Skip to content

<

Safarova Rock

A cache by weselka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/09/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Šafářova skála

[CZE]
Geologické poměry
Pro region Rychlebských hor je charakteristická velká složitost geologické stavby s pestrým zastoupením hornin, a to jak vyvřelých, usazených, tak i přeměněných. Nejvýrazněji se do geologické historie oblasti zapsala horotvorná etapa variská, která trvala asi 70 milionů let od svrchního devonu do spodního permu. Pochází z ní do značné míry dnešní geologická stavba pohoří, proběhla v ni metamorfóza a vrásnění a vznikla většina vyvřelých hornin. 

V období devonu probíhala v oblasti kromě mořské sedimentace také sopečná činnost. Na konci karbonu utuhly v zemské kure zuly a jim příbuzné horniny, které na začátku permu před 310-250 mil. lety přispěly k prohřátí okolních hornin a jejich následně metamorfóze. Souvisle vystupuji tyto zuly a jim podobné horniny v oblasti zolovské pahorkatiny, kde tvoří zolovsky pluton rozkládající se na ploše asi 150 km/2. Kromě zuly, která převládá, vyskytuji se zde i granodiority, diority a tonality. 

Všechny tyto horniny se v kamenické praxi označuji jako slezská žula - světlá a tmavá žula jsou na více místech „utopeny” vetší či menší kry starších hornin, ruly a mramoru. Na styku mramoru se žhavým žulovým magmatem se vytvořily svérázné kontaktní jevy – horniny s granátem, epidotem, wollastonitem atd., vyhledávané sběrateli nerostu. V mladších prvohorách a téměř po cele druhohory byla oblast souši a probíhalo zde intenzivní usazovaní sedimentu. V mladších třetihorách dochází již k nesouvislým zaplávám, které přinášejí usazeniny ve formě jílu, písku a stěrku. 

Nejvýznamnější jsou miocenní usazeniny na Javornická, v okolí Bernartic a Uhelné, kde kromě žáruvzdorných jílu tvořily i dnes vytěženou lignitovou sloj. Nejdůležitější geologickou události čtvrtohor bylo pevninské zalednění. Ledovec s centrem ve Skandinávii zasáhl asi před 300-250 000 lety za na Jesenicko a pokryl předpolí Rychlebských hor za do nadmořských vysek 400-540 m. Zanechal zde po sobě až 50 m mocné uloženiny, štěrkopísky z tavných vod a morény, tj. souvkové hlíny. V souvcích najdeme zvláště v okolí Javorníku, Vidnavy, Supíkovic a Písečné velmi pestré společenstvo hornin. Je mezi nimi mnoho skandinávsko-baltských žul, porfyru, porfyritu, nejčastěji růžové, červené až červenohnědé zbarvených, charakteristické jsou také sede a černé pazourky s původem v oblasti Baltského moře.

Šafářova skála
Mrazový srub z šedé ruly. Impozantní skalní blok dosahující výšky 45 m. Na zapadni stene skály si můžete všimnout unikátního rovnoběžného vrstveni ruly (břidličnatosti), vrstvy ruly jsou velmi zrnité až ploutevnaté se souvislými slídovými pásky.
Lokalita se nachází cca. 3-4 km jižně od obce Bílá Voda v průměrné nadmořské výšce asi 500 m. Tyči se nad potokem Bílá voda, který také lemuje mnoho menších skalek. Z vrcholu na který vede turistická odbočka jsou díky husté vegetaci omezené výhledy, ale na pěknou rozhlednu na Borůvkové hoře krásné uvidíte. Je využívaná lezci, kteří zde vytýčili 10 zajištěných cest.

JAK SI KEŠ ZALOGOVAT?
1. Vyfotografujte se s vašim GPS přístrojem na vrcholu Šafářovy skály s rozcestníkem a obrázek připojte k vašemu logu.
2. Jak se nazývá hornina, z které je tvořena Šafářova skála?
Vysvětlete:
a) jak tato hornina vzniká
b) jaké jsou druhy
c) zkuste skálu detailne prozkoumat a napsat mi z ceho se skládá a jake mají částice tvar.
3. Uveďte další 3 podobné skály v Rychlebských horách.
4. Napište mi naměřenou nadmořskou výšku na vrcholu skály.
... Odpovědi mi pošlete na e-mail v profilu nebo v soukromé zprávě v message center.

__________________________________________________________________________________________________

[ENG]
Geological conditions

The Rychlebské Mountains region is characterized by the great complexity of the geological structure with a diverse representation of rocks, both igneous, sedimentary and transformed. The most significant history in the geological history of the area is the Variscan mountain-forming stage, which lasted about 70 million years from the Upper Devonian to the Lower Permian. To a large extent, today's geological structure of the mountains comes from it, metamorphosis and folds took place in it, and most of the igneous rocks were formed.

In addition to marine sedimentation, volcanic activity took place in the area during the Devonian period. At the end of the Carboniferous, the rocks and related rocks solidified in the Earth's crust, which at the beginning of the Permian 310-250 million years ago contributed to the warming of the surrounding rocks and their subsequent metamorphosis. These narrows and similar rocks appear continuously in the area of ​​the Zolov uplands, where they form a Zolov pluton covering an area of ​​about 150 km / 2. In addition to the predominant zulu, there are also granodiority, diority and tonality.

In these stonemasonry practices, all these rocks are referred to as Silesian granite - light and dark granite are "drowned" in several places by larger or smaller shrubs of older rocks, gneiss and marble. At the contact of marble with hot granite magma, peculiar contact phenomena were created - rocks with garnet, epidote, wollastonite, etc., sought after by mineral collectors. In the younger Proterozoic and almost all over the Mesozoic, there was an area of ​​land and intensive sediment deposition. In the younger Tertiary, discontinuous floods are already taking place, bringing deposits in the form of clay, sand and trowel.

The most important are the Miocene sediments on Javornická, in the vicinity of Bernartice and Uhelná, where, in addition to refractory clays, they also formed the lignite layer mined today. The most important geological event of the Quaternary was the continental glaciation. The glacier with its center in Scandinavia hit the Jesenice region about 300-250 000 years ago and covered the foothills of the Rychlebské Mountains to 400-540 m above sea level. clay. In the souvets we find a very diverse community of rocks, especially in the vicinity of Javorník, Vidnava, Supíkovice and Písečná. Among them are many Scandinavian-Baltic granites, porphyry, porphyry, most often pink, red to reddish-brown colored, are also characterized by gray and black flint originating in the Baltic Sea region.

Šafářova Rock
Frost log cabin made of gray gneiss. An impressive rock block reaching a height of 45 m. On the western wall of the rock you can notice a unique parallel layer of gneiss (slate), the layers of gneiss are very grainy to finned with continuous mica strips.
The location is located approx. 3-4 km south of the village of Bílá Voda at an average altitude of about 500 m. It rises above the stream Bílá voda, which also lines many smaller rocks. Due to the dense vegetation, the views from the top, to which the tourist branch leads, are limited, but you will see the beautiful lookout tower on Borůvková hora. It is used by climbers who have marked 10 secured routes here.

HOW DO YOU WRITE A CASH?
1. Take a photo with your GPS device on top of Šafářova skála with a signpost and attach the image to your logo.
2. What is the name of the rock from which Šafář's rock is formed?
Explain:
a) how this rock is formed
b) what are the species
c) try to examine the rock in detail and write me what it consists of and what shape the particles have.
3. List another 3 similar rocks in the Rychlebské Mountains.
4. Write me the measured altitude on the top of the rock.
... Send me the answers by e-mail in your profile or in a private message in the message center.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.