Skip to Content

This cache has been archived.

RIGOLET: gràcies a tots!!!

thanks a lot!!!

merci tout le monde!!!

More
<

Flashmob MEGAEVENT CATALUNYA 2010

A cache by Comité de eventos Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Sunday, 10 October 2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


FLASH MOB
MEGA EVENT CATALUNYA 2010

10/10/2010

CAT: Flashmob es tradueix a l'anglès com “multitud instantània” flash - centelleig, ràfega, mob - multitud) - una acció organitzada en la qual un gran  grup de persones es reuneix de cop i volta en un lloc públic, realitza alguna cosa inusual i després es dispersa ràpidament. Solen convocar-se a través dels mitjans telemàtics (mòbils i Internet) i en la major part dels casos, no tenen cap fi més que l'entreteniment, ..."        
Aquest event tindrà lloc el dia 10/10/10 a les 10:10h, aprofitant la celebració del MEGAEVENT CATALUNYA 2010.

La seva durada serà de 10 minuts.

El punt de tobada serà a les coordenades N41º 41.912 E002 50.910 a l'hora exacte, ni un minut abans ni un després, per tal de donar-li més alicient als números que conformen la data.

Els assistents caldrà que portin un barret/gorra llampant i una samarreta de color VERMELL per tal de fer-nos veure.

ÚLTIMA INFORMACIÓ DEL FLASFMOB!!!

Què haurem de fer?

A les coordenades marcades no si podrà accedir fins al senyal indicat.

 Els participants hauran d’estar pels voltants, sense fer masses aglomeracions. Hi haurà espai suficient per tal de no estar tots junts.

En tot l’event es farà servir una sirena per marcar el canvi d’activitat.

 A les 10:10h hi haurà una sirena que anunciarà l’aproximació de tots.

 Un cop allà, haurem d’aconseguir, col·locar-nos de tal manera que fornem el número 10!!

Al senyal, tothom s’haurà de dispersar (però sense anar gaire lluny).

Al senyal fer una MACRO rotllana i seguir les indicacions.

Per últim, firmar les targetes d’assitència.

Arribarem a fer un MEGA flashmob? Només ho sabrem mitjançant un sistema de firmes. Al finalitzar el flash us trobareu unes targetes on hi haurà espai per posar el nom geocatxer, el nom de cada participant, la firma i si es vol una dedicatòria. És molt important que es faci servir una targeta NO per equip sinó per cada persona que vingui. És a dir, si un equip està format per dues persones, cada persona haurà de firmar una tarjeta. Només així podrem controlar si hem fet MEGA o no.

IMPORTANT: SI NO REBEM LA TARJETA, EL LOG NO SERÀ VÀLID I PER TANT L’HAUREM D’ESBORRAR.

Gràcies a tots per la vostra participació.

Ens veiem aviat!!!

Us hi esperem a tots!!!

CAST: Flashmob se traduce al inglés como “multitud instantánea” (flash – destello, ráfaga, mob - multitud) - una acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente. Suelen convocarse a través de los medios telemáticos (móviles e Internet) y en la mayor parte de los casos, no tienen ningún fin más que el entretenimiento, ..."

Este evento tendrá lugar el día 10/10/10 a las 10:10h, aprovechando la celebración del MEGAEVENTO CATALUNYA 2010.
La duración de este será de 10 minutos. 

El punto de encuentro será a las coordenadas N41º 41.912 E002º 50.910 a la hora exacta, ni un minuto más ni uno después, para darle más aliciente a los números que forman la fecha.

Los asistentes tendran que llevar un sombrero/gorra llamativo i una camiseta de color ROJO para identificarnos.

 ¡¡¡ÚLTIMA INFORMACIÓN DEL FLASFMOB!!!

¿Qué tendremos que hacer?

A las coordenadas marcadas no se podrá acceder hasta que se indique.

Los participantes tendrán que estar en los alrededores, sin formar aglomeraciones. Habrá espacio suficiente para poder estar dispersos.

Durante todo el evento se utilizará una sirena para marcar el cambio de actividad.

A las 10:10h habrá una sirena que anunciará la aproximación de todos.

Un vez allí, tendremos que conseguir ponernos de tal forma para crear el número 10 entre todos nosotros.

A la señal, todos nos tendremos que dispersar (pero sin ir demasiado lejos).

A la señal hacer un MACRO corro y seguir las indicaciones.

Por último, firmar las tarjetas de asistencia.

Llegaremos a lograr un MEGA flashmob?

Sólo lo sabremos mediante un sistema de firmas. Al finalizar el flash os encontraréis unas tarjetas donde habrá espacio para poner el nombre de geocacher, el nombre de cada participante, la firma y si se desea una dedicatoria. Es muy importante que se utilice una tarjeta NO por equipo sino para cada asistente. Es decir, si la cuenta de geocaching está formado por dos personas, cada una de ellas tendrá que firmar una tarjeta. Sólo así podremos controlar si hemos logrado un MEGA o no.


 IMPORTANTE: SI NO RECIBIMOS LA TARJETA, EL LOG NO SERÁ VÁLIDO I LO TENDREMOS QUE BORRAR.

