Skip to Content

<

Beach-rock of Canyelles, Lloret de Mar

A cache by pioletdefusta Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/17/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Català

Castellano

In the east side of the Cala Canyelles, in “sa Somera” beach, there is a beach-rock or fossil beach. Beachrocks are created by the rapid cementation of beach sediments in the intertidal zone which leads to the formation of characteristic synsedimentary lithified structures.

Beachrock units form under a thin cover of sediment and generally overlie unconsolidated sand. They typically consist of multiple units, representing multiple episodes of cementation and exposure. The mineralogy of beachrocks is mainly high-magnesium calcite or aragonite. The main processes involved in the cementation are: supersaturation with CaCO3 through direct evaporation of seawater, groundwater CO2 degassing in the vadose zone, mixing of marine and meteoric water fluxes and precipitation of micritic calcium carbonate as a byproduct of microbiological activity. On retreating coasts, outcrops of beachrock may be evident offshore where they may act as a barrier against coastal erosion. Beachrock presence can also induce sediment deficiency in a beach and outsynch its wave regime. Because beachrock is lithified within the intertidal zone and because it commonly forms in a few years, its potential as an indicator of past sea level is important.

Beachrocks are located along the coastline in a parallel term and they are usually a few meters offshore. They are generally separated in several levels which may correspond to different generations of beachrock cementation. Thus, the older zones are located in the outer part of the formation when the younger ones are on the side of the beach, possibly under the unconsolidated sand. They also seem to have a general inclination to the sea. There are several appearances of beachrock formations which are characterized by multiple cracks and gaps. The result from this fact is an interuptible formation of separated blocks of beachrock, which may be of the same formation. The length of beachrocks varies from meters to kilometers, its width can reach up to 300 meters and its height starts from 30 cm and reaches 3 meters. Following the process of coastal erosion, beachrock formation may be uncovered. Coastal erosion may be the result of sea level rise or deficit in sedimentary equilibrium. One way or another, unconsolidated sand that covers the beachrock draws away and the formation is revealed. If the process of cementation continues, new beachrock would be formed in a new position in the intertidal zone. Successive phases of sea level change may result in sequential zones of beachrock.

References: 
WIKIPEDIA

In the Costa Brava there are a few examples of fossil beaches. Beach-rocks are found in Palamos, Begur, Tamariu, Llafranc and Lloret.

In this part of the Costa Brava all beache's sands ared made of rocks from the surrounding soil: more specifically hercinianes intrusive rocks, shaped as batholith, exceeding the 100 square kilometers, known as "The batholith Gavarres - Costa Brava". They are formed by granitoids, particularly alkali granites and granodiorites with crystalline granular texture. This is even more relevant because these rocks come from the Carboniferous-Permian, ie, for between 315 and 275 million years old.

The beach-rock of Cala Canyelles is under water, between 0,5 and 2 meters deep, and form a slab disposed parallel to the coast some 50 meters long by 12 meters wide, approximately.

References:
- Institut Geològic de Catalunya (igc) i Institut Cartogràfic de Catalunya (icc), ATLES GEOLÒGIC DE CATALUNYA, març 2010

- Lluís Pallí i Buxó - Carles Roqué i Pau, El patrimoni geològic de les terres gironines: 300 elements singulars, Universitat de Girona, setembre 2009

When you approach the point identified by the coordinates, carefully review the types of rock you are treading and the grains of the sand of the beach: so you can answer the questions needed for the earthcache to be valid.

The days of calm sea the rock formation from coordinates of earthcache isclearly visible.

Is very dangerous to approach at the place when the state of the sea is bad.

For the valid "cache found" log:
1. Write down some of the minerals that form grains of beack-rock of Canyelles.
2. What is the size of the grains of granodiorite you see? a) less than 1 mm in diameter; b) between 1 and 5 mm in diameter; c) > 5 mm diameter.

You may want to upload a photo with your GPS'r close to the cache coordinates.

Waiting for my reply before doing the log.

