Skip to Content

<

De Wolfskop

Hidden : 09/13/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

U Kunt parkeren bij: N 50° 49.371, E 005° 46.945. Zet uw auto voldoende in de berm om het overige verkeer geen overlast te bezorgen.

De cache ligt in een kwetsbaar gebied. Blijf op de paden. Bij de cache aangekomen hoeft u niet verder dan 10 meter van het pad, ga niet in de begroeing. Verstop de cache a.u.b. exact zoals u hem gevonden heeft.

Please scroll down for the English text

De groeve Blankenberg bij Cadier en keer (ook wel "de Wolfskop" genoemd) is een geologisch monument vanwege een zeer dikke vuursteenlaag die in het verleden hier ontgonnen werd. Deze vuursteen werd voornamelijk gebruikt voor het vervaardigen van straatstenen en muurstenen voor gebouwen. Reeds bij de aanleg van de rijksweg Maastricht naar Vaals rond 1825 werden hier stenen ontgonnen. In 1935 werd de groeve weer in gebruik genomen om de werkloosheid te bestrijden en ook bij de bouw van de Fatima kapel aan de Keunestraat in Cadier en Keer werden stenen uit deze groeve gebruikt.

De vuursteenbank van Cadier en Keer is de dikste aaneengesloten vuursteenbank bekend ter wereld. De dikke vuursteenlaag bevindt zich in mergel (Gulpense kalksteen). De mergel en de vuursteen zijn rond 70 miljoen jaar geleden in de krijtzee die Limburg overdekte ontstaan. De kalklagen en de vuursteenlaag zijn ontstaan uit de restanten van gestorven planten dieren. De restanten betstonden uit kalk en kiezelzuur. Zowel de kalk als het kiezelzuur concentreerde ten gevolge van chemische en fysische processen tot aparte lagen. Hier op deze plek groeiden enkele vuursteenlagen samen tot één dikke laag. De redenen voor de omvang en dikte van de hier aanwezige vuursteenbank is voor de wetenschap nog altijd een onopgelost raadsel. Rond 3750 voor Christus is een gedeelte van de hier ontsloten dikke vuursteenlaag in de prehistorische mijnen bij Rijckholt en St. Geertruid door prehistorische mensen ontgonnen.

Vuursteen is een hard gesteente dat onder bijzondere omstandigheden in kalksteen kan ontstaan. Vuursteen bestaat uit zuiver kiezeldioxide (SiO2). Vuurstenen bezitten normaal de vorm van regelmatige of onregelmatige knollen van enkele centimeters tot wel 5 meter. Vuursteen werd in het stenen tijdperk gebruikt voor het vervaardigen van stenen werktuigen en wapens. Tot in de vorige eeuw gebruikte men vuursteen voor het maken van vuur met behulp van de "Tondeldoos".

Het is een misverstand dat men vuur maken door twee stenen tegen elkaar te slaan. Er ontstaan dan weliswaar vonken maar die zijn te klein en te kort van duur. Om vuur te maken heeft men naast een vuursteen ook een ijzerhoudend erts zoals Marcasiet of koolstofhoudend ijzer nodig. Marcasiet wordt ook in krijtafzettingen gevonden.

Vuursteen is door de scherpe breukranden uitermate geschikt om er gebruiksvoorwerpen van de maken met een scherpe snijkant. De eigenschap van vuursteen die men vooral gebruikt is de grote hardheid. Eigenlijk is dat de belangrijkste reden dat de prehistorische mens vuursteen heeft gebruikt. Deze wist het glasachtig brekende vuursteen zo kunstig te bewerken dat er scherpe messen, pijlpunten, hakken en andere werktuigen van gemaakt konden worden in een tijd dat de mens aangewezen was op natuurlijke materialen. Vuursteen was voor de prehistorische mens belangrijker dan goud. Bedenk dat driehonderd jaar geleden nog 75% van de mensen op aarde leefden zoals in de prehistorie….

English

You can park at: N 50° 49.371, E 005° 46.945. Please put your car on the bank of the road as far as possible in order to avoid nuisance to other trafic.

The cache is located in a fragile area. Please stay on the trails. On arival at the cache you don't have to leave the path for more then 10 meters. Please do not go into the vegetation. Please hide the cache exactly as you found it.

De Blankenberg quarry at Cadier en keer (also known as “The wolfs head”) is a geological monument due to a very thick layer of flint that was mined here in the past. The majority of this flint was used to produce building material for roads and houses. Stones were mined here already with the construction of the road from Maastricht to Vaals around 1825. The quarry was reopened in 1935 in order to fight unemployment and also the Fatima chapel in Cadier en Keer was constructed with stones from this quarry.

The flint layer at Cadier en Keer is the thickest, contiguous layer of flint known in the world. The thick layer of flint is formed in limestone (Gulpense limestone). The limestone and the flint therein are formed about 70 million years ago when Limburg was covered by a cretaceous sea. The limestone and the layers of flint are formed from the remains of plants and sea animals. The remains consisted of chalk and silica. Both concentrated over many years in separated layers as a result of chemical and physical processes. On this very spot a number of flint layers formed a single layer of unprecedented thickness. The circumstances that lead to this phenomena are still an unresolved mystery of science. Already around 3750 BC a part of this flint layer was mined by prehistoric people in the prehistoric flint mines close to Rijckholt and St. Geertruid (about 5 kilometres South from here).

Flint is a hard type of stone that can form in limestone under special conditions. Flint consists of pure silicon dioxide (SiO2). Flint usually has a form of irregular tubers with a size from a few centimetres up to five meters. Flint was used in the stone age to make weapons and tools. Up until the previous century men used flint to make fire with a so called tinder box.

It’s a misunderstanding that a fire can be made by striking two stones against each other. A spark may occur but those will be to small and last to short. To start a fire one needs next to a piece of flint, a piece of tempered carbon steel or and ore containing Marcasite. Marcasite also forms in lime stone.

Due to its sharp break edges, flint is extremely useful to make utensils with sharp edges. The property that makes flint so useful is it hardness. In fact, that the main reason why prehistoric men used flint. They learned how to work this glassy breaking flint in such a way that they could produce sharp knives, arrow points, axes, and other tools in an era that humans completely relied on natural resources. Flint was more important for prehistoric men than gold. Remember that less than three hundred years ago, 75% of the earth population still lived in the same way as humans did in the stone age.....

Additional Hints (Decrypt)

Baqre rra obbzfgebax

Haqre n gerr fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.