Gracias a todos por vuestra participación.

¡¡¡¡No vemos pronto!!!!

¡¡¡Os esperamos a todos!!!

EN: Flashmob is an organized action in which a large group of people who assemble suddenly in a public place, perform an unusual and then disperses quickly. Usually convened through electronic means (internet and mobile) and in most cases, have no purpose than entertainment, ... "

This event will be held on 10.10.2010 at 10:10 h, using the conclusion of the mega CATALUNYA 2010.

The duration of this is 10 minutes.

The meeting point will be at the coordinates N41º 41.912 E002 50.910 at the exact time, not a minute more, no later, to give more encouragement to the numbers that make up the date.

Attendees will have to wear a hat / cap striking and a RED shirt or t-shirt to identify.

LATEST INFORMATION ABOUT  THE FLASHMOB! 

What will we do?

We will only go to the indicated location when we are told to do so.
Participants will wait, without forming large groups.
There will be enough space for us to wait.
Throughout the event, a siren will mark the change of activity.
At 10:10am, a siren will announce that we can group together.
Once there, we must each stand so that we form a number 10 between us all.
At the signal, we must disperse (but wait for the next activity.)
At the signal, we will make one HUGE circle and follow the instructions.
Finally, we should sign the attendance cards.

Will we manage to make a MEGA flashmob?
Only a system of signatures will allow us to know. At the end of the flash, you will find cards on which each participant should write their username, first name, signature and if you want, a comment. It is very important that each participant fills in one card, NOT one card per team. If your Geocaching account  is used by two people or more, each of them must sign a card.

It is the only way to know if we have managed a MEGA or not.

IMPORTANT: IF WE DO NOT RECEIVE YOUR CARD, YOUR LOG WILL NOT BE VALID AND WE WILL DELETE IT.

Thank you all for your participation.

See you soon!
quement

Join us!!!

FR: Flashmob se traduit par « foule instantanée » (flash - étincelle, rafale, foule - multitude) - une action organisée au cours de laquelle un grand groupe de personnes se réunit tout à coup dans un lieu public, réalise quelque chose d'inhabituel et ensuite se disperse rapidement. La convocation à une flashmob se fait généralement à travers les moyens télématiques (téléphones portables et Internet) et dans la plupart des cas, les flashmobs n'ont pour but que le divertissement,… »

Cet event aura lieu le 10/10/10 au 10:10 h, organisé à l'occasion du MEGAEVENTO CATALOGNE 2010.

Il ne durera que 10 minutes.

Le point de rencontre sera aux coordonnées N41º 41.912 E002º 50.910 à l'heure précise, pas une minute de plus - pas une de moins, pour donner toute leur importance aux chiffres qui forment la date.

Les participants devront porter un chapeau / une casquette criard(e) et un T-shirt ROUGE pour une identification plus facile.
 

DERNIERE INFORMATION SUR LE FLASHMOB !!! 

Que devrons nous faire ?

Nous n' accéderons à la position donnée que lorsque l'on nous indiquera de le faire.

Les participants devront rester aux alentours, sans former de grands attroupements.

Il y aura assez de place pour se disperser.

Tout au long de l'event, une sirène marquera le changement d'activité.

A 10h 10, une sirène annoncera le moment où nous devrons nous rassembler.

Une fois sur place, nous devrons réussir à nous placer de telle sorte que nous formions le nombre 10 entre nous tous.

Au signal, nous devrons nous disperser (mais sans aller trop loin).

Au signal, il faudra faire un MACRO cercle et suivre les instructions.

Pour finir, nous signerons les cartes de présence.

Arriverons nous à réaliser un MEGA flashmob ?

Seul un système de signatures nous permettra de le savoir. A la fin du flash, vous trouverez des cartes où chaque participant pourra écrire son pseudo,  prénom, signature et, s' il le désire, un commentaire.

Il est très important que vous utilisiez une carte NON par équipe, mais pour chaque participant.

C'est à dire que si le compte Géocaching est composé de deux personnes, chacune d'entre elles devra signer une carte. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons savoir si nous avons réalisé un MEGA ou pas.

IMPORTANT : SI NOUS NE RECEVONS PAS DE CARTE, LE LOG NE SERA PAS VALABLE ET NOUS DEVRONS L'EFFACER.

Merci à tous pour votre participation.

A très bientôt !

Nous vous attendons tous!!!

P: Flashmob traduz-se do inglês como “multidão instantânea” (flash – clarão, mob - multidão) - um evento no qual um grande grupo de pessoas se reúne de repente em um lugar público, realiza algo inusual e depois se dispersa rapidamente. Costumam ser convocadas através dos meios informáticos (tm e Internet) e na maioria dos casos, não têm mais nenhum fim mais que o entretenimento, ..."

Este evento terá lugar no dia 10/10/10 às 10:10h, aproveitando a comemoração do MEGAEVENTO A CATALUNHA 2010.

A duração do flash mob será de 10 minutos.