Català Al costat est de la Cala Canyelles, a la platja "Sa Somera", hi ha una platja fòssil. Les platges fòssils es formen per la cimentació ràpida de sediments de la platja a la zona intermareal que provoca la formació d'estructures característiques de litificació sinsedimentària. Els diferents nivells de les platges fòssils es formen sota una coberta prima de sediment i sovint se superposa a la sorra no consolidada. En general consisteixen en diverses unitats, les quals representen diversos episodis de la cimentació i l'exposició a l’erosió. La mineralogia del ciment de les platges fòssils consisteix principalment en calcita rica en magnesi o aragonita. Els principals processos involucrats en la cimentació són: la sobresaturació de CaCO3 per evaporació directa de l'aigua de mar, les aigües subterrànies saturades de CO2 pel damunt del nivell freàtic, la barreja de les aigües marines amb l’aigua de pluja i la precipitació de carbonat càlcic d’origen micrític com un subproducte de l'activitat microbiològica. En les costes en retirada, poden donar-se afloraments de platges fòssils en alta mar, on poden actuar com una barrera contra l'erosió costanera. La presència platges fòssils també pot induir a una deficiència en l’aportació de sediments a la platja i alterar el règim de les ones. El fet de trobar platges fòssils en la zona intermareal, i com a conseqüència del poc temps que triguen a formar-se, és un bon indicador del nivell del mar en el passat recent. Les platges fòssils es troben al llarg de la costa paral·lelament a ella i habitualment pocs metres mar endins. En general es troben disposades en diversos nivells que poden correspondre a diferents generacions de cimentació. Així, les zones més antigues es troben en la part externa de la formació, mentre les més recents estan al costat de la platja, possiblement sota la sorra no consolidada. També solen tenir una inclinació general cap al mar. A les platges fòssils s’hi solen trobar múltiples esquerdes i forats. El resultat d'aquest fet és una formació ininterrompuda de blocs separats de platja fòssil, que constitueixen la mateixa formació. La longitud de les platges fòssils varia de metres a quilòmetres, la seva amplada pot arribar fins a 300 metres i la seva altura s'inicia a partir de 30 cm i arriba als 3 metres. Després del procés de l'erosió costanera, la platja fòssil pot romandre colgada per la sorra. Aquesta erosió pot ser el resultat de la pujada del nivell del mar o d'un dèficit en l'equilibri sedimentari. D'una manera o altra, la sorra no consolidada que cobreix la platja fòssil s'allunya i la formació aflora. Si el procés de cimentació segueix, pot arribar-se a formar una altra platja fòssil a la zona intermareal. Les successives fases de canvi del nivell del mar poden donar lloc a zones seqüencials de platges fòssils. Referències: WIKIPEDIA A la Costa Brava hi ha alguns exemples de platges fòssils. Les podem trobar a Palamós, Begur, Tamariu, Llafranc i Lloret. Totes les platges d’aquesta part de la Costa Brava estan formades per sorres de les roques que configuren el terreny circumdant: ens referim a les roques intrusives hercinianes, en forma de batòlits, que superen el 100 quilòmetres quadrats d’extensió, coneguts com a “batòlits de Les Gavarres – Costa Brava”. Estan formats per granitoides, concretament granodiorites i granits alcalins amb textura cristal·lina granular. Us agradarà saber que aquestes roques són allà des del Carbonífer-Permià, és a dir, des de fa entre 315 i 275 milions d’anys. La platja fòssil de Cala Canyelles està sota l'aigua, entre 0,5 i 2 metres de profunditat, i forma una llosa disposada paral·lelament a la costa d’uns 50 metres de llarg per 12 metres d'ample, aproximadament. Referències: - Institut Geològic de Catalunya (igc) i Institut Cartogràfic de Catalunya (icc), ATLES GEOLÒGIC DE CATALUNYA, març 2010 - Lluís Pallí i Buxó - Carles Roqué i Pau, EL PATRIMONI GEOLÒGIC DE LES TERRES GIRONINES: 300 ELEMENTS SINGULARS, Universitat de Girona, setembre 2009 Quan us acosteu al punt assenyalat per les coordenades, fixeu-vos bé en el tipus de roca que aneu trepitjant i en els grans de sorra de la platja: així podreu respondre a les preguntes que us faig per donar per vàlid l’earthcache. Els dies de mar en calma la formació rocosa és clarament visible des de les coordenades de l’earthcache. És molt perillós acostar-se al lloc quan l'estat del mar és dolent. Per a poder validar el cache cal que m’envieu la resposta a les següents preguntes: 1. Anomeneu alguns dels minerals que formen els grans de la platja fòssil de Canyelles. 