waarvan 737 kracht.
Uit de voorgeschiedenis van wat nu het Nutsbedrijf Westland, dat sinds enige tijd Westland Energie heet, blijkt dat het tot 1986 heeft geduurd voordat de zeven (voormalige) Westlandse gemeenten hun zelfstandigheid voor wat betreft de levering van elektriciteit (en gas) prijs hebben willen geven.

English

The series Westland Monopoly (Het Westlands Monopoly) is provided by the teams Buntje & Kleine zus Sister. The series comprises a total of 40 caches which all represent a box on the Monopoly board. This is the thirteenth cache of the series which was adopted by EricB2CV.

Electricityboard

More than one hundred years ago, in 1898, Westland got his first own powerplant. At the Wegje in Monster, the current Gantel Avenue. In the new powerplant impressively Laval turbines were set up, which could raise a collective capacity of 200 hp. In that same year in the other connected municipalities of Wateringen, Loosduinen, Naaldwijk with Honselersdijk, Monster with Poeldijk en Ter Heijde, 's-Gravenzande and Hoek van Holland – so called battery rooms were put in use for delivery off electricity to homes and businesses. It should really be regarded as something special that the famous old Westlands greenhouseowners- and fishing town Monster was the first in Westland where electricity was introduced. This occurred because of the First Dutch Power Company whose director Mr. Ritterhausen, on May 6, 1898 in Monster was officially present when the first electricity was delivered. Today, much of the electricity is made centrally. It goes almost without saying that in the beginning not very much energy was taken. In 1914 the total delivery off electricity for the entire Westland was only 87,336 kWh for lighting and 19,402 kWh for power. Half a century later, only the villages off Monster, Ter Heijde and Poeldijk nearly used 4 million kWh per year. The use of sodiumlamps, increasingly more used for extra lighting the products in the greenhouses, took up a large part off this power in the postwar years. In 1906, the Electricity Company came in trouble and offered all properties for sale. On January 15, 1906, the company even came to a standstill. The municipalities were given the opportunity to fully take over the powerplant, which was done except for the municipality off Wateringen. They were not interested. It did have effect on this village for they were deprived of electricity for ten years. The villages off Loosduinen and Naaldwijk took over the electricity cablenetwork but built a powerplant themselves. The villages off Monster and 's-Gravenzande together founded the First Westland Electricity Company. It functioned until 1924, when the company in Monster was taken over by the Monster municipality. It then became the Municipal Electricity Company, which has existed for many years. The building where the Westland first power plant was located, was sold and then used as basketry and later on accommodated the Municipal Cleaningservice off Monster. When still in use as a powerplant, mr. Zuidgeest (a greenhouseowner) used the cooling water for heating their peach greenhouse for many years. In the beginning the entire electric cable network was above ground, so the cables hung from poles. On average there where failures three nights a week so they had to be solved outside everytime. In those days there were only three transformer stations in the village off Monster. The streetlighting then only excisted off a few 25W lightbulb scatterd around. Only later some improvement has taken place. The number of connections in 1924, for both light and power, was 982. In 1958 there were 4,075 connections, of which 737 power. The history of what is now the Utilitycompany Westland (Westland Energy - Essent) shows that it took until 1986 before the seven (former) Westland municipalities lost their independence with regard to the supply of electricity (and gas).

Het Podium

Breejedurper

JanineBB

mar-ine

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

596 Logged Visits

Found it 548     Didn't find it 9     Write note 12     Archive 1     Temporarily Disable Listing 8     Enable Listing 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 7     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 27 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.