O ponto de encontro será nas coordenadas N41º 41.912 E002º 50.910 na hora exacta, nem mais um minuto nem um depois, dando mais expressão aos números que formam a data.

Os presentes terão que levar um chapéu/boné chamativo e uma camisola de cor VERMELHO para identificação.

ÚLTIMA INFORMAÇÃO PARA O FLASHMOB!!!

 O que teremos que fazer?

Não se poderá aceder às coordenadas marcadas até que se indique.

Os participantes terão que estar por perto, sem formar aglomerações. Haverá espaço suficiente para poderem estar dispersos.

Durante todo o evento será utilizada uma sirene para indicar a mudança de actividade.

Às 10:10h haverá uma sirena que anunciará a aproximação de todos.

Uma vez ali, teremos que conseguir colocar-nos de tal forma que se forme o número 10 entre todos nós.

Ao sinal, todos teremos que dispersar (mas sem ir para demasiado longe).

Ao sinal fazer um MACRO anel e seguir as indicações.

Por último, assinar os cartões de presença.

Chegaremos a conseguir um MEGA flashmob?

Só o saberemos mediante um sistema de assinaturas. Quando finalizar o flashmob encontrarão uns cartões aonde haverá espaço para colocar o nick de geocacher, o nome de cada participante, a assinatura e se quiser uma dedicatória. É muito importante que se utilize um cartão, NÃO por equipa, mas para cada participante. Quer dizer, se o registo de geocaching é formado por duas pessoas, cada uma delas terá que assinar um cartão. Só assim poderemos controlar se conseguimos um MEGA ou não.

 IMPORTANTE: SE NÃO RECEBERMOS O CARTÃO, O LOG NÃO SERÁ VÁLIDO E TEREMOS QUE O APAGAR.

Obrigado a todos pela vossa participação.

 Até já!!!!

Esperamos por todos!!!!

DE: Das englische Wort Flashmob (flash = Blitz, mob = zusammengerotteter Haufen) bezeichnet einen plötzlichen Menschenauflauf auf öffentlichen Plätzen, bei dem die Teilnehmer einer gänzlich sinn- und inhaltslose Dinge tun und sich danach schnell wieder zerstreuen. Normalerweise werden Flashmobs über elektronische Medien (Handys und Internet) organisiert und haben keinen weiteren Zweck als den Spaß.

Dieser Event findet am 10.10.10 um 10.10 Uhr im Rahmen des MEGAEVENT CATALUNYA 2010 statt und dauert 10 Minuten.

Treffpunkt sind die Koordinaten N41º 41.912 E002º 50.910. Bitte seid pünktlich um die genaue Uhrzeit da, denn der Reiz besteht ja in den Ziffern dieses Datums!

Als Erkennungszeichen müssen die Teilnehmer ein ROTES T-Shirt und einen Hut/eine Mütze in einer auffälligen, leuchtenden Farbe tragen.

Wir freuen uns auf euch!!!

 NEUESTE INFORMATION ZUM FLASHMOB!!

Wie läuft der Flashmob ab?

Ihr dürft euch erst auf das vereinbarte Kommando zu den genannten Koordinaten begeben.

Bis dahin haltet ihr euch in der Umgebung auf, ohne Ansammlungen zu bilden. Zur „Zerstreuung“ ist genug Platz da.

Während des gesamten Events werden die jeweiligen Aktivitätenwechsel mit einer Sirene angekündigt.

Um 10:10 Uhr ruft ein Sirenenton alle Teilnehmer zu den Event-Koordinaten.

Sobald wir dort sind, versuchen wir, uns so aufzustellen, dass wir alle zusammen die Nummer 10 bilden.

Auf den nächsten Signalton hin zerstreuen wir uns alle wieder (ohne zu weit wegzugehen).

Beim nächsten Signalton bilden wir einen RIESEN-Kreis und folgen den Anweisungen.

Und zum Schluss unterzeichnen wir die Anwesenheitskarten.

Schaffen wir einen MEGA-Flashmob?

Das können wir nur anhand eines Unterschriftensystems feststellen. Nach dem Flashmob bekommt ihr eine Karte, auf der Platz für euren Geocacher-Namen, den Namen jedes Teilnehmers, eure Unterschrift und wenn ihr wollt, einen kleinen Kommentar ist. ACHTUNG: Die Karten müssen für jeden Teilnehmer ausgefüllt werden, nicht pro Team!  Das heißt, wenn euer Geocachingteam z.B. aus zwei Personen besteht, muss jeder von euch eine Karte ausfüllen und unterschreiben. Nur so können wir wissen, ob wir einen MEGA geschafft haben oder nicht.

WICHTIGER HINWEIS: FALLS WIR EURE KARTE NICHT BEKOMMEN, IST AUCH DER LOG UNGÜLTIG UND WIR MÜSSEN IHN LÖSCHEN.

Danke an alle für eure Teilnahme.

Wir freuen uns auf euch, bis bald!!!

  Bis bald!! 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

457 Logged Visits

Write note 15     Archive 1     Will Attend 206     Attended 233     Publish Listing 1     Announcement 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 58 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.