2. ¿Quina és la mida dels grans de granodiorita que veus? a) menys d'1 mm de diàmetre, b) entre l'1 i 5 mm de diàmetre, c)> 5 mm de diàmetre. Espera la meva resposta abans de registrar la troballa. Si voleu podeu pujar una foto on sortiu amb el vostre GPS'r al lloc assenyalat per les coordenades. I si algú pogués fer una foto de la platja fòssil des de sota l’aigua... Castellano En el lado este de la Cala Canyelles, en la playa "Sa Somera", hay una playa fósil. Las playas fósiles se forman por la cimentación rápida de sedimentos de la playa en la zona intermareal que provoca la formación de estructuras características de litificación sinsedimentària. Los diversos niveles de las playas fósiles se forman bajo una cubierta delgada de sedimento y a menudo se superpone a la arena no consolidada. En general consisten en varias unidades, las cuales representan diversos episodios de la cimentación y de la exposición a la erosión. La mineralogía del cemento de las playas fósiles consiste principalmente en calcita rica en magnesio o aragonito. Los principales procesos involucrados en la cimentación son: la sobresaturación de CaCO3 por evaporación directa del agua de mar, las aguas subterráneas saturadas de CO2 por encima del nivel freático, la mezcla de las aguas marinas con el agua de lluvia y la precipitación de carbonato cálcico de origen micrítico como un subproducto de la actividad microbiológica. En las costas en retirada, pueden darse afloramientos de playas fósiles en alta mar, donde pueden actuar como una barrera contra la erosión costera. La presencia playas fósiles también puede inducir a una deficiencia en la aportación de sedimentos en la playa y alterar el régimen del oleaje. El hecho de encontrar playas fósiles en la zona intermareal, y como consecuencia del poco tiempo que tardan en formarse, es un buen indicador del nivel del mar en el pasado reciente. Las playas fósiles se encuentran a lo largo de la costa paralelamente a ella y habitualmente pocos metros mar adentro. En general se encuentran dispuestas en varios niveles que pueden corresponder a diferentes generaciones de cimentación. Así, las zonas más antiguas se encuentran en la parte externa de la formación, mientras las más recientes están al lado de la playa, posiblemente bajo la arena no consolidada. También suelen tener una inclinación general hacia el mar. En las playas fósiles se suelen encontrar múltiples grietas y agujeros. El resultado de este hecho es una formación ininterrumpida de bloques separados de playa fósil, que constituyen la misma formación. La longitud de las playas fósiles varía de metros a kilómetros, su anchura puede llegar hasta 300 metros y su altura se inicia a partir de 30 cm y alcanza los 3 metros. Tras el proceso de la erosión costera, la playa fósil puede permanecer enterrada por la arena. Esta erosión puede ser el resultado de la subida del nivel del mar o de un déficit en el equilibrio sedimentario. De una manera u otra, la arena no consolidada que cubre la playa fósil se aleja y la formación aflora. Si el proceso de cimentación sigue, puede llegarse a formar otra playa fósil en la zona intermareal. Las sucesivas fases de cambio del nivel del mar pueden dar lugar a zonas secuenciales de playas fósiles. Referencias: WIKIPEDIA En la Costa Brava hay algunos ejemplos de playas fósiles. Las podemos encontrar en Palamós, Begur, Tamariu, Llafranc y Lloret. Todas las playas de esta parte de la Costa Brava están formadas por arenas de las rocas que configuran el terreno circundante: nos referimos a las rocas intrusivas hercinianos, en forma de batolitos, que superan el 100 kilómetros cuadrados de extensión, conocidos como" batolitos de Les Gavarres - Costa Brava". Están formados por granitoides, concretamente granodioritas y granitos alcalinos con textura cristalina granular. Os gustará saber que estas rocas están allí desde el Carbonífero-Pérmico, es decir, desde hace entre 315 y 275 millones de años. La playa fósil de Cala Canyelles está bajo el agua, entre 0,5 y 2 metros de profundidad, y forma una losa dispuesta paralelamente a la costa de unos 50 metros de largo por 12 metros de ancho, aproximadamente. Referencias: - Institut Geològic de Catalunya (igc) i Institut Cartogràfic de Catalunya (icc), ATLES GEOLÒGIC DE CATALUNYA, març 2010 - Lluís Pallí i Buxó - Carles Roqué i Pau, EL PATRIMONI GEOLÒGIC DE LES TERRES GIRONINES: 300 ELEMENTS SINGULARS, Universitat de Girona, setembre 2009 Cuando os acerquéis al punto señalado por las coordenadas, fijaos bien en el tipo de roca que pisáis y en los granos de arena de la playa: así podréis responder a las preguntas que os hago para dar por válido el earthcache. Los días de mar en calma la formación rocosa es claramente visible desde las coordenadas del earthcache. Es muy peligroso acercarse al lugar cuando el estado del mar es malo. Para poder validar el cache hay que enviar la respuesta a las siguientes preguntas: 1. Nombra algunos de los minerales que forman los grandes de la playa fósil de Canyelles. 2. ¿Cuál es el tamaño de los granos de granodiorita que ves? a) menos de 1 mm de diámetro, b) entre el 1 y 5 mm de diámetro, c)> 5 mm de diámetro. Espera mi respuesta antes de registrar el hallazgo. Si queréis podéis poner una foto donde salgáis con vuestro GPS en el lugar señalado por las coordenadas. Y si alguien pudiera hacer una fotobajo el agua de la playa fósil...

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.